Національний університет львівська політехніка icon

Національний університет львівська політехніка
Скачати 185.34 Kb.
НазваНаціональний університет львівська політехніка
Дата28.07.2012
Розмір185.34 Kb.
ТипДокументи

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

"ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

Кафедра філософії

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

"Голова методичної комісії базового напряму"


_________________________________________________

/підпис/ /прізвище, ініціали/


"_______"__________________200 р.


Робоча навчальна програма


Дисципліни_________________ЛОГІКА________________________________________

/назва .дисципліни/

Для базового напряму ______бакалаври________________________________

/номер і назва базового напряму/


Для спеціальності (тей)___0304 ІМФН (МС)___________________________________________

/шифр і назва спеціальності (тей)/^ Вид роботи

Денна форма

Заочна форма

Семестр

Семестр

Всього

Семестр

Семестр

Всього

лекційні заняття, год

15

1

15

4

1

4

лабораторні заняття, годпрактичні (семінар­ські) заняття, год


15

15


4

4

модульний контроль, год^ Всього аудиторних, год


30

-


30


8

8

Самостійна робота, год


24

24


46

46

^ Загальний обсяг, год

54
54

54
54

КП/КР^ Контрольні роботи, шт.


1

1


^ Розроблення графічних робіт, шт.


Екзамени


Заліки

1
1

1
1Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми ГСВО

напряму_________________________________________________________________

/шифр, назва/

Робоча навчальна програма складена_ д.ф.н. Петрушенко В.Л., к.ф.н. Домбровським Б.Т., ас.Одарченко М.М._______________________________________________


________________________________________________________________________________

/вчена ступінь, звання, прізвище та ініціали автор (ів) програми/


"______"____________________________200 р.


Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні кафедри______________


філософії

/назва кафедри/


Протокол № ______від "_______"_______________________________________________200 р.


Завідуючий кафедрою_______________________________________________________________

/підпис прізвище, ініціали/


Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні методичної комісії базового
напряму


Протокол № ______ від "______"______________________________________________200 р.


1.Мета та завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі.

Зміст програми спрямований на вивчення форм і законів правильного мислення, правил і законів здобуття вивідного знання, засобів і методів логічного опрацювання інформації, теорії аргументації, зокрема в діловому спілкуванні, на розвиток логічної культури мислення та умінь правильно виражати думку.

 1. ^ Мета викладання дисципліни: формувати у студентів навички правильного логічного мислення, які необхідні для прийняття управлінських рішень, для дискусій, спілкування та проведення ділових переговорів, для обробки інформації, для уміння логічно та коректно доводити, обґрунтовувати та переконувати.

 2. ^ Завдання вивчення дисципліни: Ознайомити студентів і методично допомогти їм зрозуміти та засвоїти особливості логіки як науки про мислення, основні принципи і закони правильного мислення, зміст основних форм мислення - поняття, судження та умовиводів, їх форм та видів; загальні правила і вимоги доведення і спростування, які розкривають сутність логічної аргументації; основні методи та прийоми раціонального опрацювання інформації; логічні особливості ділового спілкування.

В результаті вивчення дисциліни фахівець повинен знати: провідні проблеми традиційної логіки, їх значення для професійної діяльності, основні історичні етапи розвитку логіки, пізнавально-евристичну, інформаційну, світоглядну, пропедевтико-виховну, нормативно-мислительну функції логіки.

Підготовлений фахівець повинен вміти: логічно правильно мислити, оцінювати і аналізувати істинність або хибність, правильність або неправильність висловленої думки; дисциплінувати своє мислення; дискутувати і організовувати дискусії; використовувати логіку у професійній діяльності; аналізувати логіку процесів, які вибуваються в житті.

1.3 Перелік дисциплін, знання, яких необхідно студенту для вивчення курсу

п/п

Назва дисципліни

^ Назва розділів та тем

1.

Філософія

Гносеологія. Методологія

2.

Математика

Символіка алгебри. Математичні методи.

3.

Менеджмент

Управління. Керівництво. Лідер-ство.

4.

Етика

Усне ділове спілкування.


2. 3міст дисципліни.


2.1 Лекції ДФН ___15______ЗФН_____4_____год

п/п


Найменування розділів, тем


^ Кількість годин

ДФН

ЗФН

Семестр

1.

^ Предмет і значення логіки.

Мислення як предмет вивчення логіки. Мислення і мова. Поняття про форми і закони мислення. Логіка як нормативна наука. Теоретичне і практичне значення логіки для інженерно-професійної діяльності.10,25

2.

Основні історичні етапи розвитку логіки.

Становлення і формування логіки в Стародавній Греції. Аристотель як засновник логіки. Логіка Середньовіччя. Індуктивна логіка Ф.Бекона, Д.С.Мілля. Математична логіка. Сучасна некласична логіка, її відмінність від класичної.10,25

3.

Поняття як форма логічного мислення.

Мовні форми виявлення понять. Основні логічні прийоми формування понять. Зміст і обсяг понять. Види понять і відношень між ними. Операції над поняттями і їх значеннями для мислення фахівця.20,5

4.

Судження як форма логічного мислення.

Загальна характеристика судження. Судження і речення. Логічна форма судження. Класифікація суджень. Розподіленість термінів у судженнях. Відношення між судженнями. Безпосередній умовивід - "Логічний квадрат".20,5

5.

Основні закони формальної логіки.

Основні риси правильного мислення. Закон тотожності. Закон несуперечності Закон виключеного третього. Закон достатньої підстави. Закони логіки і формування логічної культури фахівця.20,5
6.

Умовивід як форма і засіб формування думки і знання.

Поняття умовиводу та його роль у пізнанні. Структура умовиводу. Види умовиводів. Дедуктивні умовиводи. Категоричний силогізм, його фігури і модуси. Індуктивні умовиводи, їх особливості і специфіка. Основні риси наукової індукції, її значення в системі людських знань. Аналогія та її види. Гіпотеза як форма розвитку знань. Основні етапи розвитку гіпотези.31

7.

Логічні основи теорії аргументації.

Сутність логічної аргументації. Доведення і спростування. Система правил аргументації. Проблемні ситуації і диспути. Використання теорії аргументації у професійній діяльності.20,5

8.

Логіка наукового дослідження.

Сутність та особливості наукового дослідження, його рівні та відповідні їм форми і методи. Логічний рух і розвиток думки в процесі дослідження.20,5


2.2 Семінарські заняття: ДФН 15__ год. ЗФН_4_
п/п

Зміст /теми/занять

^ Кількість годин

ДФН

ЗФН

Семестр

1.

^ Предмет і значення логіки.

1

0,25

2.

Форми і закони логічного мислення.

4

1,25

3.

Умовивід і гіпотеза як засоби формування знання.

6

1 ,25

4.

Доведення і спростування.

2

1

5.

Логіка наукового дослідження.

2

0,25


2.3. Самостійна робота: ДФН 24__год. ЗФН 46__год
п\п

Зміст /теми/ занять

^ Кількість годин

ДФН

ЗФН

Семестр

1

^ Підготовка до семінарських занять

15

16

2

Підготовка до розв'язування логічних задач

4

10

3

Підготовка до виконання контрольних робіт

5

20


^ ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Студент-заочник обирає ту тему контрольної роботи, номер якої в даній тематиці відповідає номеру студента у списку навчальної групи.


1.Специфіка логіки як науки.

2.Характеристика основних історичних етапів розвитку науки логіки.

3. Мислення і мова.

4.Значення класичної логіки на сучасному етапі.

5. Поділ понять та види поділу. Класифікація.

6. Основні логічні прийоми формування понять. 7.0значення/дефініція/ понять та види означень.

8. Правила означення понять і помилки можливі при означенні.

9. Значення логіки для професійної діяльності.

10. Загальна характеристика суджень. Розподіленість термінів у категоричних судженнях.

11. Логічний квадрат.

12. 0сновні закони логіки.

13. Дедуктивні та індуктивні умовиводи: порівняльний аналіз.

І4. Фігури простого категоричного силогізму та їхні основні правила.

15. Логічні помилки, які трапляються в категоричних силогізмах.

16. Основні риси правильного мислення.

І7. Поняття та структура умовиводу та його роль у пізнанні.

18. Індуктивні умовиводи та їх види.

19. Наукова індукція та її методи.

20. Логічні помилки в індуктивних умовиводах.

21. Аналогія та її види.

22. Гіпотеза як форма розвитку знань.

23. Правила доведення і правила спростування. Помилки при їх порушенні.

24. Паралогізми та софізми.

25. Парадокси та антиномії.

26. Суперечка та її види /диспут, дебати .дискусія, полеміка/.

27. Стратегія і тактика у суперечках.

28. Коректні і некоректні прийоми ведення суперечок.

29. Сутність недопустимих "аргументів", які використовуються у полеміці.

30. Логіка і культура спілкування

Перелік запропонованих тем рефератів.

 1. Значення логіки для інженерно-професійної діяльності.

 2. Мислення і мова.

 3. Логіка формальна і логіка діалектична.

 4. Логіка класична і некласична.

 5. Аристотель як засновник логіки.

 6. Уявлення і поняття.

 7. Природа загальних понять.

 8. Як виникають і формуються поняття.

 9. Логічні помилки.

 10. Істинність і правильність мислення.

 11. Мова логіки

 12. Поняття про квантори.
  13. Безпосередні умовиводи.
  14. Спостереження та експеримент.

15. Методи встановлення причинних зв'язків між явищами.

16. Дедукція в науковому пізнанні.

17. Зв'язок дедукції і індукції.

18. Поняття і структура умовиводів за аналогією.

19. Софізм і парадокси.

20. Основні методи і прийоми раціонального опрацювання інформації.

21. Пізнавально-логічне значення гіпотез.

22. Методи і форми наукового пізнання.

23. Сутність та особливості наукового дослідження.

24. Особливості використання логічної аргументації в дискусіях.

25. Наука як логічна система.

2.5. Проведення модульних контролів і семестрових екзаменів.


Розподіл балів модульних контролів (МК)
^ Модуль-

ний контроль

Максимальна оцінка в балахПоточний контроль

^ Конт­роль­ний захід

(КЗ)

Модуль­на оцінка (ПК+КЗ)

Лаб. зан.

Сем. зан.

РГР

КР

Разом балів (ПК)

1

2

3

4

5

6

7

8

^ 1,2 семестр

всього, у тому числі

70

30


70

100


3. Навчально-методична література.


 1. Бочаров В.А., В.И.Маркин. Основы логики. М. 1994.

 2. Гетманова А. Д. Логика. М., 1995.

 3. Гладунський В.Н., Гладунська Г.А. Логіка. - Львів, 1996.

 4. Гладунський В.Н. Логіка. Для студентів економічних спеціальностей. - Львів, 2002.

 5. Жеребкін В.Є. Логіка. Харків-Київ, 1998.

 6. Жоль К. К. Вступ до сучасної логіки. К., 1992.

 7. Зегет В. Злементарная логика. М., 1985.

 8. Карамишева Н.В. Логіка. - Львів, 2000.

 9. Ивин А.А. Искусство правильно мислить. - М., 1986.

 10. Івін О. А. Логіка. К., 1996.

 11. Ивлев Ю. В. Логика, М., 1994.

 12. Кирилов В.И., Старченко А.А. Логика. - М.} 19867.

 13. Конверський А.Є. Логіка. - Київ, 1998.

 14. Костюк В. Н. Логика. Киев - Одесса, 1975.

 15. Марценюк С. П. Логіка. К., 1993.

 16. Павлова Л. Спор. Дискусия. Полемика. - М., 1975.

 17. Руденко К.Ф. Логика. - К., 1976.

 18. Светлов В. А. Практическая логика. СПб, 1995.

 19. Свинцов В. Я. Логика М., 1987.

 20. Сагач Г.М. Мистецтво ділової комунікації. - К., 1995.

 21. Формальная логика. Л., 1977.

 22. Тофтул М.Г. Логіка. - Київ, 2003.

 23. Хоменко І.В., Алексюк І.А. Основи логіки. - Київ, 1996.

 24. Хоменко І.В. Логіка - юристам. - К., 1998.

 25. Хоменко І.В. Логіка для юристів. - К., 2001.

 26. Хоменко І.В. Еристика. - К., 2001.

 27. Хоменко І. В., Алексюк І. А. Основи логіки. К., 1996.

 28. Челпанов Г. И. Учебник логики. М., 1994.

 29. Уемов А.И. Логические ошибки. Как они мешают правильно мыслить. - М.,1958.

^ ЗБІРНИКИ ВПРАВ

 1. Ивлев Ю. В. Упражнения по логике. М., 1972.

 2. Мельников В. Н. Логические задачи. Киев - Одесса, 1990.

 3. Сборник упражнений по логике. Минск, 1990.

 4. Уемов А. И. Задачи и упражнения по логике. М., 1961.

 5. Упражнения по логике. М., 1993.

 6. Хоменко І.В. Логіка в задачах. - К.,1998.


^ ДОВІДКОВА ЛІТЕРАТУРА

 1. Горский Д. П., Ивин А. А. и др. Краткий словарь по логике. М., 1991.

 2. Кондаков Н. Й. Логический словарь-справочник. М., 1975.

 3. Философская знциклопедия. М., 1960-1970, тт. 1-5.

 4. Философский знциклопедический словарь. М., 1993.


^ ПОПУЛЯРНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Айзенк Г. Узнай свой собственньш козффициент интеллекта. Новгород, 1994.

 2. Байиф Н. К. Логические задачи. М., 1983.

 3. Бизам Д, Герцег Я. Многоцветная логика. М., 1978.

 4. Бирюков Б. В. Жар холодных чисел и пафос бесстрастной логики: формализация мышления от античности до эпохи кибернетики. М., 1985.

 1. Бохенский Ю. Сто суеверий. М., 1993.

 2. Гжегорчик А. А. Популярная логика. М., 1979.

 3. Жоль К. К. Логика в лицах и символах. М., 1993.

 4. Ивин А. А. Искусство правильно мыслить. М., 1990.

 5. Ивин А. А. По законам логики. М., 1983.

 6. Ивин А. А. Строгий мир логики. М., 1988.

 7. Кольмак 3., Зих О. Занимательная логика. М., 1968.

 8. Кзрролл Л. Логическая игра. М., 1991.

 9. Кэрролл Л. История с узелками. М., 1985.

 10. Логика: наука и искусство, М., 1992.

 11. НикифоровА. Л. Общедоступная й увлекательная книга по логике, содержащая обьемное и систематическое изложение этой науки профессором философии. М., 1995.

 12. Петров Ю. А. Азбука логического мышления. М, 1990.

 13. Смаллиан Р. Н. Как же называется эта книга? М., 1981.

 14. Хаваш К. Так - логично! М., 1985.4. Узгодження з іншими дисциплінами.№ п/п

Назва дисципліни, з якою проводяться узгодження

Прізвище викладача

Підпис, дата

1

Філософія

Петрушенко В.Л.
2

Соціологія

Курляк І.Є.
3

Математика

Лунь Ю.О.Схожі:

Національний університет львівська політехніка iconНаціональний університет "Львівська політехніка"
...
Національний університет львівська політехніка iconНаціональний університет "Львівська політехніка"
...
Національний університет львівська політехніка iconНаціональний університет "Львівська політехніка"
...
Національний університет львівська політехніка iconНаціональний університет “Львівська політехніка” Кафедра політології /назва кафедри/ «Затверджую»
...
Національний університет львівська політехніка iconМіністерство освіти І науки україни Національний університет “Львівська політехніка”
Лабораторний практикум. Ч. ІІІ. Оптики та атомна фізика: Навчальний посібник. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська...
Національний університет львівська політехніка iconУгода № на проведення практики студентів Національного університету «Львівська політехніка»
Ми, які нижче підписалися, з одної сторони, Національний університет «Львівська політехніка» (надалі внз), в особі проректора з навчальної...
Національний університет львівська політехніка iconНаціональний університет “Львівська політехніка”
Робочу навчальну програму розроблено для напряму 000305 „Філологія”, фахове спрямування „Прикладна лінгвістика”, розглянуто та затверджено...
Національний університет львівська політехніка iconОрганізатори конференції національний університет «Львівська політехніка» проблематика (секції)
З 20 по 22 листопада 2012 року в Національному університеті «Львівська політехніка» буде про­ведено іv-ту Науково-практичну конференцію...
Національний університет львівська політехніка iconОрганізатори конференції національний університет «Львівська політехніка» проблематика (секції)
З 20 по 22 листопада 2012 року в Національному університеті «Львівська політехніка» буде про­ведено іv-ту Науково-практичну конференцію...
Національний університет львівська політехніка iconНаціональний університет «Львівська політехніка»
Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції: «Політико-правові аспекти державотворчого процесу в Україні:...
Національний університет львівська політехніка iconМіністерство освіти І науки україни національний університет «львівська політехніка» інститут гуманітарних І соціальних наук зовнішня політика україни
«Міжнародна інформація» /Укл. Бучин М. А., Ільницька У. В., Кукарцев О. В., Кучма Л. О., Пасічний Р. Я., Тишкун Ю. Я., Турчин Я. Б....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи