Назва модуля: Теплотехнологічні процеси, апарати, помпи, вентилятори, компресори Код модуля: ттес 6060 С01 icon

Назва модуля: Теплотехнологічні процеси, апарати, помпи, вентилятори, компресори Код модуля: ттес 6060 С01
Скачати 36.74 Kb.
НазваНазва модуля: Теплотехнологічні процеси, апарати, помпи, вентилятори, компресори Код модуля: ттес 6060 С01
Дата28.07.2012
Розмір36.74 Kb.
ТипДокументи

1.

Назва модуля: Теплотехнологічні процеси, апарати, помпи, вентилятори, компресори

2.

Код модуля: ТТЕС_6060_С01

3.

Тип модуля: обов’язковий

4.

Семестр:

5.

Обсяг модуля: загальна кількість годин – 120 ( кредитів ЄКТС – 4)

аудиторні години – 52 (лекції – 32, лабор. роб. – 16)

6.

Лектор: ст. викладач, канд.техн.наук Римар Тетяна Іванівна

7.

^ Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:

– знати класифікацію теплотехнологічних апаратів; конструктивні матеріали, які застосовуються в теплообмінних апаратах; послідовність конструкторського і теплового розрахунку апаратів поверхневого типу; розрахунок апаратів на міцність; типи і конструкції випарних установок; класифікацію і типи машин для подачі рідин і газів, які застосовуються на об’єктах теплоенергетики; основи теорії і принципи дії відцентрових, осьових і об’ємних помп; основи теорії і принцип дії вентиляторів і компресорів; методи регулювання продуктивності машин для подачі рідини і газів.

– уміти виконати конструкторський та тепловий розрахунок тепло технологічних апаратів; підібрати конструктивні розміри технологічного апарату; виконати розрахунок апарату на міцніть; проектувати, експлуатувати, організовувати налагодження і ремонт помпового, компресорного і вентиляційного устаткування на об’єктах теплоенергетики.

8.

^ Спосіб навчання: аудиторне

9.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:

– пререквізити:Вища математика, Електричні апарати

– кореквізити: – Термодинаміка та теплопередача

10.

^ Зміст навчального модуля:. Вступ. Теплообмінне та тепловикористовуюче обладнання. Класифікація теплообмінних апаратів. Теплоносії. Конструкції теплотехнологічних апаратів. Кожухотрубні та секційні апарати поверхневого типу. Спіральні, пластинчасті, ребристі, занурювальні апарати. Теплообмінні апарати змішуючого типу. Деаераційні установки та їх класифікація. Конструкторський і тепловий розрахунок апаратів поверхневого типу. Визначення фізичних параметрів і швидкості руху теплоносіїв. Визначення поверхні теплопередачі, конструктивні розміри апарата. Визначення діаметрів патрубка. Теплові баланси теплообмінних апаратів. Визначення середньої різниці температур. Визначення коефіцієнта теплопередачі і тепловіддачі. Гідравлічний розрахунок теплообмінних апаратів. Розрахунок теплообмінних апаратів на міцність, опуклого днища, кришки та фланцевих з’єднань. Випарні установки, їх типи і конструкції. Розрахунок випарників. Сепарація вторинної пари у випарних установках. Фізичні властивості вологого повітря. Ентальпія вологого повітря. Сушильні установки. Матеріальний та тепловий баланси. Загальні відомості про машини для подачі рідини, газів. Визначення і класифікація. Динамічні, об’ємні машини, струминні помпи і пневматичні підіймачі для рідин. Подача і напір об’ємних і динамічних машин. Параметри машин, які подіють рідини і гази. Сумісна робота помпи і трубопровідної системи. Відцентрові помпи і вентилятори. Принцип дії. Випробування помп. Регулювання подачі. Паралельне і послідовне з’єднання відцентрових помп. Помпове обладнання теплових електричних станцій і теплових мереж. Осьові помпи і вентилятори. Конструкції осьових помп і вентиляторів. Поршневі помпи. Спосіб дії. Індикаторна діаграма. Подача поршневих помп. Компресорні машини. Термодинаміка компресорного процесу. Коефіцієнти корисної дії компресорів. Охолодження. Ступеневе стиснення. Відцентрові компресори. Осьові компресори.

11.

Рекомендована література:

  1. Боженко М.П. Джерела теплопостачання та споживачі теплоти: Навч. Посібник /М.П.Боженко, В.П.Сало. – Київ: Політехніка, 2004. – 192 с.

  2. Бойко Е.А. Тепловые электрические станции (расчёт и проектирование рекуперативных теплообменных аппаратов ТЕС): Красноярск: ИПЦ КТГУ. – 2006. – 92 с.

  3. Назмеев Ю.Г., Лавыгин В.М. Теплообменные аппараты ТЕС. – М.: Энергоатомиздат. – 1988. – 288с.

  4. Антикайн П.А., Аронович М.С. Бакластов А.М. Рекуперативные теплообменные аппараты. М. – Л., Госэнергоиздат. – 1962. – 230 с.

  5. Мандрус В.І. Гідравлічні та аеродинамічні машини (насоси, вентилятори, газодувки, компресори). – Львів: Магнолія плюс. – 2005. – 340 с.

  6. Черкасский В.М. Насосы, вентиляторы, компресоры. – М.: Энергоатомиздат. – 1990. – 416 с.

  7. Шерстюк А.Н. Насосы, вентиляторы, компресоры. – М.: Высшая школа. – 1989. – 344 с.

8. Малюшенко В.В, Михайлов А.К. Основное насосное оборудование тепловых электростанций. – М.: Энергия. – 1989. – 250 с.

12.

Форми та методи навчання: лекції, лабораторні заняття, самостійна робота

13.

Методи і критерії оцінювання:

  • Поточний контроль (30%): усне опитування, письмові звіти з лабораторних робіт

  • Підсумковий контроль (70%, екзамен): контрольні заходи

14.

Мова навчання: українська


Схожі:

Назва модуля: Теплотехнологічні процеси, апарати, помпи, вентилятори, компресори Код модуля: ттес 6060 С01 iconНазва модуля: Теплотехнологічні процеси, апарати, помпи, вентилятори, компресори Код модуля: ттес 6025 С01
Конструкції осьових помп і вентиляторів. Поршневі помпи. Спосіб дії. Індикаторна діаграма. Подача поршневих помп. Компресорні машини....
Назва модуля: Теплотехнологічні процеси, апарати, помпи, вентилятори, компресори Код модуля: ттес 6060 С01 iconНазва модуля: Теплотехніка Код модуля: ттес 6075 С01
Ккд котла І складати тепловий баланс; працювати з довідковою літературою в процесі роботи
Назва модуля: Теплотехнологічні процеси, апарати, помпи, вентилятори, компресори Код модуля: ттес 6060 С01 iconНазва модуля: Термодинаміка І теплові процеси при зварюванні. Код модуля: ттес 6076 С01
Робоче тіло параметри стану робочих тіл, закони ідеальних газів. Газові суміші, способи задання газових сумішей. Теплоємність газу....
Назва модуля: Теплотехнологічні процеси, апарати, помпи, вентилятори, компресори Код модуля: ттес 6060 С01 iconНазва модуля: Помпи, вентилятори, компресори
Потужність І ккд. Шкідливий простір. Подача. Багатоступеневе стиснення. Потужність багатоступеневого компресора. Конструктивні типи...
Назва модуля: Теплотехнологічні процеси, апарати, помпи, вентилятори, компресори Код модуля: ттес 6060 С01 iconНазва модуля: Вступ до фаху Код модуля: ерат 6041 С01 Тип модуля
Обсяг модуля: загальна кількість годин 60 (кредитів єктс   2) аудиторні години   16 (лекції   16)
Назва модуля: Теплотехнологічні процеси, апарати, помпи, вентилятори, компресори Код модуля: ттес 6060 С01 iconНазва модуля: Технічна термодинаміка Код модуля: ттес 6038 С01
Параметри вологого повітря. Розрахунок параметрів вологого повітря діаграма. Процеси вологого повітря. Цикли холодильних машин. Методи...
Назва модуля: Теплотехнологічні процеси, апарати, помпи, вентилятори, компресори Код модуля: ттес 6060 С01 iconНазва модуля: Термодинаміка та теплотехніка Код модуля: ттес 6002 С01
Карно, зворотний цикл Карно; цикли двигунів внутрішнього згоряння, термодинамічні основи компресорних машин; закони теплопровідності,...
Назва модуля: Теплотехнологічні процеси, апарати, помпи, вентилятори, компресори Код модуля: ттес 6060 С01 iconНазва модуля: Технічна термодинаміка та тепломасообмін Код модуля: ттес 6061 С01
Карно, зворотний цикл Карно; цикли двигунів внутрішнього згоряння, термодинамічні основи компресорних машин; закони теплопровідності,...
Назва модуля: Теплотехнологічні процеси, апарати, помпи, вентилятори, компресори Код модуля: ттес 6060 С01 iconНазва модуля: Технічна термодинаміка та тепломасообмін Код модуля: ттес 6024 С01
Карно, зворотний цикл Карно; цикли двигунів внутрішнього згоряння, термодинамічні основи компресорних машин; закони теплопровідності,...
Назва модуля: Теплотехнологічні процеси, апарати, помпи, вентилятори, компресори Код модуля: ттес 6060 С01 icon2. Код модуля: тпе 6024 С01 Тип модуля: вибірковий Семестр: I обсяг модуля
Уміти самостійно аналізувати економічні процеси, що відбуваються в країні. Спосіб навчання: аудиторне
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи