Описи модулів назва модуля icon

Описи модулів назва модуля
Скачати 34.31 Kb.
НазваОписи модулів назва модуля
Дата14.07.2012
Розмір34.31 Kb.
ТипДокументи

ОПИСИ МОДУЛІВ


1.

Назва модуля: Алгоритмізація і програмування

2.

Код модуля: АТХП_6033_С01

3.

Тип модуля: обов’язковий

4.

Семестр: I

5.

Обсяг модуля: загальна кількість годин – 324 ( кредитів ЄКТС – 9)

авдиторні години – 112 (лекції – 48, лаб. роб. – 64)

6.

Лектор: професор, д.т.н. Теплюх Зеновій Миколайович

7.

^ Результати навчання:

Внаслідок вивчення дисципліни студенти повинні знати методи розробки алгоритмів i програм розв’язку прикладних задач, а також методи вiдлагодження i оформлення результатів розв’язку задач.

На основі набутих знань студент повинен оволодіти навиками підготовки i розв’язку нескладних технічних i організаційних задач автоматизації.

8.

^ Спосіб навчання: авдиторне

9.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:

– пререквізити: Комп’ютерна техніка та організація обчислювальних робіт

– кореквізити: Числові методи і моделювання на ЕОМ, ч.1

10.

^ Зміст навчального модуля:

ВСТУП

Загальні зауваження. Приклади задач автоматизації. Етапи вирішення за­дач. Поняття алгоритму. Сучасні системи програмування: алгоритмічні мови, па­кети прикладних програм, сервісні програми тощо. Приклад про­грами.

ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ПРО МОВУ С

Символи мови. Константи. Змінні. Стандартні функції. Вирази арифметичні, логічні, символьні. Структура програми. Виконан­ня програм.

АЛГОРИТМІЗАЦІЯ ЗАДАЧ АВТОМАТИЗАЦІЇ

Графічне представлення алгоритму. Класифікація алгоритмів: лінійні, розгалужені, циклічні (вкладені повторення, нагромадження, ітераційний), звернення.

ПРОГРАМУВАННЯ ЗАДАЧ З ЛІНІЙНИМ АЛГОРИТМОМ

Оператори присвоєння, вводу даних і виводу. Програмування задач розраху­нку значень технологічних параметрів (витрати, рівня, температури тощо).

ПРОГРАМУВАННЯ ЗАДАЧ З РОЗГАЛУЖЕНИМ АЛГОРИТМОМ

Логічні вирази i порядок їх виконання. Оператори умовних переходів. Вкла­дені умовні опера­тори та їх виконання. Програмування задач сигналізації і відхилення технологічних парамет­рів.

ПРОГРАМУВАННЯ ЗАДАЧ З ЦИКЛІЧНИМ АЛГОРИТМОМ

Оператори організації циклів. Прості та вкладені цикли. Нагромад­женням суми і добутку. Про­грамування задач інтегруван­ня і вирахування кількості речовин. Порівняльна характерис­тика ал­горит­мів. Спро­щен­ня алгоритмів (програм) розрахунку параметрів рекурентними за­лежно­с­тями.

ПРОГРАМУВАННЯ АЛГОРИТМІВ ІЗ ЗВЕРНЕННЯМИ

Поняття про блоки (модулі) програми. Формати опису функції i звер­нення до неї. Алгоритм реалізації керуючих дій.

АЛГОРИТМІЗАЦІЯ I ПРОГРАМУВАННЯ ЗАДАЧ З МАСИВАМИ ДАНИХ

Масиви даних. Ідентифікатори масивів та їх елементів. Оголошення масивів і опера­тор розмірності. Формування і вивід масивів даних. Знаходження екстремальних зна­чень технологічних параметрів з масивів даних. Сортування елементів масивів техно­логіч­них даних. Вибирання елементів і переформатування масивів технологічних да­них.

ПРОГРАМУВАННЯ ЗАДАЧ ОБРОБКИ ТЕКСТОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Символьні величини: константи та змінні. Основні символьні функції. Символьна інформація і стрічки. Приклади програм.

ТИПИ ДАНИХ І ОГОЛОШЕННЯ

Фундаментальні типи: логічні, символьні, цілі, дійсні, ніякий, перечислення. Оголошення. Структури, об’єднання. Вказівники і масиви. Структури і функції.

РОБОТА З ФАЙЛАМИ. ФУНКЦІЇ

Оператори відкриття i закриття файлів. Створення i чи­тання файлів. Запис технологічної інформації у файли. Оголошення. Передавання аргументів. Повернення значень. Замовчувані аргументи. Вказівник на функцію.

11.

Рекомендована література:

  1. Шпак З.Я. Програмування мовою С: Навч. посібник. –Львів:Оріяна-Нова, 2006. - 432 с.

  2. Петрович Р.Й., Тумашова О.В. Основи програмування мовою СІ: Навч. посібник. – Львів: Вид-во Національного ун-ту „Львівська політехніка”, 2005. – 116с.

  3. Щедріна О.І. Алгоритмізація та програмування процедур обробки інформації: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – 240с.

  4. Подбельский В.В. , Фомин С.С. Программирование на языке Си: Учебн. пособие. - М.: Финансы и статисти­ка, 2004. – 125 с.

  5. Джонс Б., Эйткен П. Освой самостоятельно С за 21 день. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. – 285 с.

12.

Форми та методи навчання: лекції, лабораторні заняття, контрольна робота, самостійна робота

13.

Методи і критерії оцінювання:

  • Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, контрольна робота

  • Підсумковий контроль (70%, іспит): контрольні заходи

14.

Мова навчання: українськаСхожі:

Описи модулів назва модуля iconОписи модулів назва модуля
Технологiчнi вимiрювання i прилади, Технiчнi засоби автоматизацiї, Комп’ютерна техніка, Метрологiя та вимiрювання
Описи модулів назва модуля iconОписи модулів назва модуля
Внаслідок вивчення дисципліни студенти повинні знати методи розробки алгоритмів i програм розв’язку прикладних задач із застосуванням...
Описи модулів назва модуля iconОписи модулів назва модуля
Вища математика, Фізика, Програмування та алгоритмічні мови, Числові методи І моделювання на еом ч. 1, Теорія функцій комплексної...
Описи модулів назва модуля iconОписи модулів назва модуля
Мпза для реалізації заданих алгоритмів регулювання та керування; створювати програмне забезпечення для серійних мпза
Описи модулів назва модуля iconОписи модуля назва модуля
...
Описи модулів назва модуля iconОписи модулів назва модуля: Механізація технологічних процесів Код модуля
Системи керування: циклова, позиційна, контурна, адаптивна. Системи числового програмного керування. Акумулюючі пристрої, як засоби...
Описи модулів назва модуля iconОписи модулів назва модуля
Аск тп, проводити обчислення I прогнозування узагальнених показникiв технологiчного процесу, вибирати технiчне забезпечення для нормального...
Описи модулів назва модуля iconОписи модулів назва модуля
Вольтамперна характерис­тика. Основи мікроелектронної технології. Електронні пiдсилювачi пристроїв автоматики. Iнструментальнi та...
Описи модулів назва модуля iconОписи модулів назва модуля
Вибір пропускної і витратної характеристик в залежності від характеристик об’єкта автоматизації. Профілювання затворів регулюючих...
Описи модулів назва модуля iconОписи модуля назва модуля
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи