Національний університет icon

Національний університет
Скачати 172.36 Kb.
НазваНаціональний університет
Дата04.07.2012
Розмір172.36 Kb.
ТипДокументи

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

“ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”


Кафедра філософії

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Голова науково-методичної ради ІГСН

_______________/ З.Й.Куньч /

/підпис/

“____“ __________________2010 р.


Робоча навчальна програма


вибіркового курсу


Дисципліни Етика та естетика

/назва дисципліни/

Для базового напряму _бакалаври_____________________________

/номер і назва базового напряму/

Для спеціальності (тей) ________ІНЕМ ___________

/шифр і назва спеціальності (тей)/


Вид роботи

Денна форма
^

Заочна форма


Семестр

Семестр

Всього

Семестр

Семестр

Всього

-лекційні заняття, год

16

-

16


-лабораторні заняття, год

-

-

-


-практичні (семінар-ські) заняття, год

8

-

8


-модульний контроль, год

-

-

-


^ Всього аудиторних, год

24

-

24


^ Самостійна робота, год

36

-

36


^ Загальний обсяг, год

60

-

60


КП/КР

-

-

-


^ Контрольні роботи, шт.

-

-

-


^ Розроблення графічних робіт, шт.

-

-

-


Екзамени

-

-

-


Заліки

1

-

1
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми ГСВО напряму________________________________________________________________

/шифр, назва/

Робоча навчальна програма складена __к.філос.н., доцентом Карівцем І.В._______ ________________________________________________________________________

/вчений ступінь, звання, прізвище та ініціали автор (ів) програми/

“___”__березень 2010 р.


Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні кафедри

________________________________________________________________________________________________філософії______________________________________

/назва кафедри/

Протокол №_10_ від “_04_” березня 2010_р.


Завідуючий кафедрою____________Петрушенко В.Л.

/підпис – прізвище, ініціали/


Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні методичної комісії базового напряму Протокол №____ від “____”_______________2010_р.


1.Мета та завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі.


1.1 Мета викладання дисципліни — Сформувати у студентської молоді загальні уявлення про найважливіші етичні та естетичні категорії, донести знання про основні етапи розвитку теорії моралі, розкрити суть законів краси і гармонії, теорії і практики мистецько-художньої творчості, виробити правильне розуміння сенсу і ролі моралі у сфері бізнесу, зокрема менеджменту та маркетингу, а також необхідних у фаховій діяльності естетичних критеріїв та художньо-творчих методів.


  1. ^ Завдання вивчення дисципліни — Навчити студентів розуміти основні етичні та естетичні поняття, практично використовувати набуті знання у подальшій трудовій діяльності, в різних життєвих ситуаціях, виробити правильне розуміння морального аспекту бізнесу, вміння переконливо відстоювати свої моральні принципи, усвідомлювати значення категорії краси, художньо-мистецької творчості у професійній практиці.


^ Після закінчення цього курсу студенти повинні розуміти змістове наповнення предмету етики та естетики та специфіку функціонування моральних та естетичних чинників у житті сучасного суспільства; вміти пояснити зв’язок етики та естетики з іншими дисциплінами, навчитися оперувати у практичному житті головними етичними та естетичними категоріями і вміти виявляти зміни їх предметного змісту і значення в умовах сучасного світу; навчитися осмислювати та оцінювати дійсність з точки зору категорій добра і зла, прекрасного та потворного, застосовувати фундаментальні поняття етики та естетики для вірної оцінки і розуміння конкретних соціальних явищ; мати уявлення про мету та функції моральних кодексів в різних сферах професійної діяльності; орієнтуватися в основоположних засадах різних видів прикладної етики (сімейної, національної, біоетики і ін.); вивчити вплив моральних та естетичних факторів на сучасний суспільний поступ, розбиратися в основних моральних колізіях сучасного світу, зрозуміти необхідність для молодої людини належного етико-естетичного виховання та для позитивних зрушень в розвитку українського суспільства.


^ Перелік дисциплін, знання яких необхідне студентам для вивчення курс: філософія, історія світової та української культури.


  1. Науково-методичні засади навчальної дисципліни полягають у поєднанні проблемного підходу до вивчення основних проблем курсу із самостійним опрацюванням студентами оригінальних наукових текстів, у широкому використанні різних форм активізації інтересів до пізнання (тести, проблемні завдання, вільні обговорення, проведення колоквіумів).^ ЗМІСТ КУРСУ „ЕТИКИ ТА ЕСТЕТИКИ”

Лекції: 16 год., ЗФН год.
п/п


Найменування розділів, тем
Кількість годинДФН
ЗФН


1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


Етика як філософська наука та її місце в системі гуманітарного знання

 1. Етимологія понять «етика» та «мораль». Предмет етики. Співвідношення моральних, релігійних та юридичних норм у суспільному житті.

 2. Співвідношення етики, естетики, культурології та психології.

 3. Етичні виміри життя та смерті.^

Історія етики: основні тлумачення терміну «етичне»


 1. Етичне та моральне в традиційних суспільствах.

 2. Тлумачення терміну «етичне» в епоху Нового часу. Модерні етичні теорії.

 3. Термін «етичне» в постмодерному глобалізованому світі.


Основні категорії етики.

 1. Поняття категорій етики та їх історичний характер.

 2. Добро і зло як центральні етичні категорії. Релятивізм та ригоризм в їх трактуванні.

 3. Категорії етичного вибору, вчинку, моральної діяльності (норма, кодекс, звичай, традиція, принципи, ідеали).

 4. Категорії, що передають етичні характеристики людини (совість, честь, гідність, справедливість).^

Етика людського спілкування


 1. Етика комунікації та морально-психологічні принципи спілкування.

 2. Спілкування як мистецтво бути собою і мистецтво бути іншим. Етика ділового спілкування.

 3. Комунікативні моральні риси людини: чесноти і вади, толерантності, співчуття, милосердя, віротерпимості, ввічливості та взаємоповаги. Етика “солідарної людини”.

 4. Конфлікт та морально-етичні аспекти його вирішення.


Проблемне поле естетики та її основні категорії

 1. Естетика в системі сучасного знання. Естетика, мистецтвознавство та філософія мистецтва.

 2. Поняття краси і прекрасного та історичні парадигми їх осягнення. Прекрасне та естетичне.

 3. Діалектика прекрасного і потворного. Зв’язок та взаємодія цих естетичних категорій з етичними категоріями добра і зла.

 4. Категорії піднесеного і величного, потворного і ницого, трагічного і комічного. Їх вияв у культурі постмодерної доби.

 5. Поняття „естетичного смаку” та „художнього смаку”, їх критерії та засоби формування.


Сфери проявів естетичного в житті сучасного суспільства

 1. Поняття естетичної і художньої культури. Основні сфери проявів естетичної та художньої культури в сучасному суспільстві.

 2. Мистецтво як соціальний і культурний феномен. Види та жанри мистецтва. Художній образ та художнє сприйняття.

 3. Поняття художньо-мистецького стилю. Провідні стилі класичного та некласичного мистецтва.

 4. Формування і розвиток естетичного ставлення до дійсності в сучасної людини. Естетика середовища.

 5. Естетика людської поведінки та людських стосунків. Мода як феномен художньої культури.^

Технічна естетика


 1. Вплив технічної діяльності на естетичне ставлення людини до дійсності. Основні прояви зв’язку естетичного та технічної діяльності.

 2. Поняття „дизайну” та промислової естетики. Історична еволюція промислового мистецтва та дизайну.

 3. Художньо-творчий потенціал людської праці. Естетичний аспект підприємницької діяльності.

 4. Естетична цінність техніки. Роль інформаційної культури у виробленні творчого підходу до професійної діяльності.


2


4


2


2


2


2


2


Семінарські заняття:

ДФН 8 год. ЗФН год
п/п

Зміст/теми/занять

Кількість годин
ДФН
ЗФН


1.


2.


3.


4.Предмет етики

 1. Поняття «етика», «мораль», «звичаєвість».

 2. Предмет етики та її основні проблеми.

 3. Етика як практична філософії та її соціокультурне значення.


Основні категорії етики. Етичний вимір спілкування


 1. Класифікація категорій етики.

 2. Основні етичні категорії.

 3. Сенс життя і щастя

 4. Поняття «спілкування», «діалог», «комунікація». Особливості ділового спілкування.


Естетика як філософська наука, її основні категорії. Сучасні сфери прояві естетичного.

 1. Предмет дослідження естетики та її визначення.

 2. Основні категорії естетики та їхній зміст.

 3. Поняття технічної естетики.

 4. Дизайн як проективна культура.

 5. Естетичний вимір штучного і природного.


Художньо-естетична культура особистості

 1. Художня реальність: форми і способи існування та представлення.

 2. Естетичне виховання та його особливості.


2


2


2


2
2.3. Самостійна робота – 36 год.


№ п.п.

Зміст роботи
Кількість годинДФН
ЗФН

1.

2.

3.

4.

Підготовка до семінарських занять

Підготовка до виконання контрольних робіт

Підготовка індивідуальних домашніх завдань

Підготовка до колоквіуму

12 год

8 год

10 год

6 год
Перелік індивідуальних домашніх завдань

Тематика рефератів

 1. Мораль як об’єкт етики, її сутність та функції.

 2. Співвідношення етики, моралі та моральності.

 3. Історичне зародження морально-етичних норм людського життя.

 4. Співвідношення моральних, релігійнихї та юридичних норм.

 5. Релігійна та світська мораль.

 6. Конфуціанська мораль в культурі далекосхідного регіону.

 7. Моральні принципи буддійського віровчення.

 8. Моральні настанови ісламу.

 9. Моральні цінності християнського віровчення.

 10. Моральні традиції українського народу.

 11. Основні концепції моралі в історії європейської культури.

 12. Сенс життя і щастя: основні аспекти співвідношення.

 13. Любов як основа морального життя людини.

 14. Проблема добра і зла у світовій етичній думці.

 15. Чесноти і вади як характеристики моральності людини.

 16. Проблема людського щастя у вченні Григорія Сковороди.

 17. Моральний зміст патріотизму.

 18. Біблія як джерело моральних цінностей і норм християнської етики.

 19. Професійна етика.

 20. Поняття етикету: історичні корені і сучасні форми.

 21. Морально-психологічні аспекти спілкування.

 22. Проблема самотності у сучасному світі.

 23. Сучасна етика ділової людини.

 24. Етика службового конфлікту.

 25. Діалогізм як риса людської особистості та його етичні засади.

 26. Етика в некласичній культурі.

 27. Молодіжна етика: поняття, особливості, проблеми.

 28. Особливості моральних аспектів молодіжного спілкування.

 29. Сімейні цінності в етиці українського народу.

 30. Етика в контексті ідей постмодернізму.

 31. Співвідношення понять краси, прекрасного та естетичного.

 32. Особливості естетики як філософської науки.

 33. Провідні концепції естетичного в європейській культурі.

 34. Взаємовпливи релігії та мистецтва.

 35. Художні стилі класичного мистецтва.

 36. Художні стилі некласичного мистецтва.

 37. Художній авангард та його естетична оцінка.

 38. Естетичне як цінність.

 39. Діалектична єдність етичного і естетичного, їх взаємозв’язок.

 40. Проблема прекрасного і потворного в житті і художній творчості.

 41. Трагічне в естетиці екзистенціалізму.

 42. Мистецтво як соціальний і культурний феномен.

 43. Мистецтво як засіб гармонізації природи і культури.

 44. Основні парадигми сучасної мистецької творчості.

 45. Етико-естетичні аспекти життєвого вибору особистості.

 46. Життєва мудрість та етика.

 47. Етичні проблеми спілкування поколінь.

 48. “Краса врятує світ” – Що це означає?

 49. Етико-естетичні аспекти кохання.

 50. Етика та естетика в гендерному вимірі.Затверджено на комісії по плануванню самостійної роботи студентів методичної ради інституту.


Дата _______________________________


Підпис______________________________Прізвище_____________________


2.5. Проведення модульних контролів і семестрових екзаменів.


Розподіл балів модульних контролів (МК)

^ Модульний контроль
Максимальна оцінка в балах
Поточний контроль

Конт- рольний захід (КЗ)

Модульна оцінка (ПК+КЗ)

Лаб.

зан.

Сем.

зан.

РГР

КР (Інд. письмо-

ва роб.
^

Разом балів (ПК)5

15

20

40
20

1003. Навчально-методичні матеріали.


3.1. Основна літературу до курсу


 1. Естетика. Підручн. для студ. гуманіт. спец. Вищих навч. зал / За заг.ред. Л.Левчук. - К., 2005.

 2. Малахов В. Етика. Курс лекцій. Навч. посіб. – К., 2002.

 3. Екологія і культура. – К., 1991.

 4. Петрушенко В.Л., Савельєв В.П., Сурмай І.М. та ін. Етика та естетика. Навч. посібн./ За ред. В.Л.Петрушенка. – Львів, 2008.

 5. Кравченко С.М., Костецький М.В. Екологічна етика і психологія людини. – Львів, 1992.

 6. Петрушенко О.П. Словник з естетики. – Львів, 2009.

 7. Савельєв В.П. Етика: Короткий навч. словник: терміни, поняття, персоналії. – Львів, 2009.

3.2. Додаткова літературу до курсу


 1. Адорно Т. Эстетическая теория.-М.,2001.

 2. Аристотель. Поэтика // Сочинения в 4-х т.- Т-4. - М., 1983.

 3. Апресян Р.Г. Добро и польза // Этическая мысль. – М.,1990.

 4. Борев Ю.Б. Эстетика: В 2-х т.: 5-е изд. , доп. - Смоленск, 1997.

 5. Бычков В. Эстетика. – М.: Гардарики, 2005.

 6. Вінкельман Й. Про художній ідеал прекрасного. К.,1990.

 7. Войтила К. Иоанн Павел П. Любовь и ответственность.- М.,1993.

 8. Гадамер Г. Актуальность прекрасного. М., 1991.

 9. Герет Т.М., Клоноскі Р. Дж. Етика бізнесу / Пер. з англ. О.Ватаманюк. Киев, Основи, 1999.

 10. Гусейнов А.А. , Апресян Р. Этика. М., 1998.

 11. Джордж Р.Т. Де. Деловая этика. / Пер. с англ.. Р.И. Толлера. – СПб.

 12. Естетика: Словарь / Под общ. Ред. А.А. Беляева и др. – М.,1989.

 13. Етика. Навч. Посіб. / Аболіна Т.Г., Єфименко В.В. та ін. – К., 1992.

 14. Этика: Учебник для студентов философских факультетов вузов // А.А. Гусейнов, Е.Л. Дубко, С.Ф. Анисимов и др.. – М.,1999.

 15. Этическая мысль: Науч.-публицист. чтения. – М.,1992.

 16. Єрмоленко А.М. Комунікативна практична філософія: Підручник. – К.,1999.

 17. Зеленкова И.Б., Беляева Е.В. Этика: Учебное пособие и Практикум.- Минск,1997.

 18. Каган М.С. Эстетика как философская наука. Университетский курс лекцій. – СПб., 1997.

 19. Каст М. Шлях до успіху. – Львів. 1994.

 20. Кондратов В., Чичина Е. Этика. Эстетика. – Ростов-на-Дону,1998.

 21. Левчук Л. Зарубіжна естетика ХХ ст. – К., 2001.

 22. Макинтайр А. После добродетели. – СПб., 2000.

 23. Мартинов В. Философия красоты. – М., Минск, 1999.

 24. Меднікова Е. Українська та зарубіжна культура ХХ століття. – К., 2001.

 25. Ненасилие: философия, этика, политика. – М., 1993.

 26. Ортега–и-Гассет Х. Этюды о любви. // Эстетика. Философия культуры. – М.,1991.

 27. Попов Л.А. Этика. – М., 1998.

 28. Проценко О.П. Модуси етикету: добро, краса, користь. – Харків, 1994.

 29. Руднев М. Словарь культуры ХХ века. – М., 2003.

 30. Савельєв В.П. Етика. Навч.посібн. – 2-е вид. – Львів, 2008.

 31. Степаненко В.Ф. Етика в проблемних і аналітичних задачах: Навч. Посіб. – К., 1998.

 32. Столович Л.Н. Красота. Добро. Истина. Почерк истории эстетической аксиологии. – М.,1994.

 33. Сущность и диалектика этических и эстетических категорий. - К., 1990.

 34. Хагарт У. Аналіз краси. – К., 1991.

 35. Швейцер А. Культура и этика . – М.,1973.

 36. Шрейдер Ю.А. Этика: Введение в предмет. – М., 1998.

 37. Яковлев Е.Г. Эстетика: Учеб. пособ. – М.,1999.4.Узгодження з іншими дисциплінами.

№ п/п

Назва дисципліни, з якою проводиться узгодження

Прізвище викладача
1.

Українська і зарубіжна культура2.

Політологія3.

Історія УкраїниСхожі:

Національний університет iconНаціональний університет “Острозька академія” Поліський державний університет (Республіка Білорусь) Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана Національний університет державної податкової служби України
Актуальні питання економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій у фінансах
Національний університет iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Вінницький національний аграрний університет Жешувський університет Інформаційний лист Вельмишановні колеги,
На конференції планується обговорення проблем та розробка рекомендацій за такими напрямами
Національний університет iconІi міжнародна науково–практична конференція
України «Київський політехнічний інститут», Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харківський...
Національний університет iconКиївський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана Національний університет державної податкової служби України Поліський державний університет (Республіка Білорусь) Національний університет “Острозька академія”
Пасічник І. Д., ректор Національного університету «Острозька академія», герой України, доктор психологічних наук, професор
Національний університет icon«туризм як фактор розвитку регіону»
Михайла Коцюбинського, Київський національний педагогічний університет імені Драгоманова, Львівський національний університет імені...
Національний університет iconПлан проведення міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених І студентів у 2011 році
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, Таврійський національний універ­си­тет ім. В.І. Вернадського, Мінський державний...
Національний університет iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Київський національний університет імені Тараса Шевченка Київський університет імені Бориса Грінченка Черкаський національний університет ім.
«Здоров’я дитини–основа майбутнього життя людини», яка відбудеться 17 квітня 2013 року в м. Умань
Національний університет iconНаціональний університет державної податкової служби україни яковчук михайло Юрійович
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, доцент кафедри публічного права
Національний університет iconXviiі. Додаткове зарахування до двнз «Криворізький національний університет» І зберігання робіт вступників
Національний університет. На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати...
Національний університет iconXviiі. Додаткове зарахування до двнз «Криворізький національний університет» І зберігання робіт вступників
Національний університет. На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати...
Національний університет iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет шматко Олексій Юрійович
Вітлінський Вальдемар Володимирович, Київський національний економічний університет, професор кафедри економіко-математичних методів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи