Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка icon

Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
Скачати 60.73 Kb.
НазваКафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
Дата28.07.2012
Розмір60.73 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

КАФЕДРА НЕРВОВИХ ХВОРОБ, ПСИХІАТРІЇ ТА МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ІМ. С.М. САВЕНКА

КУРС ПСИХІАТРІЇ ТА МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
ЗАТВЕРДЖЕНО”

на методичній нараді кафедри

“___” ________200 р.,протокол №


Завідувач кафедри

МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА


^ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ З ОСНОВ МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

НА ТЕМУ: “ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ, ЗМІСТ ТА ОБ’ЄМ МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ. ОРГАНІЗАЦІЯ МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ. СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ


^ Навчальний предмет – основи медичної психології

Медичний факультет, ІV курс

2 академічні години


МЕТОДИЧНУ ВКАЗІВКУ СКЛАЛА

^

Методична вказівка


до практичного заняття з основ медичної психології


ТЕМА ЗАНЯТТЯ: ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ, ЗМІСТ ТА ОБ’ЄМ МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ. ОРГАНІЗАЦІЯ МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ. СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ


І. НАВЧАЛЬНА МЕТА:

1.1.Знати:

 • Визначення предмету медична психологія.

 • Завдання медичної психології.

 • Основні етапи розвитку людської психіки.

 • Визначення свідомості і основних психічних процесів.

 • Вікові кризи людини.

 • Основні філософські та психологічні концепції в психології (медичній психології)

 • Основні методологічні принципи медичної психології.

 • Основні методичні підходи психологічного дослідження в клініці.

 • Сучасний стан медико-психологічної служби в Україні.

 • Перспективи розвитку медичної психології.

1.2. Уміти:

 • Визначити психічні чинники, які впливають на психічний стан людини.

 • Визначити вплив соматичних хвороб на психіку людини.

 • Визначити психічний стан людини.

 • Визначити характер стосунків хворої людини з лікарем, середнім і молодшим медичним персоналом.

 • Визначити вплив оточуючого середовища на психіку здорової і хворої людини.

 • Дати обґрунтовані пояснення непізнаним (таємничим) явищам людської психіки з позиції сучасного погляду науки.


1.3. Практичні навички:

 • Спілкування (керована бесіда) з хворим.

 • Оволодіти правилами поведінки в медико-психологічному центрі, клініці психіатрії (психіатрична деонтологія).

 • Попередження ятрогеній.^

П. ПОРАДИ СТУДЕНТУДати визначення психології як науки про закономірності виникнення, розвитку та прояву психіки та свідомості людини, як конкретної особистості.Психологічна наука являє собою складну і розгалужену систему наукових дисциплін. Серед них і медична психологія, яка знаходиться на стику між медициною та психологією. Вона виступає в якості психологічної і разом з тим медичної науки, що сприяє взаємозбагаченню теорії і практики як медицини так і психології.

^ Предметом медичної психології є вивчення особливостей психіки хворого, їх вплив на здоров’я та хворобу, а також забезпечення оптимальної системи психологічних цілющих впливів, обставин, які супроводжують діагностику, лікування, обслуговування та реабілітацію хворих; вивчення особливостей професійної діяльності медичних працівників (лікаря, фельдшера, медичної сестри, молодших медичних працівників), їх взаємостосунків з хворими, їх рідними.

Завдання медичної психології:

 • вивчення психічних факторів, які впливають на розвиток хвороб, лікування і профілактику;

 • вивчення впливу тих чи інших хвороб на психіку людини;

 • вивчення динаміки психічних проявів різних хвороб;

 • вивчення порушень розвитку психіки;

 • вивчення стосунків хворої людини з медичним персоналом та оточуючим середовищем;

 • розробка принципів і методів психологічного дослідження в клініці;

 • розробка та вивчення психологічних методів впливу на психіку хворої людини з лікувальною та профілактичною метою;

 • вивчення особистості хворого і оточуючого його середовища з метою створення найбільш адекватних психотерапевтичних і реабілітаційних програм.

Приводиться визначення свідомості людини як вищої функції головного мозку, з допомогою якої людина відображає об’єктивний світ і цілеспрямовано на нього діє, перетворюючи його на свою користь чи користь суспільства. Основні психічні процеси свідомості: відчуття, сприйняття, пам’ять, мислення, інтелект, почуття, воля, увага. Підкреслюється значення стану психічних процесів у хворих і їх оцінка лікарем.

Основні етапи формування психіки. Г.К.Ушаков виділяє такі етапи: моторний (до 1 року), сенсомоторний (1-3 роки), афективний (3-12 років), ідеаторний (12-14 років). Виділення цих етапів є умовним. Разом з тим кожний етап розвитку розкриває новий рівень функціональної організації психічної діяльності.

Вивчення захворюваності у різних вікових групах дозволило виділити певні періоди життя, під час яких є підвищений ризик виникнення хвороб. Враховуючи підвищену ранимість нервової системи в ці періоди, вони були названі критичними або віковими кризами. Найбільш важливими для клініки є такі вікові кризи: перший віковий криз – парапубертатний (2 – 3,5 роки),другий віковий криз – пубертатний (12-15 років), третій віковий криз – клімактеричний, інволюційний (45-55 років).

Тлумачення психічної діяльності в теперішній час є досить строкатим. Це залежить від методологічних підходів (поглядів) дослідників. У зв’язку з цим викладач знайомить студентів з найбільш поширеними в сучасній психології філософськими течіями: фрейдизм,(З.Фрейд), неофрейдизм (Хорні, Фром, Салліван), індивідуальна психологія (Адлер), аналітична психологія (Юнг), екзистенціалізм (Кьєркегор. Хайдеггер, Ясперс, Сатр), біхевіоризм (Дж. Уотсон), гештальтпсихологія (Вертхеймер, Келлер, Каффка), психодинамічна (психобіологічна) концепція (Адольф Майер).

Методологічні принципи вітчизняної загальної та медичної психології:

 1. Філософською основою загальної та медичної психології є матеріалістичний світогляд.

 2. Природничо-науковою базою психології є природничі науки (біологія, фізіологія) і перш за все рефлекторна теорія І.М.Сєченова, І.П.Павлова. П.К.Анохіна.

 3. Розвиток психології можливий лише в дискусії з точки зору різних концепцій, течій, поглядів на природу свідомості.

 4. Зв’язок психології з медициною, соціологією, педагогікою, технічними науками (електроніка, кібернетика) при збереженні за нею самостійного предмету дослідження.


^ Ш. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ


 1. Предмет медичної психології.

 2. Завдання медичної психології.

 3. Зв’язок медичної психології з іншими науками, в тому числі і медичними.

 4. Основні етапи розвитку людської психіки.

 5. Вікові кризи людини.

 6. Основні філософські концепції в психології.

 7. Методологічні принципи медичної психології.

 8. Сучасний стан медико-психологічної служби в Україні та перспетиви розвитку.

 9. Визначення свідомості.

 10. Основні психічні процеси свідомості.

 11. Дентологія в психіатрії.
^

ІV. Л І Т Е Р А Т У Р А


Основна:

 1. Вітенко І.С., Вітенко Т.І. Основи психології:Підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації.- Вінниця, 2001.

 2. Загальна та медична психологія (практикум) /Під заг.ред. проф. І.Д.Спіріної, проф. І.С.Вітенка. – Дгніпропетровськ, АРТ ПРЕС, 2002.

 3. Лакосина Н.Д., Ушаков Г.К. Учебное пособие по медицинской психологии. – М.: “Медицина”, 1976. – С.5-57.

 4. Клиническая психология: Учебник для студентов медицинских вузов и факультетов клинической психологии /Под ред. проф. Б.Д.Карвасарского. – Санкт – Петербург, 2002.

 5. Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология.- М.: Медпрес., 2001.

 6. Клиническая психология: Учебник для студ.мед.вузов /Н.Д.Лакосина, И.И.Сергеев, О.Ф.Панкова. – М.: МЕДпресс-информ, 2003.


Додаткова:

 1. Карвасарский Б.Д. Медицинская психология. – Л., 1982.

 2. Лебединский М.С., Мясищев В.Н. Введение в медицинскую психологию. – Л., 1966.

 3. Роберт Конечный, Милан Боухал. Психология в медицине. – Прага, 1974.

 4. Психология: Словарь /Под ред. АВ.Петровского и М.Г.Ярошевского. – 2-е изд. – М., 1990.

 5. Психологічний словник /За ред. В.І.Войтка. – К., 1982.

 6. Кондрашенко В.Т., Донской Д.И. Общая психотерапия. – Минск, 1997.Методичну вказівку склала


Схожі:

Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка iconЯ україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка iconЯ україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка iconЯ україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка iconЯ україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка iconЯ україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка icon1. Розрахунок на одну академічну групу: ?
Профільна кафедра –нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка iconКафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
На тему: “предмет І завдання медичної психології. Місце медичної психології в професійній діяльності лікаря. Завдання медичної психології....
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка iconКафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
На тему: “предмет І завдання медичної психології. Місце медичної психології в професійній діяльності лікаря. Завдання медичної психології....
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка iconКафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
До практичного заняття з основ медичної психології для студентів медичного факультету
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка iconКафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
До практичного заняття з основ медичної психології для студентів медичного факультету
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка iconКафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
До практичного заняття з основ медичної психології для студентів медичного факультету
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи