Сесія інноваційне суспільство та сталий розвиток icon

Сесія інноваційне суспільство та сталий розвиток
Скачати 60.97 Kb.
НазваСесія інноваційне суспільство та сталий розвиток
Дата14.07.2012
Розмір60.97 Kb.
ТипДокументи


СЕСІЯ 3.6.

ІННОВАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО ТА СТАЛИЙ РОЗВИТОК


УДК [004: 37.013] (043.2)
КУНЦЕВ С. В.

Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” доцент,

кандидат технічних наук

kuntsev@academy.sumy.ua


комп’ютерна культура майбутніх

фахівців банківської справи


Анотація

Кунцев С. В.

^ КОМП’ЮТЕРНА КУЛЬТУРА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ”

Розглянуто сучасний стан і особливості комп’ютерної культури студентів – майбутніх фахівців банківської справи. Визначені і проаналізовані основні чинники, що впливають на формування загальних і професійних знань студентів у галузі інформаційних технологій


Аннотация

Кунцев С.В. ^ КОМПЬЮТЕРНАЯ КУЛЬТУРА БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ БАНКОВСКОГО ДЕЛА”

Рассмотрено современное состояние и особенности компьютерной культуры студентов – будущих специалистов банковского дела. Определены и проанализированы основные факторы, влияющие на формирование общих и профессиональных знаний студентов в области информационных технологий


Summary

Kuntsev S.V. ^ “COMPUTER CULTURE OF FUTURE SPECIALISTS OF BANKING”

Considered State of the art computer culture and especially students ­ – future banking professionals. Identified and analysed the major factors contributing to the formation of public and professional knowledge of students in the field of information technologies


В Україні відбувається перехід до інформаційного суспільства. Змінюється структура суспільства і відбувається його матеріальна трансформація. Стираються інформаційні відмінності між державами, компаніями, культурами. Природним наслідком розвитку інформаційного суспільства є глобалізація [1].

Сучасний рівень інформатизації суспільства характеризуют наступні основні риси [2]:

 • концентрація великих масивів інформації в базах даних;

 • істотне зростання потужності комп’ютерної техніки, систем передачі даних;

 • мережа Internet стала загальним сховищем даних і знань для людства;

 • сформувалася необхідність в нових технологіях взаємодії з даними і засобами обробки.

Згідно зі статистичними даними, економіка України набуває властивісті інформаційної. Однак, як показує аналіз, розвиток інфраструктури України відбувається таким чином, що більшість тенденцій є негативними, хоча є і позитивні. Наприклад, рівень інформатизації українських підприємств порівняно з розвиненими країнами складає біля 2,5%. З іншого боку, динамічно розвивається сектор комп’ютерного зв'язку, чисельність Internet-аудиторії перевищила 11 млн. користувачів. Доля населення, яка зайнята в галузях з обробці інформації, збільшується. Важливою проблемою стає підготовка кваліфікованих кадрів для інформаційних галузей. У нових умовах пред’являються нові вимоги до рівня підготовки людини. У комп’ютерній культурі працівників різних професій відбуваються кардинальні зміни.

Розрізняють дві складові комп’ютерної культури [3]. Першу частину називають загальною, а другу – спеціальною комп’ютерною культурою. Загальна частина комп'ютерної культури включає знання користувача ПК. До спеціальної відносяться знання з області інформаційних технологій, які фахівець використовує у своїй професійній діяльності. Їх називають також відповідно професійними та користувацькими знаннями.

Формування комп’ютерної культури відбувається під впливом багатьох чинників. До них можна віднести не лише вивчення інформатики в учбовому закладі, але і заняття в гуртках, на курсах, тренінгах. Багато корисної інформації майбутні фахівці отримують читанням газет, журналів, книг з комп’ютерної тематики. Великий пізнавальний ефект дає участь в семінарах і конференціях з інформаційних технологій (ІТ).

У даній роботі розглядаються особливості комп'ютерної культури студентів, які вибрали професію майбутнього економіста – фахівця банківської справи. Аналізуються особливі знання економіста, необхідні для професійного використання інформаційних технологій.

Незважаючи на широке поширення комп’ютерної техніки, рівень комп'ютерної письменності у студентів, що поступили на перший курс, є незадовільним. Характерна відсутність системних знань, низький рівень володіння технікою введення тексту з клавіатури, незнання термінології. У шкільному курсі інформатики, як і раніше, робиться акцент на програмування за рахунок інших знаннь.

Комп’ютерна культура майбутніх економістів формується на заняттях з інформатиці. Пріоритет віддається практичній роботі за комп’ютером. Багато уваги приділяється підбору учбового програмного забезпечення. Нині найбільш об’ємним навчальним інструментом є пакет MS Office 2007. Використовуються також антивірусні програми, програми перегляду документів різного формату, оглядачі, тестові і повчальні програми.

У навчальному процесі застосовуються додатково програми, які збільшують творчу складову учбового процесу. Наприклад, програма визначення біоритмів. З метою пошуку інформації для рефератів заохочується доступ до електронних бібліотек, Web-ресурсам банківських організацій.

Уміння студента користуватися комп’ютером, має бути правильно оцінене і підтверджене відповідним документом. Як стандарт компетенції користувача можна рекомендувати студентові отримати сертифікат ECDL – European Computer Driving Licence [4].

Спеціальна комп’ютерна культура припускає високу ефективність накопичення комп’ютерних знань, готовність фахівців до творчої форми роботи, нову систему мислення в області ИТ. Професійним знанням не учать, вони отримуються, як правило, в процесі практичної роботи над реальними проектами. Нижче назвемо деякі складові професійних знань.

Першою складовою є системне мислення. Методиці формування системного мислення в процесі придбання знань приділяється багато уваги у світовій психології. Наприклад, американський психолог Дж. Браунер в монографії "Психологія пізнання" робить висновок про те, що в умовах швидкого зростання інформації можливість її сприйняття зменшується, тому засвоювати нужно не самі знання, а структуру знань. У своїй книзі "Загальна теорія систем" американський математик Акофф Р. Л. говорить про настання часу систем, коли відбувається перехід до системного мислення. Наочним прикладом для студента-економіста є поняття системи АРМ - автоматизованого робочого місця.

Другою важливою складовою професійних знань є термінологічна грамотність. Володіння основними поняттями дає можливість студентові знайти розуміння з ІТ-специалистами. Неприпустимим є, на думку автора, використання в області інформаційних технологій жаргонної лексики.

Прикладом поняття, що заслуговує на увагу, є поняття комп’ютерної моделі. У студента-економіста повинно бути розуміння того, що комп’ютерна модель є спрощеною, приблизно відбиває реальний об’єкт. У моделі завжди є не враховані зовнішні чинники, які можуть вплинути на адекватність моделі [5].

Майбутній фахівець банківської справи повинен знати не лише можливості окремого комп’ютера і комп’ютерних мереж, але і добре орієнтуватися в перспективах розвитку нових інформаційних технологій. Наприклад, в системах автоматизованого проектування (САПР), автоматизованих повчальних системах (АОС), експертних системах, електронних бібліотеках, системах комп’ютерного перекладу, системах штучного інтелекту [6].

По аналогії з визначенням, яке дане Данчеевым В. П. для професії журналіста, можна визначити спеціальну комп’ютерну культуру студента-економіста як “деякий професійний рівень, що дає можливість орієнтуватися в області інформаційних технологій і їх застосувань”.

Студент українського вишу повинен бути не лише як фахівець, але і як людина високої культури, що має філософські, історичні і громадянські цінності. Майбутній фахівець банківської справи має бути людиною з широким світооглядом, ерудованим, мати достатні фундаментальні і професійні знання.


ЛІТЕРАТУРА:

   1. Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави: національна доповідь / за заг. ред. В. М. Гейца [та ін.]. – К. : НВЦ НБУВ, 2009. – 687 с.

 1. Паклин Н. Б. Бизнес-аналитика: от данных к знаниям / Н. Б. Паклин, В. И. Орешков . – СПб. : Питер, 2010. – 704 с.

 2. Данчеев В. П. Компьютерная культура: новые возможности пропаганды / В. П. Данчеев. – М. : Знание, 1989. – 64 с.

 3. Європейська сертифікація комп’ютерних користувачів України (проект ECDL ) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ecdl.com.ua/

 4. Мороз А. Н. Наука управлять деньгами / А. Н. Мороз // Международный журнал Банкиръ. – 2005. – № 4 (14). – С. 54-55.

 5. Насибян С. С. Интеллектуализация банковской деятельности: современные вызовы / С. С. Насибян // Банковские услуги. – 2008. – № 2. – с. 30–34.Схожі:

Сесія інноваційне суспільство та сталий розвиток iconСесія інноваційне суспільство та сталий розвиток
Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” доцент
Сесія інноваційне суспільство та сталий розвиток iconН. О. Телюра конспект лекцій навчальної дисципліни «організація управління в екологічній діяльності І сталий розвиток»
«Організація управління в екологічній діяльності І сталий розвиток» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки...
Сесія інноваційне суспільство та сталий розвиток icon«Сталий розвиток промисловості та суспільства» запрошує Вас взяти участь в її роботі. Конференція відбудеться з 22 по 25 травня 2012 р у Двнз «Криворізький національний університет»
Оргкомітет міжнародної науково-технічної конференції «Сталий розвиток промисловості та суспільства» запрошує Вас взяти участь в її...
Сесія інноваційне суспільство та сталий розвиток icon«Сталий розвиток промисловості та суспільства» запрошує Вас взяти участь в її роботі. Конференція відбудеться з 22 по 25 травня 2013 р у Двнз «Криворізький національний університет»
Оргкомітет міжнародної науково-технічної конференції «Сталий розвиток промисловості та суспільства» запрошує Вас взяти участь в її...
Сесія інноваційне суспільство та сталий розвиток icon«Сталий розвиток промисловості та суспільства» запрошує Вас взяти участь в її роботі. Конференція відбудеться з 22 по 25 травня 2012 р у Двнз «Криворізький національний університет»
Оргкомітет міжнародної науково-технічної конференції «Сталий розвиток промисловості та суспільства» запрошує Вас взяти участь в її...
Сесія інноваційне суспільство та сталий розвиток iconСуспільство маразму ігор Карівець
Ульріх Бек Суспільство ризику (1986), а Корнелій Касторіадіс Бюрократичне суспільство (1947). Проте ще ніхто не розмірковував над...
Сесія інноваційне суспільство та сталий розвиток icon«Сталий розвиток гірничо-металургійної промисловості та суспільства» запрошує Вас взяти участь в її роботі. Конференція відбудеться з 22 по 25 травня 2012 р у Двнз «Криворізький національний університет»
Оргкомітет міжнародної науково-технічної конференції «Сталий розвиток гірничо-металургійної промисловості та суспільства» запрошує...
Сесія інноваційне суспільство та сталий розвиток iconВартість навчання у ІV міжнародній літній школі «Сталий розвиток України та Австрії в умовах глобальної нестабільності: енергетичний, економічний І гуманітарний аспекти»
Итуту міжнародних відносин організовує проведення ІV міжнародної літньої школи «Сталий розвиток України та Австрії в умовах глобальної...
Сесія інноваційне суспільство та сталий розвиток iconПовідомлення 23-25 квітня 2013 р на базі Харківської національної академії міського господарства відбудеться VІ всеукраїнська студентська науково-технічна конференція „Сталий розвиток міст
Харківської національної академії міського господарства відбудеться VІ всеукраїнська студентська науково-технічна конференція „Сталий...
Сесія інноваційне суспільство та сталий розвиток iconПовідомлення 23-25 квітня 2013 р на базі Харківської національної академії міського господарства відбудеться VІ всеукраїнська студентська науково-технічна конференція „Сталий розвиток міст
Харківської національної академії міського господарства відбудеться VІ всеукраїнська студентська науково-технічна конференція „Сталий...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи