Харківський національний економічний університет затверджую ректор В. С. Пономаренко програма вступного іспиту за фахом для абітурієнтів, які вступають до магістратури icon

Харківський національний економічний університет затверджую ректор В. С. Пономаренко програма вступного іспиту за фахом для абітурієнтів, які вступають до магістратури
НазваХарківський національний економічний університет затверджую ректор В. С. Пономаренко програма вступного іспиту за фахом для абітурієнтів, які вступають до магістратури
Сторінка1/7
Дата14.07.2012
Розмір0.91 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор В.С. Пономаренко


ПРОГРАМА

вступного іспиту за фахом для абітурієнтів,

які вступають до магістратури

за спеціальностями: 8.03050801 - Фінанси І КРЕДИТ (за спеціалізованими програмами)

8.03050802 - Банківська справа

8.03050803 - Оподаткування


ХАРКІВ, 2011

Вступ


Державний іспит за фахом «Фінанси» є частиною навчально-виховного процесу, складовою частиною завершального етапу підготовки бакалаврів за напрямом «Фінанси та кредит». Це важливий елемент учбового процесу під час якого студенти демонструють свої знання та потенційні, професійні можливості. Об’єктивний, професійний підхід до підготовки та проведення Державних іспитів здатен значно підвищити професійний рівень майбутніх фахівців.

Державний іспит покликаний узагальнити, підсумувати та проконтролювати рівень знань з основних дисциплін професійної і фундаментальної підготовки отриманих студентами під час навчання знання.

Державний іспит освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю «Фінанси та кредит» спеціалізація «Фінанси» проводиться по закінченні теоретичної і практичної підготовки майбутнього фахівця у 8 семестрі.

До державного іспиту допускаються студенти, які склали всі поточні іспити і заліки, що передбачені навчальним планом, і успішно пройшли та захистили звіт із практичної підготовки за фахом.

Державний іспит для студентів напряму підготовки «Фінанси та кредит» спеціалізації «Фінанси» ХНЕУ проводиться у письмовій формі. Структурно екзаменаційний білет складається з набору ситуаційних завдань (за рішенням кафедри до екзаменаційного білету також можуть бути включені тести), що охоплюють такі нормативні навчальні дисципліни:

«Фінанси»;

«Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва»;

«Фінансовий аналіз»;

«Бюджетна система».

В результаті вивчення дисциплін, які визначено кафедрою основними при проведенні державного іспиту, студенти повинні оволодіти професійними компетенціями:

визначати та групувати категорії доходів місцевих та державного бюджетів згідно бюджетної та наукової класифікації

визначати категорії видатків місцевих та державного бюджетів згідно бюджетної та наукової класифікації

визначати стан доходної та видаткової частини державного та місцевого бюджету за плановими та фактичними показникам

складати пояснювальну записку до звіту про виконання бюджету конкретної адміністративно-територіальної одиниці

аргументувати перспективи формування резервів додаткових надходжень і економії витрат адміністративно-територіальної одиниці

розраховувати обсяг видатків місцевого бюджету які враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів

розрахувати обсяг власних та закріплених доходів місцевого бюджету

розраховувати прихований та реальний дефіцит місцевого бюджету

визначати дефіцит державного бюджету України та державний борг країни

оцінювати та здійснювати управління державним боргом

складати кошториси видатків державних установ за різними напрямками видатків

складати бюджетні запити за державними установами

застосовувати програмно-цільовий метод бюджетного планування

визначати прогнозний показник обсягу доходів місцевого бюджету на базі показника індексу відносної податкоспроможності

здійснювати розподіл обсягу міжбюджетних трансфертів між бюджетами місцевого самоврядування

використовувати під час аналітичної роботи різноманітні методи та прийоми фінансового аналізу ;

здійснювати аналіз майнового стану підприємства;

проводити аналіз стану і ефективності використання оборотних активів підприємства;

виконувати аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства;

здійснювати аналіз фінансової стійкості за допомогою різних методик;

оцінювати рентабельність діяльності господарюючого суб’єкта;

проводити аналіз ділової активності підприємства;

оцінювати кредитоспроможність підприємства як позичальника;

проводити аналіз структури джерел формування та напрямів використання капіталу підприємства;

виконувати експрес-аналіз діяльності підприємства;

проводити аналіз руху грошових потоків;

розраховувати тривалість фінансового циклу на підприємстві;

здійснювати комплексну оцінку фінансового стану;

визначати фактори, що впливають на формування прибутку підприємства.

розрахувати власний капітал суб’єктів підприємництва різних організаційно-правових форм у розрізі окремих статей;

навести показники першого розділу пасиву балансу підприємства;

визначати величину чистого прибутку підприємства за звітний період та розподіляти його по напрямам використання на підприємстві;

розрахувати курси акцій акціонерних товариств;

визначати параметри корпоративних прав акціонерних товариств при зменшенні та збільшенні їхніх статутних капіталів;

розрахувати чистий грошовий потік підприємства, відобразити рух грошових коштів підприємства у звітності;

розрахувати ефективну відсоткову ставку за облігаціями для емітента і для інвестора;

складати розподільний та консолідований баланси підприємств при їх реорганізації;

оцінити доцільність інвестицій у акції та облігації підприємств та державні облігації;

оцінити вартість підприємства за різними методами.

Метою державного іспиту є визначення рівня засвоєння студентами наведених вище дисциплін, оцінка їх вміння самостійно аналізувати складні явища та процеси суспільно-економічного розвитку, використовувати набуті знання у своїй професійній та суспільній діяльності. Дана мета державного іспиту зумовлює його функції. Головною з них є контроль та оцінка рівня знань, отриманих студентом протягом навчання. Реалізація цієї функції припускає перевірку методологічних та теоретичних принципів, проблем і положень наведених вище дисциплін, а також вміння їх використовувати в аналізі економічних явищ і практичній діяльності. Особливу увагу необхідно приділяти виявленню знань та вмінь студента аналізувати конкретні фінансові ситуації та приймати управлінські рішення фінансового характеру. Важливе значення має функція виявлення навичок вирішення практичних завдань, аналізу проблемних ситуацій на мікроекономічному рівні та макроекономічному рівні.

Державний іспит виконує ще й важливу виховну функцію. У конкретному вираженні вона виявляється у вмінні студента самостійно, логічно й послідовно висловлювати свої переконання, здійснювати самоконтроль та критично оцінювати власні знання і навички. За умов всебічного аналізу результатів державного іспиту, можна виявити позитивний досвід та недоліки в організації, змісті й методиці викладання фахових економічних дисциплін, а також самостійної роботи студентів. Все це дає можливість визначити конкретні заходи щодо удосконалення викладання фахових економічних дисциплін, накреслити шляхи поліпшення взаємозв’язку та спадкоємності у їх викладанні.


    1. Програми навчальних дисциплін, що включені до державного іспиту


1.1. Програма навчальної дисципліни „Фінанси”

Тема 1. Предмет фінансової науки як пізнання сутності фінансів

Предмет і мета фінансової науки. Методи та складові науки про фінанси.

Тема 2. Становлення та розвиток фінансової науки

Історичний аспект становлення та розвитку фінансової науки. Розвиток фінансової науки в Україні. Сучасна світова наукова фінансова думка.

Тема 3. Генезис та еволюція фінансів

Історичний аспект виникнення і розвитку фінансів. Фінанси як економічна категорія. Соціально-економічна сутність і функції фінансів.

Тема 4. Фінансове право і фінансова політика

Фінансове право: предмет, методи та зв'язок з іншими галузями права України. Зміст, мета і завдання фінансової політики. Складові фінансової політики

^ Тема 5. Бюджет. Бюджетна система

Бюджет як економічна категорія. Призначення та роль бюджету. Поняття бюджетної класифікації. Становлення та розвиток бюджетної системи України. Бюджет як розпис доходів і видатків

^ Тема 6. Бюджетний дефіцит

Бюджетний дефіцит як економічна категорія. Причини виникнення та джерела покриття бюджетного дефіциту. Регулювання бюджетного дефіциту.

Тема 7. Державний кредит

Державний кредит як специфічна форма фінансових відносин. Класифікація державного кредиту. Державні позики як основна форма державного кредиту.

Тема 8. Соціальні позабюджетні фонди

Сутність соціального страхування. Види загальнообов'язкового державного соціального страхування.

^ Тема 9. Податки. Податкова система

Соціально-економічна сутність податків та їх функції. Елементи оподаткування. Класифікація податків Сутність податкової системи та принципи її побудови. Податкова служба та податкова робота.

^ Тема 10. Місцеві фінанси. Бюджетний федералізм і фінансове вирівнювання

Місцеві фінанси, їх структура та функції. Бюджетне вирівнювання, його сутність та механізм. Сутність бюджетного федералізму та його функції. Теорія сучасного федералізму. Національні схеми бюджетного федералізму

^ Тема 11. Фінансовий ринок

Сутність фінансового ринку та його структура. Суб’єкти фінансового ринку. Характеристика об'єктів фінансового ринку. Державне регулювання фінансового ринку.

Тема 12. Міжнародні фінанси

Поняття, призначення та функції міжнародних фінансів. Загальна характеристика світового фінансового ринку та його структури. Міжнародні фінансові інститути.

Тема 13. Фінансова безпека держави

Комплексна система національної безпеки України. Фінансова безпека держави. Оцінювання рівня фінансової безпеки України.

Тема 14. Фінанси країн з розвиненою ринковою економікою

Структура фінансових систем країн з розвиненою ринковою економікою. Бюджетний устрій і бюджетна система зарубіжних країн.

Тема 15. Фінанси Європейського Союзу (ЄС)

Характеристика та організаційна структура ЄС. Єдиний бюджет Європейського Союзу.

^ Тема 16. Фінанси суб’єктів господарювання

Сутність та функції фінансів підприємств. Фінансові ресурси підприємств. Статутний фонд підприємств. Організація фінансової роботи підприємства.

Економічний зміст та принципи організації безготівкових розрахунків на підприємствах. Види рахунків, що відкриваються підприємствам у банках. Форми безготівкових розрахунків. Організація готівково-грошових розрахунків підприємств. Розрахунково-платіжна та касова дисципліна: наслідки порушення та способи зміцнення.

Економічна характеристика й склад грошових надходжень підприємства. Дохід (виручка) від реалізації продукції (робіт, послуг). Формування витрат підприємства.

Економічна сутність і функції прибутку. Формування показників фінансових результатів підприємства у звітності. Фактори, що впливають на прибуток підприємства. Планування прибутку підприємства. Розподіл і використання прибутку підприємства. Система показників рентабельності підприємства.

Сутність оборотних коштів, основи їхньої організації на підприємстві. Потреба підприємства в оборотних коштах. Джерела формування оборотних коштів. Показники використання оборотних коштів підприємства.

Кругообіг коштів підприємств та необхідність залучення кредитів. Форми та види кредитів в ринковій економіці. Порядок отримання та погашення банківського кредиту. Комерційне кредитування підприємств. Фінансова стратегія підприємства. Зміст і завдання фінансового планування. Методи визначення фінансових потреб підприємства. Методи планування фінансових показників. Формування показників фінансового плану підприємства.

^ Тема 17. Фінанси домогосподарств

Сутність фінансів домогосподарств. Структура фінансових ресурсів домогосподарств. Характеристика доходної частини бюджету домого­сподарств. Характеристика витратної частини бюджету домогосподарств

^ Тема 18. Фінансовий менеджмент

Роль фінансового менеджменту в системі управління бізнесом. Економічна сутність інвестицій та їх класифікація. Фінансова оцінка ефективності інвестицій у засоби виробництва (реальні інвестиції). Фінансова оцінка ефективності інвестицій у фінансові активи (фінансові інвестиції). Інвестиційні проекти

^ Тема 19. Страхування. Страховий ринок

Сутність страхування як економічної категорії. Функції та принципи страхування. Системи страхування. Класифікація страхування.

Страховий ринок та страхова компанія як його базова ланка. Перестрахування та співстрахування. Страхові посередники та професіонали страхового ринку. Товариства взаємного страхування та об’єднання страховиків. Державний нагляд за страховою діяльністю.

Особисте страхування. Майнове страхування. Страхування відповідальності.

Поняття про страховий ризик. Сутність актуарних розрахунків. Склад та структура тарифної ставки. Розрахунок тарифів з ризикових видів страхування. Особливості розрахунку тарифних ставок зі страхування життя. Види страхових внесків (премій, платежів).

Доходи і витрати страховика. Фінансові результати страховика. Поняття про фінансову надійність та умови забезпечення платоспроможності страховика. Страхові резерви та порядок їх формування.


^ 1.2. Програма навчальної дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва»

Тема 1. Основи фінансової діяльності суб'єктів підприємництва

Зміст та основні завдання фінансової діяльності суб’єктів підприємництва. Форми фінансування підприємств. Критерії прийняття фінансових рішень.

^ Тема 2. Особливості фінансування суб'єктів підприємництва різних форм організації бізнесу

Вибір правової форми організації бізнесу. Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва без створення юридичної особи. Особливості фінансової діяльності приватних підприємств. Особливості фінансової діяльності господарських товариств. Особливості фінансової діяльності кооперативів.

^ Тема 3. Формування власного капіталу підприємства

Складові власного капіталу підприємства. Відображення складу та руху власного капіталу у звітності підприємства. Первісне формування статутного капіталу підприємства. Збільшення статутного капіталу підприємства. Зменшення статутного капіталу підприємства.


^ Тема 4. Внутрішні джерела фінансування підприємства

Класифікація внутрішніх джерел фінансування підприємства. Самофінансування підприємства. Забезпечення наступних витрат і платежів. Чистий грошовий потік.

^ Тема 5. Дивідендна політика підприємства

Економічний зміст дивідендної політики підприємства та її теоретичні основи. Типи дивідендної політики підприємства. Форми виплати дивідендів. Оцінка ефективності дивідендної політики.

^ Тема 6. Фінансування підприємства за рахунок запозичених ресурсів

Склад позичкового капіталу підприємства. Фінансування підприємства за рахунок фінансових кредитів. Фінансування підприємства шляхом випуску облігацій. Комерційні кредити.

^ Тема 7. Фінансова діяльність на етапі реорганізації підприємства

Економічний зміст реорганізації підприємства. Реорганізація, спрямована на укрупнення підприємств. Реорганізація, спрямована на розукрупнення підприємств. Перетворення як особлива форма реорганізації підприємств.

^ Тема 8. Фінансове інвестування підприємства

Сутність та види фінансових інвестицій підприємства. Оцінка доцільності вкладень в боргові цінні папери. Оцінка доцільності вкладень у корпоративні права. Відображення фінансових інвестицій у звітності підприємства.

^ Тема 9. Оцінка вартості підприємства

Економічна сутність оцінки вартості підприємства та порядок її здійснення. Дохідний підхід до оцінки вартості підприємства. Витратний підхід до оцінки вартості підприємства. Ринковий підхід до оцінки вартості підприємства.

^ Тема 10. Фінансова діяльність підприємств у сфері зовнішньоекономічних відносин

Основні засади зовнішньоекономічної діяльності підприємств у сфері зовнішньоекономічних відносин. Державне регулювання фінансових відносин у зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання. Фінансово-розрахункові умови експортно-імпортних договорів (контрактів). Митне оформлення та оподаткування зовнішньоекономічних операцій.

^ Тема 11. Фінансовий контролінг на підприємстві

Сутність та функції фінансового контролінгу. Види фінансового контролінгу. Система раннього попередження та реагування (СРСР). Методи фінансового контролінгу.

^ 1.3. Програма навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз»

Тема 1. Значення і теоретичні засади фінансового аналізу

Сутність, мета й завдання фінансового аналізу. Основні напрямки й види фінансового аналізу. Методи і прийоми фінансового аналізу.

^ Тема 2. інформаційне забезпечення фінансового аналізу.

Необхідність, сутність і значення фінансової інформації. Мета й завдання аналізу фінансових звітів. Характеристика основних компонентів фінансової звітності.

^ Тема 3. Аналіз майна підприємства.

Економічна сутність майна підприємства, його структура та класифікація. Показники оцінки майнового стану підприємства.

Тема 4. Аналіз оборотних активів.

Сутність і класифікація оборотних активів підприємства. Основні показники оцінки стану, структури й ефективності використання оборотних активів підприємства.

^ Тема 5. Аналіз джерел формування капіталу підприємств

Аналіз наявності, складу й динаміки джерел формування майна. Оцінка факторів, що впливають на співвідношення власних і позикових коштів. Аналіз рентабельності капіталу.

^ Тема 6. Аналіз грошових потоків

Поняття, види і значення грошових потоків для підприємства. Аналіз руху грошових коштів.

Тема 7. Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємств.

Економічна сутність ліквідності і платоспроможності підприємства. Аналіз ліквідності балансу. Аналіз показників ліквідності.

^ Тема 8. Аналіз фінансової стійкості підприємств.

Сутність і фактори, що впливають на фінансову стійкість підприємства. Методичні підходи до визначення фінансової стійкості. Характеристика й визначення типу фінансової стійкості. Оцінка запасу фінансової стійкості.

^ Тема 9. Аналіз кредитоспроможності підприємств.

Сутність, значення і принципи кредитування. Аналіз кредитоспроможності позичальника.

Тема 10. Аналіз ділової активності підприємств.

Теоретичні аспекти оцінки ділової активності господарюючих суб'єктів. Система показників оцінки ділової активності підприємства.

^ Тема 11. Аналіз прибутковості та рентабельності підприємств.

Завдання і джерела інформації для аналізу фінансових результатів. Аналіз звіту про фінансові результати діяльності підприємства. Аналіз показників рентабельності.

^ Тема 12. Аналіз інвестиційної активності підприємств.

Економічна сутність та класифікація інвестицій. Методи оцінки інвестиційних проектів.

Тема 13. Комплексне оцінювання фінансового стану підприємства.

Поняття, мета та завдання комплексного фінансового аналізу. Процедура організації та проведення комплексного фінансового аналізу.


^ 1.4. Програма навчальної дисципліни «Бюджетна система»

Тема 1. Сутність, призначення та роль бюджету держави

Економічна природа та сутність бюджету. Бюджет як економічна категорія. Призначення та роль бюджету. Бюджетна політика як складова фінансової політики. Призначення та структура бюджетного механізму.

^ Тема 2. Бюджет як основний фінансовий план держави

Правовий характер бюджету. Бюджет як розпис доходів і видатків. Поняття бюджетної класифікації. Бюджетне планування та прогнозування. Загальний та спеціальний фонди бюджету.

^ Тема 3. Бюджетний дефіцит і джерела його фінансування

Бюджетний дефіцит як економічна категорія та показник стану бюджету. Причини виникнення та джерела покриття бюджетного дефіциту. Регулювання бюджетного дефіциту.

^ Тема 4. Бюджетний устрій та побудова бюджетної системи України

Становлення та розвиток бюджетної системи України. Законодавча і нормативна бази функціонування бюджетної системи. Структура та принципи побудови бюджетної системи України. Функціонування складових бюджетної системи України. Організація бюджетного процесу в Україні та його учасники.

^ Тема 5. Міжбюджетні відносини і система бюджетного вирівнювання

Організація та функціонування міжбюджетних відносин в Україні. Основні форми взаємовідносин між окремими ланками бюджетної системи.

Тема 6. Система доходів бюджету

Економічна сутність і класифікація доходів бюджету. Склад і джерела доходів Державного бюджету. Доходи місцевих бюджетів.

^ Тема 7. Система видатків бюджету

Економічна сутність видатків бюджету. Класифікація видатків бюджету. Видатки Державного бюджету. Видатки місцевих бюджетів. Система бюджетного фінансування.

  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Харківський національний економічний університет затверджую ректор В. С. Пономаренко програма вступного іспиту за фахом для абітурієнтів, які вступають до магістратури iconМіністерство Освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко «––––.»
Програма фахового вступного випробування складена для абітурієнтів, що вступають на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки...
Харківський національний економічний університет затверджую ректор В. С. Пономаренко програма вступного іспиту за фахом для абітурієнтів, які вступають до магістратури iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «затверджую»
Програма фахового іспиту для абітурієнтів, які вступають на скорочений термін навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр"...
Харківський національний економічний університет затверджую ректор В. С. Пономаренко програма вступного іспиту за фахом для абітурієнтів, які вступають до магістратури iconВ. С. Пономаренко програма вступного іспиту за фахом для абітурієнтів
Структурне проектування. Об’єктний аналіз. Об’єктна декомпозиція предметної області. Особливості об’єктно-орієнтованого проектування....
Харківський національний економічний університет затверджую ректор В. С. Пономаренко програма вступного іспиту за фахом для абітурієнтів, які вступають до магістратури iconВ. С. Пономаренко програма вступного іспиту за фахом для абітурієнтів
Структурне проектування. Об’єктний аналіз. Об’єктна декомпозиція предметної області. Особливості об’єктно-орієнтованого проектування....
Харківський національний економічний університет затверджую ректор В. С. Пономаренко програма вступного іспиту за фахом для абітурієнтів, які вступають до магістратури iconПрограма вступного іспиту до магістратури Основна мова
Програма вступного іспиту до магістратури (напрям 0203 – філологія, спеціальність 020303 іноземна мова і література) складена на...
Харківський національний економічний університет затверджую ректор В. С. Пономаренко програма вступного іспиту за фахом для абітурієнтів, які вступають до магістратури icon«затверджую» Ректор проф. В. П. Кравець
Програма вступного іспиту з інформатики призначена для абітурієнтів, яка бажають здобути кваліфікацію вчителя інформатики за освітньо-кваліфікаційним...
Харківський національний економічний університет затверджую ректор В. С. Пономаренко програма вступного іспиту за фахом для абітурієнтів, які вступають до магістратури iconВ. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії М.І. Степаненко «23» лютого 2013 року Кафедра української мови та української літератури програма
Програма вступного фахового випробування з української мови та літератури для абітурієнтів, які вступають до пнпу імені В. Г. Короленка...
Харківський національний економічний університет затверджую ректор В. С. Пономаренко програма вступного іспиту за фахом для абітурієнтів, які вступають до магістратури iconІнститут мистецтв програма вступного фахового випробування з дисципліни „Хореографія” для абітурієнтів, які вступають до нпу імені М. П. Драгоманова у 2009 році для здобуття окр „Бакалавр” на базі здобутого окр „Молодший спеціаліст”
Абітурієнти, які вступають до Інституту мистецтв повинні скласти творче випробування з
Харківський національний економічний університет затверджую ректор В. С. Пономаренко програма вступного іспиту за фахом для абітурієнтів, які вступають до магістратури iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет програма вступного іспиту до магістратури
Міжнародне економічне право“ та “Міжнародні організації“
Харківський національний економічний університет затверджую ректор В. С. Пономаренко програма вступного іспиту за фахом для абітурієнтів, які вступають до магістратури iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет програма вступного іспиту до магістратури
Міжнародне економічне право“ та “Міжнародні організації“
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи