Сенсорні І гностичні шкірно-кінестетичні розлади. Тактильні агнозії. Порушення довільних рухів І дій. Види апраксій icon

Сенсорні І гностичні шкірно-кінестетичні розлади. Тактильні агнозії. Порушення довільних рухів І дій. Види апраксій
Скачати 75.79 Kb.
НазваСенсорні І гностичні шкірно-кінестетичні розлади. Тактильні агнозії. Порушення довільних рухів І дій. Види апраксій
Дата28.07.2012
Розмір75.79 Kb.
ТипДокументи

ЗАТВЕРДЖЕНО”

на методичній нараді кафедри

нервових хвороб, психіатрії та

медичної психології ім. С.М Савенка

“______” _______________ 200_ р.


Протокол № _______


Зав. кафедри нервових хвороб,

психіатрії та медичної психології

Професор В. М. Пашковський


Методичні вказівки

студентам ІУ курсу медичного факультету

для самостійної підготовки до практичного заняття

ТЕМА № 3

Сенсорні і гностичні шкірно-кінестетичні розлади. Тактильні агнозії. Порушення довільних рухів і дій. Види апраксій.


^ Навчальний предмет – нейропсихологія.

Медичний факультет,

Спеціальність ”мед. психологія”, ІУ курс.

Зав. кафедри д.м.н. В. М. Пашковський


^ Методичну розробку підготувала

доцент І.І.Кривецька


Чернівці – 200_


1. Тема: Сенсорні і гностичні шкірно-кінестетичні розлади. Тактильні агнозії. Порушення довільних рухів і дій. Види апраксій.


Вивчення теми направлене на освоєння сучасних уявлень про функцію і патологію вищих кіркових функцій та методів дослід­ження праксису, гностичних функ­цій та ін., а також уміння студентами використовувати синдроми ураження кори великих півкуль в топічній діагностиці.

2. Тривалість заняття: 2 години

3. Навчальна мета.

3. 1. Знати:

 • будову кори головного мозку, анатомо-функціональні принципи розділення кори великих півкуль на цитоархітектонічні поля та динамічну локалізацію функцій в корі мозку;

 • цитоархітектонічні поля, які відіграють провідну роль в реалізації функції моторної (експресивної) та сенсорної (імпресивної) мови та клінічні прояви їх пошкодження (моторна та сенсорна афазії і їхні види);

 • цитоархітектонічні поля та структури мозку які відіграють провідну роль в реалізації праксису та види порушення цілеспрямованої діяльності людини (різні види апраксій – ідеаторна, конструктивна, моторна);

 • цитоархітектонічні поля та структури мозку, які відіграють провідну роль в реалізації гностичної функції людини та види її порушення (різноманітні агнозії – слухова, зорова, тактильна, нюхова);

 • цитоархітектонічні поля та структури мозку, які відіграють провідну роль в реалізації письма, читання, рахунку, орієнтації у власному тілі та види їх порушень (аграфії, алексії, аутотопагнозії).

3.2.Вміти:

 • гностичної функції людини;

 • праксису

3.3.Опанувати практичні навички:

 • визначати наявність апраксії, її вид (моторна, ідеаторна, констурктивна);

 • проводити дифдіагностику апраксій з іншими патологічними станами, які приводять до порушення цілеспрфмованої рухової діяльності людини як то психічні порушення (апатико-абулічний синдром та ін.), порушення кірково-м’язевого шляху (парези, паралічі), порушення координації та ін.;

 • визначати агнозії та проводити їх дифдіагностику з іншими подібними станами;

^ 4.  Поради студенту

Етапи діагностичного пошуку порушень ВКФ.


1 етап. Необхідно виявити наявність або відсутність у хворого патології ВКФ, використовуючи для цього наступні відомості:

а) скарги хворого на відсутність мови, утруднення мови, читання, письма, рахунку, гнозії, неможливості виконання набутих практичних навичок (одягання, причісування, запалювання сірників та ін.);

б) дослідження імпресивної та експресивної мови, письма, читання, рахунку, праксиса, гностичних функцій;

в) зробити висновок про наявність або відсутність кіркових розладів.

2 етап. Вияснити характер кіркових розладів на основі обстеження хворого та даних огляду, виходячи з наступних критеріїв:

АПРАКСІЯ: а) моторна – неможливість виконання простих рухів, повсякденних дій, дій з реальними та уявними предметами, неможливість наслідування (імітації) дій:

б) ідеаторна – неможливість виконання заданної дії та її послідовності. Втрата послідовності дій (алгоритму дії).

в) конструктивна – порушення конструктивних дій (побудова геометричних фігур, складання цілого з частин).

АГНОЗІЯ: а) зорова – порушення впізнавання предметів, невпізнавання знайомих обличь, порушення зорового сприйняття величини та форми;

б) слухова – порушення впізнавання звуків, шумів;

в) смакова - порушення впізнавання за смаком їжу та інші речовини;

г) нюхова – порушення впізнавання речовин та їжі по запаху;

д) астереогноз – порушення впізнавання знайомих предметів навпомацки.

АУТОТОПАГНОЗІЯ: порушення оріентації у власному тілі - невпізнавання частин власного тіла, хибне сприйняття своїх кінцівок, невірна оцінка величини та форми частин тіла (мікропсія, макропсія).

АНАЗОГНОЗІЯ: неусвідомлення свого дефекту (параліча половини тіла), хвороби.

АПРАКТОГНОЗІЯ: невпізнавання своїх пальців та неможливість виконання ними дій.

3 етап.. Використавши наведені в етапі № 2 критерії, визначити локалізацію пошкодження кори головного мозку за допомогою таблиці 1.

Таблиця 1

Локалізація пошкоджень кори головного мозку в залежності від виду порушення вищих кіркових функцій


^ Вид порушення кіркових функцій

Локалізація кіркового пошкодження

Моторна апраксія
Ідеаторна апраксія

Кутова звивина тім’яної долі домінантної півкулі головного мозку

Констурктивна апраксія

Надкрайова звивина тім’яної долі домінантної півкулі головного мозку

Алексія

Зовнішні відділи потиличних долей

Зорова агнозія

Медіальні відділи потиличних долей (клин та язикова звивина)

Слухова агнозія

Двобічне пошкодження ділянок навколо звивин Гешля.

Смакова агнозія

Двобічне пошкодження звивин морського коника на медіобазальних поверхнях скроневих долей.

Нюхова агнозія

Двобічне пошкодження острівців Рейля

Аутотопагнозія

Пошкодження зовнішньої поверхні (в основному верхньої тім’яної дольки) тім’яної долі субдомінантної півкулі головного мозку

Анозогнозія

Пошкодження зовнішньої поверхні (в основному нижньої тім’яної дольки) тім’яної долі субдомінантної півкулі головного мозку.


4 етап. Провести диференційну діагностику за допомогою наведеного нижче алгоритму диференційного діагнозу кіркових порушень та сформулювати розгорнутий топічний діагноз з обгрунтуванням.


^ 5. Контрольні питання:

 • Будова кори головного мозку. Цитоархітектоніка і міелоархітектоніка.

 • Яка локалізація гностичних функцій в корі головного мозку?

 • Які види афазій Ви знаєте?

 • 3 якою геміплегією /лівосторонньою або правосторонньою/ комбінується моторна афазія?

 • Чим відрізняється афазія від дизартрії?

 • Які види агнозій Ви знаєте?

 • Які види апраксій Ви знаєте?

 • Як диференціювати лобну апраксію і ідеаторну апраксію?

 • Пропонуються тестові завдання 2 рівня зі збірника «Віничук С. М., Ілляш T.I. Збірник тестових питань та задач з нервових хвороб для вищих медичних закладів. - Київ, 1994.- 137 с. »
 • Література:

Основна:

 1. Бадалян Л.О. Детская неврология. – М.: ООО „МЕДпресс”,1998. – 576 с.

 2. Булахова Л.А. и соавт. Детская психоневрология. – К.: Здоров’я, 2001.– 496 с.

 3. Богородинский Д.К., Скоромец А.А., Шварев А.И. Руководство к практическим занятиям по нервным болезням. - М., 1977.

 4. Триумфов А.В. Топическая диагностика зоболеваний нервной системы. М., 1996. – 248 с.

 5. Агте Б.С. Методи исследования в неврологии.- Киев., “Здоров’я”, 1996, -

110 с.

 1. Ромоданов А.П., Мосийчук Н.М., Холопченко Э.И. Атлас топической диагностики заболеваний нервной системы. - Киев, 214 с.

 2. Сандрыгайло Л.И. Анатомо – клинический атлас по невропатологии.- Минск., 1986. – 267 с.

8. Нейропсихологіфчний аналіз порушення вищіх психічних функцій при локальних ураженнях мозку (Є.Д. Хомська Нейропсихологія.М.: МГУ.–1987.–288 с.)


Додаткова:

 1. Кроль М.Б., Федорова Е.А. Основные невропатологические синдромы. - М., 1966. – 512 с.

 2. Дуус П. Топический диагноз в невропатологии: Пер. с нем. – М., 1996.

 3. Практическая неврология /Под ред. И.С. Зозули. – К., 1997. – 216 с.

 4. Чернецький В.К., Кричун І.Я., Паляниця В.М., Прасол Ю.Г. Анатомо-фізіологічні особливості, методи дослідження та діагностики рівня пошкодження різних відділів нервової системи. /Метод. Вказівка для студентів з загальної неврології/. – Чернівці, 1995. – 87 с.

 5. Чернецький В.К. Методи дослідження в клініці нервових хвороб. /Посібник для студентів медичних вузів, лікарів-інтернів та невропатологів/. – Чернівці, 1997. – 100 с.Схожі:

Сенсорні І гностичні шкірно-кінестетичні розлади. Тактильні агнозії. Порушення довільних рухів І дій. Види апраксій icon"затверджено"
Сенсорні І гностичні шкірно-кінестетичні розлади. Тактильні агнозії. Порушення довільних рухів І дій. Види апраксій
Сенсорні І гностичні шкірно-кінестетичні розлади. Тактильні агнозії. Порушення довільних рухів І дій. Види апраксій icon“затверджено”
Змістовий модуль Розлади зрілої особистості та поведінки у дорослих. Розумова відсталість. Порушення психологічного розвитку. Поведінкові...
Сенсорні І гностичні шкірно-кінестетичні розлади. Тактильні агнозії. Порушення довільних рухів І дій. Види апраксій icon“Затверджено”
Види сполучень кісток: фіброзні, хрящові, синовіальні. Загальна характеристика суглобів, їх класифікація. Види рухів у суглобах
Сенсорні І гностичні шкірно-кінестетичні розлади. Тактильні агнозії. Порушення довільних рухів І дій. Види апраксій icon“Затверджено”
Види сполучень кісток: фіброзні, хрящові, синовіальні. Загальна характеристика суглобів, їх класифікація. Види рухів у суглобах
Сенсорні І гностичні шкірно-кінестетичні розлади. Тактильні агнозії. Порушення довільних рухів І дій. Види апраксій iconХарактеристика лікаря Донецького обласного шкірно-венерологічного диспансеру Боряк Стелли Алішерівни
Донецького медичного університету ім. Горького. З 1997р по 2000р працювала дерматовенерологом Макіївського міського шкірно-венерологічного...
Сенсорні І гностичні шкірно-кінестетичні розлади. Тактильні агнозії. Порушення довільних рухів І дій. Види апраксій icon«сенсорні системи»
Сенсорні системи. Класифікація сенсорних систем за типом енергії сенсорного стимулу І за типом рецепції
Сенсорні І гностичні шкірно-кінестетичні розлади. Тактильні агнозії. Порушення довільних рухів І дій. Види апраксій iconУчебник для студ дефектол фак пед высш учеб заведений/под ред. Л. С. Волковой,- м: Гуманитар изд центр владос, 2007. 703 с
Необхідні обов'язкові попередні та супутні модулі: педагогіка, психологія, мовленнєві і сенсорні системи та їх порушення, невропатологія,...
Сенсорні І гностичні шкірно-кінестетичні розлади. Тактильні агнозії. Порушення довільних рухів І дій. Види апраксій iconПорушення менструального циклу (їх види, причини виникнення)

Сенсорні І гностичні шкірно-кінестетичні розлади. Тактильні агнозії. Порушення довільних рухів І дій. Види апраксій iconМіністерство охорони здоров’я україни
Психічні розлади пізнього віку (інволюційні психози та психічні порушення при атрофічних процесах в головному мозку). Невідкладна...
Сенсорні І гностичні шкірно-кінестетичні розлади. Тактильні агнозії. Порушення довільних рухів І дій. Види апраксій iconВиди та форми роботи
Дати характеристику порушення опорно-рухової системи як дефіцитарного типу дизонтогенезу
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи