Тестові завдання з хімії icon

Тестові завдання з хімії
НазваТестові завдання з хімії
Сторінка1/11
Дата14.07.2012
Розмір1.25 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


До друку та в світ

дозволяю на підставі

«Єдиних правил»,

п. 2.6.14

Заступник першого проректора –

начальник організаційно-методичного

управління В.Б. Юскаєв


2613

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ХІМІЇ

ЧАСТИНА ІІ

«Хімічна термодинаміка. Кінетика і рівновага. Розчини»


Усі цитати, цифровий та

фактичний матеріал,

бібліографічні відомості перевірені,

запис одиниць

відповідає стандартам

Укладачі: О.П. Манжос

Л.С. Манжос


Відповідальний за випуск С.Ю. Лебедєв


Декан факультету ТеСЕТ О.Г. Гусак


Суми

Видавництво СумДУ

2009

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


2613

^ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ХІМІЇ


ЧАСТИНА ІІ


«Хімічна термодинаміка.

Кінетика і рівновага. Розчини»


Суми

Видавництво СумДУ

2009

Тестові завдання з хімії. Частина ІІ «Хімічна термодинаміка. Кінетика і рівновага. Розчини» /Укладачі: О.П. Манжос, Л.С. Манжос.- Суми: Вид-во СумДУ, 2009.- 95 с.


Кафедра загальної хімії

Навчальне видання


^ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ХІМІЇ

ЧАСТИНА ІІ

«Хімічна термодинаміка. Кінетика і рівновага. Розчини»


Відповідальний за випуск С.Ю. Лебедєв

Редактор Н.В. Лисогуб

Комп’ютерне верстання І.Ю. Сидоренко


Підп. до друку 19.05.2009, поз.

Формат 60х84/16. Папір офс. Гарнітура Times New Roman Cyr. Друк офс.

Ум. друк. арк. Обл.-вид. арк.

Тираж 150 пр. Собівартість вид. грн к.

Зам. №


Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, м. Суми, вул. Р.-Корсакова,2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру

ДК № 3062 від 17.12.2007.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, м. Суми, вул. Р.-Корсакова, 2.


І Класифікація та закономірності перебігу хімічних реакцій


1-й рівень

 1. Виберіть чинник, який покладено в основу класифікації реакцій на реакції розкладу, сполучення, заміщення та обміну:

а) природа реагуючих речовин;

б) величина теплового ефекту реакції;

в) зміна чи незмінність ступенів окиснення елементів;

г) зміна кількості та складу речовин.

 1. Виберіть твердження щодо реакції розкладу:

а) число продуктів реакції менше числа вихідних речовин;

б) утворюються тільки дві речовини;

в) може утворитися дві чи більше речовин;

г) число реагентів повинно дорівнювати числу продуктів реакції.

 1. Виберіть твердження щодо реакції заміщення:

а) число вихідних речовин завжди більше числа продуктів реакції;

б) число вихідних речовин завжди менше числа продуктів реакції;

в) число вихідних речовин завжди дорівнює числу продуктів реакції;

г) не змінюється ступінь окиснення елементів у речовинах, що реагують.

 1. Виберіть твердження щодо реакції обміну:

а) у ній беруть участь лише прості речовини;

б) у ній беруть участь прості та складні речовини;

в) у ній беруть участь лише складні речовини;

г) у ній беруть участь лише неорганічні речовини.

 1. Виберіть рівняння реакції, яка належить до реакцій сполучення:

  а) 2H2+O2=2H2O;

  в) 2ZnS+3O2=2ZnO+2SO2;

  б) 2HI=H2+I2;

  г) H2SO4+2KOH=K2SO4+2H2O.

 2. Виберіть рівняння реакції, яка належить до необоротних реакцій:

а) 3H2+N2=2NH3; в) H2SO4+2NaOH=Na2SO4+2H2O;

б) 2H2+O2=2H2O; г) .

 1. Виберіть рівняння реакції, яка належить до оборотних реакцій:

а) ; в) ;

б) ; г) .

 1. Виберіть рівняння реакції, яка проходить без зміни ступеня окиснення:

а) ;

б) ;

в) ;

г)

 1. Виберіть реакцію, яка належить до ендотермічних:

а) утворення амоніаку з азоту та водню;

б) нейтралізація кислоти основою;

в) згоряння вугілля;

г) розклад калій перманганату.

 1. Назвіть ознаку необоротних реакцій:

а) поглинання теплоти; в) утворення осаду;

б) зміна кольору розчину; г) виділення теплоти.

 1. Зазначте, скільки теплоти виділиться чи поглинеться, якщо за рівнянням реакції ; , утвориться 1 моль :

а) виділиться 2548 кДж теплоти;

б) поглинеться 2548 кДж теплоти;

в) виділиться 637 кДж теплоти;

г) поглинеться 637 кДж теплоти;

д) виділиться 2000 кДж теплоти.

 1. Зазначте кількість теплоти, що виділиться чи поглинеться, якщо спалити 0,1 моль сірки. Термохімічне рівняння реакції горіння сірки ; :

а) виділиться 29,7 кДж теплоти;

б) поглинеться 29,7 кДж теплоти;

в) виділиться 2,97 кДж теплоти;

г) поглинеться 2,97 кДж теплоти;

д) поглинеться 2970 кДж теплоти.

 1. Визначте і вкажіть кількість речовини фосфіну, який згорів, якщо виділилось 1200 кДж теплоти. Термохімічне рівняння реакції горіння фосфіну: 2PH3(г)+4O2(г)?P2H5(T)+3H2O(г); ∆H= - 2400 кДж.

а) 2 моль; в) 1 моль; д) 0,1 моль.

б) 0,5 моль; г) 10 моль;

 1. Термохімічне рівняння реакції розкладу калій нітрату: 2KOH3=2KOH2+O2; ∆H= + 510 кДж.

Назвіть правильне твердження. Під час розкладу ...

а) 1 моль калій нітрату поглинається 510 кДж теплоти;

б) 2 моль калій нітрату виділяється 510 кДж теплоти;

в) 2 моль калій нітрату поглинається 510 кДж теплоти;

г) 1 моль калій нітрату виділяється 510 кДж теплоти;

д) 10 моль калій нітрату виділяється 15100 кДж теплоти.

 1. Термохімічне рівняння реакції горіння етану:

2H6(г)+7O2(г)?4CO2(г)+6H2O(г); ∆H= - 3120 кДж.

Назвіть правильне твердження. З рівняння реакції випливає, що під час...

а) згоряння 2 моль етану поглинається 3120 кДж теплоти;

б) згоряння 1 моль етану поглинається 3120 кДж теплоти;

в) згоряння 2 моль етану виділяється 3120 кДж теплоти;

г) утворення 2 моль СО2 виділяється 3120 кДж теплоти;

д) утворення 6 моль СО2 виділяється 1560 кДж теплоти.

 1. Обчисліть і вкажіть кількість речовини кальцій гідроксиду, яка утворилась за рівнянням реакції CaO(T)+H2O(p)=Ca(OH)2(T); ∆H= - 65 кДж, якщо виділилося 325 кДж теплоти:

а) 0,5 моль; в) 2 моль; д) 4 моль.

б) 5 моль; г) 10 моль;

 1. Термохімічне рівняння реакції горіння вуглецю: C(T)+O2(г)=CO2(г); ∆H= - 393 кДж.

Обчисліть і вкажіть, скільки теплоти виділилось чи поглинулось, якщо утворилось 2 моль вуглекислого газу:

а) виділилось 786 кДж теплоти;

б) поглинулось 786 кДж теплоти;

в) виділилось 196,5 кДж теплоти;

г) поглинулось 196,5 кДж теплоти;

д) виділилось 98,25 кДж теплоти.

 1. Зазначте, скільки теплоти виділиться чи поглинеться, якщо 0,5 моль ферум (Ш) оксиду прореагує з алюмінієм за рівнянням реакції ; :

а) виділиться 416 кДж теплоти;

б) поглинеться 416 кДж теплоти;

в) виділиться 1664 кДж теплоти;

г) поглинеться 1664 кДж теплоти;

д) виділиться 832 кДж теплоти.

 1. Термохімічне рівняння реакції розкладу кальцій карбонату: ; .

Назвіть, скільки теплоти виділиться чи поглинеться, якщо розкласти 2 моль кальцій карбонату:

а) поглинеться 360 кДж теплоти;

б) виділиться 360 кДж теплоти;

в) поглинеться 90 кДж теплоти;

г) виділиться 90 кДж теплоти;

д) поглинеться 45 кДж теплоти.

 1. Назвіть, скільки теплоти виділиться чи поглинеться під час утворення 0,1 моль магній оксиду за термохімічним рівнянням реакції 2Mg(T)+O2(г)=2MgO(T); ∆H= - 1250 кДж:

а) виділиться 60,25 кДж теплоти;

б) поглинеться 60,25 кДж теплоти;

в) виділиться 241 кДж теплоти;

г) поглинеться 241 кДж теплоти;

д) виділиться 482 кДж теплоти.

 1. Термохімічне рівняння реакції горіння фосфору: 4P(Т)+5O2(г)=2P(T); ∆H= - 3010 кДж.

Назвіть кількість речовини фосфору, що згоріла, якщо виділилось 3,01 кДж теплоти:

а) 0,4 моль; в) 0,2 моль; д) 0,002 моль.

б) 0,04 моль; г) 0,004 моль;

 1. Термохімічне рівняння реакції окиснення азоту: ; .

Назвіть, скільки теплоти виділиться чи поглинеться під час утворення 4 моль :

а) виділиться 361,4 кДж теплоти;

б) виділиться 90,35 кДж теплоти;

в) поглинеться 361,4 кДж теплоти;

г) поглинеться 90,35 кДж теплоти;

д) виділиться 180,7 кДж теплоти.

 1. Термохімічне рівняння реакції горіння ацетилену: ; .

Виберіть правильне твердження. ^ З рівняння реакції випливає, що під час згоряння...

а) 2 моль ацетилену поглинається 2610 кДж теплоти;

б) 2 моль ацетилену виділяється 2610 кДж теплоти;

в) 1 моль ацетилену поглинається 2610 кДж теплоти;

г) 1 моль ацетилену виділяється 2610 кДж теплоти;

д) 1 моль ацетилену виділяється 1305 кДж теплоти.

 1. Термохімічне рівняння реакції окиснення нітроген (ІІ) оксиду 2NO(г)+O2(г)=2NO2(г); .

Виберіть правильне твердження. ^ З рівняння реакції випливає, що ...

а) під час окиснення 2 моль нітроген (ІІ) оксиду виділяється 112,9 кДж теплоти;

б) під час окиснення 1 моль нітроген (ІІ) оксиду поглинається 112,9 кДж теплоти;

в) під час утворення 2 моль нітроген (ІV) оксиду поглинається 112,9 кДж теплоти;

г) під час утворення 1 моль нітроген (ІV) оксиду виділяється 112,9 кДж теплоти;

д) під час окиснення 10 моль нітроген (ІІ) оксиду виділяється 1129 кДж теплоти.

 1. Назвіть, скільки теплоти поглинеться під час утворення нітроген (ІІ) оксиду за рівнянням реакції ; , якщо прореагує 10 моль азоту:

а) 18,1 кДж; в) 36,2 кДж; д) 905 кДж.

б) 362 кДж; г) 1810 кДж;

 1. Термохімічне рівняння реакції окиснення магнію 2Mg(T)+O2(г)=2MgO(T); ∆H= - 1250 кДж.

Назвіть, скільки теплоти виділиться у результаті окиснення магнію кількістю речовини 4 моль:

а) 4820 кДж; в) 602,5 кДж; д) 48 200 кДж.

б) 2410 кДж; г) 301,25 кДж;

 1. Визначте і зазначте кількість речовини водню, що згоріла, якщо виділилось 48,4 кДж теплоти. Термохімічне рівняння реакції горіння водню ; .

а) 0,5 моль; б) 0,2 моль; в) 0,1 моль; г) 4 моль; д) 0,15 моль.

 1. Виберіть критерій, за яким визначають швидкість хімічних реакцій:

а) кількість утворених продуктів реакції;

б) тепловий ефект реакції;

в) зміна концентрацій реагуючих речовин за одиницю часу;

г) зміна стану рівноваги в системі.

 1. Назвіть зміну швидкості хімічних реакцій під дією відповідних чинників:

а) збільшується при введенні у систему інгібіторів;

б) зменшується при введенні у систему каталізаторів;

в) збільшується при зниженні температури;

г) збільшується при підвищенні температури.

 1. Виберіть твердження щодо швидкості хімічних реакцій у розчинах:

а) залежить від природи реагуючих речовин;

б) залежить від концентрації реагентів;

в) залежить від температури, концентрації реагуючих речовин та наявності каталізаторів;

г) залежить від температури та тиску.

 1. Виберіть чинник, від якого залежить швидкість хімічної реакції між твердою та рідкою речовинами:

а) тиск; в) ступінь подрібнення твердої речовини;

б) концентрація; г) температура.

 1. Назвіть зміну швидкості розчинення металу у кислоті з часом:

а) збільшується; в) змінюється неоднозначно;

б) зменшується; г) не змінюється.

 1. Виберіть твердження щодо впливу чинників на швидкість хімічних реакцій між газоподібними речовинами:

а) не залежить від тиску;

б) не залежить від температури;

в) зменшується при підвищенні температури;

г) збільщується при підвищенні тиску.

 1. Виберіть реакцію, яка із найбільшою швидкістю проходить при кімнатній температурі:

а) нейтралізація кислоти лугом;

б) окиснення заліза на повітрі;

в) взаємодія кальцій оксиду та карбон(ІV) оксиду;

г) розклад амоній хлориду.

 1. Виберіть реакцію, яка із найменшою швидкістю проходить при кімнатній температурі:

а) розчинення цинку у хлоридній кислоті;

б) розклад кальцій карбонату;

в) взаємодія магній оксиду із сульфатною кислотою;

г) розчинення натрій карбонату в оцтовій кислоті.

 1. Зазначте, у скільки разів зростає швидкість реакції згідно з правилом Вант-Гоффа при підвищенні температури на кожні 10° градусів:

а) у 10 разів; в) у 6 разів;

б) у 2 – 4 рази; г) у 6 – 8 разів.

 1. Виберіть твердження щодо величини швидкості прямої реакції у стані рівноваги:

а) дорівнює нулю;

б) більша за швидкість зворотної реакції;

в) дорівнює швидкості зворотної реакції;

г) менша за швидкість зворотної реакції.

 1. Виберіть твердження щодо впливу каталізатора на хімічну реакцію, при додаванні якого відбувається:

а) зменшення часу досягнення хімічної рівноваги;

б) збільшення часу досягнення хімічної рівноваги;

в) зміщення хімічної рівноваги в бік утворення продуктів реакції;

г) зміщення хімічної рівноваги в бік вихідних речовин.

 1. Виберіть твердження щодо каталізатора хімічної реакції:

а) збільшує час досягнення хімічної рівноваги;

б) збільшує швидкість лише зворотної реакції;

в) збільшує швидкість прямої та зворотної реакцій і залишається хімічно незмінною;

г) збільшує швидкість прямої та зворотної реакцій і хімічно змінюється.

 1. Назвіть речовину, яка є каталізатором реакції синтезу амоніаку:

а) хром (ІІІ) оксид; в) концентрована сульфатна кислота;

б) залізо; г) ванадій (V) оксид.

 1. Назвіть речовину, яка є каталізатором окиснення сульфур (ІV) оксиду у сульфур (VI) оксид у промисловому виробництві сульфатної кислоти:

а) хром (ІІІ) оксид; в) ванадій (V) оксид;

б) цинк оксид; г) платино-родієві сітки.

 1. Назвіть речовину, яка є каталізатором реакції окиснення амоніаку у промисловому виробництві нітратної кислоти:

а) хром(ІІІ) оксид; в) цинк оксид;

б) залізо; г) платино-родієві сітки.

 1. Виберіть твердження щодо принципу динамічної рівноваги:

а) якщо на систему, що перебуває у стані рівноваги, подіяти зовні, то рівновага зміщується в бік тієї реакції, що послаблює цей вплив;

б) якщо на систему, що перебуває у стані рівноваги, подіяти зовні, то рівновага зміщується в бік тієї реакції, що підсилює цей вплив;

в) рівноважний стан системи є найбільш вигідним для неї, тому зрушити рівновагу неможливо;

г) якщо на систему, що перебуває у стані рівноваги, подіяти зовні, то рівновага завжди зміщується в бік прямої реакції.

 1. Назвіть прізвище вченого, який сформулював принцип динамічної рівноваги:

а) Д.І. Менделєєв; в) Авогадро;

б) Ле Шательє; г) С. Арреніус.

 1. Назвіть реакцію, на рівновагу якої не вплине підвищення тиску:

a) ; г) ;

б) ; д) .

в) ;

 1. Зазначте, у який бік зміститься рівновага реакції ; , у разі підвищення температури:

а) у бік утворення вихідних речовин;

б) у бік утворення продукту реакції;

в) у бік утворення азоту;

г) у бік утворення кисню.

 1. Зазначте, як зміститься рівновага реакції ; після підвищення тиску:

а) рівновага зміститься у бік утворення нітроген(П) оксиду;

б) рівновага не зміститься;

в) рівновага зміститься у бік утворення реагентів;

г) рівновага зміститься у бік утворення азоту;

д) рівновага зміститься у бік утворення кисню.

 1. Зазначте правильне твердження. ^ Якщо реакція відбувається між: газами, то в разі підвищення тиску...

а) концентрація реагуючих речовин зменшується;

б) концентрація реагуючих речовин збільшується;

в) швидкість реакції зменшується;

г) рівновага реакції зміщується у бік утворення продуктів реакції;

д) рівновага реакції зміщується у бік утворення реагентів.

 1. Назвіть чинники, які впливають на стан хімічної рівноваги в реакціях за участю газів:

а) концентрація реагуючих речовин, температура, тиск;

б) температура, тиск, наявність каталізатора;

в) концентрація реагуючих речовин, тиск, наявність каталізатора;

г) лише зміна тиску;

д) лише зміна температури.

 1. Назвіть реакцію, для якої зменшення тиску призведе до зміщення рівноваги праворуч:

a) ; г) ;

б) ; д) .

в) ;

 1. Назвіть реакцію, на швидкість якої не впливає зміна тиску:

a) ; г) ;

б) ; д) .

в) ;

 1. Зазначте, які чинники не впливають на хімічну рівновагу реакції , :

а) зміна тиску;

б) зміна концентрації речовин A, D, Е;

в) зміна температури;

г) наявність каталізатора;

д) зміна концентрації продукту реакції.

 1. Зазначте чинники, які сприятимуть зміщенню рівноваги реакції 2CO2(г)?2CO(г)+O2(г) ліворуч:

а) збільшення тиску;

б) зменшення тиску;

в) збільшення концентрації ;

г) зменшення тиску і збільшення концентрації ;

д) зменшення концентрації .

 1. Зазначте, як зміститься рівновага реакції 2SO2(г)+O2(г)?2SO3(г), якщо знизити тиск:

а) рівновага не зміститься;

б) рівновага зміститься у бік утворення сульфур (VІ) оксиду;

в) рівновага зміститься у бік утворення вихідних речовин.

 1. Вкажіть, як зміститься рівновага реакції N2(г)+O2(г)?2NO(г), якщо зменшити концентрацію азоту:

а) рівновага зміститься у бік утворення реагентів:

б) рівновага зміститься у бік утворення продукту реакції:

в) рівновага не зміститься;

г) рівновага зміститься у бік утворення нітроген (ІІ) оксиду.

 1. Зазначте, у який бік зміститься рівновага реакції , у разі підвищення температури:

а) у бік утворення продуктів реакції;

б) у бік утворення вихідних речовин;

в) у бік утворення залізної окалини;

г) у бік утворення чадного газу.

 1. Зазначте, яке з наведених нижче рівнянь визначення швидкості є правильним для реакції 2A(г)+B(г)?D(г):

a) ; в) ; д) .

б) ; г) ;

 1. Вкажіть вираз, який визначає залежність швидкості від концентрацій для реакції :

a) ; г) ;

б) ; д) .

в) ;

 1. Зазначте назву речовин, що сповільнюють хімічні реакції:

а) біокаталізатори; г) дезактиватори;

б) каталізатори; д) індикатори.

в) інгібітори;

 1. Назвіть рівняння реакції, для якої використовують каталізатор:

a) ; г) ;

б) ; д) .

в) ;

 1. Назвіть рівняння реакції, для якої використовують каталізатор:

a) ; г) ;

б) ; д) .

в) ;

 1. Назвіть, як зміститься рівновага реакції у разі збільшення концентрації сульфур (ІV) оксиду:

а) рівновага зміститься у бік утворення продукту реакції;

б) рівновага зміститься у бік утворення вихідних речовин;

в) рівновага не зміститься;

г) рівновага зміститься у бік утворення сірчистого газу;

д) рівновага зміститься у бік утворення кисню.

 1. Назвіть чинник, який не впливає на хімічну рівновагу реакції типу , :

а) зміна тиску;

б) збільшення температури;

в) зміна концентрації речовини ;

г) зміна концентрації речовини ;

д) зменшення температури.

 1. Назвіть чинник, який сприятиме зміщенню рівноваги реакції ; , праворуч:

а) зменшити температуру;

б) збільшити температуру;

в) збільшити тиск;

і) зменшити температуру або збільшити тиск;

д) збільшити температуру або збільшити тиск.

 1. Назвіть правильне твердження. ^ Позитивний каталіз ...

а) прискорює швидкість реакції;

б) сповільнює швидкість реакції;

в) зміщує хімічну рівновагу в бік утворення продуктів реакції;

г) зміщує хімічну рівновагу в бік утворення вихідних речовин.

 1. Назвіть чинник, який сприятиме зміщенню рівноваги реакції ; , праворуч:

а) збільшення температури;

б) зменшення тиску;

в) зменшення температури;

г) збільшення тиску.

 1. Виберіть чинники, які сприятимуть зміщенню рівноваги реакції ; , ліворуч:

а) збільшення тиску і зменшення температури;

б) зменшення тиску і збільшення температури;

в) збільшення тиску;

г) зменшення температури;

д) зменшення тиску і зменшення температури.

 1. Назвіть рівняння реакції, на рівновагу якої не вплине підвищення тиску:

  a) ;

  г) ;

  б) ;

  д) .

  в) ;  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Тестові завдання з хімії iconТестові завдання з хімії
Тестові завдання з хімії. Частина ІІІ «Комплексні сполуки. Електрохімічні процеси. Властивості металів І їх сполук» /Укладачі: Л.І....
Тестові завдання з хімії iconТестові завдання з хімії
Тестові завдання з хімії. Частина ІІІ «Комплексні сполуки. Електрохімічні процеси. Властивості металів І їх сполук» /Укладачі: Л.І....
Тестові завдання з хімії iconХарківська національна академія міського господарства в. О. Мельман менеджмент персоналу
Наведені сучасні тестові методики з визначення різних аспектів ефективного управління, управлінського потенціалу, мотиваційних типів...
Тестові завдання з хімії iconТестові завдання
Тестові завдання з курсу “Історія держави І права України” /Укладачі: В. М. Власенко, С.І. Дегтярьов. – Суми: Вид-во СумДУ, 2006....
Тестові завдання з хімії iconТестові завдання з курсу
Тестові завдання з курсу “Історія держави і права України” /Укладачі: В. М. Власенко, С.І. Дегтярьов. – Суми: Вид-во СумДУ, 2006....
Тестові завдання з хімії icon3446 релігієзнавство тестові завдання з курсу «Релігієзнавство»
Релігієзнавство. Тестові завдання з курсу «Релігієзнавство» / укладачі: Т. О. Козинцева, В. В. Опанасюк. – Суми : Сумський державний...
Тестові завдання з хімії iconЯк відповідати на тестові завдання з однією найкращою відповіддю
За останні ІІ десятиріччя широкого розповсюдження набула тестова форма контролю знань як студентів, так І лікарів. Це ліцензійні...
Тестові завдання з хімії iconЯк відповідати на тестові завдання з однією найкращою відповіддю
За останні ІІ десятиріччя широкого розповсюдження набула тестова форма контролю знань як студентів, так І лікарів. Це ліцензійні...
Тестові завдання з хімії icon3020 тестові завдання за темою «Реакційна здатність органічних сполук»
Тестові завдання за темою «Реакційна здатність органічних сполук» / укладачі: Л. М. Миронович, О. П. Манжос, І. Г. Воробйова. – Суми:...
Тестові завдання з хімії iconМіністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн»
Тестові завдання з курсу “Історія держави І права зарубіжних країн” / Укладач В. А. Нестеренко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 156...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи