Кафедра філософії icon

Кафедра філософії




Скачати 169.08 Kb.
НазваКафедра філософії
Дата04.07.2012
Розмір169.08 Kb.
ТипДокументи

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

“ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Кафедра філософії


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Голова науково-методичної Ради ІГСН

______ / Куньч З.Й. /

/підпис/ /прізвище, ініціали/


2010 р


Робоча навчальна програма

Дисципліни___Етика та естетика і цінності сучасного суспільства /назва дисципліни/


Для базового напряму________бакалаври___________________________________

/номер і назва базового напряму/

Для спеціальності (тей)___________________________________________________

/шифр і назва спеціальності (тей)/


^ Вид роботи

Денна форма

Заочна форма




Семестр

Семестр

Всього

Семестр

Семестр

Всього

-лекційні занят тя, год

16

-

16

-

-

-

-лабораторні заняття, год

-

-

-

-

-

-

-практичні (се мінарські) за- няття, год

8

-

8

-

-

-

-модульний контроль, год

-

-

-

-

-

-

^ Всього аудитор них, год

24

-

24

-

-

-

^ Самостійна робота, год

36

-

36

-

-

-

^ Загальний обсяг, год

60

-

60

-

-

-

КП/КР




-

-

-

-

-

^ Контрольні ро- боти, шт.




-

-

-

-

-

^ Розроблення графічних ро- біт, шт.

-

-

-

-

-

-

Екзамени

-

-

-

-

-

-

Заліки

1

-

1

-

-

-


Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми ГСВО напряму________________________________________________________________

/шифр, назва/

Робоча навчальна програма складена канд. філос. наук Онищук О.В. ________________________________________________________________________

/вчений ступінь, звання, прізвище та ініціали автор (ів) програми/

“___”___________________2010 р.


Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні кафедри

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

/назва кафедри/

Протокол №_______ від “_____” _________________________________2010 р.


Завідуючий кафедрою________________________________________________

/підпис – прізвище, ініціали/


Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні методичної комісії базового напряму Протокол №____ від “____”_______________2010__р.


1.Мета та завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі.


1.1 Мета викладання дисципліни — Сформувати у студентської молоді загальні уявлення про найважливіші етичні та естетичні категорії, донести знання про основні етапи розвитку теорії моралі, розкрити суть законів краси і гармонії, теорії і практики мистецько-художньої творчості, виробити правильне розуміння сенсу і ролі моралі у сфері бізнесу, зокрема менеджменту та маркетингу, а також необхідних у фаховій діяльності естетичних критеріїв та художньо-творчих методів, окреслити основні прикладні аспекти етичних та естетичних знань, ознайомити з найважливішими наголосами у предметних інтенціях сучасної етики та естетики.


  1. ^ Завдання вивчення дисципліни — Навчити студентів розуміти основні етичні та естетичні поняття, практично використовувати набуті знання у подальшій трудовій діяльності, в різних життєвих ситуаціях, виробити правильне розуміння морального аспекту бізнесу, вміння переконливо відстоювати свої моральні принципи, усвідомлювати значення категорії краси, художньо-мистецької творчості у професійній практиці.


^ Після закінчення цього курсу студенти повинні розуміти змістове наповнення предмету етики та естетики та специфіку функціонування моральних та естетичних чинників у житті сучасного суспільства; вміти пояснити зв’язок етики та естетики з іншими дисциплінами, навчитися оперувати у практичному житті головними етичними та естетичними категоріями і вміти виявляти зміни їх предметного змісту і значення в умовах сучасного світу; навчитися осмислювати та оцінювати дійсність з точки зору категорій добра і зла, прекрасного та потворного, застосовувати фундаментальні поняття етики та естетики для вірної оцінки і розуміння конкретних соціальних явищ; мати уявлення про мету та функції моральних кодексів в різних сферах професійної діяльності; орієнтуватися в основоположних засадах різних видів прикладної етики (сімейної, національної, біоетики і ін.); вивчити вплив моральних та естетичних факторів на сучасний суспільний поступ, розбиратися в основних моральних колізіях сучасного світу, зрозуміти необхідність для молодої людини належного етико-естетичного виховання та для позитивних зрушень в розвитку українського суспільства.


^ Перелік дисциплін, знання яких необхідне студентам для вивчення курс: філософія, історія світової та української культури.


  1. Науково-методичні засади навчальної дисципліни полягають у поєднанні проблемного підходу до вивчення основних проблем курсу із самостійним опрацюванням студентами оригінальних наукових текстів, у широкому використанні різних форм активізації інтересів до пізнання (тести, проблемні завдання, вільні обговорення, проведення колоквіумів).



^ ЗМІСТ КУРСУ „ЕТИКА ТА ЕСТЕТИКА І ЦІННОСТІ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА”


Лекційні заняття 16 год.: ДФН___год.; ЗФН___год.




п/п


Найменування розділів, тем
Кількість годин



ДФН
ЗФН


1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.




Етика та естетика в координатах життя сучасної людини і суспільства.

 1. Значення етики та естетики для людини, їх співвідношення між собою та з іншими науками.

 2. Предметне поле етики. Співвідношення моральних, релігійних та юридичних норм у суспільному житті.

 3. Мораль як спосіб духовно-практичного освоєння світу людиною, її структура та особливості функціонування.

 4. Специфіка і предметна проблематика естетики.



^

Сучасні оцінки моральних проблем в контексті еволюції історії етики.


 1. Особливості розуміння етики та моралі в тради-ційних суспільствах. Філософські концепції етики.

 2. Виділення етичної проблематики в особливий напрям життєдіяльності в епоху Нового часу. Модерні концепції етики.

 3. Розуміння етики в некласичній культурі.

 4. Етика в контексті постмодернізму. Етичні проблеми сучасного світу.


Найвищі моральні цінності сучасного світу та їх відображення в категоріях етики.

 1. Проблема моральних абсолютів в контексті соціально-духовної ситуації часу.

 2. Взаємовідношення добра і зла як центральних етичних категорій.

 3. Категорії етичного вибору, вчинку, моральної діяльності (норма, кодекс, звичай, традиція, принципи, ідеали).

 4. Категорії моральної свідомості та самосвідомості (совість, честь, гідність, справедливість, обов’язок та інші).



^

Морально-етичні засади людського спілкування.


 1. Етика комунікації та морально-психологічні принципи спілкування.

 2. Основні передумови та особливості глибинного морального спілкування. Етика ділового спілкування.

 3. Комунікативні моральні риси людини: чесноти і вади (толерантність, співчуття, милосердя, ввічливість та взаємоповага).

 4. Конфлікт та морально-етичні аспекти його вирішення. Моральний простір комунікації.

 5. Етикет як прояв культури особистості: його історія, види, складові та особливості проявів.



Основні проблеми сучасної прикладної етики.

 1. Особливості екологічної етики.

 2. Засадничі принципи медичної етики та біоетики. Проблема життя та смерті.

 3. Філософсько-моральна оцінка війни. Тероризм і мораль. Смертна кара.

 4. Етика національних стосунків.

 5. Прикладні проблеми етики бізнесу. Моральні засади власності та підприємництва.

 6. Інші види сучасної етики (сімейна, педагогічна, юридична та ін.).


Проблемне поле естетики та її основні категорії

 1. Основоположні сфери естетичного знання. Багатоманітність форм естетичної діяльності.

 2. Ієрархія естетичних цінностей крізь призму категорій естетики. Поняття прекрасного і потворного та історичні парадигми їх осягнення.

 3. Категорії піднесеного і величного, потворного і ницого, трагічного і комічного. Їх вияв у культурі постмодерної доби.

 4. Поняття „естетичного смаку” та „художнього смаку”, їх критерії та засоби формування.


Сфери проявів естетичного в житті сучасного суспільства

 1. Поняття естетичної і художньої культури. Основні сфери проявів естетичної та художньої культури в сучасному суспільстві.

 2. Мистецтво як соціально-культурний феномен. Природа, функції, види та жанри мистецтва.

 3. Поняття художньо-мистецького стилю. Провідні стилі класичного та некласичного мистецтва. Елітарне і масове мистецтво.

 4. Формування і розвиток естетичного ставлення до дійсності в сучасної людини. Естетика середовища. Мистецтво у світі реклами. Віртуальна естетика.

 5. Естетика людської поведінки та людських стосунків. Мода як феномен художньої культури.



^

Промислова естетика та технічний дизайн.


 1. Вплив технічної діяльності на естетичне ставлення людини до дійсності. Основні прояви зв’язку естетичного та технічної діяльності.

 2. Поняття „дизайну” та промислової естетики. Історична еволюція промислового мистецтва та дизайну.

 3. Художньо-творчий потенціал людської праці. Естетичний аспект підприємницької діяльності.

 4. Естетична цінність техніки. Роль інформаційної культури у виробленні творчого підходу до професійної діяльності.

 5. Естетотерапія: основні види і засоби.


2


2


2


2


2


2


2


2







^ Практичні (семінарські) заняття: 8 год.




п/п

Зміст/теми/занять

Кількість годин
ДФН
ЗФН

1.


2.


3.

4.



Культурно-історичні особливості функціонування моралі. Особливості етики ХХ-ХХІ століть.

Аксіологічні виміри життя сучасної людини крізь призму етичних категорій. Морально-етичні проблеми сучасної цивілізації.

Естетика та її основні категорії.

Сфери проявів естетичного в житті сучасного суспільства.

2


2


2

2








^ Тема 1: Культурно-історичні особливості функціонування моралі. Особливості етики ХХ-ХХІ століть.

 1. Особливості морального розвитку людства. Історичні типи моральності.

 2. Специфіка становлення та розвитку європейської етики.

 3. Характерні риси етичної парадигми сучасної доби.


Тема 2: Аксіологічні виміри життя сучасної людини крізь призму етичних категорій. Морально-етичні проблеми сучасної цивілізації

 1. Поняття категорій етики та їх історичний характер.

 2. Добро і зло як вихідні етичні категорії в їх сучасних значеннях.

3. Моральні аспекти професійності та спілкування.

4. Особливості прикладних етик (екологічна, лікарська, сімейна, педагогічна, етика бізнесу, менеджменту, етика вченого та юриста).


Тема 3: Естетика та її основні категорії.

 1. Предмет і завдання естетики. Специфіка естетичного осягнення дійсності.

 2. Багатоманітність категорій естетики та проблема їх життєвості, ракурсів співвідношення і взаємодії.

 3. Новітні аспекти проблем художньої творчості.


Тема 4: Сфери проявів естетичного в житті сучасного суспільства.


 1. Поняття естетичної і художньої культури. Основні сфери проявів естетичної та художньої культури в сучасному суспільстві.

 2. Мистецтво як соціально-культурний феномен. Природа, функції, види та жанри мистецтва.

 3. Формування і розвиток естетичного ставлення до дійсності в сучасної людини. Естетика середовища. Мистецтво у світі реклами. Віртуальна естетика.

 4. Естетика людської поведінки та людських стосунків. Мода як феномен художньої культури.



2.3. Самостійна робота: 36 год. ДФН год. ЗОН год.




п/п

Зміст (теми) занять

Кількість годин

ДФН

ЗОН

1

Підготовка до семінарських занять

16 год.




2

Підготовка до виконання письмових робіт

10 год




3

Підготовка до колоквіуму

10 год





2.4. Проведення модульних контролів і семестрових екзаменів.


Розподіл балів модульних контролів (МК)

^ Модульний контроль

Максимальна оцінка в балах

Поточний контроль

Конт- рольний захід (Колок-віум)

^ Модульна оцінка (ПК+КЗ)

Лаб.

зан.

(тес-ти)

Сем.

зан.

Конт-роль-на роб.

КР (Інд. пись-

мова роб.

Разом балів (ПК)










5

15

20

40




20

100










































































3. Навчально-методичні матеріали.


  1. Основна література




 1. Борев Ю.Б. Эстетика: М.: АСТ, Астрель. – 2005.

 2. Бычков В. Эстетика. – М.: Гардарики, 2005.

 3. Герет Т.М., Клоноскі Р. Дж. Етика бізнесу / Пер. з англ. О.Ватаманюк. Киев, Основи, 1999.

 4. Естетика. Підручн. для студ. гуманіт. спец. Вищих навч. зал / За заг.ред. Л.Левчук. - К., 2005.

 5. Етика. Навч. Посіб. / Аболіна Т.Г., Єфименко В.В. та ін. – К., 1992.

 6. Петрушенко В.Л., Савельєв В.П., Сурмай І.М. та ін. Етика та естетика. Навч. посібн./ За ред. В.Л.Петрушенка. – Львів, 2008.

 7. Петрушенко О.П. Словник з естетики. – Львів, 2009.

 8. Савельєв В.П. Етика. Навч.посібн. – 2-е вид. – Львів, 2008.


3.2. Додаткова література:

 1. Адорно Т. Эстетическая теория.-М.,2001.

 2. Аристотель. Поэтика // Сочинения в 4-х т.- Т-4. - М., 1983.

 3. Апресян Р.Г. Добро и польза // Этическая мысль. – М.,1990.

 4. Вінкельман Й. Про художній ідеал прекрасного. К.,1990.

 5. Войтила К. Иоанн Павел П. Любовь и ответственность.- М.,1993.

 6. Гадамер Г. Актуальность прекрасного. М., 1991.

 7. Гусейнов А.А. , Апресян Р. Этика. М., 1998.

 8. Джордж Р.Т. Де. Деловая этика. / Пер. с англ.. Р.И. Толлера. – СПб.

 9. Екологія і культура. – К., 1991.

 10. Естетика: Словарь / Под общ. Ред. А.А. Беляева и др. – М.,1989.

 11. Этика: Учебник для студентов философских факультетов вузов // А.А. Гусейнов, Е.Л. Дубко, С.Ф. Анисимов и др.. – М.,1999.

 12. Этическая мысль: Науч.-публицист. чтения. – М.,1992.

 13. Єрмоленко А.М. Комунікативна практична філософія: Підручник. – К.,1999.

 14. Зеленкова И.Б., Беляева Е.В. Этика: Учебное пособие и Практикум.- Минск,1997.

 15. Каган М.С. Эстетика как философская наука. Университетский курс лекцій. – СПб., 1997.

 16. Каст М. Шлях до успіху. – Львів. 1994.

 17. Кондратов В., Чичина Е. Этика. Эстетика. – Ростов-на-Дону,1998.

 18. Кравченко С.М., Костецький М.В. Екологічна етика і психологія людини. – Львів, 1992.

 19. Левчук Л. Зарубіжна естетика ХХ ст. – К., 2001.

 20. Макинтайр А. После добродетели. – СПб., 2000.

 21. Малахов В. Етика. Курс лекцій. Навч. посіб. – К., 2002.

 22. Мартинов В. Философия красоты. – М., Минск, 1999.

 23. Меднікова Е. Українська та зарубіжна культура ХХ століття. – К., 2001.

 24. Ненасилие: философия, этика, политика. – М., 1993.

 25. Ортега–и-Гассет Х. Этюды о любви. // Эстетика. Философия культуры. – М.,1991.

 26. Петрушенко О.П. Естетика. Словник. – Львів, 2009.

 27. Попов Л.А. Этика. – М., 1998.

 28. Проценко О.П. Модуси етикету: добро, краса, користь. – Харків, 1994.

 29. Руднев М. Словарь культуры ХХ века. – М., 2003.

 30. Савельєв В.П. Етика: Короткий навч. словник: терміни, поняття, персоналії. – Львів, 2009.

 31. Степаненко В.Ф. Етика в проблемних і аналітичних задачах: Навч. Посіб. – К., 1998.

 32. Столович Л.Н. Красота. Добро. Истина. Почерк истории эстетической аксиологии. – М.,1994.

 33. Сущность и диалектика этических и эстетических категорий. - К., 1990.

 34. Хагарт У. Аналіз краси. – К., 1991.

 35. Швейцер А. Культура и этика . – М.,1973.

 36. Шрейдер Ю.А. Этика: Введение в предмет. – М., 1998.

 37. Яковлев Е.Г. Эстетика: Учеб. пособ. – М.,1999.



4.Узгодження з іншими дисциплінами.

№ п/п

Назва дисципліни, з якою проводиться узгодження

Прізвище викладача




1.

Українська і зарубіжна культура







2.

Політологія







3.

Історія України







Схожі:

Кафедра філософії iconНаціональний університет “києво-могилянська академія” Кафедра філософії та релігієзнавства
Навчальний курс присвячений вивченню ранньохристиянської філософії, філософії в мусульманських країнах доби середньовіччя та західноєвропейської...
Кафедра філософії iconНаціональний університет “києво-могилянська академія” Кафедра філософії та релігієзнавства
Навчальний курс, що є продовженням курсу „Антична філософія-1, присвячений вивченню класичної грецької філософії та філософії елліністично-римської...
Кафедра філософії iconНаціональний університет “києво-могилянська академія” Кафедра філософії та релігієзнавства
Навчальний курс, що є продовженням курсу „Антична філософія-1, присвячений вивченню класичної грецької філософії та філософії елліністично-римської...
Кафедра філософії iconНаціональний університет “києво-могилянська академія” Кафедра філософії та релігієзнавства
...
Кафедра філософії iconНаціональний університет “києво-могилянська академія” Кафедра філософії та релігієзнавства
...
Кафедра філософії iconКафедра філософії
Філософії. Викладання філос ведеться у Львів ун-ті з часу його заснування. У жовтні 1940 утворена каф діалект та іст матеріалізму...
Кафедра філософії iconФілософський факультет (кафедра філософії) львівського національного університету імені івана франка за підтримки й участі: інституту філософії імені
Трансформація парадигм мислення та концепцій знання під впливом сучасних викликів у загальній, соціальній, практичній І прикладній...
Кафедра філософії iconАспіранти філософського факультету Кафедра філософії
Свобода як джерело громадянського суспільства в європейській філософії Нового часу
Кафедра філософії iconВісник черкаського університету
Науковий журнал містить статті, присвячені актуальним проблемам історії філософії, філософської антропології, філософії культури,...
Кафедра філософії iconНаціональний університет “києво-могилянська академія” кафедра філософії та релігієзнавства робочий тематичний план курсу “філософія – 1”
Головні проблеми сучасної філософії. Предмет філософі, її місце в культурі. Основні питання теорії свідомості, логіки, онтології,...
Кафедра філософії iconІнформаційний лист львівська філософська спілка «Cogito» Кафедра філософії Національного університету «Львівська політехніка» Кафедра філософії та економіки Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
Філософія, релігія та езотерика про впливи людини на світ: традиційні та сучасні підходи
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи