Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «фінансова статистика» icon

Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «фінансова статистика»
НазваМетодичні вказівки до самостійного вивчення курсу «фінансова статистика»
Сторінка3/4
Дата07.06.2012
Розмір0.49 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4
Тема І. Предмет, об'єкт, метод і завдання фінансової статистики.

^ Система показників фінансової статистики

1. У чому полягає сутність фінансової статистики, її склад?

2. Яке місце займає фінансова статистика у статистиці?

3. Охарактеризувати соціально-економічне значення статистичного вивчення фінансів на сучасному етапі?

4. Сформулювати предмет фінансової статистики.

5. У чому полягає об'єкт і метод вивчення фінансової статистики?

6. Пояснити взаємообумовлюючий вплив завдань фінансової статистики і соціально-економічних потреб суспільства.

7. Перелічити основні розділи показників фінансової статистики.


Тема ІІ. Статистика державного бюджету

1. Сформулювати визначення державного бюджету.

2. Що відноситься до об'єктів статистичного вивчення державного бюджету?

3. Перелічити завдання і значення статистичного вивчення державного бюджету.

4. Розкрити соціально-економічну сутність доходів і видатків державного бюджету.

5. З якою метою встановлюється бюджетна класифікація?

6. Перелічити категорії функціональної класифікації державного бюджету України.

7. Назвати основні методи статистичного аналізу й систему статистичних показників державного бюджету.


Тема ІІІ. Статистика страхування

1. Сутність страхування і основних галузей державного страхування України.

2. У чому полягає значення і предмет статистики страхування?

3. Перелічити основні завдання, які розв'язує статистика страхування.

4. Назвати приклади групувань, що застосовуються у статистиці страхування.

5. Перелічити основні показники державного соціального страхування і соціального забезпечення.

6. Які абсолютні й відносні показники особистого та майнового страхування використовують у фінансовій статистиці?

7. Назвати основні показники оцінки діяльності страхових організацій.


Тема ІV. Статистика кредиту

1. Соціально-економічне значення статистичного вивчення кредиту.

2. Перелічити основні завдання статистики кредиту.

3. Які основні види кредитів розрізняють?

4. У чому полягає методика статистичного аналізу кредитної діяльності?

5. Перелічити показники економіко-статистичного аналізу, що застосовуються кредитними організаціями для визначення рівня кредитоспроможності позичальника.

Тема V. Визначення еквівалентності відсоткових ставок

1. Обґрунтувати соціально-економічне значення відсоткових ставок у функціонуванні вітчизняного ринку кредитів.

2. Перелічити основні види відсоткових ставок.

3. У чому полягають основні методи статистичного аналізу динаміки рівня відсоткових ставок?

4. Обґрунтувати актуальність і важливість оцінки впливу інфляції на рівень відсоткових ставок.


Тема VІ. Фінансовий рахунок в системі національних рахунків (СНР)

1. У чому полягає сутність та загальна характеристика СНР?

2. Перелічити основні завдання функціонування системи СНР?

3. Розкрити сутність методології складання СНР.

4. Охарактеризувати сутність категорій «інституційні одиниці» і «резиденти».

5. У чому полягають основні напрями статистичного аналізу СНР?


Тема VIІ. Статистика цінних паперів

1. Охарактеризувати сутність, значення, функції цінних паперів у сучасних економічних умовах.

2. У чому полягає предмет, завдання статистики цінних паперів?

3. Які джерела статистичної інформації виступають інформаційним підґрунтям статистики цінних паперів?

4. Перелічити основні показники статистики цінних паперів.

5. Які показники використовують при оцінці акцій і облігацій?

^ ПРИКЛАДИ ТЕСТ-ЗАВДАНЬ ДО ТЕМ КУРСУ

«ФІНАНСОВА СТАТИСТИКА»


1. Позначте правильну відповідь.

Предметом фінансової статистики виступає дослідження кількісного аспекту масових явищ і процесів, що відбуваються у сфері загальнодержавних фінансів і кредиту, фінансів підприємств і організацій різних видів діяльності, в нерозривному зв'язку з їх якісним аспектом:

а) так б) ні.


^ 2. Зробіть правильний вибір із запропонованих альтернатив.

Об'єктом вивчення фінансової статистики є:

а) державна політика у галузі захисту інтересів та прав споживачів;

б) адміністративно-правові заходи держави зі скорочення обсягів тіньової економіки;

в) закономірності формування та зміни кількісних суспільних явищ, що розглядаються у безпосередньому зв'язку з їх якісним змістом;

г) правильної відповіді немає.


^ 3. Виберіть одну найбільш правильну (найповнішу) відповідь.

Методом дослідження фінансової статистики є:

а) послідовність дій з розробки наукової гіпотези статистичного дослідження;

б) послідовність дій з розробки наукової гіпотези статистичного дослідження та збору необхідних даних про досліджуваний об'єкт;

в) послідовність дій з розробки наукової гіпотези статистичного дослідження, збору необхідних даних про досліджуваний об'єкт, та групування зібраних даних;

г) послідовність дій з розробки наукової гіпотези статистичного дослідження, збору необхідних даних про досліджуваний об'єкт, групування та аналізу (аналітичного узагальнення) зібраної інформації;

д) послідовність дій з розробки наукової гіпотези статистичного дослідження, збору необхідних даних про досліджуваний об'єкт, групування, аналізу (аналітичного узагальнення) зібраної інформації та визначення індексу інфляції.


^ 4. На поставлене запитання вибрати декілька правильних відповідей.

Обведіть літеру:

А

Б

В

Г

Д

якщо правильне тільки 1, 4, 6

якщо правильне тільки 2, 3, 5

якщо правильне тільки 3, 5, 7

якщо правильне тільки 1, 2, 7

якщо все правильне


Серед основних завдань фінансової статистики можна назвати:

1. Розробка науково обґрунтованої статистичної методології.

2. Перевірка юридичної чинності й законності фінансових документів.

3. Контроль за адміністративно-правовою діяльністю держави у сфері побудови вітчизняної податкової системи.

4. Досягнення повноти й наукової обґрунтованості всієї офіційної статистичної інформації, а також надання всім користувачам рівного доступу до відкритої статистичної інформації.

5. Перевірка офіційних документальних заяв платників податків про отримані ними доходи.

6. Використання банківської, фінансової, податкової, митної та інших видів фінансової статистики при формуванні комплексної інформаційної статистичної бази.

7. Контроль за дотриманням фінансового законодавства.


^ 5. Доповнити твердження, вписавши назву економічної категорії у відповідному відмінку:

«Призначення статистики _____________________ полягає у підготовці, узагальненні, аналізі статистичної інформації про процес планомірного утворення й використання бюджетного фонду країни, а також про діяльність установ державного управління».


^ 6. Чи правильне наведене твердження:

«Об'єктами статистичного вивчення державного бюджету виступають всі ланки бюджетної системи України, тобто сукупність Державного і місцевих бюджетів України»:

а) вірно б) невірно.


^ 7. Установити відповідність у вигляді комбінації цифр і букв.

Основні завдання статистики державного бюджету:

^ Перелік дій

Відношення до завдань статистики державного бюджету

1) характеристика основних показників державного бюджету та визначення обсягу й динаміки доходів і видатків державного бюджету;

2) аналіз обсягів сплати податку за користування земельними ресурсами;

3) визначення динаміки змін курсу акцій групи вітчизняних компаній;

4) аналіз розміру перевищення доходів над видатками або видатків над доходами та вивчення структури джерел доходів і напрямів витрачання коштів державного бюджету;

5) аналіз виконання державного бюджету на всіх рівнях управління та вивчення джерел фінансування бюджетного дефіциту.

А) Відноситься до завдань статистики державного бюджету;

В) Не відноситься до завдань статистики державного бюджету.


Відповіді записують у такому вигляді (приклад): А) – 1), 3); В) – 2), 4).


^ 8. Використовуючи наведені математичні параметри, вивести необхідні формули.

Відомо, що:

– поточний рівень ряду динаміки економічного показника;

– попередній рівень ряду динаміки;

– перший (початковий) рівень ряду динаміки (показник першого аналітичного року);

n – кількість рівнів ряду динаміки.

Необхідно вивести формули розрахунку:

- ланцюгового абсолютного приросту ();

- базисного абсолютного приросту ();

- ланцюгового темпу росту ();

- базисного темпу росту ();

- темпу приросту (ТП).


^ 9. Позначте правильну відповідь.

Предметом статистики страхування виступає вивчення системи економічних відносин, які виникають в процесі формування цільових фондів грошових коштів та їх використання на відшкодування матеріальних і фінансових збитків (шкоди), що зумовлені настанням несприятливих обставин, а також на надання допомоги громадянам у разі настання негативних ситуацій в їх житті:

а) правильно б) неправильно.


^ 10. Зробіть правильний вибір із запропонованого переліку.

До основних завдань статистики страхування можна віднести:

а) організацію збору й обробки статистичної інформації про розвиток страхової справи в країні, діяльність страхувачів й страхувальників;

б) аналіз форм і ступеня охоплення страхуванням населення;

в) розрахунок витрат, пов'язаних з процесами виробництва у країні;

г) збір даних про обсяги зовнішньоекономічних угод;

д) розрахунок цін на товари.


^ 11. Установити відповідність у вигляді комбінації цифр і букв.

Основні статистичні показники галузей державного страхування:

^ Перелік показників

Відношення до показників галузей державного страхування

1) показники дожиття і смертності населення;

2) показники економічного та демографічного навантаження;

3) показник охоплення страхового поля;

4) показник повноти знищення;

5) показники частоти страхових випадків;

6) показники захворюваності, травматизму й інвалідності;

7) показники загальної кількості потерпілих

об'єктів;

8) показники ставок страхових платежів;

9) коефіцієнти частоти, важкості, небезпечності та ймовірності настання захворюваності, травматизму

і інвалідності.

А) Відноситься до показників соціального страхування і соціального забезпечення;

В) Відноситься до показників особистого страхування;

С) Відноситься до показників майнового страхування.


Відповіді записують у такому вигляді (приклад):А) – 1), 3); В) – 2), 4);С) – 7).


^ 12. На поставлене запитання вибрати декілька правильних відповідей.

Обведіть літеру:

А

Б

В

Г

Д

якщо правильне тільки 1,4,5,7

якщо правильне тільки 2,3,6,7

якщо правильне тільки 1,2,4,6

якщо правильне тільки 3,4,6,7

якщо все правильне


Статистичними показниками у сфері соціального страхування і соціального забезпечення є:

1. Склад і структура виплат із соціального страхування і соціального забезпечення.

2. Показник дожиття.

3. Показники таблиць комутаційних чисел.

4. Показники захворюваності, травматизму й інвалідності.

5. Коефіцієнти частоти, важкості, небезпечності та ймовірності настання захворюваності, травматизму і інвалідності.

6. Показники охоплення страхового поля.

7. Показники економічного й демографічного навантаження.


^ 13. Використовуючи наведені математичні параметри вивести необхідну формулу.

Відомо, що:

n – кількість осіб підприємства, постраждалих в результаті настання несприятливої подій;

– загальна кількість осіб підприємства;

– тривалість дії несприятливої події

Необхідно вивести формулу розрахунку коефіцієнта частоти настання несприятливої події (КЧАСТ) як статистичного показника, що використовується у сфері соціального страхування і соціального забезпечення.

^ 14. Виберіть одну найбільш правильну (найповнішу) відповідь.

Статистичним показниками, які застосовуються при статистичному аналізі у сфері особистого страхування, виступають такі показники:

а) дожиття і смертності населення;

б) дожиття, смертності населення та ймовірності настання ризикових подій;

в) дожиття, смертності населення, ймовірності настання ризикових подій і показники таблиць комутаційних чисел;

г) дожиття, смертності населення, ймовірності настання ризикових подій, показники таблиць комутаційних чисел і показники рівня фінансової стійкості;

д) дожиття, смертності населення, ймовірності настання ризикових подій, показники таблиць комутаційних чисел, показники рівня фінансової стійкості та ставок страхових платежів.


^ 15. Доповнити твердження, вписавши назву економічної категорії у відповідному відмінку:

«У сфері _____________________ використовуються такі статистичні показники, як: кількість страхових випадків чи подій; загальна кількість потерпілих об'єктів; страхова сума застрахованих і потерпілих об'єктів; сума страхових платежів, що надійшли; сума витрат страхового відшкодування; частота страхових випадків, збитковість страхової суми тощо».


16. Перелічити не менше шести абсолютних статистичних показників, які застосовуються при статистичному аналізі сфери майнового страхування.


^ 17. Використовуючи наведені математичні параметри, вивести необхідну формулу.

Відомо, що:

N – кількість договорів страхування майна (загальна кількість застрахованих об'єктів);

NMAX – страхове поле (максимально можлива кількість застрахованих об'єктів)

Необхідно вивести формулу розрахунку показника охоплення страхового поля (КО.С.П.) як статистичного показника, що використовується у сфері майнового страхування.


^ 18. Чи правильне наведене твердження:

«До відносних статистичних показників статистичного аналізу сфери майнового страхування відносяться: збитковість страхової суми, спустошеність страхових випадків, повнота знищення, частка потерпілих об'єктів і частота страхових випадків»:

а) так б) ні.


^ 19. Позначте правильну відповідь.

Для статистичної оцінки діяльності страхових організацій фінансова статистика використовує абсолютні показники (розмір страхових виплат, розмір тарифних ставок і надходження страхових премій тощо) і відносні показники (показники структури активів, відношення чистого прибутку до власного капіталу та ін):

а) вірно б) невірно.


^ 20. Установити відповідність у вигляді комбінації цифр і букв.

Основні завдання статистичного аналізу кредиту:

^ Перелік дій

Відношення до завдань статистичного аналізу кредиту

1) вивчення розмірів кредитних вкладів, їх динаміки

і структури, а також структури, динаміки і термінів заборгованості за позиками;

2) визначення сукупних національних витрат;

3) аналіз виробничих можливостей економіки;

4) визначення економічної ефективності кредиту і використання кредитних ресурсів;

5) вдосконалення системи показників і методів контролю виконання кредитного плану;

6) дослідження відпливу частини національного продукту за кордон;

7) дослідження забезпеченості і поверненості кредитних вкладень;

8) аналіз обсягів скорочення держаних витрат.

А) Відноситься до завдань статистичного аналізу кредиту;

В) Не відноситься до завдань статистичного аналізу кредиту.

Відповіді записують у такому вигляді (приклад): А) – 1), 3); В) – 2), 4).


^ 21. На наведене запитання вибрати декілька правильних відповідей.

Обведіть літеру:

А

Б

В

Г

Д

якщо правильне тільки 2, 3, 6

якщо правильне тільки 1, 4, 5

якщо правильне тільки 2, 4, 5

якщо правильне тільки 1, 3, 4

якщо все правильне


До абсолютних статистичних показників аналізу кредиту належать:

1. Середній строк кредиту.

2. Розмір наданого кредиту.

3. Сума погашених кредитів.

4. Прості відсотки.

5. Швидкість обороту кредиту.

6. Залишок заборгованості по кредитах.


^ 22. Чи правильне наведене твердження:

«До середніх показників статистичного аналізу кредиту відносяться: середній строк і розмір кредиту, швидкість обороту кредиту»:

а) правильно б) неправильно.


^ 23. Використовуючи наведені математичні параметри вивести необхідні формули.

Відомо, що:

а – розмір кредиту;

t – строк кредиту.

Необхідно вивести формулу середнього строку кредиту () і середнього розміру кредиту ().


^ 24. Використовуючи наведені математичні параметри, вивести необхідні формули.

Відомо, що:

– середні залишки заборгованості по позиках;

– сума погашення кредитів;

D – кількість днів у періоді.

Необхідно вивести формули кількості оборотів кредиту (n) тривалості користування кредитом – t (днів).


^ 25. Використовуючи наведені математичні параметри, вивести необхідну формулу.

Відомо, що:

Р – початковий розмір кредиту;

Т – строк (термін) кредиту (роки, кількість періодів нарахування);

С – ставка відсотків.

Необхідно вивести формулу простих відсотків (І ).

1   2   3   4

Схожі:

Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «фінансова статистика» iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення курсу "Споживачі електроенергії "
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу "Споживачі електроенергії" (для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форм...
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «фінансова статистика» iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення курсу “Фінансовий ринок”
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу “Фінансовий ринок” І проведення практичних занять (для студентів 5 курсу спеціальності...
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «фінансова статистика» iconХарківська національна академія міського господарства с. С. Родченко методичні вказівки до самостійного вивчення курсу
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «Система національних рахунків» (для студентів заочної форми навчання за напрямом...
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «фінансова статистика» icon«фінансова статистика» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання за спеціальністю 050100 «Облік І аудит»)
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та завдання з курсу «Фінансова статистика» (для студентів 3 курсу заочної форми...
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «фінансова статистика» iconМіністерство освіти І науки украіни харківська національна академія міського господарства в. Ю. Світлична методичні вказівки для самостійного вивчення курсу «фінанси»
Методичні вказівки для самостійного вивчення курсу «Фінанси» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 030601...
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «фінансова статистика» iconХарківська національна академія міського господарства єсіна В. О. Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу та практичних занять з дисципліни
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу та практичних занять з дисципліни „Потенціал І розвиток підприємства” для студентів...
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «фінансова статистика» iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення з курсу «економіка І організація інноваційної діяльності»
Методичні вказівки до самостійного вивчення з курсу «Економіка І організація інноваційної діяльності» (для студентів 4 курсу заочної...
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «фінансова статистика» iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни „Маркетинг”
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни „Маркетинг” (для студентів 4 курсу заочної форми навчання спец. 50100 „Облік...
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «фінансова статистика» iconС. М. Мордовцев методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «Інформаційні системИ І технології в обліку»
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «Інформаційні системи І технології в обліку» (для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «фінансова статистика» iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення та виконання контрольної роботи
Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання контрольної роботи з курсу «Аудит» (для студентів заочної форми навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи