Інформаційне повідомлення icon

Інформаційне повідомлення
Скачати 92.24 Kb.
НазваІнформаційне повідомлення
Дата14.07.2012
Розмір92.24 Kb.
ТипДокументи

Інформаційне повідомленняМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України, державне агентство автомобільних доріг України “украводор”, Національний транспортний університет та компанія “Standartpark” проводять Міжнародну науково-технічну конференцію «Сучасні методи проектування, будівництва та експлуатації систем водовідводу на автомобільних дорогах»
Науково-організаційний комітет запрошує Вас і Ваших колег прийняти участь у роботі конференції, проведення якої планується на 1 - 2 березня 2012 року в Національному транспортному університеті, м. Київ, вул. Суворова, 1

^ Мета конференції – обмін науково-технічним досвідом та розгляд і обговорення результатів досліджень, визначення перспектив у галузі вдосконалення методів та технологій проектування систем водовідводу на автомобільних дорогах.

На конференції будуть заслухані доповіді наукових працівників вузів, науково-дослідних та проектних інститутів, представників виробництва.

^ Офіційні мови роботи конференції: українська, російська, англійська.

Тематика конференції:

 • сучасні методи проектування систем водовідведення на державних і комунальних автомобільних дорогах та переходах через водотоки;

 • новітні технології будівництва та експлуатації систем водовідведення на державних і комунальних автомобільних дорогах та переходах через водотоки;

 • прогресивні методи проектування, будівництва та експлуатації штучних споруд, транспортних розв’язок та підземних споруд на автомобільних дорогах.

Матеріали конференції:

 • доповіді конференції планується видати у фаховому виданні мовою оригіналу.

 • Основні вимоги до підготовки публікацій наведені на сайтах www.ntu.edu.ua, standartpark.com.ua та в додатку А.

 • Електронні варіанти статей необхідно передати в оргкомітет конференції або надіслати на адресу ntu_kafedra_bud@ukr.net

 • Заявку на участь в конференції (додаток Б) необхідно направити на електрону пошту ntu_kafedra_bud@ukr.net

 • Просьба підтвердити участь за 10 днів до початку конференції.

 • Статі публікуються безкоштовно.

 • За потреби учасникам конференції забронюються місця в готелі НТУ. Проживання в одномістному номері 200 гривень за добу, проживання у двомісному номері – одне місце 180 гривень за добу, в тримісному - одне місце 150 гривень за добу.

 • Контрольні етапи:

 • до 10 лютого 2012 р – подання заявок на участь в конференції та до 17 лютого 2012 р - доповідей згідно з тематикою;

 • до 20 лютого 2012 р. – розсилання запрошень та програми конференції;

 • 1 березня 2012 р. – реєстрація учасників конференції та її відкриття.

Редакційна колегія науково-організаційного комітету конференції:

Україна, 01010, м. Київ, вул. Суворова, 1, Національний транспортний університет, ауд. 138.

тел.: (044) 280-73-38; (044) 280-39-42; E-mail: ntu_kafedra_bud@ukr.net

Довідки по тел. (044) 280-73-38, (044) 280-39-42, (095-212-97-66). Вчений секретар науково-організаційного комітету, професор Володимир Васильович Петрович.

Додаток А


науково-організаційний комітет конференції приймає на розгляд доповіді, які підготовлені у вигляді наукових статей і будуть опубліковані у міжвідомчому науково-технічному збірнику “Автомобільні дороги і дорожнє будівництво” (фахове видання), засновником якого є Національний транспортний університет.


Міжвідомчий науково-технічний збірник “Автомобільні дороги і дорожнє будівництво” виходить 2 рази на рік тиражем 300 екземплярів і розповсюджується серед провідних навчальних, наукових, науково-дослідних та проектних закладів транспортного спрямування; підприємств з будівництва, реконструкції, ремонту та експлуатації автомобільних доріг; установ до яких обов’язково повинні надсилатися видання, в яких опубліковані основні результати дисертаційних робіт (Постанова Президії Вищої атестаційної комісії України № 1-05/3 від 14. 04. 2010 р.).


науково-організаційний комітет конференції приймає на розгляд доповіді, які підготовлені у вигляді статей та у відповідності до вказаних нижче вимог:

1. Текст статті має бути підготовлений методом комп'ютерного набору в редакторі MS WORD версії 2003-2010 та ретельно перевірений. Окремо додаються відомості про автора.

2. Текст готовиться шрифтом "Times New Roman", через 1 інтервал розміром 11 пунктів чорного кольору стандартної жирності у форматі А4 (21,0 см на 29,7 см) з вирівнювання по ширині. Використання інших шрифтів можливе тільки за попереднім погодженням з вченим секретарем науково-організаційного комітету.

^ 3. Обсяг статті не повинен перевищувати 6 сторінок набраного тексту, а для статей оглядово-узагальнюючого характеру — 8 сторінок. Сторінка повинна мати 4 поля (верхнє – 17 мм, нижнє – 19 мм, праве – 17 мм, ліве – 12,7 мм). Абзац повинен знаходитись на відстані 1,25 см.

4. Шапка статті: у лівому кутку зверху проставляється індекс УДК, через один рядок - прізвище та ініціали автора (авторів) науковий ступінь. Під прізвищем авторів через один рядок по центру в режимі "верхній регістр" друкується заголовок (шрифт – жирний, розмір – 11 пунктів). Між прізвищем авторів і текстом статті - пропуск один рядок.

ПрикладУДК 691.662

 2012


Братчун В.І., д-р техн. наук, Рибалко І.Ф., Пактер М.К., канд. техн. наук, Висоцький Ю.Б., д-р хім. наук


^ МІНЕРАЛЬНИЙ ПОРОШОК З ШЛАМУ
НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ ТРАВЛЕНИХ РОЗЧИНІВНайважливішим компонентом асфальтового і дьогтьового бетону є мінеральний порошок, що переводить органічне в’яжуче в адсорбційно-сольватний стан, збільшує поверхню контакту між частками…


^ 5. Графічні файли із формулами, графіками, рисунками, схемами та фотографіями повинні бути розташовані в тексті в рамці MS WORD. Номер формули проставляється справа в кінці рядка, в круглих дужках, не виходячи на поле. Формули розташовуються на сторінці симетрично, окремо, через один рядок після тексту. Між ними та подальшим після них текстом витримується такий самий інтервал. Формули вводяться у графічному редакторі 'EQUATlON EDITOR". Розмірів потрібно дотримуватись таких які показані у виносках. Номер формули повинен бути на рівні правого поля сторінки. Десяті долі числа потрібно записувати через кому, а не через крапку (2,56).

ПрикладУ нашому випадку рівняння нерозірваності (3), з урахуванням введення штучної в’язкості матиме вигляд

, (21)


6. Рисунки, схеми, графіки та фотографії позначаються порядковими номерами. Діаграми та графіки потрібно будувати чорно-білими. Підписи під рисунками розміром 9 пунктів розміщуються через три інтервали з вирівнюванням по центру, наступний текст також розташовується через три інтервали. Крапка в кінці не ставиться.


ПрикладУ цьому випадку повний тиск відхиляється від нормалі до поверхні стінки на кут (рис. 1).

Рисунок 1 – Тиск ґрунту для випадку коли поверхня землі горизонтальна, а підпірна стінка плоска


7. Перелік використаних авторами літературних джерел наводиться в кінці статті (за чергою посилань) під заголовком "Літеpaтуpa” без абзацу і оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.

^

Приклад
Література


 1. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. — К. : Ін-т математики, 2006. — 111 с. — (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України ; т. 59).

 2. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. — Львів : Растр-7, 2007. — 375 с.

 3. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. — К. : Вища освіта, 2006. — 478, [1] с. — (ПТО: Професійно-технічна освіта).^ 8. Реферат подається шрифтом "Times New Roman", через 1 інтервал, розміром 10 пунктів, чорного кольору, стандартної жирності, трьома мовами: українською, російською та англійською. Обсяг реферату до 1/4 стор.

Приклад


УДК 625.731


Савенко В.Я., д-р техн. наук, Славінська О.С., д-р техн. наук, Стьожка В.В.


^ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД ПРИ ПРОЕКТУВАННІ ДРЕНАЖІВ МІЛКОГО ЗАЛЯГАННЯ

З УРАХУВАННЯМ КЛІМАТИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ РЕГІОНУ


Анотація. У статті проаналізовано основні фактори, які формують водно-тепловий режим верхньої частини земляного полотна та основи дорожнього одягу. Розглянуто деякі методи визначення основних параметрів дренажних систем мілкого залягання з урахуванням режиму руху рідини, підвищення щільності піщаного шару з часом, особливостей клімату регіону будівництва.

^ Ключові слова: автомобільна дорога, вологість ґрунту, дренаж, питомий надлишок води, пропускна здатність, режим руху рідини.


Аннотация. В статье проанализированы основные факторы, которые формируют водно-тепловой режим верхней части земляного полотна и основания дорожной одежды. Рассмотрены некоторые методы определения основных параметров дренажных систем мелкого заложения с учетом режима движения жидкости, повышения плотности песчаного слоя со временем, особенностей климата региона строительства.

^ Ключевые слова: автомобильная дорога, влажность почвы, дренаж, удельный избыток воды, пропускная способность, режим движения жидкости.


Annotation. The article analyzes the main factors that form water-heat treatment of the upper part of the subgrade and base pavement. We consider some methods for determining the basic parameters of occurrence of shallow drainage systems including flow regime, increasing the density of sand layer over time, the characteristics of the region construction.

Keywords: highway, humidity of soil, drainage, specific surplus of water, carrying capacity, mode of motion of liquid.


9. У наукових статтях мають застосовуватись одиниці Міжнародної системи СІ.

10. Матеріали, подані без дотримання наведених вимог, повертаються автору без розгляду.

До статті можуть бути внесені зміни редакційного характеру без погодження з автором.

Гонорар авторам не сплачується.

Відбір статей до друку проводиться науково-організаційним комітетом конференції та редакційною колегією збірника. Міжвідомчий науково-технічний збірник “Автомобільні дороги і дорожнє будівництво”друкується за рішенням вченої ради Національного транспортного університету.


Додаток БНаправити до 10 лютого 2012 року

в науково-організаційний комітет конференції за адресою:

Україна, 01010, м. Київ, вул. Суворова, 1, Національний транспортний університет, кафедра будівництва та експлуатації доріг

або E-mail: ntu_kafedra_bud@ukr.net
^ Міжнародна науково-технічна конференція


«Сучасні методи проектування, будівництва та експлуатації систем поверхневого водовідводу на автомобільних дорогах»
м. Київ

1 – 2 березня 2012 р.
Ваша адреса _________________________

____________________________________

____________________________________

Телефон робочий: ____________________

Телефон мобільний: __________________

E-mail:______________________________
Реєстраційний лист
Прізвище ___________________________

Ім’я ________________________________

По батькові _________________________

Вчений ступінь ______________________

Вчене звання ________________________

Посада _____________________________

Організація (фірма) __________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

Назва доповіді (статті) ________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

Визначіть форму Вашої участі в конференції:

виступ з доповіддю: ___________________

як слухач: ___________________________
Ваші побажання щодо бронювання місця в готелі НТУ: _________________________
Схожі:

Інформаційне повідомлення iconІнформаційне повідомлення
Прізвище Ім’я По батькові
Інформаційне повідомлення iconІнформаційне повідомлення
Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції
Інформаційне повідомлення iconІнформаційне повідомлення
Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції
Інформаційне повідомлення iconІнформаційне повідомлення
Факультет філології та журналістики Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка
Інформаційне повідомлення iconПерше інформаційне повідомлення шановні колеги!
До участі у конференції запрошуються молоді вчені, аспіранти, магістранти та студенти
Інформаційне повідомлення iconІнформаційне повідомлення
...
Інформаційне повідомлення iconІнформаційне повідомлення 12 – 13 грудня 2013 р
До розгляду приймаються оригінальні дослідження, здійснені на основі наукової українознавчої методології за зазначеним напрямом
Інформаційне повідомлення iconІнформаційне повідомлення
Херсонському державному університеті відбудеться міжнародна науково-практична конференція “Сучасна лінгвістика в Україні І в світі:...
Інформаційне повідомлення iconПройдак Юрій Сергійович інформаційне повідомлення
Заявка на участь у Всеукраїнській науково-технічній конференції студентів І молодих учених «Молода академія – 2012»
Інформаційне повідомлення iconNational Transport University інформаційне повідомлення
Діалог І співпраця між єс та Україною в галузі науки й технологій – важливе підґрунтя міжнародного науково-технічного співробітництва...
Інформаційне повідомлення iconІнформаційне повідомлення
Запрошуємо вчених, інженерів та аспірантів взяти участь у роботі Третьої Міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи