Кафедра філософії icon

Кафедра філософії
Скачати 162.41 Kb.
НазваКафедра філософії
Дата04.07.2012
Розмір162.41 Kb.
ТипДокументи

--НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

“ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Кафедра філософії


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

“Голова методичної комісії базового напряму”

_____________ / /

/підпис/ /прізвище, ініціали/


200 р


Робоча навчальна програмаДисципліни Релігієзнавство__________________________________________________ /назва дисципліни/

Для базового напряму____________________________________________________

/номер і назва базового напряму/

Для спеціальності (тей)___________________________________________________

/шифр і назва спеціальності (тей)/

^ Вид роботи

Денна форма

Заочна форма
Семестр

Семестр

Всього

Семестр

Семестр

Всього

-лекційні занят тя, год-лабораторні заняття, год-практичні (се мінарські) за- няття, год-модульний контроль, год^ Всього аудитор них, год^ Самостійна робота, год^ Загальний обсяг, годКП/КР^ Контрольні ро- боти, шт.^ Розроблення графічних ро- біт, шт.ЕкзамениЗаліки
Робоча навчальна програма складена освітньо-професійної програми ГСВО напряму________________________________________________________________________

/шифр, назва/

Робоча навчальна програма складена _____________________________________________ ________________________________________________________________________________

/вчена ступінь, звання, прізвище та ініціали автор (ів) програми/

“________”_________________________________200 _ р.


Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні кафедри______

______________________________________________________________________________

/назва кафедри/

Протокол №_______ від “_____” _________________________________200___р.


Завідуючий кафедрою________________________________________________

/підпис – прізвище, ініціали/


Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні методичної комісії базового напряму Протокол №______ від “______”____________________________________200__р.


1.Мета та завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі.


Зміст програми спрямований на вивчення феномену релігії, її місця в історико-культурній еволюції людства, а також пошуку життєво-визначальних духовних орієнтирів, ціннісних критеріїв, які становлять фундаментальне значення в людському житті, справляють вирішальний вплив на формування особистості студента.


1.1 ^ Мета викладання дисципліни — донести студентам знання з історії та теорії релігії, дати розуміння важливої соціальної функції релігії, її місця в суспільному поступі людства, сформувати потребу в пошуку тих духовних цінностей та морально-етичних принципів, які б сприяли процесу гуманізації та демократизації сучасного українського суспільства


  1. ^ Завдання вивчення дисципліни — забезпечення правильного орієнтування в складних проблемах сучасного релігійно-духовного життя, вміння практично вирішувати проблеми на основі конституційно-правових норм свободи совісті. В процесі засвоєння багатої духовної спадщини, втіленої в релігійних вченнях виробити розуміння механізму складних зв’язків релігії з різними суспільними структурами, продемонструвати органічну єдність релігії з усіма формами культурно-художньої творчості.^ ЗМІСТ КУРСУ РЕЛІГІЄЗНАВСТВА

п/п

Найменування розділів, тем

Кількість

годин1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.

_____________семестр


Релігія як суспільно-історичне явище


 1. Зміст поняття „релігія”. Етимологія та основні науково-теологічні та богословські інтерпретації поняття релігії.

 2. Структура релігії: релігійна свідомість, релігійні почуття, релігійний культ та релігійні організації.

 3. Функції релігії: світоглядна, ілюзорно-компенсаційна, комунікативна, інтегруюча, регулятивна, культуро-творча

 4. Релігія і суспільство. Зв’язок релігії з різними формами суспільного життя — політикою, правом, мораллю, наукою, мистецтвом.Генезис релігії, її ранні форми


 1. Проблеми походження релігії. Наукові та теологічні погляди на джерела і корені релігії.

 2. Первісні форми релігійних вірувань: анімізм, магія, фетишизм, тотемізм. Ранні племінні та землеробські культи.

 3. Релігії давніх цивілізацій: Дворіччя Стародавнього Єгипту, Стародавньої Греції та Риму. Їх зв’язок з культурою та мистецтвом.Національно-державні релігії


 1. Національні релігії Китаю та Японії, їх морально-етична основа.

 2. Індуїзм, його основні історичні етапи (ведизм, брахманізм).

 3. Юдаїзм — національна релігія єврейського народу, найдавніша монотеїстична релігія світу.

Давньоєврейська священна література.


Буддизм


 1. Історія виникнення та ідейна спорідненість із брахманізмом.

 2. Історія життя засновника віровчення Сідтхартхи Гаутами.

 3. Основні догмати віровчення. „Чотири благородні істини” та „благородний восьмиступеневий шлях” Будди.

 4. Основні напрямки та течії буддизму.Християнство


 1. Історичні та ідейні джерела.

 2. Основи християнського віровчення та культу. Нікейсько-Константинопольський Символ віри.

 3. Біблія — священна книга християн. Ідейні джерела та історія написання Біблії, її культурно-мистецька цінність.

 4. Поділ християнства на Західне і Східне. Суть церковного конфлікту та наслідки церковного розколу 1054 року.

 5. Православ’я: особливості віровчення та культу. Провідні автокефальні (незалежні) церкви у сучасному православ’ї, їх обрядові відмінності.

 6. Католицизм: особливості віровчення та організаційного устрою. Релігійно-обрядові особливості. Структура Римської курії.

 7. Протестантизм: історія виникнення, ідейні засади. Основні напрями у ранньому та пізньому протестантизмі. Новітні релігійні течії та рухи.Іслам


 1. Історичні та ідейні передумови виникнення ісламу, його засновник. Утвердження ісламу як державної релігії, його роль в історії арабської цивілізації.

 2. Основи ісламського віровчення. Визначальні принципи та релігійно-культова практика.

 3. Священні книги мусульман — Коран і Сунна. Історія їх написання та віроповчальне значення.
 1. Основні течії ісламу: сунізм, шиїзм, їх принципові відмінності у тлумаченні догматів.

 2. Роль ісламу в сучасному світі, його вплив на міжнародну політику.Історія та сучасний стан релігій в Україні


 1. Дохристиянські вірування давніх українців. Слов’янська міфологія. Язичницькі традиції в українському християнстві.

 2. Шляхи поширення та утвердження християнства в Київській Русі. Культурні традиції київської (української) церкви.

 3. Становище Київської церкви в Литовсько-Польську добу. Боротьба за київський митрополичий престол з боку Польщі та Литви. Утворення двох митрополій.

 4. Берестейська унія 1596 р. Її причини та наслідки. Релігійна полеміка та міжконфесійне протистояння уніатів та неуніатів.

 5. Православна церква в Україні від Берестейської унії до початку ХХ ст. Боротьба за автокефалію.

 6. УАПЦ: історія виникнення та сучасне становище.

 7. УГКЦ як церква унійного типу. Діяльність УГКЦ у ХІХ-ХХ ст. Псевдособор 1946 року, період переслідувань і підпільної діяльності, відродження на сучасному етапі.

 8. Міжконфесійна ситуація в Україні в сучасних умовах. Екуменічний рух.2.3. Самостійна робота


№ п.п.

Зміст роботи

Кількість

годин

1.

2.

3.

4.

Підготовка до семінарських занять

Самостійне опрацювання окремих тем

Підготовка до виконання контрольних робіт

Підготовка індивідуальних домашніх завдань

Перелік запропонованих тем рефератів


1. Походження та соціальна роль релігії. Основні релігієзнавчі концепції .

2. Зв'язок релігії з мораллю, політикою, мистецтвом.

3. Первісні форми релігії: тотемізм, анімізм, магія, фетишизм.

4. Особливості релігій Стародавнього Сходу: Дворіччя, Єгипту.

5. Релігійно-етичні вчення Стародавнього Китаю та Стародавньої Індії.

6. Антична міфологія та язичницькі релігії Стародавньої Греції та Риму.

7. Культурно-історична цінність давньоіндійської ведичної літератури.

8. Сакральне мистецтво стародавніх цивілізацій Сходу.

9. Унікальність конфуціанського морально-етичного вчення.

10. Особливості японського синтоїзму

11. Індуїстська релігія, культура та обрядовість.

12. Історія виникнення та характерні риси буддизму.

13. Священні книги та основні культи буддизму.

14. Священні книги ісламу.

15. Особливості ісламського віровчення

16. Кришнаїзм - як сучасна модифікація індуїзму.

17. Юдаїзм: історія та сучасне становище.

18. Становище жінки у мусульманстві.

19. Роль ісламу у сучасній міжнародній політиці.

20. Джерела вивчення християнства.

21. Культурно-історичне значення Біблії.

22. Первісне християнство та його особливості.

23. Історія розколу християнства на Західне і Східне.

24. Характерні особливості візантійського християнства.

25. Історія та сучасний стан католицизму.

26. Особливості віровчення та церковної організації православ’я.

27. Культова архітектура та сакральне мистецтво православних християн.

28. Роль католицизму в культурному житті Західної Європи.

29. Історія та сучасний стан протестантизму.

30. Давньоукраїнська міфологія.

31. Християнство в Україні до 988 року.

32. Перші Київські митрополити руського походження (Іларіон, Клим Смолятич,

Кирило Туровський.).

33. Вплив християнства на розвиток культури в Київській Русі.

34. Самобутній характер Київського християнства.

35. Боротьба за незалежну "руську" митрополію в ХV-ХVІ ст.

36. Становище української православної церкви після Берестейської Унії 1596 року. Релігійна полеміка.

37. Релігійна та культурна діяльність митрополита Петра Могили.

38. Поглинання української православної церкви Московською (1686-1918).

39. Утворення УАПЦ, її видатні провідники (В.Липківський, І.Огієнко, патріарх Мстислав (Скрипник).

40. Сучасне становище українського православ'я.

41. Визначні православні церкви та монастирі в Україні: Києво-Печерська лавра. Михайлівський Золотоверхий собор, Почаївська лавра.

42. Історичне значення Берестейської унії 1596 р.

43. Міжконфесійна полеміка в ХVІ - ХVІІ ст. Полемічна література.

44. Рух за зміцнення національних засад греко-католицької церкви у XIX – XX століттях

45. Видатні діячі уніатської церкви ХVI - ХVII ст. /І.Потій, К.Терлецький, Л.Кишка та ін/.

46. Роль греко-католицької церкви у національно-культурному відродженні Галичини XIX ст.

47. Андрей Шептицький і Йосип Сліпий - визначні релігійні та культурні діячі.

48.Роль УГКЦ в національно-культурному житті України ХІХ-ХХІ ст.

49. Собор Св. Юра - провідний центр УГКЦ.


Залікові питання для студентів стаціонарної форми навчання


 1. Розкрийте сутнісні ознаки релігії.

 2. У чому полягає відмінність між богословською та науковою інтерпретацією поняття “релігія”.

 3. Охарактеризуйте структурні елементи релігії.

 4. Розкрийте соціальний зміст релігії.

 5. Розкрийте зв’язок релігії з наукою, мораллю, мистецтвом.

 6. Охарактеризуйте основні функції релігії.

 7. Як наукове релігієзнавство розглядає проблему походження релігії.

 8. Розкрийте особливості релігійних вірувань первісної доби.

 9. Розкрийте особливості ранніх національних релігій та їх взаємозв’язок з культурою давніх цивілізацій.

 10. Визначте культурно-історичну цінність давньоіндійської ведичної літератури.

 11. Розрийте морально-етичний зміст давньокитайських релігій ( конфуціанство, даосизм).

 12. Індуїзм як національна релігія Індії, його зв’язок із давнім брахманізмом.

 13. Розкрийте зміст буддійського віровчення та його моральні принципи.

 14. Історія виникнення буддизму та життєвий шлях його засновника Сідхартхи.

 15. Провідні центри буддизму та його основні течії.

 16. Проаналізуйте особливості юдаїзму як національної релігії євреїв.

 17. Розкрийте значення юдаїзму як ідейної першооснови християнства та ісламу.

 18. Культурно-історична цінність священної літератури.

 19. Обґрунтуйте визначальні принципи ісламського віровчення та культу.

 20. Історія виникнення ісламу та життя пророка Магомета.

 21. Священні книги мусульман.

 22. Розкрийте історичні та ідейні джерела християнства.

 23. Поясніть основоположні принципи християнського віровчення.

 24. У чому полягає сакральна та культурно-історична цінність Біблії.

 25. Охарактеризуйте моральну концепцію християнства.

 26. Поясніть причини розколу християнства на західне і східне, назвіть їх істотні відмінності.

 27. Православ’я: ареал поширення, особливості віровчення та культу.

 28. Католицизм.

 29. Протестантизм: причини виникнення та течії.

 30. Дохристиянські вірування українського народу. Язичницько-християнський синкретизм.

 31. Окресліть шляхи поширення та процес державного утвердження християнства у Київській Русі.

 32. Охарактеризуйте причини кризового становища української (“руської”) церкви Литовсько-Польської доби ( ХІV– ХVI ст.).

 33. Опишіть становище УПЦ під юрисдикцією Московського патріархату ( кін. ХVII- поч. ХХ ст.).

З4. Як і коли було проголошено автокефалію Православної церкви в Україні?


Літературу до курсу

1.Академічне релігієзнавство. Підручник. Під. ред. А.М.Колодного. – К.,1996.

2. Бублик І. Та ін. Релігієзнавство. – К., 1998.

3. Буддизм.: Словарь. – М.,1992.

4.Васильєв І.А. История религий народов Востока. – М.,1986.

5.Головащенко С.І. Історія християнства: Курс лекцій. – К.,1999.

6. Історія релігії. Зб. документів і матеріалів. – Тернопіль, 2003.

7. Історія релігії в Україні. У 10-ти тт.. – К., 1997.

8. Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство. Підручник. – К.,1998.

9. Історія релігії: Збірник документів і матеріалів. За ред. Бистрицької Е.В., Зуляка І.С. – Тернопіль, 2003.

10.Левицький Ю. Коротка історія Київської 9української) церкви. – Львів,1993.

11.Малерб М. Религии человечества. – М.-СПБ.,1997.

12.ОгієнкоІ.І. Дохристиянські вірування українського народу. – К.,1992.

13.Огієнко І.І. Українська церква. – К.,1993.

14.Павлов С.В., Мезенцев К.В., Любимцева О.О. География религий. – К.,1998.

15. Панченко П.П. Релігійні конфесії в Україні. – К.,1993.

16. О. Кость Панас. Історія української церкви. – Львів, 1992.

17. Релігієзнавство: предмет, структура, методологія. – К.,1996.

18. Релігієзнавство . За ред. Лубського В.І. – К.,2000.

19. Релігієзнавство. За ред. Петрушенка В.Л. – Львів, 2004.

20. Релігієзнавство. За ред. Сурмай І.М.. – Львів: НУ „ЛП”, 2005.

21. Релігієзнавчий словник. – За ред. А.М. Колодного. – К.,1996.

22. Федорів Ю. Історія церкви в Україні. – Торонто, 1990.

23. Ходькова Л.П. Релігієзнавство. – Львів, 2001.


4.Узгодження з іншими дисциплінами.

п/п

Назва дисципліни, з якою проводиться узгодження

Прізвище викладача
1.

Українська і зарубіжна культура2.

Політологія3.

Історія УкраїниСхожі:

Кафедра філософії iconНаціональний університет “києво-могилянська академія” Кафедра філософії та релігієзнавства
Навчальний курс присвячений вивченню ранньохристиянської філософії, філософії в мусульманських країнах доби середньовіччя та західноєвропейської...
Кафедра філософії iconНаціональний університет “києво-могилянська академія” Кафедра філософії та релігієзнавства
Навчальний курс, що є продовженням курсу „Антична філософія-1, присвячений вивченню класичної грецької філософії та філософії елліністично-римської...
Кафедра філософії iconНаціональний університет “києво-могилянська академія” Кафедра філософії та релігієзнавства
Навчальний курс, що є продовженням курсу „Антична філософія-1, присвячений вивченню класичної грецької філософії та філософії елліністично-римської...
Кафедра філософії iconНаціональний університет “києво-могилянська академія” Кафедра філософії та релігієзнавства
...
Кафедра філософії iconНаціональний університет “києво-могилянська академія” Кафедра філософії та релігієзнавства
...
Кафедра філософії iconКафедра філософії
Філософії. Викладання філос ведеться у Львів ун-ті з часу його заснування. У жовтні 1940 утворена каф діалект та іст матеріалізму...
Кафедра філософії iconФілософський факультет (кафедра філософії) львівського національного університету імені івана франка за підтримки й участі: інституту філософії імені
Трансформація парадигм мислення та концепцій знання під впливом сучасних викликів у загальній, соціальній, практичній І прикладній...
Кафедра філософії iconАспіранти філософського факультету Кафедра філософії
Свобода як джерело громадянського суспільства в європейській філософії Нового часу
Кафедра філософії iconВісник черкаського університету
Науковий журнал містить статті, присвячені актуальним проблемам історії філософії, філософської антропології, філософії культури,...
Кафедра філософії iconНаціональний університет “києво-могилянська академія” кафедра філософії та релігієзнавства робочий тематичний план курсу “філософія – 1”
Головні проблеми сучасної філософії. Предмет філософі, її місце в культурі. Основні питання теорії свідомості, логіки, онтології,...
Кафедра філософії iconІнформаційний лист львівська філософська спілка «Cogito» Кафедра філософії Національного університету «Львівська політехніка» Кафедра філософії та економіки Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
Філософія, релігія та езотерика про впливи людини на світ: традиційні та сучасні підходи
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи