Національний університет icon

Національний університет
Скачати 143.33 Kb.
НазваНаціональний університет
Дата04.07.2012
Розмір143.33 Kb.
ТипДокументи

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

“ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”


Кафедра філософії

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Голова науково-методичної ради ІГСН

_______________/ З.Й.Куньч /

/підпис/

“____“ __________________2010 р.


Робоча навчальна програма


вибіркового навчального курсу


Дисципліни Особливості сучасних соціально-культурних процесів

/назва дисципліни/

Для базового напряму _бакалаври_____________________________

/номер і назва базового напряму/

Для спеціальності (тей) ________ФЛ, МС, СР, СО, ДК___________

/шифр і назва спеціальності (тей)/


Вид роботи

Денна форма
^

Заочна форма


Семестр

Семестр

Всього

Семестр

Семестр

Всього

-лекційні заняття, год

16

-

16


-лабораторні заняття, год

-

-

-


-практичні (семінар-ські) заняття, год

8

-

8


-модульний контроль, год

-

-

-


^ Всього аудиторних, год

24

-

24


^ Самостійна робота, год

36

-

36


^ Загальний обсяг, год

60

-

60


КП/КР

-

-

-


^ Контрольні роботи, шт.

-

-

-


^ Розроблення графічних робіт, шт.

-

-

-


Екзамени

-

-

-


Заліки

1

-

1
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми ГСВО напряму________________________________________________________________________

/шифр, назва/

Робоча навчальна програма складена доктором філософських наук, професором В.Л.Петрушенком_________________________________________________________________

/вчена ступінь, звання, прізвище та ініціали автор (ів) програми/

“___” березень 2010 р.


Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні кафедри______

__________________________філософії______________________________________________

/назва кафедри/

Протокол № 10 від “ 04” березня 2010 р.


Завідуючий кафедрою_________________В.Л.Петрушенко

/підпис - прізвище, ініціали/


Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні методичної комісії базового напряму Протокол №______ від “____”_______________20_ р.


^ 1. ПРЕДМЕТ ВИВЧЕННЯ.

Зміст програми спрямований на поглиблене вивчення студентами сутності, стану і перспектив розвитку сучасного суспільства, його суттєвих особливостей, його місця в історичному розвитку людства та суспільної культури; увага зосереджується на змінах як в ставищі людини, так і в основних складових культури та сферах соціальної життєдіяльності.

  1. ^ Мета вивчення – залучити студентів до опрацювання тих теоретично-методологічних та соціально-культурних досліджень, що визначають стан та перспективи сучасного розвитку людства, прищепити їм навички оперування категоріально-понятійним апаратом сучасного соціально-гуманітарного знання, досягнути засвоєння ними фундаментальних особливостей сучасного інформаційного суспільства, для якого постають характерними постмодерністські тенденції.

  2. ^ Завдання вивчення: Ознайомити студентів із найновітнішими проблемами суспільного розвитку, проаналізувати ті виклики, що із ними стикається сучасна людина, окреслити спектр найбільш радикальних змін, що їх зазнали основні сфери суспільного життя за умов формування інформаційного суспільства.

^ Після закінчення цього курсу студенти повинні мати такі знання: знати радикальні особливості сучасного суспільного розвитку, знати сукупність найбільш болючих проблем сучасного історичного часу.

^ Після закінчення цього курсу студенти повинні мати такі вміння: вміти порівнювати та аналізувати різні концепції та оцінки сучасного суспільства; вміти застосовувати набуті знання для осмислення реальних явищ життя.

  1. ^ Перелік дисциплін, знання яких необхідне студентам для вивчення курсу: філософія, історія світової та української культури.

  2. Науково-методичні засади навчальної дисципліни полягають у поєднанні проблемного підходу до вивчення основних проблем курсу із самостійним опрацюванням студентами оригінальних наукових текстів, у широкому використанні різних форм активізації інтересів до пізнання (тести, проблемні завдання, вільні обговорення, проведення колоквіумів).2.1. Лекційні заняття 16 год.: ДФН___год.; ЗФН___год.


№ теми

Назва і зміст теми

К-ть годин

ДФН

ЗФН

1
^

Загальна характеристика сучасного суспільства: перехід від класики до некласичності.


 1. Перетворення суспільних процесів на всесвітню історію від середини ХІХ ст.

 2. Явище некласичності в історії, науці, мистецтві. Масове суспільство та масова культура.

 3. Причини появи оцінки суспільної історії як тотальної кризи та кінця (завершення) традиційних сфер людської культурно-історичної діяльності.

2
2^ Радикальні зміни в характері сучасних суспільно-історичних явищ і процесів.

 1. Проблема визначення характеру сучасної епохи: перехід від модерну до постмодерну.

 2. Вплив науково-технічного поступу на зміни у людському становищі та світоорієнтуванні.

 3. Плюралізм, еклектизм та посткласичність як якісні визначення стану сучасного суспільства.
2
3

Постмодерн і постмодернізм – історична доля людства чи його занепад?

 1. Поява постмодерністських тенденцій та явищ в культурному просторі людства. Витоки постмодернізму.

 2. Соціально-культурна модель постмодернізму як явища сучасної історії і культури.

 3. Наука та мистецтво у постмодерністських модифікаціях.

 4. Чи витримає мораль тиск постмодерністських впливів?

 5. Виклики та попередження людству з боку сучасної наукової картини світу.
2


4
Комплексний характер зміни становища людини у відповідь на виклики часу.

 1. Зміна у засобах людської діяльності: перехід до інформаційних технологій.

 2. Провідні особливості взаємин людини із дійсністю за умов формування інформаційного суспільства.

 3. Роль філософії в осмисленні сутності, природи та особливостей інформаційного суспільства та інформаційної культури.

 4. Місце релігії та мистецтва у процесах інформаційних змін суспільства.4
5

Суттєві зміни в основних складових культури сучасного суспільства.

 1. К.Ясперс про духовну ситуацію епохи.

 2. Інформаційний простір як простір людських нових можливостей та свободи.

 3. Релігійна картина сучасності: чи потрібна релігія сучасній людині?

 4. Провідні особливості сучасного мистецтва. Інтелектуальне мистецтво про ситуацію сучасної людини та перспективи людства.

 5. Зміни у сучасній науковій картині світу та у поглядах на людину, суспільство, історію.

 6. Морально-етичні проблеми сучасного суспільства.

 7. Суспільство як комунікативна система. Цінності людського спілкування в інформаційному суспільстві.

 8. Освіта та соціальні ролі людини в сучасному суспільстві.
6


2.2. Практичні (семінарські) заняття 8 год.


№ теми

План (зміст) заняття

Години

1

Явище некласичності в розвитку культури та історії в другій половині ХІХ – в перший половині ХХ ст.

2 год.

2

Постмодерна епоха та постмодернізм як найновітніші явища сучасного розвитку людства.

2 год.

3

Радикальні зміни у сучасному становищі та самоосмисленні людини.

2 год.

4

Зміни в основних складових культури та сферах життєдіяльності сучасного суспільства.

2 год.Тема І: Явище некласичності в розвитку культури та історії в другій половині ХІХ – в перший половині ХХ ст..

 1. Причини утвердження явищ некласичності в європейських суспільствах у ХІХ ст. Прояви некласичності.

 2. Некласична наука та масова культура в їх впливах на стан суспільного розвитку.

 3. Соціальні та моральні наслідки утвердження некласичних характеристик суспільного буття.


Тема ІІ: Постмодерна епоха та постмодернізм як найновітніші явища сучасного розвитку людства.

 1. Поняття постмодерну та постмодернізму: спільне та відмінне.

 2. Суттєві ознаки постмодернізму в різних сферах соціальної життєдіяльності (мистецтво, культура, філософія).

 3. Постнекласична наука та її парадигмальні риси.

 4. Проблема оцінки впливів постмодерністських віянь на загальний стан сучасного суспільства.Тема ІІІ: Радикальні зміни у сучасному становищі та самоосмисленні людини..

 1. Зміни в загальному людському становищі під впливом інформаційних процесів. Проблеми самоідентифікації сучасної людини.

 2. Культурна (когнітивна) антропологія: її завдання та здобутки в сучасному осмисленні людини.

 3. Поняття “постлюдськості“ в сучасному постмодернізмі.

 4. Морально-етичні та соціальні проблеми, породжені процесами формування та утвердження інформаційного суспільства.


Тема ІV: Зміни в основних складових культури та сферах життєдіяльності сучасного суспільства.

 1. К.Ясперс про духовну ситуацію епохи.

 2. Релігійна картина сучасності: чи потрібна релігія сучасній людині?

 3. Провідні особливості сучасного мистецтва. Інтелектуальне мистецтво про ситуацію сучасної людини та перспективи людства.

 4. Зміни у сучасній науковій картині світу та у поглядах на людину, суспільство, історію.

 5. Суспільство як комунікативна система. Цінності людського спілкування в інформаційному суспільстві.

 6. Освіта та соціальні ролі людини в сучасному суспільстві.


2.3. Самостійна робота: ДФН 36 год. ЗОН_____ год.
п/п

Зміст (теми) занять

Кількість годин

ДФН

ЗОН

1

Підготовка до семінарських занять

16 год.
2

Підготовка до виконання письмових робіт

10 год.
3

Підготовка до колоквіуму

10 год.
4
.


2.4. Проведення модульних контролів і семестрових екзаменів.

Розподіл балів модульних контролів (МК)

^ Модульний контроль

Максимальна оцінка в балах

Поточний контроль

Конт- рольний захід (Колок-віум)

^ Модульна оцінка (ПК+КЗ)

Лаб.

зан.

(тес-ти)

Сем.

зан.

Конт-роль-на роб.

КР (Інд. пись-

мова роб.

Разом балів (ПК)


5

15

20

40
20

100

3. Література до курсу.

3.1. Основна література.

 1. Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности. – М., 1990.

 2. Горкгаймер М. Критика інструментального розуму / Макс Горкгаймер. Пер. з нім. – К.: ППС- 2002, 2006.

 3. Луман Н. Общество как социальная система. – М., 2004.

 4. Перспективы метафизики: классическая и неклассическая метафизика на рубеже веков. – СПб., 2000.

 5. Фукуяма Ф. Великий разрыв. – М., 2003.

 6. Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие / Юрген Хабермас. Пер. с нем. Под ред. Д.В.Скляднева. – СПб.: Наука, 2006.

 7. Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне. Двенадцать лекций / Юрген Хабермас. Пер. с нем. – М., Изд-во “Весь мир“, 2006.

 8. Ясперс К. Духовная ситуация времени // Карл Ясперс. Смысл и назначение истории / Карл Ясперс. Пер. с нем. – М.: Политиздат, 1991.


3.2. Додаткова література.


 1. Бергер П., Лукман Т. Солциальное конструирование реальности. – М., 1995.

 2. Бодрияр Ж. К политической экономии знака.

 3. В перспективе культурологи: повседневность, язык, общество. – М., 2006.

 4. Гадамер Х.-Г. Истина и метод. – М., 1989.

 5. Евгеника в дискурсе глобальных проблем современности. – М., 2005.

 6. Заблуждающийся разум? – Многообразие вненаучного знания. – М., 1990.

 7. Знание за пределами науки. – М., 1996.

 8. Кемеров В.Е. Введение в социальную философию. – М., 2001.

 9. Когнитивный подход. – М., 2008.

 10. Кримський С.Б. Запити філософських сенсів. – К., 2003.

 11. Кристева Ю. Избранные труды: разрушение поэтики. – М., 2004.

 12. Кули Ч.Х. Человеческая природа и социальный порядок. – М., 2000.

 13. Пилипенко А.А., Яковенко И.Г. Культура как система. – М., 1998.

 14. Тульчинский Г.Л. Постчеловеческая персонология. Новые перспективы свободы и рациональности / Тульчинский Г.Л. – СПб.: Алетейя, 2002.

 15. Человек и природа: экологическая история. – СПб., 2008.

 16. Шюц А. Мир, светящийся смыслом. – М., 2004.Узгодження з іншими дисциплінами.


п/п

Назва дисципліни, з якою проводиться узгодження

Прізвище викладача
^

Підпис, дата


1.

Філософія2.

Історія світової та української культури3.


4.


5.


Схожі:

Національний університет iconНаціональний університет “Острозька академія” Поліський державний університет (Республіка Білорусь) Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана Національний університет державної податкової служби України
Актуальні питання економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій у фінансах
Національний університет iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Вінницький національний аграрний університет Жешувський університет Інформаційний лист Вельмишановні колеги,
На конференції планується обговорення проблем та розробка рекомендацій за такими напрямами
Національний університет iconІi міжнародна науково–практична конференція
України «Київський політехнічний інститут», Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харківський...
Національний університет iconКиївський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана Національний університет державної податкової служби України Поліський державний університет (Республіка Білорусь) Національний університет “Острозька академія”
Пасічник І. Д., ректор Національного університету «Острозька академія», герой України, доктор психологічних наук, професор
Національний університет icon«туризм як фактор розвитку регіону»
Михайла Коцюбинського, Київський національний педагогічний університет імені Драгоманова, Львівський національний університет імені...
Національний університет iconПлан проведення міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених І студентів у 2011 році
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, Таврійський національний універ­си­тет ім. В.І. Вернадського, Мінський державний...
Національний університет iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Київський національний університет імені Тараса Шевченка Київський університет імені Бориса Грінченка Черкаський національний університет ім.
«Здоров’я дитини–основа майбутнього життя людини», яка відбудеться 17 квітня 2013 року в м. Умань
Національний університет iconНаціональний університет державної податкової служби україни яковчук михайло Юрійович
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, доцент кафедри публічного права
Національний університет iconXviiі. Додаткове зарахування до двнз «Криворізький національний університет» І зберігання робіт вступників
Національний університет. На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати...
Національний університет iconXviiі. Додаткове зарахування до двнз «Криворізький національний університет» І зберігання робіт вступників
Національний університет. На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати...
Національний університет iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет шматко Олексій Юрійович
Вітлінський Вальдемар Володимирович, Київський національний економічний університет, професор кафедри економіко-математичних методів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи