Національний університет icon

Національний університет
Скачати 191.45 Kb.
НазваНаціональний університет
Дата04.07.2012
Розмір191.45 Kb.
ТипДокументи

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

“ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”


Кафедра філософії

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Голова науково-методичної ради ІГСН

_______________/ З.Й.Куньч /

/підпис/

“____“ ___________________2009 р.


Робоча навчальна програмаДисципліни__________ Актуальні проблеми соціально-гуманітарного пізнання ___

/назва дисципліни/

Для базового напряму____________________________________________________

/номер і назва базового напряму/

Для спеціальності (тей) ___________________________________________________

/шифр і назва спеціальності (тей)/


Вид роботи

Денна форма
^

Заочна форма


Семестр

Семестр

Всього

Семестр

Семестр

Всього

-лекційні заняття, год-лабораторні заняття, год-практичні (семінар-ські) заняття, год-модульний контроль, год^ Всього аудиторних, год^ Самостійна робота, год^ Загальний обсяг, годКП/КР^ Контрольні роботи, шт.^ Розроблення графічних робіт, шт.ЕкзамениЗаліки

Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми ГСВО напряму________________________________________________________________________

/шифр, назва/

Робоча навчальна програма складена _____________________________________________ ________________________________________________________________________________

/вчена ступінь, звання, прізвище та ініціали автор (ів) програми/

“___”________________200 _ р.


Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні кафедри______

______________________________________________________________________________

/назва кафедри/

Протокол №_______ від “_____” _________________________________200___р.


Завідуючий кафедрою________________________________________________

/підпис - прізвище, ініціали/


Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні методичної комісії базового напряму Протокол №______ від “____”_______________200__р.


^ 1. ПРЕДМЕТ ВИВЧЕННЯ.

Зміст програми спрямований на поглиблене вивчення сутності, стану і перспектив розвитку соціально-гуманітарного пізнання, його особливостей щодо логіко-методологічної складових форм та рівнів наукового пізнання, його місця в сучасному науковому пізнанні; особлива увага програми зосереджена на опрацюванні соціальних та гуманітарних вчень сучасності.

  1. ^ Мета вивчення – залучити студентів до опрацювання тих теоретично-методологічних соціально-гуманітарних вчень сучасності, які визначають стан та перспективи сучасної гуманістики, прищепити їм навички оперування категоріально-понятійним апаратом соціально-гуманітарного знання, досягнути засвоєння ними вихідних засад соціально-гуманітарних теорій і напрямів. Одне із провідних завдань курсу полягає у роз’ясненні причин підвищення значущості гуманітарного знання за умов ускладнення міжіндивідуальних стосунків в сучасному суспільстві.

  2. ^ Завдання вивчення: Ознайомити студентів із ідеями видатних представників світової та української соціально-гуманітарної думки; сприяти розумінню студентами значення сучасних теорій гуманістики для підвищення ефективності науки; зорієнтувати студентів щодо актуальних проблем сучасної методології, перш за все – в соціально-гуманітарному пізнанні.

^ Після закінчення цього курсу студенти повинні мати такі знання: знати місце соціально-гуманітарного пізнання в сучасній науці, знати основні сучасні вчення і теорії соціально-гуманітарного спрямування; знати ідеї видатних представників світової та вітчизняної гуманітарної науки.

^ Після закінчення цього курсу студенти повинні мати такі вміння: вміти співставляти та аналізувати переваги та недоліки певних концепцій і теорій соціально-гуманітарного спрямування; вміти застосовувати апарат цих вчень і теорій для осмислення реальних явищ життя; вміти виявляти впливи цих вчень і концепцій на сучасні ідеології, соціальні програми та практику життя.

  1. ^ Перелік дисциплін, знання яких необхідне студентам для вивчення курсу логіки наукового пізнання: філософія, логіка наукового пізнання, історія світової та української культури, соціологія.

  2. ^ Науково-методичні засади навчальної дисципліни полягають у поєднанні проблемного підходу до вивчення основних проблем курсу із самостійним опрацюванням студентами оригінальних наукових текстів, у широкому використанні різних форм активізації інтересів до пізнання (тести, проблемні завдання, вільні обговорення, проведення колоквіумів).Лекційні заняття ___ год.: ДФН___год.; ЗФН___год.


№ теми

Назва і зміст теми

К-ть годин

ДФН

ЗФН

1
^

Місце соціально-гуманітарного пізнання в сучасній науці.


 1. Сучасні підходи до визначення сутності та функцій науки. Сучасна класифікація наук та місце в ній соціально-гуманітарного пізнання.

 2. Історичні зрушення в сучасному науковому пізнанні: перехід до парадигм постнекласичної науки.

 3. Причини виходу соціально-гуманітарного пізнання на рівень парадигмального для сучасної науки.

2
2Предметна визначеність соціально-гуманітарних наук.

 1. Проблема визначення предмету та завдань соціальних і гуманітарних наук..

 2. Історичне формування проблематики соціально-гуманітарного пізнання в історії європейської філософії.

 3. Провідні категоріальні визначення предметних сфер:

а) соціального пізнання;

б) гуманітарного пізнання.

2
3

^ Природа та парадигмальні особливості соціально-гуманітарного пізнання.

 1. Парадигмальні особливості соціально-гуманітарних наук:

а) залученість суб’єкту пізнання в зміст об’єкту пізнання;

б) особливості методологічного конструктивізму соціально-гуманітарних наук;

в) інтегральний характер соціально-гуманітарного знання;

г) соціально-гуманітарне пізнання як особливий різновид наукової раціональності;

д) інтерпретативний характер соціально-гуманітарного пізнання;

е) аксіологічна забарвленість;

ж) інтерпретативний характер;

з) зв’язок із ідеологією, соціальними програмами, людськими життєвими сенсами.

2. Методологічні наголоси у практиці соціально-гуманітарних досліджень.


4


4


Комплекс наук, що визначають формування і функціонування соціально-гуманітарного знання.

 1. Провідні науки соціального спрямування, їх структурування та співвідношення.

 2. Провідні науки гуманітарного спрямування.

 3. Роль філософії в осмисленні сутності, природи та особливостей соціально-гуманітарного пізнання.

 4. Роль природничих наук та методології науки у проясненні сутності соціально-гуманітарних наук.2
5

Суспільство як об’єкт соціального пізнання та основні концепції, що трактують його природу.

 1. Основні сучасні підходи до пояснення природи та особливостей суспільства.

 2. Концепції „розуміючої соціології” про сутність суспільних явищ.

 3. Суспільства як різновид природно-космічного процесу.

 4. Інтеракціоністські концепції суспільства.

 5. Суспільство як комунікативна система.

 6. Суспільство як форма забезпечення потреб індивідуального життя.

 7. Концепції суспільства як особливої та онтологічно автономної сфери дійсності.
4
6

Людиноцентризм сучасної гуманістики, її особливості в методологічному плані.

 1. Сучасні концепції самозамкнутості людини на власних потребах та інтересах.

 2. Сучасні тенденції виключення свідомості (і духовності) із предмету людинознавства.

 3. Проблеми пізнання людини як особливого об’єкту пізнавального інтересу.

 4. Комплекс наук та методологій, спрямованих на осмислення людини з усіма її властивостями та складностями.

 5. Значення „лінгвістичного повороту” для гуманітарного пізнання.

 6. Гуманітарне пізнання як різновид людської самоактуалізації.
4
7

Соціально-психологічна складова соціально-гуманітарного пізнання.

 1. Психологічні концепції і підходи до вивчення соціально-гуманітарних процесів.

 2. Структура психологічного чинника соціального життя.

 3. Проблеми визначення психології націй та етносів в сучасному суспільствознавстві.

3
8

Культурологічні дослідження в складі соціально-гуманітарного пізнання.

 1. Сучасні концепції осмислення культури як людино та суспільно утворюючої сфери дійсності.

 2. Культурна (когнітивна) антропологія: її завдання та здобутки.

 3. Феноменологічні дослідження культури і суспільства.

3
9

Когнітивно-епістемологічні дослідження в сучасному соціально-гуманітарному пізнанні.

 1. Сутність „когнітивного” наголосу в сучасному соціально-гуманітарному пізнанні, його причини і наслідки.

 2. Суспільство як сфера переведення фізичного у когнітивне: форми та механізми дії.

 3. Інформаційне суспільство в контексті сучасної когнітивістики.

 4. Проблеми логічної детермінації моральних суджень і оцінок.
4
10

Аксіологічні аспекти сучасних соціально-гуманітарних досліджень

 1. „Наступ” цінностей на філософський дискурс: коротка історична довідка.

 2. Форми домінування ціннісної орієнтації в соціальних концепціях.

 3. Ціннісна складова сучасної гуманістики.

 4. Прояв ціннісних орієнтирів у культурно-регіональних осередках сучасної науково-пізнавальної діяльності.

4


Практичні (семінарські) заняття ____


№ теми

План (зміст) заняття

Години

1

Проблема предметного визначення соціально-гуманітарних наук.
2

Природа та парадигмальні особливості соціально-гуманітарного пізнання.
3

Суспільство як об’єкт соціального пізнання та основні концепції, що трактують його природу.
4

Людиноцентризм сучасної гуманістики, її особливості в методологічному плані.
5

Культурологічні дослідження в складі соціально-гуманітарного пізнання.
6

Аксіологічні аспекти сучасних соціально-гуманітарних досліджень.


^

Тема І: Проблема предметного визначення соціально-гуманітарних наук.

 1. Історичне формування уявлень про відмінності між природничими та соціально-гуманітарними науками.

 2. ^

  Особливості сучасних підходів до розмежування соціальної і гуманітарної сфер пізнання.


 3. Вихідні категорії, що застосовуються для визначення соціальних та гуманітарних явищ, та їх співвідношення.


Тема ІІ: Природа та парадигмальні особливості соціально-гуманітарного пізнання.

 1. Методологічні особливості соціально-гуманітарного пізнання та його парадигмальні риси.

 2. Інтерпретація в соціально-гуманітарному пізнанні. Роль герменевтики в його функціонуванні.

 3. Соціально-гуманітарне пізнання, суспільна ідеологія і практика.


Тема ІІІ: Суспільство як об’єкт соціального пізнання та основні концепції, що трактують його природу.

 1. Поняття суспільства: основні підходи до визначення.

 2. Сучасні авторитетні концепції суспільства та результати їх використання в соціально-гуманітарному пізнанні.

 3. Суспільство як комунікативна система.

 4. Суспільство як форма забезпечення потреб індивідуального життя.

 5. Концепції суспільства як особливої та онтологічно автономної сфери дійсності.


Тема ІV: Людиноцентризм сучасної гуманістики, її особливості в методологічному плані.

  1. Сучасні тенденції виключення свідомості (і духовності) із предмету людинознавства.

  2. Проблеми пізнання людини як особливого об’єкту пізнавального інтересу.

  3. Комплекс наук та методологій, спрямованих на осмислення людини з усіма її властивостями та складностями.

  4. Значення „лінгвістичного повороту” для гуманітарного пізнання.

  5. Гуманітарне пізнання як різновид людської самоактуалізації.Тема V: Культурологічні дослідження в складі соціально-гуманітарного пізнання.

 1. Сучасні концепції осмислення культури як людино та суспільно утворюючої сфери дійсності.

 2. Культурна (когнітивна) антропологія: її завдання та здобутки.

 3. Феноменологічні дослідження культури і суспільства.


Тема VІ: Аксіологічні аспекти сучасних соціально-гуманітарних досліджень.

 1. „Наступ” цінностей на філософський дискурс: коротка історична довідка.

 2. Форми домінування ціннісної орієнтації в соціальних концепціях.

 3. Ціннісна складова сучасної гуманістики.

 4. Прояв ціннісних орієнтирів у культурно-регіональних осередках сучасної науково-пізнавальної діяльності.Самостійна робота: ДФН____ год. ЗОН_____ год.
п/п

Зміст (теми) занять

Кількість годин

ДФН

ЗОН

1

Підготовка до семінарських занять2

Підготовка до виконання індивідуальних домашніх завдань3

Підготовка до виконання модульних робіт4

Підготовка до складання іспиту
Перелік запропонованих тем рефератів.

 1. Загальні особливості наукового пізнання у порівнянні із іншими видами пізнання.

 2. Особливості мови науки та її роль у науковому пізнанні.

 3. Основні функції науки.

 4. Поняття методології наукового пізнання та її сучасні розуміння.

 5. Поняття та різновиди моделей в науковому пізнанні.

 6. Поняття наукової парадигми. Парадигма та стиль наукового мислення.

 7. Особливості соціально-гуманітарного пізнання.

 8. Провідні методи соціально-гуманітарного пізнання.

 9. Герменевтика як метод гуманітарної науки.

 10. Роль інтерпретації та гуманітарного дискурсу в сучасних соціальних науках.

 11. Постмодернізм як явище сучасного пізнання та культури: методологічна оцінка.

 12. Категоріальний аналіз як метод соціально-гуманітарного пізнання.

 13. Особливості застосування математичних та інформаційних засобів в сучасному соціально-гуманітарному пізнанні.

 14. Логіка та цінність в соціально-гуманітарних дослідженнях.

 15. Історичні особливості виділення соціально-гуманітарного пізнання в окремий напрям пізнавальної діяльності.

 16. Роль когнітивного підходу в сучасному соціально-гуманітарному пізнанні.

 17. Проблема визначення предмету і завдань соціального пізнання.

 18. Предмет і особливості гуманітарних наук.

 19. Людиноцентричний характер сучасного гуманітарного пізнання.

 20. Роль аксіології в соціально-гуманітарному пізнанні.

 21. Феноменологічний метод в сучасних соціальних науках.

 22. Роль герменевтики в соціально-гуманітарних науках.

 23. Соціолінгвістичний підхід в соціально-гуманітарних науках.

 24. Культурологічні дослідження в сучасній гуманістиці.

 25. Когнітивна антропологія як напрям соціально-гуманітарного пізнання.

 26. Історична антропологія в сучасній гуманітарній сфері.

 27. Історія взаємин суспільства і природи як предмет історичної екології.

 28. Парадигма соціально-гуманітарного пізнання в сучасній постнекласичній науці.2.5. Проведення модульних контролів і семестрових екзаменів.

Розподіл балів модульних контролів (МК)

^ Модульний контроль

Максимальна оцінка в балах

Поточний контроль

Конт- рольний захід (Колок-віум)

^ Модульна оцінка (ПК+КЗ)

Лаб.

зан.

(тес-ти)

Сем.

зан.

Конт-роль-на роб.

КР (Інд. пись-

мова роб.

Разом балів (ПК)


5

15

20

40
20

100


Література:

 1. Бергер П., Лукман Т. Солциальное конструирование реальности. – М., 1995.

 2. Вебер М. Избранные произведения. – М., 1990.

 3. В перспективе культурологи: повседневность, язык, общество. – М., 2006.

 4. В поисках теории развития науки (Очерки западноевропейских и американских концепций ХХ века). – М., 1982.

 5. Гадамер Х.-Г. Истина и метод. – М., 1989.

 6. Гайденко П.П. Эволюция понятия науки. Становление и развитие первых научных программ. – М., 1980.

 7. Гильдербанд Д. фон. Что такое философия? – СПб., 1997.

 8. Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности. – М., 1990.

 9. Евгеника в дискурсе глобальных проблем современности. – М., 2005.

 10. Єріна А.М., Захожай В.Б., Єрін Д.Л. Методологіч наукових досліджень. – К., 2004.

 11. Заблуждающийся разум? – Многообразие вненаучного знания. – М., 1990.

 12. Знание за пределами науки. – М., 1996.

 13. Ильин В.В. Теория познания. Эпистемология. – М., 1994.

 14. Ильин В.В., Калинкин А.Т. Природа науки. – М., 1985.

 15. Кемеров В.Е. Введение в социальную философию. – М., 2001.

 16. Когнитивный подход. – М., 2008.

 17. Комаров С.В. Метафизика и феноменология субъективности. – СПб., 2007.

 18. Кримський С.Б. Запити філософських сенсів. – К., 2003.

 19. Кристева Ю. Избранные труды: разрушение поэтики. – М., 2004.

 20. Крымский С.Б. Научное знание и принципы его трансформации. – К., 1974.

 21. Кузнецов Б.Г. Ценность познания. – М., 1975.

 22. Кули Ч.Х. Человеческая природа и социальный порядок. – М., 2000.

 23. Кун Т. Структура научных революций. – М., 2001.

 24. Лук'янець В.С., Кравченко О.М., Озадовська Л.В. та ін. Світоглядні імплікації науки. – К., 2004.

 25. Луман Н. Общество как социальная система. – М., 2004.

 26. Мелков Ю.А. Факт в постклассической науке. – К., 2004.

 27. Микешина Л.А. Эпистемология ценностей. – М., 2007.

 28. Перспективы метафизики: классическая и неклассическая метафизика на рубеже веков. – СПб., 2000.

 29. Петрушенко В.Л. Епістемологія як філософська теорія знання. – Львів, 2001.

 30. Петрушенко В.Л. Філософія знання: онтологія, епістемологія, аксіологія. – Львів, 2005.

 31. Пилипенко А.А., Яковенко И.Г. Культура как система. – М., 1998.

 32. Полани М. Личностное знание. – М., 1985.

 33. Проблемы гуманитарного познания. – Новосибирск, 1985.

 34. Проблемы социальной истории и культуры. Вып. 4. – М., 2003.

 35. Рижко В.А. Концепція як форма наукового знання. – К., 1995.

 36. Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. – М., 1986.

 37. Фуко М. Герменевтика субъекта. – СПб., 2007.

 38. Фукуяма Ф. Великий разрыв. – М., 2003.

 39. Человек и природа: экологическая история. – СПб., 2008.

 40. Шюц А. Мир, светящийся смыслом. – М., 2004.Узгодження з іншими дисциплінами.


п/п

Назва дисципліни, з якою проводиться узгодження

Прізвище викладача
^

Підпис, дата


1.

Культурологія2.

Політологія3.

Соціологія4.

Філософія5.

ЛогікаСхожі:

Національний університет iconНаціональний університет “Острозька академія” Поліський державний університет (Республіка Білорусь) Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана Національний університет державної податкової служби України
Актуальні питання економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій у фінансах
Національний університет iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Вінницький національний аграрний університет Жешувський університет Інформаційний лист Вельмишановні колеги,
На конференції планується обговорення проблем та розробка рекомендацій за такими напрямами
Національний університет iconІi міжнародна науково–практична конференція
України «Київський політехнічний інститут», Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харківський...
Національний університет iconКиївський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана Національний університет державної податкової служби України Поліський державний університет (Республіка Білорусь) Національний університет “Острозька академія”
Пасічник І. Д., ректор Національного університету «Острозька академія», герой України, доктор психологічних наук, професор
Національний університет icon«туризм як фактор розвитку регіону»
Михайла Коцюбинського, Київський національний педагогічний університет імені Драгоманова, Львівський національний університет імені...
Національний університет iconПлан проведення міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених І студентів у 2011 році
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, Таврійський національний універ­си­тет ім. В.І. Вернадського, Мінський державний...
Національний університет iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Київський національний університет імені Тараса Шевченка Київський університет імені Бориса Грінченка Черкаський національний університет ім.
«Здоров’я дитини–основа майбутнього життя людини», яка відбудеться 17 квітня 2013 року в м. Умань
Національний університет iconНаціональний університет державної податкової служби україни яковчук михайло Юрійович
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, доцент кафедри публічного права
Національний університет iconXviiі. Додаткове зарахування до двнз «Криворізький національний університет» І зберігання робіт вступників
Національний університет. На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати...
Національний університет iconXviiі. Додаткове зарахування до двнз «Криворізький національний університет» І зберігання робіт вступників
Національний університет. На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати...
Національний університет iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет шматко Олексій Юрійович
Вітлінський Вальдемар Володимирович, Київський національний економічний університет, професор кафедри економіко-математичних методів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи