Кафедра філософії icon

Кафедра філософії
Скачати 234.27 Kb.
НазваКафедра філософії
Дата04.07.2012
Розмір234.27 Kb.
ТипДокументи


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

“ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Кафедра філософії


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

“Голова методичної комісії базового напряму”

_____________ / /

/підпис/ /прізвище, ініціали/


200 р


Робоча навчальна програма
Дисципліни___________________________________________________________ /назва дисципліни/

Для базового напряму____________________________________________________

/номер і назва базового напряму/

Для спеціальності (тей)___________________________________________________

/шифр і назва спеціальності (тей)/


^ Вид роботи

Денна форма

Заочна форма
Семестр

Семестр

Всього

Семестр

Семестр

Всього

-лекційні занят тя, год-лабораторні заняття, год-практичні (се мінарські) за- няття, год-модульний контроль, год^ Всього аудитор них, год^ Самостійна робота, год^ Загальний обсяг, годКП/КР^ Контрольні ро- боти, шт.^ Розроблення графічних ро- біт, шт.ЕкзамениЗаліки
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми ГСВО напряму________________________________________________________________

/шифр, назва/

Робоча навчальна програма складена ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

/вчений ступінь, звання, прізвище та ініціали автор (ів) програми/

“___”___________________200 _ р.


Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні кафедри

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

/назва кафедри/

Протокол №_______ від “_____” _________________________________200___р.


Завідуючий кафедрою________________________________________________

/підпис – прізвище, ініціали/


Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні методичної комісії базового напряму Протокол №____ від “____”_______________200__р.


1.Мета та завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі.


1.1 Мета викладання дисципліни — Сформувати у студентської молоді загальні уявлення про найважливіші етичні та естетичні категорії, донести знання про основні етапи розвитку теорії моралі, розкрити суть законів краси і гармонії, теорії і практики мистецько-художньої творчості, виробити правильне розуміння сенсу і ролі моралі у сфері бізнесу, зокрема менеджменту та маркетингу, а також необхідних у фаховій діяльності естетичних критеріїв та художньо-творчих методів.


  1. ^ Завдання вивчення дисципліни — Навчити студентів розуміти основні етичні та естетичні поняття, практично використовувати набуті знання у подальшій трудовій діяльності, в різних життєвих ситуаціях, виробити правильне розуміння морального аспекту бізнесу, вміння переконливо відстоювати свої моральні принципи, усвідомлювати значення категорії краси, художньо-мистецької творчості у професійній практиці.^ ЗМІСТ КУРСУ „ЕТИКИ ТА ЕСТЕТИКИ”

п/п


Найменування розділів, тем
Кількість годинДФН
ЗФН


1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


Етика та естетика в системі соціально-гуманітарного знання

 1. Загальні особливості соціально-гуманітарного пізнання.

 2. Етимологія термінів «етика» та «мораль». Предмет етики. Співвідношення моральних, релігійних та юридичних норм у суспільному житті.

 3. Предмет естетики. Співвідношення етики та естетики.

 4. Місце етики та естетики в духовній культурі людства.^

Історія етики: основні тлумачення та концепції етичного


 1. Особливості розуміння етики та моралі в тради-ційних суспільствах. Філософські концепції етики.

 2. Виділення етичної проблематики в особливий напрям життєдіяльності в епоху Нового часу. Модерні концепції етики.

 3. Розуміння етики в некласичній культурі.

 4. Етика в контексті постмодернізму.


Основні категорії етики.

 1. Поняття категорій етики та їх історичний характер.

 2. Добро і зло як центральні етичні категорії. Релятивізм та ригоризм в їх трактуванні.

 3. Категорії етичного вибору, вчинку, моральної діяльності (норма, кодекс, звичай, традиція, принципи, ідеали).

 4. Категорії, що передають етичні характеристики людини (совість, честь, гідність, справедливість).^

Етика людського спілкування


 1. Етика комунікації та морально-психологічні принципи спілкування.

 2. Спілкування як мистецтво бути собою і мистецтво бути іншим. Етика ділового спілкування.

 3. Комунікативні моральні риси людини: чесноти і вади, поняття толерантності, співчуття, милосердя, віротерпимості, ввічливості та взаємоповаги. Етика “солідарної людини”.

 4. Конфлікт та морально-етичні аспекти його вирішення.


Проблемне поле естетики та її основні категорії

 1. Естетика в системі сучасного знання. Естетика, мистецтвознавство та філософія мистецтва.

 2. Поняття краси і прекрасного та історичні парадигми їх осягнення. Прекрасне та естетичне.

 3. Діалектика прекрасного і потворного. Зв’язок та взаємодія цих естетичних категорій з етичними категоріями добра і зла.

 4. Категорії піднесеного і величного, потворного і ницого, трагічного і комічного. Їх вияв у культурі постмодерної доби.

 5. Поняття „естетичного смаку” та „художнього смаку”, їх критерії та засоби формування.


Сфери проявів естетичного в житті сучасного суспільства

 1. Поняття естетичної і художньої культури. Основні сфери проявів естетичної та художньої культури в сучасному суспільстві.

 2. Мистецтво як соціальний і культурний феномен. Види та жанри мистецтва. Художній образ та художнє сприйняття.

 3. Поняття художньо-мистецького стилю. Провідні стилі класичного та некласичного мистецтва.

 4. Формування і розвиток естетичного ставлення до дійсності у сучасної людини. Естетика середовища.

 5. Естетика людської поведінки та людських стосунків. Мода як феномен художньої культури.^

Технічна естетика


 1. Вплив технічної діяльності на естетичне ставлення людини до дійсності. Основні прояви зв’язку естетичного та технічної діяльності.

 2. Поняття „дизайну” та промислової естетики. Історична еволюція промислового мистецтва та дизайну.

 3. Художньо-творчий потенціал людської праці. Естетичний аспект підприємницької діяльності.

 4. Естетична цінність техніки. Роль інформаційної культури у виробленні творчого підходу до професійної діяльності.
Міністерство освіти і науки України

Національний університет „Львівська політехніка”


^ ПРОГРАМА І ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

З курсу „етика та естетика”

Для студентів усіх спеціальностей


Львів

НУ „ЛП” – 2005


Структура курсу


Лекції

1. Етика і естетика у системі гуманітарних знань. 2

2. Історія етичних вчень: основні тлумачення та концепції етичного. 2

3. Основні категорії етики 2

4. Етика людського спілкування. 2

5. Предметне поле естетика та її основні категорії. 2

6. Сфери проявів естетичного в житті сучасного суспільства. 2

7. Технічна естетика. 2


Семінарські заняття


1.Предмет і завдання курсу „Етика та естетика”

2.Поняття моралі. Основні етичні категорії.

3. Моральна культура спілкування

4. Бізнес – етика.

5. Естетика та її основні категорії.

6. Художньо-естетична культура особистості.

7. Промислова естетика та технічний дизайн.


Зміст курсу

Тема 1. Етика і естетика у системі гуманітарного знання.

Загальні особливості соціально-гуманітарного пізнання. Специфіка предмету етики і естетики як філософських дисциплін. Їх історична динаміка та становлення як самостійних дисциплін. Зміст основних термінів і понять: „етика”, „мораль”, „моральність”, „естетика”, „краса”, „гармонія”. Взаємозв’язок етичного і естетичного.

Особливості моралі як способу соціального регулювання, її співвідношення з іншими формами духовного життя: мораль і звичай, мораль і релігія, мораль і право. Нормативно-оцінювальні та імперативні властивості моралі. Проблема походження моралі, її сутнісні характеристики. Соціальні функції моралі.

Поняття моральної свідомості, її рівні і структурні елементи. Індивідуальна і суспільна мораль. Моральний вчинок як основа моральної діяльності. Моральні мотиви, норми, принципи, цінності.

Пізнавально-теоретична та виховна функції етики, її місце в духовній культурі людства. Актуальні завдання етики і естетики в сучасних умовах демократизації суспільства та духовного відродження України.


Тема 2. Історія етики: основні тлумачення і концепції етичного.

Особливості розуміння етики і моралі в традиційних релігійних вченнях. Філософські концепції етики. Етичні вчення видатних філософів: Сократа, Платона, Аристотеля, Фоми Аквінського. Ренесансна концепція моралі. Принципові засади етики Нового часу. Особливості етичних поглядів Спінози, І.Канта, Г.Сковороди.

Модерні концепції етики. Специфіка розуміння морально-етичної проблематики у вченнях К’єркегора, Шопенгауера, Ніцше, Фрейда , Фромма. Тлумачення етичного в екзистенціалізмі.

Етика в контексті культури постмодернізму. Особливості сучасних поглядів на сутність і функції етики.

Тема 3.. Основні етичні категорії.


Категорія як філософське поняття, універсальність його змісту. Етика як система категорій. Добро і зло як ціннісні критерії моралі. Релятивізм і ригоризм у їх трактуванні. Співвідносність і взаєморбумовленість категорій добра і зла. Добро і благо. Поняття морально-етичного ідеалу і засобів його досягнення. Проблема морального зла, його прояви в житті та в міжлюдських стосунках. Моральна оцінка вчинків та її критерії.

Моральний вибір та відповідальність особистості. Поняття свободи волі. Свобода як моральна цінність, її взаємозв”язок із необхідністю. Парадокси свободи, її види. Свобода як пізнана необхідність. Волюнтаризм та фаталізм. Обов’язок та моральна необхідність. Категоричний імператив І.Канта. Діалектика взаємозв’язку обов’язку і моральної відповідальності.

Категорії, які характеризують моральність людини. Сутність категорій совісті, сумління, сорому. Поняття честі, гідності і справедливості, їхній конкретно-історичний та загальнолюдський зміст. Поняття моральної досконалості і моральних доброчинностей. Самовдосконалення і самовиховання як праця і творчість.

Моральний сенс людського життя. Щастя як вища ціль людського життя. Різноманітність тлумачень категорії щастя. Парадокс щастя. Проблема сенсу життя Гедоністичні, евдемоністичні, утилітарні етичні вчення. Любов як вища моральна цінність і як сенс людського існування. Ерос та агапе. Любов і секс. Любов і милосердя.


Тема 4. Етика людського спілкування.


Спілкування як комунікація, взаємодія і взаємозбагачення людей. Самотність, її причини і моральний зміст. Сенс і призначення спілкування, його морально-психологічні принципи. Відкритість і замкненість у спілкуванні. Основні типи спілкування: етикетний, діловий, товариський, дружній, інтимний.

Спілкування як мистецтво бути собою і мистецтво бути іншим. Етикет як усталений порядок спілкування, єдність доцільного і естетичного. Історія та види етикету, їх сутнісні ознаки. Місце етикету в сучасному повсякденному спілкуванні.

Комунікативні моральні чесноти людини: ввічливість, взаємоповага, чуйність, тактовність. Поняття толерантності, віротерпимості. Етика „солідарної людини”.

Ділове спілкування, його види та особливості. Моральні риси сучасної людини-підприємця. Поняття ділового етикету. Керівник і підлеглий – етика співпраці. Аморальні явища у сучасному підприємництві.

Конфлікт та морально-етичні аспекти його виникнення і подолання. Зовнішні і внутрішні конфлікти. Конструктивний і деструктивний шляхи розв’язання конфліктів. Консенсус і компроміс як принципові засоби полагодження конфліктів.


Тема 5. Предметне поле естетики та її основні категорії.


Естетика як наука, її взаємозв’язок із філософією, мистецтвознавством, психологією, педагогікою. Поняття естетичного як предмету наукового дослідження. Типи і форми естетичної рефлексії. Актуальні завдання естетичної науки в сучасному українському суспільстві.

Краса і прекрасне як центральні категорії естетики. Історичні парадигми осягнення прекрасного. Прекрасне і потворне: діалектика їх взаємозв’язку. Їх вияв у житті і мистецтві. Зв’язок цих категорій з етичними категоріями добра і зла.

Естетичні категорії піднесеного, величного, героїчного, їх прояви у природі, житті, мистецтві. Поняття низького як діалектичного антиподу високого, його зв’язок з потворним, а також трагічним і комічним.

Сутність трагічного і комічного, їх мистецька і соціальна функції. Поняття „катарсису”, його значення у духовному житті людини.


Тема 6. Сфери проявів естетичного в життєдіяльності людини і суспільства.


Поняття естетичної і художньої культури. Людина і її духовність в сучасну епоху технотронної цивілізації. Прогрес і регрес. Перспективи майбутнього розвитку художньо-естетичної культури.

Мистецтво як естетично-художній і соціальний феномен. Специфіка художнього сприйняття і образного відображення дійсності. Проблема співвідношення художнього образу і реальності. Художній геній і талант, проблема свободи творчості. Видова і жанрова характеристика мистецтва

Поняття художньо-мистецького стилю. Стильова періодизація світового і українського мистецтва. Соціально-дидактична функція мистецтва.

Мистецтво як засіб формування творчого потенціалу людини. Мистецтво як засіб задоволення естетичної потреби людини. Роль мистецтва у стабілізації психологічного настрою і духовної гармонії.

Формування і розвиток естетичного ставлення сучасної людини до дійсності. Основні засоби піднесення художньо-естетичної культури особистості. Естетика середовища, побуту, праці.

Естетика людської поведінки. Нерозривна єдність етичного й естетичного. Мода як феномен художньо-естетичної культури. Основні тенденції сучасної моди, в тому числі молодіжної.


Тема 7. Промислове мистецтво і технічна естетика.

Специфіка трудової діяльності і її естетичний аспект. Естетика промислового виробництва. Естетична цінність продуктів праці і техніки. Проблема єдності краси і користі у виробничій діяльності. Поняття „прикладної краси”. Краса і доцільність промислових виробів.

Поняття промислової, технічної естетики і дизайну. Історія становлення промислової естетики як окремої галузі наукових знань.

Дизайн як художньо-проектна діяльність. Особливості дизайну, його вплив на сучасну європейську дизайнерську діяльність. Зв’язок дизайну із маркетингом. Специфіка розвитку дизайну в сучасній Україні.


ПЛАНИ

семінарських занять із методичними вказівками


Список навчальних посібників і підручників:

 1. Етика. Навч. посіб. / Аболіна Т., Єфименко В. та ін. – К.,1992.

 2. Етика. Навч. посіб. За ред. В.О.Лозового. – К., 2002.

 3. Этика и эстетика. Сост. Пальм Н.Д. – Харьков. ИД «ИНЖЕК», 2004.

 4. Блощинська В.А. Етика. Практикум. – К., 2005.

 5. Єрмоленко А.М. Комунікативна практична філософія. Підручник. – К.,1999.

 6. Гах Є.М. Етика ділового спілкування. – К.,2005.

 7. Малахов В. Етика. Курс лекцій. – К.,2002.

 8. Стоян Т.А. Діловий етикет: моральні цінності і культура поведінки бізнесмена. – К.,2004.

 9. Левчук Л.Т. Естетика. Підручник. – К., Вища школа, 1997.

 10. Левчук Л.Т., Оніщенко Р.І. Основи естетики. Навч. посіб. – К.,2000.

 11. Естетика. Навч. посіб. За ред. Лозового В.О. – К.,2003.

 12. Борев Ю.Б. Эстетика.: В 2-х т. 5-е изд., доп. – Смоленск, 1997.

 13. Эстетика: Словарь / Под общ. Ред. А.А. Беляева и др..- М.,1989.

 14. Сморж Л.О. Естетика: Навч. посіб. – К., Кондор, 2005.


Заняття № 1.


1.

Додаткова література:

1.


Методичні вказівки:


Заняття № 5. Предметне поле естетики та її основні категорії

 1. Становлення естетики як науки, її зв’язок із філософією, етикою, мистецтвознавством.

 2. Категорії краси і прекрасного, естетичної свідомості, естетичного смаку й ідеалу.

 3. Діалектика взаємозв’язку прекрасного і потворного. Їх єдність з етичними категоріями добра і зла.

 4. Категорії піднесеного, величного, героїчного. Нице як антипод високого, його прояви у житті і мистецтві.

 5. Трагічне і комічне, їх художньо-естетична і соціальна сутність.


У першому питанні з’ясовуємо специфіку предмету естетики
п/п

Зміст/теми/занять

Кількість годин
ДФН
ЗФН

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Предмет та завдання курсу „Етика та естетика”.

Поняття моралі. Основні етичні категорії.

Моральна культура спілкування.

Бізнес – етика.

Естетика та її основні категорії

Художньо-естетична культура особистості.

Промислова естетика та технічний дизайн.


2.3. Самостійна робота


№ п.п.

Зміст роботи
Кількість годинДФН
ЗФН

1.

2.

3.

4.

Підготовка до семінарських занять

Самостійне опрацювання окремих тем

Підготовка до виконання контрольних робіт

Підготовка індивідуальних домашніх завдань

Перелік індивідуальних домашніх завдань

Тематика рефератів

 1. Мораль як об’єкт етики, її сутність та функції.

 2. Співвідношення етики, моралі та моральності.

 3. Історичне зародження морально-етичних норм людського життя.

 4. Співвідношення моральних, релігійнихї та юридичних норм.

 5. Релігійна та світська мораль.

 6. Конфуціанська мораль в культурі далекосхідного регіону.

 7. Моральні принципи буддійського віровчення.

 8. Моральні настанови ісламу.

 9. Моральні цінності християнського віровчення.

 10. Моральні традиції українського народу.

 11. Основні концепції моралі в історії європейської культури.

 12. Сенс життя і щастя: основні аспекти співвідношення.

 13. Любов як основа морального життя людини.

 14. Проблема добра і зла у світовій етичній думці.

 15. Чесноти і вади як характеристики моральності людини.

 16. Проблема людського щастя у вченні Григорія Сковороди.

 17. Моральний зміст патріотизму.

 18. Біблія як джерело моральних цінностей і норм християнської етики.

 19. Професійна етика.

 20. Поняття етикету: історичні корені і сучасні форми.

 21. Морально-психологічні аспекти спілкування.

 22. Проблема самотності у сучасному світі.

 23. Сучасна етика ділової людини.

 24. Етика службового конфлікту.

 25. Діалогізм як риса людської особистості та його етичні засади.

 26. Етика в некласичній культурі.

 27. Молодіжна етика: поняття, особливості, проблеми.

 28. Особливості моральних аспектів молодіжного спілкування.

 29. Сімейні цінності в етиці українського народу.

 30. Етика в контексті ідей постмодернізму.

 31. Співвідношення понять краси, прекрасного та естетичного.

 32. Особливості естетики як філософської науки.

 33. Провідні концепції естетичного в європейській культурі.

 34. Взаємовпливи релігії та мистецтва.

 35. Художні стилі класичного мистецтва.

 36. Художні стилі некласичного мистецтва.

 37. Художній авангард та його естетична оцінка.

 38. Естетичне як цінність.

 39. Діалектична єдність етичного і естетичного, їх взаємозв’язок.

 40. Проблема прекрасного і потворного в житті і художній творчості.

 41. Трагічне в естетиці екзистенціалізму.

 42. Мистецтво як соціальний і культурний феномен.

 43. Мистецтво як засіб гармонізації природи і культури.

 44. Основні парадигми сучасної мистецької творчості.

 45. Етико-естетичні аспекти життєвого вибору особистості.

 46. Життєва мудрість та етика.

 47. Етичні проблеми спілкування поколінь.

 48. “Краса врятує світ” – Що це означає?

 49. Етико-естетичні аспекти кохання.

 50. Етика та естетика в гендерному вимірі.Затверджено на комісії по плануванню самостійної роботи студентів методичної ради інституту.


Дата _______________________________


Підпис______________________________Прізвище_____________________


2.5. Проведення модульних контролів і семестрових екзаменів.


Розподіл балів модульних контролів (МК)

^ Модульний контроль
Максимальна оцінка в балах
Поточний контроль

Конт- рольний захід (КЗ)

Модульна оцінка (ПК+КЗ)

Лаб.

зан.

Сем.

зан.

РГР

КР (Інд. пись-

мова роб.
^

Разом балів (ПК)

3. Навчально-методичні матеріали.


3.1. Літературу до курсу


 1. Апресян Р.Г. Добро и польза // Этическая мысль. – М.,1990.

 2. Борев Ю.Б. Эстетика: В 2-х т.: 5-е изд. , доп. Смоленск, 1997.

 3. Бычков В. Эстетика. – М.: Гардарики, 2005.

 4. Вінкельман Й. Про художній ідеал прекрасного. К.,1990.

 5. Войтила К. Иоанн Павел П. Любовь и ответственность.- М.,1993.

 6. Гадамер Г. Актуальность прекрасного. М., 1991.

 7. Герет Т.М., Клоноскі Р. Дж. Етика бізнесу / Пер. з англ. О.Ватаманюк. Киев, Основи, 1999.

 8. Гусейнов А.А. , Апресян Р. Этика. М., 1998.

 9. Джордж Р.Т. Де. Деловая этика. / Пер. с англ.. Р.И. Толлера. – СПб.

 10. Екологія і культура. – К., 1991.

 11. Естетика. Навч. Посіб. / За заг.ред. Л.Левчук. К., 1991.

 12. Естетика: Словарь / Под общ. Ред. А.А. Беляева и др. – М.,1989.

 13. Етика. Навч. Посіб. / Аболіна Т.Г., Єфименко В.В. та ін. – К., 1992.

 14. Этика: Учебник для студентов философских факультетов вузов // А.А. Гусейнов, Е.Л. Дубко, С.Ф. Анисимов и др.. – М.,1999.

 15. Этическая мысль: Науч.-публицист. чтения. – М.,1992.

 16. Єрмоленко А.М. Комунікативна практична філософія: Підручник. – К.,1999.

 17. Зеленкова И.Б., Беляева Е.В. Этика: Учебное пособие и Практикум.- Минск,1997.

 18. Каган М.С. Эстетика как философская наука. Университетский курс лекцій. – СПб., 1997.

 19. Каст М. Шлях до успіху. – Львів. 1994.

 20. Кондратов В., Чичина Е. Этика. Эстетика. – Ростов-на-Дону,1998.

 21. Кравченко С.М., Костецький М.В. Екологічна етика і психологія людини. – Львів, 1992.

 22. Левчук Л. Зарубіжна естетика ХХ ст. – К., 2001.

 23. Макинтайр А. После добродетели. – СПб., 2000.

 24. Малахов В. Етика. Курс лекцій. Навч. посіб. – К., 2002.

 25. Мартинов В. Философия красоты. – М., Минск, 1999.

 26. Меднікова Е. Українська та зарубіжна культура ХХ століття. – К., 2001.

 27. Ненасилие: философия, этика, политика. – М., 1993.

 28. Ортега–и-Гассет Х. Этюды о любви. // Эстетика. Философия культуры. – М.,1991.

 29. Попов Л.А. Этика. – М., 1998.

 30. Проценко О.П. Модуси етикету: добро, краса, користь. – Харків, 1994.

 31. Руднев М. Словарь культуры ХХ века. – М., 2003.

 32. Степаненко В.Ф. Етика в проблемних і аналітичних задачах: Навч. Посіб. – К., 1998.

 33. Столович Л.Н. Красота. Добро. Истина. Почерк истории эстетической аксиологии. – М.,1994.

 34. Сущность и диалектика этических и эстетических категорий. - К., 1990.

 35. Хагарт У. Аналіз краси. – К., 1991.

 36. Швейцер А. Культура и этика . – М.,1973.

 37. Шрейдер Ю.А. Этика: Введение в предмет. – М., 1998.

 38. Яковлев Е.Г. Эстетика: Учеб. пособ. – М.,1999.

4.Узгодження з іншими дисциплінами.

№ п/п

Назва дисципліни, з якою проводиться узгодження

Прізвище викладача

^ ЗАЛІКОВІ ПИТАННЯ З КУРСУ „ ЕТИКА І ЕСТЕТИКА”

Для студентів екстернату

 1. Предмет етики, її актуальні практичні завдання.

 2. Етика і мораль: етимологія термінів, їх історична динаміка.

 3. Етика як компонент духовної культури, її роль в сучасному суспільстві.

 4. Мораль, та її співвідношення з іншими видами соціального регулювання: мораль і звичай, мораль і право, мораль і релігія.

 5. Основні концепції етичного в історії європейської культури.

 6. Розуміння етики та етичного в сучасній некласичній культурі.

 7. Етика як система категорій. Поняття моральної свідомості, її структура.

 8. Категорії добра і зла як ціннісні критерії моралі.

 9. Поняття свободи волі і морального вибору.

 10. Моральний обв’язок та моральна відповідальність.

 11. Проблема співвідношення свободи і необхідності. Вчення Канта про категоричний імператив.

 12. Моральні мотиви, принципи і ціннісні орієнтації.

 13. Проблема сенсу життя в історії європейських і вітчизняних етичних вчень.

 14. Моральні чесноти і вади. Категорії морального сумління, совісті, честі, гідності, патріотизму.

 15. Вчинок як основа моральної діяльності, проблема співвідношення цілей і засобів діяльності.

 16. Етика комунікацій і морально-психологічні принципи спілкування.

 17. Культура спілкування та етикет. Спілкування як мистецтво „бути собою” і „бути іншим”.

 18. Ділове спілкування , його основні види.

 19. Мораль і економіка. Моральний аспект підприємницької діяльності в сучасних умовах ринкової економіки.

 20. Екологічна етика. Моральна відповідальність людини в умовах сучасної екологічної кризи.

 21. Парадигми спілкування в сучасній культурі. Мовний етикет.

 22. Професійна етика, моральний аспект праці. Керівник та підлеглий: етика „співпраці”.

 23. Конфлікт і основні шляхи його вирішення.

 24. Взаємозв’язок етики і естетики, їх місце в системі філософських знань.

 25. Становлення естетики як науки. Естетичні теорії сучасності.

 26. Специфіка і основні поняття естетичної свідомості (естетичні почуття, естетичний смак, естетичний ідеал).

 27. Категорія краси і прекрасного: історичні парадигми їх осягнення.

 28. Діалектика прекрасного і потворного.

 29. Категорії піднесеного і ницого, їх вияв у культурі постмодерної доби.

 30. Трагічне і комічне як естетичні категорії.

 31. Естетична і художня діяльність, їх співвідношення та особливості.

 32. Специфіка художньої творчості. Художній образ і художнє сприйняття.

 33. Мистецтво як соціальний феномен, його творча природа.

 34. Видова та жанрова класифікація мистецтва. Особливості відображення дійсності у мистецтві. Зміст і форма.

 35. Поняття художнього стилю. Стильова періодизація європейського і вітчизняного мистецтва.

 36. Естетичне виховання, його специфіка і засоби формування.

 37. Поняття технічної і промислової естетики, їх історична еволюція.

 38. Сучасний промисловий дизайн. Естетика праці і побуту.

 39. Естетичні критерії сучасного бізнесу. Мистецтво реклами.

 40. Етикет як єдність доцільності, моральності і краси. Головні вимоги етикету у навчальному закладі і в діловій сфері.

 41. Художньо-естетична культура особистості: методи та засоби виховання.

 42. Мода як феномен культури. Провідні тенденції сучасної молодіжної моди.
Схожі:

Кафедра філософії iconНаціональний університет “києво-могилянська академія” Кафедра філософії та релігієзнавства
Навчальний курс присвячений вивченню ранньохристиянської філософії, філософії в мусульманських країнах доби середньовіччя та західноєвропейської...
Кафедра філософії iconНаціональний університет “києво-могилянська академія” Кафедра філософії та релігієзнавства
Навчальний курс, що є продовженням курсу „Антична філософія-1, присвячений вивченню класичної грецької філософії та філософії елліністично-римської...
Кафедра філософії iconНаціональний університет “києво-могилянська академія” Кафедра філософії та релігієзнавства
Навчальний курс, що є продовженням курсу „Антична філософія-1, присвячений вивченню класичної грецької філософії та філософії елліністично-римської...
Кафедра філософії iconНаціональний університет “києво-могилянська академія” Кафедра філософії та релігієзнавства
...
Кафедра філософії iconНаціональний університет “києво-могилянська академія” Кафедра філософії та релігієзнавства
...
Кафедра філософії iconКафедра філософії
Філософії. Викладання філос ведеться у Львів ун-ті з часу його заснування. У жовтні 1940 утворена каф діалект та іст матеріалізму...
Кафедра філософії iconФілософський факультет (кафедра філософії) львівського національного університету імені івана франка за підтримки й участі: інституту філософії імені
Трансформація парадигм мислення та концепцій знання під впливом сучасних викликів у загальній, соціальній, практичній І прикладній...
Кафедра філософії iconАспіранти філософського факультету Кафедра філософії
Свобода як джерело громадянського суспільства в європейській філософії Нового часу
Кафедра філософії iconВісник черкаського університету
Науковий журнал містить статті, присвячені актуальним проблемам історії філософії, філософської антропології, філософії культури,...
Кафедра філософії iconНаціональний університет “києво-могилянська академія” кафедра філософії та релігієзнавства робочий тематичний план курсу “філософія – 1”
Головні проблеми сучасної філософії. Предмет філософі, її місце в культурі. Основні питання теорії свідомості, логіки, онтології,...
Кафедра філософії iconІнформаційний лист львівська філософська спілка «Cogito» Кафедра філософії Національного університету «Львівська політехніка» Кафедра філософії та економіки Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
Філософія, релігія та езотерика про впливи людини на світ: традиційні та сучасні підходи
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи