«Основи економічної теорії» для студентів 1 курсу всіх форм навчання спеціальності 050200 «Менеджмент організацій» icon

«Основи економічної теорії» для студентів 1 курсу всіх форм навчання спеціальності 050200 «Менеджмент організацій»
Скачати 391.29 Kb.
Назва«Основи економічної теорії» для студентів 1 курсу всіх форм навчання спеціальності 050200 «Менеджмент організацій»
Сторінка1/3
Дата04.07.2012
Розмір391.29 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3


Міністерство освіти і науки України

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Тестові завдання та методика їх оцінювання

за змістовими модулями

з дисципліни «Основи економічної теорії»

(для студентів 1 курсу всіх форм навчання

спеціальності 6. 050200 «Менеджмент організацій»)


Харків – ХНАМГ – 2007


Тестові завдання та методика їх оцінювання за змістовими модулями з дисципліни «Основи економічної теорії» (для студентів 1 курсу всіх форм навчання спеціальності 6. 050200 «Менеджмент організацій»).

Укл.: Решетило В.П., Чуприна О.О., Науменко М.С. – Харків: ХНАМГ, 2007 – 44 с.


Укладачі: В.П. Решетило,

О.О. Чуприна,

М.С. Науменко


Рецензент: І.А. Островський


Рекомендовано кафедрою економічної теорії,

протокол № ^ 14 від 05. травн 2007 р.


Зміст

Обов’язкові укрупнені навчальні елементи: 9

Виберіть літеру, яка відповідає правильному варіанту відповіді. 37Вступ

Кредитно-модульна система навчання є складовою частиною системи освіти, організованої за принципами Болонського процесу. Ця система передбачає однакові принципи організації і контролю знань студентів у різних вищих навчальних закладах не тільки в межах однієї країни, але й на всьому освітньому просторі, об’єднаному ідеями Болонської системи. Згідно з нею час, відведений на вивчання дисциплін, перераховується на кредити. Дані про кількість кредитів та коло дисциплін, що вивчені студентом, є підставою для прийняття рішень щодо переведення студентів у той чи інший вищий навчальний заклад при бажанні студента його змінити.

У межах кредитно-модульної системи кожна дисципліна розбивається на змістові модулі - значні масиви логічно завершеної інформації. Кожен змістовий модуль поділяється на навчальні елементи (блоки інформації), без вивчення кожного з яких не можна говорити про повне засвоєння матеріалу даної дисципліни. Тому рівень розуміння студентами кожного навчального елементу повинно бути оцінений. Практично оцінка знань студентів проводиться за результатами кожного змістового модуля.

Дисципліна «Основи економічної теорії» для студентів спеціальності "Менеджмент організацій" складається з трьох змістових модулів: «Загальні основи соціально-економічного розвитку суспільства» (1,0 кредитів/36 годин); «Теоретичні основи ринкової економіки. Перехідна економіка» (1,0 кредитів/36 годин); «Економічна теорія та економічна політика держави. Закономірності розвитку світового господарства» (1,0 кредитів/36 годин). Усього: 3,0 кредитів/108 годин.

Доведено, що найбільш доцільною формою контролю знань та навичок студентів є тестова форма контролю.

У цьому методичному посібнику скомпоновані різні види тестів, використання яких в навчальному процесі дозволяє найбільш повно оцінити рівень підготовки студентів з дисципліни "Основи економічної теорії". Тести розміщені в порядку підвищення рівня складності. Спочатку студентам запропоновані тести з простим альтернативним вибором, від яких вони поступово переходять до завдань зі складним множинним вибором, що дає змогу більш повно і глибоко оцінити рівень підготовки студентів. Для кожного змістового модуля дисципліни представлено однакові набори тестів усіх рівнів складності, що дає змогу проводити як окремі тестові контролі за результатами навчальних елементів, так і одну комплексну підсумкову роботу.

У посібнику дається загальна характеристика тестових завдань, принципів їх побудови і умов використання, описані всі види запропонованих тестових завдань, подана шкала співставлення оцінок в різних системах навчання. Запропоновані тестові завдання як закритої, так і відкритої форми: альтернативні тестові завдання; тестові завдання з простим множинним вибором; тест-завдання зі складним множинним вибором, побудовані за принципом порівняння і протиставлення; тестові завдання зі складним множинним вибором, побудовані за принципом запитань із множинними відповідями; тест – задачі; тестові завдання з відповідями, обмеженими кількістю пропущених слів, фраз (без запропонованих варіантів відповідей).


^ Загальна характеристика тестових завдань, принципів їх побудови і умов використання

1. Тестові завдання закритої форми

Тестові завдання закритої форми складаються з трьох компонентів:

 • інструкції з виконання;

 • питань;

 • відповіді (ей).

Форма подання тестових або графічних завдань (задач) закритої форми повинні відповідати наступним вимогам :

 • Тестові завдання однакової форми супроводжуються загальною інструкцією до їх виконання, при зміні форми тестових завдань пишеться відповідна нова інструкція;

 • Текст інструкції відрізняється від основного тексту (іншим шрифтом) і відокремлюється від завдання двокрапкою;

 • Запитальна частина тестового завдання сформульована, як правило, у стверджувальній формі, стисло, без подвійного тлумачення і виділена великими літерами;

 • Елементи відповіді частини тестового завдання мають окрему нумерацію;

 • Запитальна частина тестових завдань і можливі відповіді не відокремлені будь-яким знаком;

 • Відповіді розміщені під запитальною частиною симетрично;

 • Тест-завдання пронумеровані арабськими цифрами, нумерація тест-завдань різної форми наскрізна.

1.1 Альтернативні тестові завдання є найбільш простими, бо потребують вибору відповіді лише з двох варіантів в узагальненій формі – «так – ні». Використовуються для перевірки знань студентів у першому приближенні (оцінюються в 1 бал).

^ 1.2 Тестові завдання з простим множинним вибором є більш складним видом завдань і використовуються для перевірки уміння правильно відтворювати здобуті знання. Варіанти відповідей усі схожі на правильні, але вірною є лише одна відповідь з чотирьох запропонованих (оцінюються в 2 бали).

^ 1.3 Тест-завдання зі складним множинним вибором побудовані за принципом порівняння і протиставлення, допомагають проаналізувати, чи здатен студент бачити зв’язок між категоріями економічної теорії; перевірити його знання термінології та деяких реальних фактів. До тестового завдання після переліку тверджень, пронумерованих цифрами, неодмінно подається перелік відповідей, позначених літерами. До кожного запитання необхідно вибрати потрібну відповідь (оцінюються в 1 бал за кожну правильну відповідь).

1.4 Тест-задачі використовуються для перевірки знання студентами основних формул, та їх вміння аналізувати певні явища за допомогою цих формул. Тексти задач та варіанти відповідей на них дають змогу оцінити і ступінь концентрації уваги студентів (оцінюються в 3 бали).

^ 1.5 Тестові завдання зі складним множинним вибором побудовані за принципом запитань із множинними відповідями. Завдання містять основу, до якої додаються чотири варіанти відповіді. На кожне запитання або незакінчене твердження одна або декілька відповідей мають бути правильними. Даний вид тестових завдань допомагає проаналізувати рівень глибини знань студентів (оцінюються в 1 бал за кожний правильно вибраний елемент відповіді).

2. Тестові завдання відкритої форми

Тестові завдання з відповідями, обмеженими кількістю пропущених слів, фраз (без запропонованих варіантів відповідей) служать для оцінювання освоєння студентами точних назв явищ, категорій та їхніх характеристик. Студенти доповнюють речення, фрази за власним розумінням, тому цей вид завдань характеризується як твердження з невідомою зміною (оцінюються в 1 бал за кожну правильну відповідь).

До цього методичного посібника входять тестові завдання, що вже були випробувані в процесі викладання курсу "Основ економічної теорії" студентам спеціальності 6.050200 «Менеджмент організацій». Методика аналізу результатів виконання студентами тестових завдань передбачала:

1) результати виконання тестових завдань було оцінено за балами, залежно від отриманих результатів, починаючи з найбільшого значення до найменшого;

2) проводиться вибір „сильної” і „слабкої” підгруп. До "сильної" підгрупи входили студенти, які отримали найвищий бал за змістовим модулем, а до "слабкої" – найнижчий. При цьому треба додержуватись принципу: підгрупи одночасно повинні максимально відрізнятися з точки зору отриманих балів. На практиці для цього користуються співвідношенням «1 : 3», але іноді можна розподіляти студентів на підгрупи в інших пропорціях, наприклад, 40 : 35 : 25.

3) згідно з результатами тестування у двох підгрупах обчислюються індекс складності тестових завдань( Ic) і індекс диференціюючої здатності тестів (Ig), за відповідними формулами:

Ic = ( H + L ) :N 100,

Ig = ( H – L ) : N,

де Н – кількість правильних відповідей у "сильній" підгрупі;

L – кількість правильних відповідей у "слабкій" підгрупі;

N – загальна кількість студентів в обох підгрупах.

Після обчислення цих індексів завдання із задовільними індексами залишили, й вони ввійшли до остаточного підрахунку балів. Завдання з незадовільними індексами ( Ig = 0,15 ; Ic = 60-70% ) були вилучені.

Індекс складності запропонованих в методичному посібнику тестових завдань ( Ic) складає 55 – 59 %, індекс диференціюючої здатності тестів (Ig) дорівнює 46 – 48%.

4) Після отримання індивідуально кожним студентом остаточних балів, за показниками рейтингу визначається відповідна оцінка за складений модуль або іспит в цілому.

^ Витяг з навчальної програми модуля «Основи економічної теорії»

Зміст дисципліни


Модуль Основи економічної теорії (3,0 / 108)_______

(назва модуля) (кількість кредитів/годин)


ЗМ 1.1. Загальні основи соціально-економічного

розвитку суспільства (1,0/36)______

(назва змістового модуля) (кількість кредитів/годин)

Обов’язкові укрупнені навчальні елементи:

 1. Предмет і функції економічної теорії. Основні методи пізнання соціально-економічних процесів.

 2. Економічні потреби суспільства. Економічні інтереси.

 3. Економічна система суспільства. Відносини власності.

 4. Форми організації суспільного виробництва та їх еволюція.

 5. Теорія грошей.


ЗМ 1.2. Теоретичні основи ринкової економіки.

Перехідна економіка (1,0/36)______

(назва змістового модуля) (кількість кредитів/годин)
  1   2   3

Схожі:

«Основи економічної теорії» для студентів 1 курсу всіх форм навчання спеціальності 050200 «Менеджмент організацій» iconЦіноутворення: Конспект
Тексти лекцій для студентів 3,4 курсів спеціальності 050200 „Менеджмент організацій” всіх форм навчання  
«Основи економічної теорії» для студентів 1 курсу всіх форм навчання спеціальності 050200 «Менеджмент організацій» iconЄ. П. Данильченко, І. А. Островський, О. А. Шекшуєв основи зовнішньоекономічної діяльності тексти лекцій для студентів усіх форм навчання спеціальності 050200 – «Менеджмент організацій»
Основи зовнішньоекономічної діяльності: Тексти лекцій для студентів усіх форм навчання спеціальності 050200 – «Менеджмент організацій»....
«Основи економічної теорії» для студентів 1 курсу всіх форм навчання спеціальності 050200 «Менеджмент організацій» iconОснови зовнішньоекономічної діяльності” для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності: 050200 „Менеджмент організацій”
Програма І робоча програма дисципліни „Основи зовнішньоекономічної діяльності” для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності:...
«Основи економічної теорії» для студентів 1 курсу всіх форм навчання спеціальності 050200 «Менеджмент організацій» iconОснови зовнішньоекономічної діяльності” для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності: 050200 „Менеджмент організацій”
Програма І робоча програма дисципліни „Основи зовнішньоекономічної діяльності” для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності:...
«Основи економічної теорії» для студентів 1 курсу всіх форм навчання спеціальності 050200 «Менеджмент організацій» icon«Основи економічної теорії» для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 092600 «Водопостачання та водовідведення»
Конспект лекцій з дисципліни „Основи економічної теорії” для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 092600...
«Основи економічної теорії» для студентів 1 курсу всіх форм навчання спеціальності 050200 «Менеджмент організацій» iconМетодичні рекомендації до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни “регіональний менеджмент” для студентів денної І заочної форм навчання спеціальності 050200 – „Менеджмент організацій”
Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з дисципліни “Регіональний менеджмент” (для студентів денної І заочної форм...
«Основи економічної теорії» для студентів 1 курсу всіх форм навчання спеціальності 050200 «Менеджмент організацій» iconМіністерство освіти І науки україни
«Технічна експлуатація готелів І туристських комплексів» (для студентів 3 курсу денної І заочної форм навчання професійного напряму...
«Основи економічної теорії» для студентів 1 курсу всіх форм навчання спеціальності 050200 «Менеджмент організацій» iconГ. В. Стадник методичні вказівки
«Інформаційні системи І технології на підприємстві» (для студентів 4 курсу спеціальності 050100 «Економіка І підприємництво»), «Інформаційні...
«Основи економічної теорії» для студентів 1 курсу всіх форм навчання спеціальності 050200 «Менеджмент організацій» iconМетодичні вказівки для проведення практичних занять, виконання самостійної та контрольної роботи з навчальної дисципліни “Основи менеджменту”
«Основи менеджменту» для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання напряму 0502 „Менеджмент” спеціальності 050200 “Менеджмент...
«Основи економічної теорії» для студентів 1 курсу всіх форм навчання спеціальності 050200 «Менеджмент організацій» iconВ. В. Гриненко Методичні вказівки
«Аналіз І вдосконалення бізнес процесів» (для студентів 4 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 0502...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи