Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Теплоенергетика» icon

Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Теплоенергетика»
Скачати 120.79 Kb.
НазваПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Теплоенергетика»
Дата14.07.2012
Розмір120.79 Kb.
ТипДокументи

Перелік дисциплін, які виносяться

для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра

зі спеціальності «Теплоенергетика»


Теплові двигуни промислових підприємств

Ядерні енергетичні установки

Тепломасообмін

Промислові теплові електростанції

Методи підготовки води на ТЕС та водний режим теплогенерувальних установок

Котельні установки промислових підприємств


Програми дисциплін


Теплові двигуни промислових підприємств


Вступ

Предмет та зміст курсу. Сучасний стан і розвиток парових турбін. Турбіна, як основний двигун. Принцип дії турбіни. Класифікація парових турбін.

Теплові цикли турбінної установки

Принципові і теплові схеми паротурбінних установок (ПТУ). Тепловий цикл ПТУ. Регенеративне підігрівання живильної води. Проміжне перегрівання пари на ТЕС.

Тепловий процес ступеня турбіни

Основні рівняння руху стисливої рідини. Основні характеристики та параметри потоків у міжлопатевих каналах. Перетворення енергії в турбінному ступені. Трикутники швидкостей. Зусилля, що діють на робочі лопаті. Потужність ступеня. Робота пари. Відносний лопатевий ККД ступеня, його залежність від відношення швидкостей. Додаткові втрати енергії. Процес розширення пари з урахуванням додаткових втрат. Внутрішній відносний ККД ступеня. Ступінь швидкості, теорія робочого процесу, трикутники швидкостей, ККД. Лопатевий ККД ступеня швидкості. Область застосування турбін зі ступенями швидкості. Змінний режим роботи турбінного ступеня. Розширення робочого тіла в косому зрізі решітки.

Багатоступеневі парові турбіни

Робочий процес багатоступеневих турбін. Коефіцієнт повернення теплоти. Внутрішні та зовнішні втрати в паровій турбіні. Осьові зусилля в паровій турбіні. Вплив вологи на роботу турбіни та її економічність. Переваги та недоліки багатоступеневих турбін.

Ущільнення парових турбін

Теча пари в лабіринтовому ущільненні. Схеми трубопроводів лабіринтових ущільнень дренажів турбіни.

Паророзподіл

Способи паророзподілу. Дросельний та сопловий паророзподіл. Обвідний паророзподіл. Вибір паророзподілу.

Робота турбіни під час змінного режиму

Змінний режим роботи одиночного ступеня та групи ступенів. Розподіл тисків і теплових перепадів у ступенях під час змінного пропускання пари. Робота останнього ступеня конденсаційної турбіни під час зміни пропускання та тиску відпрацьованої пари.

Регулювання парових турбін

Задачі регулювання парових турбін. Принципові схеми регулювання турбін. Статична характеристика та нерівномірність регулювання. Способи впливу на статичну характеристику. Синхронізатор, його функції. Паралельна робота турбогенераторів, розподіл навантаження між ними.

Турбіни для комбінованого виробітку тепла та електроенергії

Парові турбіни з протитиском, умови їх застосування. Турбіни з проміжними відборами пари.

Конденсаційні установки парових турбін

Призначення та схема конденсаційної установки. Теплові процеси в конденсаторі. Повітровидаляльні пристрої.

Газотурбінні установки (ГТУ)

Схеми ГТУ. Теоретичні і дійсні цикли ГТУ зі згорянням палива за сталого тиску. Класифікація ГТУ. ГТУ з регенерацією. Парогазові установки. Узагальнення тематики.


Література

1. Мисак Й., Дворовенко В., Галянчук І. Пускові режими парових турбін енергоблоків ТЕС. – Львів: НВФ «Українські технології», 2008.

2. Мисак Й.С., Дворовенко В.М., Кравець Т.Ю. Зупинка парових турбін енергоблоків ТЕС. – Львів: НВФ «Українські технології», 2010.


Ядерні енергетичні установки


Фізичні основи ядерної енергетики

Ядерні реакції. Принцип роботи та основні характеристики ядерного реактора. Склад та компонування ядерного реактора.

Загальні відомості про ядерні реактори

Ядерне паливо, теплоносії, сповільнювачі нейтронів, регулюючі органи. Теплоносії, їх характеристики та вимоги до них. Конструктивні матеріали активної зони.

Класифікація ядерних реакторів та ЯЕУ

Класифікація ядерних реакторів та їх основні типи. Типи електростанцій на ядерному паливі.

Водо-водяні енергетичні реактори

АЕС з водо-водяними енергетичними реакторами. Будова та робота реактора ВВЕР-1000. ТВЕЛи та ядерне паливо для реактора. Принципова теплова схема АЕС з реактором ВВЕР-1000.

Інші типи реакторів

АЕС з реакторами з графітовим сповільнювачем. Газографітові реактори. Важководні реактори. Гомогенні реактори. Реактори на швидких нейтронах.

Основне обладнання АЕС з водним теплоносієм

Машинне обладнання ЯЕУ. Парогенератори. Турбоустановки. Конденсатори.

Режими роботи АЕС з водо-водяними реакторами

Режими роботи ЯЕУ. Стаціонарні, перехідні та аварійні режими роботи. Режими пуску та нормальної зупинки ЯЕУ. Отруєння реакторів.

Програми та схеми регулювання роботи АЕС

Програми регулювання потужності блоків з ВВЕР. Схеми регулювання потужності блоків з ВВЕР.


Література

1. Топольницький М.В. Атомні електричні станції: підруч. для вузів. – Львів: Бескид Біт, 2005.

2. Ядерные энергетические установки / Б.Г. Ганчев, Л.Л. Калишевский и др. – М.: Энергоатомиздат, 1990.


Тепломасообмін


Стаціонарний процес теплопровідності

Температурне поле. Температурний градієнт. Диференціальне рівняння теплопровідності. Умови однозначності. Стаціонарне температурне поле, методи розв’язку. Стаціонарне температурне поле для тіл інших форм. Задачі стаціонарної теплопровідності за наявності внутрішніх джерел енергії. Методи інтенсифікації теплопередачі. Теплопровідність стержня нескінченної та скінченної довжини. Ребриста стінка. Теплопровідність стержня круглого поперечного перерізу. Аналітичні методи розрахунку задач нестаціонарної теплопровідності. Аналіз розв’язку. Регулярні режими.

Конвективний теплообмін

Система диференціальних рівнянь конвективного теплообміну. Закон Ньютона-Ріхмана. Система умов однозначності. Теорія пограничного шару. Ламінарна та турбулентна течії. Вільна та вимушена конвекції. Теорія подібності в конвективному теплообміні. Теореми подібності принципи моделювання процесів. Форма представлення експериментальних результатів у вигляді рівнянь подібності. Числа подібності. Тепловіддача під час вимушеного руху рідини. Тепловіддача плоскої стінки. Тепловіддача у трубах і каналах. Теплообмін під час зовнішнього обтікання труб та пакетів труб. Тепловіддача під час вільного руху рідини. Ламінарна та турбулентна течії. Вільний рух в необмеженому просторі.

Теплообмін при зміні агрегатного стану

Теплообмін при пухирцевому та плівковому кипінні. Кризи тепловіддачі під час кипіння. Теплообмін під час конденсації пари. Плівкова та краплинна конденсації .

Променевий теплообмін та теплообмінні апарати

Основні визначення в теорії теплового випромінювання. Закони теплового випромінювання між тілами, розділеними прозорим середовищем. Теплообмін у замкнутих системах. Теплообмін між тілами довільно розташованими у просторі. Випромінювання газів. Складний теплообмін у напівпрозорому середовищі, коефіцієнт загальної тепловіддачі. Масообмін. Молекулярна дифузія. Закон Фіка. Стефанівський потік. Конвективний масообмін. Випаровування з поверхні. Теплообмінні апарати (ТА). Класифікація ТА. Основи розрахунку рекуперативних та регенеративних ТА.


Література

1. Константінов С.М. Тепломасообін. – К.: ІНРЕС, 2005.

2. Лабай В.Й. Тепломасообмін. – К.: Тріада плюс, 1998.


Промислові теплові електростанції


Енергетика України – проблеми і шляхи вирішення

Сучасний стан електроенергетики і її структура. Енергетичні ресурси і паливний баланс. Класифікація електричних станцій. Характерні ознаки промислових електричних станцій.

Паротурбінні електричні станції

Теплові схеми ТЕС і їх цикли у T-S координатах. Теплова економічність ТЕС, що виробляє лише електричну енергію. ККД, теплові баланси.

Теплова економічність ТЕС під час

комбінованого виробітку тепла й електричної енергії

Коефіцієнти використання тепла палива. Економія палива під час комбінованого виробітку на зовнішньому споживанні. Витрати тепла палива, питома економія тепла.

Структура енергетичного господарства промислового підприємства

Перелік установок для виробництва тепла, газу, стиснутого повітря. Структура енергоспоживання. Режим енергоспоживання.

Використання вторинних енергоресурсів

на промислових підприємствах

Основні види вторинних енергоресурсів. Абсолютні і питомі величини економії палива.

Вибір системи енергопостачання

Централізація енергопостачання і зв’язок з енергосистемою. Виробничі ТЕС.

Характеристика споживачів тепла

Відпуск тепла і поповнення втрат конденсату.

Відпуск пари споживачам

Відпуск пари від турбін. Пароперетворювачі, редукційно-охолоджувальні установки.

Вимоги до якості живильної і мережної води

Видалення газів з води. Термічна деаерація.

Теплова схема паротурбінної електричної станції

Загальна характеристика теплової схеми. Складання принципової теплової схеми. Розрахунок теплової схеми паротурбінної станції. Регенеративне підігрівання живильної води.

Газотурбінні двигуни і установки

Характеристики газотурбінних двигунів. Вплив відношення тисків, регенерації тепла, проміжних охолоджень і підігрівань на ККД ГТД.

Газотурбінні, парогазові і дизельні електричні станції

Технологічні схеми і цикли ГТУ. Перспективні схеми застосування ГТУ.

Парогазові установки

Загальна характеристика ПГУ, їх типи і схеми використання на промислових ТЕС.

Системи водопостачання промислових ТЕС

Типи систем водопостачання. Обробка циркуляційної води і методи боротьби із забрудненням конденсаторів.

Вибір потужності і основного обладнання

електричних станцій

Електрична і теплова потужність. Загальні положення. Ізольовані ТЕС і конденсаційні електричні станції. ТЕС у складі енергосистеми.


Література

1. Соколов Е.Я. Промышленные тепловые электрические станции. – М.: Энергия, 1979.

2. Промышленная теплоэнергетика и теплотехника : справочник / под общей ред. В.А. Григорьева, В.М. Зорина. – М.: Энергоатомиздат, 1983.


Методи підготовки води на ТЕС

та водний режим теплогенерувальних установок


Основні положення

Вступ. Значення водопідготовки та водного режиму теплогенерувальних устав. Типи теплоелектроцентралей. Основні джерела втрат води та пари. Домішки у природних водах. Характеристика домішок у природних водах. Показники якості води. Класифікація природних вод України та їх особливості.

Попереднє очищення води

Попереднє очищення води. Видалення з води грубо-дисперсних домішок. Конструкції відстійників. Фізико-хімічні основи процесу коагуляції домішок у воді. Властивості колоїдних систем. Коагулюючі реагенти та процеси, що відбуваються під час введення їх у воду. Апаратурне оформлення процесу. Фізико-хімічні основи зм’якшення та знекремнювання води методом осадження. Схеми і апаратура установок для зм’якшення води та знекремнювання води методом осадження. Фільтраційне знекремнювання води. Знеоливлення пари та конденсату. Вилучення сполук заліза з конденсату. Схеми та апаратура, що застосовується у цих методах. Освітлення води фільтруванням. Фізико-хімічні основи процесу фільтрації. Класифікація освітлювальних фільтрів. Конструкція та експлуатація фільтрів.

Обробка води методом іонного обміну

Фізико-хімічні основи іонного обміну. Класифікація іонообмінних матеріалів та їх характеристика. Натрій та Н-катіонування води. Регенерація відпрацьованого фільтра. Технологія катіонування. Конструкція фільтрів. ОН-аніонування. Реакції, що відбуваються під час аніонування. Регенерація іонообмінних фільтрів. Конструкції аніонітових фільтрів. Знесолення води методом іонного обміну. Принцип іонного знесолення. Схеми знесолення води та особливості їх застосування. Фільтр змішувальної дії та його регенерація.

Обробка охолоджувальної води на ТЕЦ

Системи охолодження та стабілізації охолоджувальної води. Запобігання утворенню мінеральних відкладів. Методи стабілізації води. Обробка води у магнітному та акустичному полях. Запобігання утворенню біологічних відкладень у системах охолодження.

Мембранні методи очищення води

Зворотній осмос та ультрафільтрація. Електродіаліз.

Видалення із води корозійно-агресивних газів

Фізико-хімічні основи видалення газів із води. Розчинність газів у воді. Закон Генрі. Десорбція газів із води. Термічна деаерація. Типи та конструкції деаераторів. Деаерація в конденсаторах парових турбін. Хімічні методи видалення газів із води. Видалення із води вільної вуглекислоти. Типи та конструктивні особливості декарбонізаторів.

Термічне знесолення води

Фізико-хімічні основи методу термічного знесолення води. Знесолення води у випарниках киплячого типу. Отримання дистиляту у випарниках миттєвого закипання. Схеми випарних устав: одно- та багатоступеневі. Вибір типу схеми. Основи розрахунку та вибору обладнання.

Основи проектування водопідготовчої устави

Вибір джерела водопостачання. Вибір схеми водопідготовчої устави. Основи технологічного розрахунку та компоновки водопідготовчої устави.


Література

1. Водопідготовка, водний режим та консервування теплогенеруючого устаткування електростанцій: навч. посіб. / Й.С. Мисак та ін. – Львів: вид-во НУ «Львівська політехніка», 2008.

2. Стерман Л.С., Покровский В.Н. Химические и термические методы обработки воды на ТЭС. – М.: Энергия, 1991.


Котельні установки промислових підприємств


Класифікація теплогенерувальних установок

Вступ. Електрифікація, значення та класифікація теплогенерувальних установок та котельних установок зокрема.

Технологічна схема генерації пари

Технологічна схема генерації пари на різних котельних установках. Схеми котельних установок з прямо-течійними котлами, котлами з природною циркуляцією та з іншими типами котлів Характеристика процесів, що відбуваються в них, поверхні нагрівання.

Тепловий баланс котла

Гідродинаміка водогрійних котлів. Гідродинаміка економайзера. Гідродинаміка пароперегрівника.

Приготування та спалювання палива в котельнях

Готування та спалювання палива в котельних установках. Готування різних видів палива до спалювання. Технологія готування палива, елементи систем паливоприготування.

Топко-пальникові пристрої

Топково-пальникові пристрої: конструкція, процеси спалювання, регулювання.

Температурний режим поверхонь нагрівання

Гідродинаміка і температурні режими поверхонь нагрівання. Характеристики двофазного потоку.

Гідродинаміка котла

Гідродинаміка котла. Режим, структура і характеристика потоку робочого тіла. Гідродинаміка котлів з природною циркуляцією. Гідродинаміка прямоточних котлів. Гідродинаміка котлів з багатократною примусовою циркуляцією.

Аеродинаміка котла

Аеродинаміка газоповітряного тракту. Системи газоповітряного тракту. Аеродинамічні опори. Аеродинаміка димової труби. Вибір вентилятора та димосмока.

Конструктивні рішення котельних установок

Конструктивні рішення в котельних установках: профіль та компонування, парогенерувальні та пароперегрівні поверхні.

Хвостові поверхні нагрівання котельних установок

Хвостові поверхні нагрівання котельних установок.

Тепловий розрахунок котла

Тепловий розрахунок котла. Види розрахунку, мета розрахунку, методика.

Водні режими котла

Чистота пари і водний режим котлів. Водний режим циклу з прямотечійними та барабанними котлами, особливості водного режиму АЕС.

Регулювальні характеристики котельних установок

Регулювальні характеристики котельних установок.

Перехідні і пускові режими котельних установок

Перехідні режими котельних установок. Пускові режими котельних установок та блоків.

Нові типи котельних установок

Нові типи котельних установок.

Захист навколишнього середовища

Захист навколишнього середовища від шкідливих викидів під час роботи котлів.


Література

1. Янко П.І., Мисак Й.С. Режими експлуатації енергетичних котлів. – Львів: НВФ «Українські технології», 2004. – 272 с.

2. Коновалов С.В. Експлуатація котлів. – Вінниця: ПП «Балюк», 2007. – 216 с.

3. Івасик Я. Технології попередження забруднення довкілля: матеріали до курсу «Режими роботи ТЕС і АЕС». – Львів, 1997. – 102 с.

4. Мисак Й.С., Гнатишин Я.М., Івасик Я.Ф. Паливні пристрої для спалювання низькосортних палив. – Львів: вид-во НУ «Львівська політехніка», 2002. – 136 с.

Схожі:

Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Теплоенергетика» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Автомобільні дороги і аеродроми»
move to 0-21563267
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Теплоенергетика» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Міське будівництво та господарство»
move to 0-21563265
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Теплоенергетика» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Мости і транспортні тунелі»
move to 0-21563268
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Теплоенергетика» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Промислове і цивільне будівництво»
move to 0-21563264
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Теплоенергетика» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Теплоенергетика»
Предмет та зміст курсу. Сучасний стан і розвиток парових турбін. Турбіна, як основний двигун. Принцип дії турбіни. Класифікація парових...
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Теплоенергетика» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів»
move to 0-21563266
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Теплоенергетика» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Прикладна фізика»
Незгасаючі та згасаючі гармонічні коливання з одним та багатьма ступенями вільності
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Теплоенергетика» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Прикладна лінгвістика»
Односкладні речення. Main syntactic sentence structures. Secondary predication constructions in English
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Теплоенергетика» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Прикладна лінгвістика»
Односкладні речення. Main syntactic sentence structures. Secondary predication constructions in English
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Теплоенергетика» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Cоціологія»
Соціологія в системі наук про суспільство. Предмет та об’єкт соціології. Система соціологічних знань та її елементи
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи