Форма № н 04 міністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені івана франка кафедра радіомовлення І телебачення icon

Форма № н 04 міністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені івана франка кафедра радіомовлення І телебачення
НазваФорма № н 04 міністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені івана франка кафедра радіомовлення І телебачення
Сторінка1/4
Дата14.07.2012
Розмір0.83 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4Форма № Н - 3.04

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА


Кафедра радіомовлення і телебачення


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної роботи

та соціальних питань і розвитку

доц. Лозинський М.В.

___________________________

“______”_______________20___ р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИЖурналістська майстерність

Галузь знань 0303 – журналістика та інформація


Напрям підготовки – 6. 030 301 – журналістика

7. 030 30101 – журналістика

(шифр і назва спеціальності)

8. 030 30101 – журналістика

(шифр і назва спеціальності)

бакалавр

спеціаліст

магістр

(освітньо-кваліфкаційний рівень )

журналістики

(назва факультету )


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


Львів – 2010


Журналістська майстерність. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

за напрямом підготовки 6. 030301, спеціальністю журналістика: 7. 030 30101; 8. 030 30101, 2010. – 38 с.


Розробники: (вказати авторів, їхні наукові ступені, вчені звання та посади).

Лизанчук Василь Васильович, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри радіомовлення і телебачення


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової, предметної комісії) радіомовлення і телебачення

Протокол № 1 від „1” вересня 2010 р.


Завідувач кафедри (циклової, предметної комісії) _______________________


_______________________ ( проф. Лизанчук В.В. )

(підпис) (прізвище та ініціали)

“ 2 ” вересня 2010 р.


Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки 6. 030 301

(спеціальністю) 7. 030 30101 – журналістика; 8. 030 30101 – журналістика

(шифр, назва)

Протокол №1 від “2” вересня 2010 р.


“3” вересня 2010 р. Голова _______________( доц. Хоменко Т. М.)

(підпис) (прізвище та ініціали)


Лизанчук В. В., 2010

 1. ^

  Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни

Журналістська майстерність”)


ІІІ курс, V семестр


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів –1,5

Галузь знань

0303 журналістика та інформація

(шифр, назва)

Фундаментальна


Модулів – 1

Напрям

6. 030 301

журналістика

(шифр, назва)

^ Рік підготовки:

1-й

Змістових модулів – 2

Семестр

Загальна кількість годин - 68

5-йТижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 1,8

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

Лабораторні

36 год.
^ Самостійна робота

32 год.ІНДЗ: інформаційна радіопередача

Вид контролю: залік


ІІІ курс, VІ семестр


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів –2

Галузь знань

0303 журналістика та інформація

(шифр, назва)

Фундаментальна

Модулів – 1

Напрям

6. 030 301

журналістика

(шифр, назва)

^ Рік підготовки:

1-й

Змістових модулів – 2

Семестр

Загальна кількість годин - 64

6-йТижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 2

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

Лабораторні

32 год.^ Самостійна робота

32 год.ІНДЗ: проблемне інтерв’ю (публіцистичний діалог)

Вид контролю: іспит


І V курс, VІІ семестр


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2

Галузь знань

0303 журналістика та інформація

(шифр, назва)

Фундаментальна

Модулів – 1

Напрям

6. 030 301

журналістика

(шифр, назва)

^ Рік підготовки:

2-й

Змістових модулів – 2

Семестр

Загальна кількість годин - 68

7-йТижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 1,8

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

Лабораторні

36 год.^ Самостійна робота

32 год.ІНДЗ: проблемний радіокоментар

Вид контролю: залік


І V курс, VІІІ семестр


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2

Галузь знань

0303 журналістика та інформація

(шифр, назва)

Фундаментальна


Модулів – 1

Напрям

6. 030 301

журналістика

(шифр, назва)

^ Рік підготовки:

2-й

Змістових модулів – 2

Семестр

Загальна кількість годин - 54

8-йТижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 2,9

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

Лабораторні

22 год.
^ Самостійна робота

32 год.ІНДЗ: нарис (радіонарис, телевізійний нарис)

Вид контролю: іспит


^ V курс (спеціалісти), ІХ семестр


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 1,5

Галузь знань

0303 журналістика та інформація

(шифр, назва)

Професійно орієнтована


Модулів – 1

Напрям

6. 030 301 журналістика

(шифр, назва)

^ Рік підготовки:

3-й

Змістових модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування)

7. 030 30101

журналістика


Семестр

Загальна кількість годин - 56

9-йТижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 2,3

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

спеціаліст
Лабораторні

26 год.
^ Самостійна робота

30 год.ІНДЗ: стаття (радіобесіда, телевізійна бесіда)

Вид контролю: іспит


^ V курс (спеціалісти), Х семестр


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 1,5

Галузь знань

0303 журналістика та інформація

(шифр, назва)

Професійно орієнтована


Модулів – 1

Напрям

6. 030 301 журналістика

(шифр, назва)

^ Рік підготовки:

3-й

Змістових модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування)

7. 030 30101

журналістика


Семестр

Загальна кількість годин - 52

10-йТижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 2,9

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

спеціаліст
Лабораторні

22 год.^ Самостійна робота

30 год.ІНДЗ: підсумкова радіопередача

Вид контролю: іспит


^ V курс (магістри), ІХ семестр

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 1,5

Галузь знань

0303 журналістика та інформація

(шифр, назва)

Професійно орієнтована


Модулів – 1

Напрям

6. 030 301 журналістика

(шифр, назва)

^ Рік підготовки:

3-й

Змістових модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування)

8. 030 30101

журналістика


Семестр

Загальна кількість годин - 56

9-й


Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 2,3

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

магістр

Лабораторні

26 год.^ Самостійна робота

30 год.
ІНДЗ: публіцистична стаття (радіобесіда, телевізійна бесіда)

Вид контролю: іспит


^ V курс (магістр), Х семестр


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 1,5

Галузь знань

0303 журналістика та інформація

(шифр, назва)

Професійно орієнтована


Модулів – 1

Напрям

6. 030 301 журналістика

(шифр, назва)

^ Рік підготовки:

3-й

Змістових модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування)

8. 030 30101

журналістика


Семестр

Загальна кількість годин - 52

10-й


Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 2,9

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

магістр

Лабораторні

22 год.
^ Самостійна робота

30 год.
ІНДЗ: реферат

Вид контролю: іспит^ 2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою курсу „Журналістська майстерність”, який належить до циклу фундаментальних та природничо-наукових дисциплін ІІІ, IV i V курсів, є поглиблене вивчення природи журналістських жанрів, опанування методикою їх підготовки для преси, радіо і телебачення, осмислення сутності авторського „Я” в інформаційних, аналітичних і художньо-публіцистичних жанрах, розкриття методів і форм співпраці викладача і студента під час навчання та набуття студентами практичних журналістських навиків. Адже підвищення ролі такого важливого соціального інституту в житті українського суспільства, як засоби масової комунікації, залежить від професійних, моральних, національно-духовних якостей журналістів, формування яких передбачає глибоке теоретичне і практичне опанування фахом.

Завдання дисципліни полягає в тому, щоби у студентів сформувати відчуття професійної гідності, глибокої моральної відповідальності журналіста за писемне і усне слово, телевізійне зображення. Адже морально-національні засади журналістської праці нерозривно пов’язані з принципами, функціями діяльності ЗМК і нормами професійної етики журналіста, його світоглядною позицією, національно-духовним переконанням, державницьким мисленням, фаховою обдарованістю, інтелектом, здатністю завжди бути готовим для праці.

 • з’ясувати суть поняття „журналістська майстерність” та специфічні ознаки журналістського твору;

 • розкрити суть критеріїв поділу журналістських творів на жанри;

 • розкрити особливості інформаційних, аналітичних і художньо-публіцистичних жанрів преси, радіомовлення і телебачення;

 • назвати головні джерела інформації та схарактеризувати методи її збирання і перевірки для написання журналістського твору;

 • опанувати методами перевірки фактичного матеріалу, який використовується для написання журналістського твору;

 • схарактеризувати подієво-фактичні, проблемно-тематичні, ідейно-концептуальні елементи змісту інформаційних, аналітичних і художньо-публіцистичних жанрів;

 • розкрити особливості аналітичних радіожанрів в порівнянні з інформаційними і художньо-публіцистичними;

 • зрозуміти, що в аналітичних жанрах преси, радіомовлення і телебачення найважливішими є авторські оцінки фактів, подій, явищ, які виражені з допомогою різних мовних засобів, залучаючи інтонацію і пряме звернення до думок і почуттів реципієнта;

 • схарактеризувати природу художньо-публіцистичних радіожанрів у порівнянні з художньо-публіцистичними жанрами преси і телебачення,

 • показати, що радіопубліцистика – це своєрідна ділянка духовної культури, вид творчої діяльності, вираженої у живому слові та акустичній характеристиці подій;

 • осмислити спільне і відмінне у методиці підготовки інформаційних, аналітичних і художньо-публіцистичних жанрів;

 • розкрити особливості авторського „Я” в інформаційних, аналітичних і художньо-публіцистичних жанрах;

 • схарактеризувати морально-етичні засади діяльності журналістів;

 • визначити роль і місце засобів масової комунікації у процесі формування в громадян України державницького мислення як мислення національно-гуманного, демократичного, громадянського, відповідального за особисту долю, долю родини і держави;

 • осмислити інформаційну політику у сфері функціонування ЗМК в Україні, які покликані донести до всіх людей гуманістичний зміст української національної ідеї державотворення.

Вивчення дисципліни „Журналістська майстерність” має сформувати систему знань і вмінь.

^ Студенти ІІІ, ІV, V курсів повинні знати:

 • принципи і функції діяльності засобів масової комунікації;

 • найважливіші державотворчі аспекти функціонування засобів масової комунікації в Україні;

 • головні засади творчого процесу журналіста;

 • критерії поділу журналістських творів на жанри;

 • призначення, жанрові особливості, різновиди інформаційних жанрів, зокрема радіоповідомлення, радіозвіту, радіорепортажу, радіоінтерв’ю, радіовиступу, радіоогляду преси та вимоги до них;

 • особливості методики підготовки радіоповідомлення, радіозвіту, радіорепортажу, радіоінтерв’ю, радіовиступу, радіоогляду преси;

 • суть аналітичного способу відображення дійсності;

 • призначення, жанрові особливості, різновиди аналітичних жанрів, зокрема радіокореспонденції, радіокоментаря, радіобесіди, радіоогляду та вимоги до них;

 • особливості методики підготовки кожного аналітичного радіожанру;

 • способи відображення дійсності в художньо-публіцистичних жанрах і роль в цьому процесі особи автора;

 • призначення, жанрові особливості, різновиди художньо-публіцистичних жанрів, зокрема радіонарису, радіофейлетону, радіокомпозиції, радіофільму, оригінальної радіодрами та вимоги до них;

 • фактори впливу засобів масової комунікації на створення й утвердження українського інформаційного простору;

 • найважливіші змістові аспекти пропаганди засобами масової комунікації сутності української національної ідеї державотворення і формування у людей почуття патріотизму, національної гідності, громадянської мужності.

^ Студенти повинні вміти:

ІІІ курс

 • зіставити інформаційні жанри радіомовлення, телебачення, преси і виокремити спільне та відмінне у них;

 • окреслити особливості методики підготовки інформаційних жанрів для радіо, телебачення і преси;

 • зробити загальний, тематичний огляд газет;

 • підготувати радіоповідомлення (розгорнуте, коментоване, полемічне), радіозвіт, радіорепортаж та радіоінтерв’ю;

 • виконуючи роль редактора (радіоредакція складається з 4-5 студентів), студент організовує випуск радіопрограми „Гаудеамус”, яка звучить на хвилях Львівського радіоінформаційного центру „Незалежність”. Впродовж першого семестру ІІІ курсу кожний студент має виконувати роль редактора, кореспондента, випускового, ведучого програми, коментатора;

 • після того, як радіопрограма прозвучала в ефірі, студенти її обговорюють та пишуть огляд;

 • у другому семестрі ІІІ курсу студенти записують на аудіовідеоносії радіоінтерв’ю, телевізійне інтерв’ю, добирають газетно-журнальні інтерв’ю і порівнюють їхню тематику, структуру, виражальні засоби, мовно-стилістичні особливості;

 • визначити тему проблемного інтерв’ю, домовитися з людиною, в якої буде його брати, підготувати запитання і ознайомити з ними викладача. Після схвалення викладачем теми, вибору інтерв’юваного і переліку запитань записує інтерв’ю;

 • після ознайомлення з підготовленими інтерв’ю студенти обговорюють їх, порівнюють з інтерв’ю журналістів-практиків, визначають професійний рівень кожного студентського інтерв’ю;

 • за рекомендацією викладача студенти готують кращі інтерв’ю для передачі по радіо, телебаченню та публікації у пресі;

 • записати на відеоаудіоносій інформаційний радіовипуск (інформаційний телевізійний випуск), обговорити його та описати результати аналізу.

IV курс

 • на основі зіставлення аналітичних та інформаційних радіожанрів письмово схарактеризувати спільне та відмінне у способах відображення дійсності;

 • записати на аудіовідеоносій аналітичні радіоматеріали (телевізійні матеріали), проаналізувати їх і написати на них рецензію;

 • окреслити особливості методики підготовки радіокореспонденції, радіокоментаря, радіобесіди і радіоогляду;

 • у першому семестрі IV курсу підготувати радіокоментар, записати його на звуконосій, взяти участь в обговоренні радіокоментарів своїх колег на лаболаторному занятті;

 • поглиблюючи набуті знання на ІІІ курсі, готувати студентську радіопрограму „Гаудеамус”, яка звучить на хвилях Львівського радіоінформаційного центру „Незалежність”;

 • крім інформаційних жанрів студенти повинні вміти використовувати в радіопрограмі „Гаудеамус” аналітичні радіожанри;

 • у другому семестрі IV курсу зіставити інформаційні, аналітичні та художньо-публіцистичні радіожанри і схарактеризувати у них спільне і відмінне у способах вираження авторського „Я”;

 • записати на звуконосій художньо-публіцистичні радіожанри, прослухати їх і схарактеризувати фонетично-морфологічну, стилістичну, власне синтаксичну, емоційно-образну структуру;

 • оцінити культуру мови, акцентуючи увагу на смислову точність, словникове багатство, національну самобутність, логічну суголосність, художню образність, ритміко-інтонаційну якість;

 • підготувати радіонарис, записати його на звуконосій, взяти участь в обговоренні радіонарисів своїх колег на лабораторному занятті та на визначений викладачем радіонарис написати рецензію;

 • у будь-якому художньо-публіцистичному радіоматеріалі оцінити особистість автора, його ідейно-політичну заангажованість, морально-психологічний стан, життєвий досвід, інтелектуальний розвиток, ставлення до предмета розмови, тобто його позицію, яка простежується і у виборі теми, доборі фактів, їх осмисленні, формі подачі матеріалу;

 • у навчальній радіопрограмі „Гаудеамус” використовувати також художньо-публіцистичні жанри.

V курс

 • схарактеризувати призначення, жанрові ознаки статті та радіобесіди;

 • визначити спільне і відмінне у статті та радіобесіді;

 • розкрити особливості методики підготовки статті та радіобесіди;

 • окреслити специфіку підготовки монологічної і діалогічної радіобесід;

 • організувати бесіду „за круглим столом”, описати функції журналіста під час бесіди „за круглим столом”;

 • з досвідченим радіожурналістом взяти участь у веденні прямоефірної (наживо) радіобесіди;

 • порадившись з викладачем, обрати тему для підготовки радіобесіди (статті) з актуальних проблем суспільно-політичного життя;

 • підготувати радіобесіду (статтю), записати її на звуконосій, прослухати на лабораторному занятті, обговорити і підготувати рецензію на радіобесіди (статті) своїх колег;

 • описати фази розвитку громадської думки під впливом засобів масової комунікації;

 • підготувати радіо- чи телепередачу, в якій використати інформаційні, аналітичні та художньо-публіцистичні жанри (студенти – майбутні спеціалісти);

 • підготувати реферат з проблеми формування й утвердження українського національного інформаційного простору (студенти – майбутні магістри).


^ 3.Програма навчальної дисципліни

ІІІ курс, V семестр

Модуль І

Змістовий модуль 1. Інформаційне відображення дійсності

  1   2   3   4

Схожі:

Форма № н 04 міністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені івана франка кафедра радіомовлення І телебачення iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені івана франка кафедра радіомовлення І телебачення
Екологія українського слова. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів
Форма № н 04 міністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені івана франка кафедра радіомовлення І телебачення iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені івана франка кафедра радіомовлення І телебачення інформаційний лист високоповажні колеги (професори, доценти, асистенти, докторанти, аспіранти)!
Академії наук вищої освіти України, доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри радіомовлення І телебачення, лауреата...
Форма № н 04 міністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені івана франка кафедра радіомовлення І телебачення iconМіністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені івана франка кафедра радіомовлення І телебачення інформаційний лист високоповажні колеги (професори, доценти, асистенти, докторанти, аспіранти)!
move to 0-16592926
Форма № н 04 міністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені івана франка кафедра радіомовлення І телебачення iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені івана франка кафедра радіомовлення І телебачення інформаційний лист високоповажні колеги (професори, доценти, асистенти, докторанти, аспіранти)!
move to 0-16592925
Форма № н 04 міністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені івана франка кафедра радіомовлення І телебачення iconМіністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені івана франка кафедра радіомовлення І телебачення інформаційний лист високоповажні колеги (професори, доценти, асистенти, докторанти, аспіранти)!
Вак №1-05/2 від 27 травня 2009 p., який мав би побачити світ у травні 2011 року. Цей випуск збірника присвячуємо ювілею – 60-річчю...
Форма № н 04 міністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені івана франка кафедра радіомовлення І телебачення iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені івана франка кафедра радіомовлення І телебачення інформаційний лист високоповажні колеги (професори, доценти, асистенти, докторанти, аспіранти)!
«Теле- та радіожурналістика» (Свідоцтво про державну реєстрацію серія kb №14757-3728 р від 20. 11. 2008 p., переєстровано як фахове...
Форма № н 04 міністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені івана франка кафедра радіомовлення І телебачення iconМіністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Філософський факультет кафедра теорії та історії політичної науки
Рекомендовано до друку Вченою радою філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка
Форма № н 04 міністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені івана франка кафедра радіомовлення І телебачення iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра іноземних мов для
«Магістр» на природничих факультетах Львівського національного університету імені Івана Франка
Форма № н 04 міністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені івана франка кафедра радіомовлення І телебачення iconМіністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка юридичний факультет кафедра адміністративного та фінансового права

Форма № н 04 міністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені івана франка кафедра радіомовлення І телебачення iconМіністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені івана франка кафедра теорії та історії культури студентське культурологічне товариство “гілея” тези всеукраїнської студентської конференції
Сучасний соціокультурний світ: головні парадигми та перспективи розвитку”. Львів, 28-29 квітня 2010 р. – Львів : Львівський національний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи