Програма з української мови для вступників до аспірантури на 2009 рік передмова за навчальними планами різних факультетів студенти 1–4 курсів слухають курс «Ділової української мови» icon

Програма з української мови для вступників до аспірантури на 2009 рік передмова за навчальними планами різних факультетів студенти 1–4 курсів слухають курс «Ділової української мови»
Скачати 98.46 Kb.
НазваПрограма з української мови для вступників до аспірантури на 2009 рік передмова за навчальними планами різних факультетів студенти 1–4 курсів слухають курс «Ділової української мови»
Дата14.07.2012
Розмір98.46 Kb.
ТипДокументи

ПРОГРАМА

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

для вступників до аспірантури

на 2009 рік


ПЕРЕДМОВА


За навчальними планами різних факультетів студенти 1–4 курсів слухають курс «Ділової української мови», «Української мови фахового спрямування», «Риторики». Окрім цього, вступаючи до університету, абітурієнти складали тести з української мови, засвідчуючи знання відповідного рівня, спроможність навчатися у вищій школі.

Державний статус української мови розширив рамки її функціонування, зробив її необхідною у всіх сферах людської діяльності. Вихід України на світову арену загострив питання про стан української мови, адже нація, яка себе поважає, має свій ідентифікаційний код – рідну мову, мову нації.

Володіння рідною мовою – завдання кожного свідомого громадянина, який зобов’язаний у діловому мовленні уміти вільно послуговуватися усім її багатством. Безперечним фактом є те, що мова – складова професійної компетенції – є показником загальної мовної культури.

Реалізація принципів формування мовної особистості ґрунтується на особистісному підході до мовної освіти, в основу концепції якої покладено гуманізацію, людиноцентризм, історизм, розумовий і мовленнєвий розвиток, індивідуалізацію у процесі навчання.

Фахове мовлення основане на законах української мови, її лексичних, морфологічних та синтаксичних нормах. Мовні засоби ділового мовлення досить різноманітні, проте ця багатоаспектність фахової лексики передбачає одну найважливішу вимогу – використовувати усталені терміни, формули, звороти мови, що увійшли в діловий стиль, у різних комунікативних ситуаціях.

Українська мова, як суспільне явище, відображає конкретно-історичні особливості певного соціально-історичного періоду, властиві йому мовні тенденції, зокрема: розвиваються словесні конструкції, з’являються нові слова, а також запозичення з інших мов, відбувається перехід термінів у русло загальномовне, і навпаки, чимало загальновживаних слів починають виконувати функції термінів.

Через засвоєння сучасної української термінології, що є невід’ємною частиною лексичної системи мови, реалізується комунікативно-прагматична мета – досягти високого рівня культури фахового мовлення.

Від уміння володіти словом значною мірою залежить якість професійної діяльності, ефективність виконання фахової роботи.


Вступ

Українська мова – державна мова України. Українська мова серед інших слов’янських мов. Поняття «сучасна літературна мова». Основні ознаки літературної мови.

Система мови. Мовні рівні і мовні одиниці.

Функції мови в житті суспільства.

Мовна норма та її соціальне значення. Види мовних норм.

Основні ознаки культури мови.

Основні принципи українського правопису.


^ Лексична система мови

Лексичні засоби мовлення. Пряме і переносне значення слова. Багатозначність.

Активна і пасивна лексика сучасної мови.

Синоніми, антоніми, їх різновиди і використання

Омоніми і пароніми, їх різновиди і використання

Корінна та запозичена лексика.

Іншомовні слова в українській мові. Їх уживання в різних функціональних стилях.

Загальновживана і специфічна лексика (книжна, виробничо-професійна, просторічна)

Термінологія. Термін. Його ознаки. Вимоги до терміна.

Ядро і периферія термінології.

Уніфікація і стандартизація термінів.

Термінологічні словники.

Стилістично нейтральна і стилістично забарвлена лексика.

Словники синонімів, антонімів, омонімів, паронімів.

Українська лексикографія. Різновиди словників


^ Фразеологічна система сучасної української літературної мови

Поняття про фразеологізм. Типи фразеологічних одиниць.

Стилістичне використання фразеологізмів. Особливості їх перекладу. Фразеологія ділової мови. Фразеологічна норма.

Фразеологічні словники.


^ Фонетика, орфоепія, акцентологія

Орфоепічні норми сучасної української мови. Вимова голосних звуків. Вимова приголосних. Уподібнення (асиміляція) приголосних у потоці мовлення.

Засоби милозвучності української мови.

Словесний наголос. Характеристика українського наголосу. Його функції.

Норми наголошування. Наголошування іменників в українській мові.

Наголошування прикметників, займенників, числівників. Наголошування дієслів і прислівників.

Дублетний наголос.

Засоби милозвучності української мови.

Словники вимови і наголосу.


^ Морфеміка і словотвір

Поняття морфеми. Типи морфем. Зміни в морфемній структурі слова.

Твірне і похідне слово. Способи словотворення.


Морфологічна система сучасної української літературної мови

Частини мови та принципи їх виділення. Явище переходу слів з однієї частини мови в іншу.

Іменник. Лексико-граматичні категорії іменника. Граматичні категорії іменника. Рід, специфіка визначення та способи вираження. Число, особливості форм числа іменників. Відмінок, основні значення відмінкових форм. Особливості словозміни іменників.

Прикметник. Лексико-граматичні розряди прикметників. Ступені порівняння прикметників. Повні (стягнені і нестягнені) і короткі форми прикметників.

Числівник. Розряди числівників за значенням та будовою. Особливості граматичних ознак числівника. Типи словозміни числівників. Зв’язок числівників з іменниками.

Займенник. Розряди займенників за значенням, їх характеристика. Специфіка граматичних ознак займенника. Стилістичні функції займенників.

Дієслово. Основні форми дієслова. Граматичні категорії дієслова. Категорія виду. Способи творення видових форм. Категорія перехідності/неперехідності. Способи творення співвідносних форм. Категорія способу. Дійсний, умовний і наказовий способи, їх значення, творення та вживання. Категорія часу. Значення, творення та вживання часових форм. Категорія особи. Безособові дієслова. Дієслова І та ІІ дієвідмін. Атематичні дієслова.

Дієприкметник. Активні і пасивні дієприкметники. Їх творення та вживання.

Дієприслівник . Дієприслівники доконаного і недоконаного виду.

Прислівник у системі частин мови.

Прийменник. Групи прийменників за походженням і будовою. Вживання прийменників.

Сполучник. Сполучники сурядності і підрядності. Сполучники і сполучні слова.

^ Частка. Класифікація часток (словотворчі, формотворчі, фразові).

Вигук. Групи вигуків за походженням та призначенням. Звуконаслідувальні слова.


^ Синтаксична система сучасної української мови

Основні одиниці синтаксису. Види синтаксичного зв’язку та типи синтаксичних відношень.

Словосполучення, типи словосполучень. Види зв’язку слів у словосполученні.

Речення. Основні ознаки речення.

Типи речень у сучасній українській літературній мові.

Просте речення. Типи простих речень. Головні і другорядні члени речення. Речення односкладні і двоскладні. Їх уживання в різних стилях.

Складне речення. Класифікація складних речень.

Текст як найвища одиниця мовної системи. Його ознаки та основні одиниці.


Стилістика

Функціональні стилі сучасної української літературної мови. Принципи виділення та класифікації.

Офіційно-діловий стиль, його підстилі, призначення та основні ознаки.

Документ. Основні ознаки документа. Види документів.

Науковий стиль, його підстилі, призначення та основні ознаки.

Інші стилі сучасної української літературної мови (художній, публіцистичний, розмовно-побутовий, конфесійний).


^ Види ділових паперів (заява, автобіографія, резюме, характеристика, доручення, розписка, пояснювальна записка, доповідна записка, протокол, витяг з протоколу, діловий лист, візитна картка).

^ Види наукових робіт (реферат, анотація, наукова стаття, курсова, дипломна, магістерська робота, рецензія, відгук).

Основні вимоги до оформлення бібліографії.

Основна література


 1. Грищенко А.П., Мацько Л.І., Плющ М.Я. та ін. Сучасна українська літературна мова: Підручник / За ред. А.П. Грищенка. – К., 2002.

 2. Словотвір сучасної української літературної мови. – К., 1979.

 3. Сучасна українська літературна мова: Лексика і фразеологія / За ред. І.К. Білодіда. – К., 1973.

 4. Сучасна українська літературна мова: Морфологія / За ред. І.К. Білодіда. – К., 1969.

 5. Сучасна українська літературна мова: Підручник / За ред. М.Я. Плющ. – 2-е вид. – К., 2000.

 6. Сучасна українська літературна мова: Синтаксис / За ред. І.К. Білодіда. – К., 1972.

 7. Сучасна українська літературна мова: Стилістика / За ред. І.К. Білодіда. – К., 1980.

 8. Сучасна українська літературна мова: Фонетика / За ред. І.К. Білодіда. – К., 1969.

 9. Сучасна українська мова /За ред. О.Д. Пономарева. – 2-е вид. – К., 2001.

 10. Ющук І.П. Українська мова. – К., 2003.


Додаткова література


 1. Антисуржик / За ред. О.А. Сербенської. – Львів, 1994.

 2. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. – К., 1991.

 3. Арполенко Г.П., Городенська К.Г., Щербатюк Г.Х. Числівник української мови. – К., 1980.

 4. Бабич Н. Д. Основи культури мовлення. – Львів., 1990.

 5. Бабич Н. Сила мовленого слова: Науково-публіцистичні нариси з культури мови. – Чернівці, 1996.

 6. Білоус М., Сербенська О. Екологія українського слова. Практичний словничок-довідник. – Львів, 2005.

 7. Ботвина Н.В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови: Навч. посібник. – К., 1998.

 8. Винницький В. Наголос у сучасній українській мові. – К., 1984.

 9. Вихованець І.Р. Граматика української мови. Синтаксис. – К., 1990.

 10. Вихованець І.Р. Прийменникова система української мови. – К., 1980.

 11. Вовк П.С. Сучасна українська літературна мова: Рухомий наголос в іменниках і дієсловах. – К., 1996.

 12. Волкотруб Г. Практична стилістика сучасної української мови: Використання морфологічних засобів мови: Навч. посібник – К., 1998.

 13. Грищенко А.П. Прикметник в українській мові. – К., 1978.

 14. Демченко Т., Філіпчук І. Українська мова – правові проблеми // Право України. – 1996. – № 7.

 15. Дорошенко С.І. Граматична стилістика української мови. – К., 1985.

 16. Дудик П.С. Синтаксис сучасного українського розмовного літературного мовлення. – К., 1973.

 17. Єрмоленко С.Я. Нариси з української словесності: Стилістика і культура мови. – К.,1999.

 18. Загнітко А.П. Основи функціональної морфології української мови. – К., 1991.

 19. Загнітко А.П. Теоретична граматика української мови: Морфологія. – Донецьк, 1996.

 20. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк, 2004.

 21. Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова. – Х., 2008.

 22. Іванишин В., Радевич-Винницький Я. Мова і нація. – Дрогобич, 1992.

 23. Караванський С. Секрети української мови. – К., 1994.

 24. Коваль А.П. Культура ділового мовлення. – К., 1990.

 25. Коваль А.П. Практична стилістика сучасної української мови. – К.,1978.

 26. Кочан І.М., Токарська Н.С. Культура рідної мови. – Львів, 1996.

 27. Культура української мови: Словник-довідник. – К.,1990.

 28. Леонова М.В. Стилістичні помилки та їх характер // Укр. мова і літ. в школі. – 1972. – № 5.

 29. Лисиченко Л.А. Лексикологія сучасної української літературної мови (семантична структура слова). – Х., 1977.

 30. Марахова А.Ф. Діловий стиль сучасної української мови // Мова і час. – К.,1977.

 31. Мацюк З.О., Станкевич Н.І. Українська мова професійного спілкування: Навч. посібн. – 2-е вид. – К., 2008. – 352 с.

 32. Мацько Л.І. Стилістика української мови. – К., 1998.

 33. Медведєв Ф.П. Система сполучників в українській мові. – К., 1974.

 34. Мова і культура. – К., 1986.

 35. Мова і час: Розвиток функціональних стилів сучасної української літературної мови. – К., 1977.

 36. Мова сучасної масово-політичної інформації. – К., 1979.

 37. Муромцев І.В. Морфеміка і словотвір сучасної української мови: Навч. посібник. – Вип. 1. – Х., 1980.

 38. Ощипко І.Й. Практична стилістика сучасної української літературної мови: Лексика і фразеологія. – Львів, 1968.

 39. Ощипко І.Й. Практична стилістика сучасної української літературної мови: Синтаксис. – Львів, 1965.

 40. Пазяк О., Кисіль Г. Українська мова і культура мовлення. – К., 1995.

 41. Панько Т.І., Кочан І.М., Мацюк Г.П. Українське термінознавство. – Львів, 1994.

 42. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика: Пробний підручник для гімназій гуманітарного профілю. – К., 1994.

 43. Пилинський М. М. Мовна норма і стиль. – К., 1976.

 44. Пилинський М.М. Літературні норми. Типи та їх класифікація // Мовознавство. – 1974. – № 3.

 45. Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української літературної мови. – К., 1992.

 46. Редько Ю.К. Відмінювання, правопис і наголос українських прізвищ // Про культуру мови. – К., 1964.

 47. Русанівський В.М. Чи правильно це написано? – К., 1972.

 48. Русанівський В.М. Запозичені особові імена і прізвища: Складні питання сучасного українського правопису. – К., 1980.

 49. Скрипник Л.Г. Фразеологія української мови. – К, 1973.

 50. Сучасна українська літературна мова: Стилістика. – К., 1973.

 51. Терлак З.М. Українська мова. Збірник вправ із синтаксису та пунктуації. – Львів, 1999.

 52. Токарська А.С. Ділова українська мова: Навчальний посібник для слухачів і курсантів вищих навчальних закладів МВС. – Львів, 1995.

 53. Токарська А.С., Кочан І.М. Українська мова фахового спрямування для юристів: Підручник. – К., 2008.

 54. Удовиченко Г.М. Словосполучення в сучасній українській літературній мові. – К., 1968.

 55. Український правопис. – К., 2008

 56. Чак Є. Складні випадки вживання слів. – К., 1984.


Словники

 1. Бурячок А.А. Правописний словник імен та найпоширеніших прізвищ. – К.,1996.

 2. Великий тлумачний словник сучасної української мови / За ред. В.Т. Бусола. – К.: Ірпінь, 2005.

 1. Головащук С.І. Складні випадки наголошення: Словник-довідник. – К., 1995.

 2. Головащук І.С. Словник-довідник з правопису та слововживання. – К., 1989.

 3. Головащук С.І. Українське літературне слововживання: Словник-довідник. – К., 1995.

 4. Гринчишин Д.Г., Сербенська О.А. Словник паронімів української мови. – К., 1986.

 5. Гринчишин Д.Г., Капелюшний А.О, Сербенська О.А., Терлак З.М. Словник труднощів української мови. – К., 1989.

 6. Гринчишин Д.Г., Капелюшний А.О, Сербенська О.А., Терлак З.М. Словник-довідник з культури української мови. – Львів, 1996.

 7. Демська О., Кульчицький І. Словник омонімів української мови. – Львів, 1996.

 8. Енциклопедія Українська мова . – К., 2000.

 9. Караванський С. Практичний словник синонімів української мови. – К., 1993.

 10. Орфографічний словник української мови. – К., 2008.

 11. Орфоепічний словник української мови / Укл. М.І. Погрібний. – К., 1984.???

 12. Орфоепічний словник української мови / За ред. М.М. Пещак, В.М. Русанівського. – К., 2003. – Т. І-ІІ.

 13. Погрібний М.І. Словник наголосів. – К., 1959.

 14. Полюга Л.М. Словник антонімів. – К., 1999.

 15. Редько Ю.К. Довідник українських прізвищ. – К., 1969.

 16. Словник іншомовних слів/ Укл. О. Скопенко, Т. Цимбалюк. – К., 2006.

 17. Словник синонімів української мови: У 2 т. – К., 1999.

 18. Словник української мови: В 11 т. – К., 1970 – 1980.

 19. Словник фразеологізмів української мови. – К., 2003.

 20. Струганець Л.В. Культура мови: Словник термінів. – Тернопіль, 2000.
Схожі:

Програма з української мови для вступників до аспірантури на 2009 рік передмова за навчальними планами різних факультетів студенти 1–4 курсів слухають курс «Ділової української мови» iconПрограма з української мови для вступників до аспірантури на 2009 рік передмова за навчальними планами різних факультетів студенти 1–4 курсів слухають курс «Ділової української мови»
move to 0-21610452
Програма з української мови для вступників до аспірантури на 2009 рік передмова за навчальними планами різних факультетів студенти 1–4 курсів слухають курс «Ділової української мови» iconКафедра культури української мови девіз кафедри “ Об’єднаймося навколо національного коду ”
З вересня 1996 року викладацький колектив кафедри (яка була перейменована у 1997 році на кафедру культури української мови) забезпечує...
Програма з української мови для вступників до аспірантури на 2009 рік передмова за навчальними планами різних факультетів студенти 1–4 курсів слухають курс «Ділової української мови» iconПрактикум з ділової української мови. К.: Здоров’я, 2002. 224 с. Юкало В. Я. Культура мови: Навч посібник для студ вищих мед закладів освіти / За ред. Л. В. Струганець. Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. 77 с
Безпояско О. К., Городенська К. Г., Русанівський В. М. Граматика української мови. Морфологія: Підручник. К.: Либідь, 1993. – 336...
Програма з української мови для вступників до аспірантури на 2009 рік передмова за навчальними планами різних факультетів студенти 1–4 курсів слухають курс «Ділової української мови» icon«методика навчання української мови» 3, 4 курси Зміст курсу
Предмет І завдання курсу “Методика навчання української мови” – полягає у дослідженні процесу навчання української мови, розкритті...
Програма з української мови для вступників до аспірантури на 2009 рік передмова за навчальними планами різних факультетів студенти 1–4 курсів слухають курс «Ділової української мови» iconРобоча програма з дисципліни " Практична стилістика сучасної української мови" для студентів, що навчаються за напрямом 0305
Робочу програму розглянуто та затверджено на засіданні кафедрі української мови. Протокол №1 від 27 серпня 2009 р
Програма з української мови для вступників до аспірантури на 2009 рік передмова за навчальними планами різних факультетів студенти 1–4 курсів слухають курс «Ділової української мови» iconПерелік публікацій кафедри української мови та літератури за 2007 рік
Збірник тестів з української мови (для самостійної підготовки та контролю знань)
Програма з української мови для вступників до аспірантури на 2009 рік передмова за навчальними планами різних факультетів студенти 1–4 курсів слухають курс «Ділової української мови» iconМіністерство освіти І науки україни рівненський державний гуманітарний університет кафедра української мови ім професора Шульжука К. Ф. Кафедра української літератури
Програма вступного випробування з української мови та літератури для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного...
Програма з української мови для вступників до аспірантури на 2009 рік передмова за навчальними планами різних факультетів студенти 1–4 курсів слухають курс «Ділової української мови» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет кафедра української мови ім професора Шульжука К. Ф. Кафедра української літератури
Програма співбесіди з української мови та літератури для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр”...
Програма з української мови для вступників до аспірантури на 2009 рік передмова за навчальними планами різних факультетів студенти 1–4 курсів слухають курс «Ділової української мови» iconІсторія кафедри культури української мови
Викладачами кафедри створено авторську програму з української мови за професійним спрямуванням, що затверджена наказом мон україни...
Програма з української мови для вступників до аспірантури на 2009 рік передмова за навчальними планами різних факультетів студенти 1–4 курсів слухають курс «Ділової української мови» iconПрограма державного екзамену з сучасної української літературної мови для студентів денної форми навчання
Згідно з навчальним планом студенти напряму підготовки 0203. Гуманітарні науки, спеціальності 02030302. Мова і література (російська,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи