Протокол № icon

Протокол №
Скачати 156.81 Kb.
НазваПротокол №
Дата14.07.2012
Розмір156.81 Kb.
ТипДокументи


ЗАТВЕРДЖЕНО”

на методичній нараді кафедри

нервових хвороб, психіатрії

та медичної психології

“______” _______________ 200__ р.

Протокол № ______________Зав. кафедри нервових хвороб,

психіатрії та медичної психології

проф. В. М. Пашковський

Методичні вказівки

студентам ІУ курсу медичного факультету

для самостійної підготовки до практичного заняття

ТЕМА № 6

ЕКСТРАПІРАМІДНА СИСТЕМА ( ПІДКІРКОВІ ВУЗЛИ ТА ІН.). ВНУТРІШНЯ КАПСУЛА. МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІЇ ЕКСТРАПІРАМІДНОЇ СИСТЕМИ У ДІТЕЙ РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП. КЛІНІЧНІ СИНДРОМИ УРАЖЕННЯ ЕКСТРАПІРАМІДНОЇ СИСТЕМИ. НЕЙРОАМІНОЕРГІЧНА КОНЦЕПЦІЯ ПАТОГЕНЕЗУ ЕКСТРАПІРАМІДНОЇ ПАТОЛОГЇЇ.


^ Навчальний предмет - нервові хвороби.

Медичний факультет,

спеціальність “педіатрія” ІУ курс

Зав. кафедри професор. В. М. Пашковський


Методичну розробку склав

доцент, к.м.н. Кричун І.І.


Чернівці – 200_

^ 1. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ТЕМИ


Вивчення теми направлено на засвоєння сучасних уявлень про структуру та функцію екстрапірамідної системи та про патогенез її пошкодження, в тому числі нейроамінергічна концепція, а також про роль екстрапірамідної системи в організації рухового компоненту безумовних рефлексів, емоційно-адаптативних реакцій поведінки дитини, що забезпечить глибокі знання механізмів виникнення симптомів та синдромів ураження підкіркових вузлів та їх зв'язків.

^ 2. НАВЧАЛЬНА МЕТА


2.1.Студент повинен знати:

 • будову екстрапірамідної системи;

 • функції екстрапірамідної системи;

 • філогенез екстрапірамідної системи;

 • основні синдроми пошкодження екстрапірамідної системи (гіпотонічно-гіперкінетичнитй та гіпертонічно-гіпокінетичний);

 • симптоми, які складають синдром паркінсонізму;

 • види гіперкінезів;

 • механізми розвитку синдрому паркінсонізму та гіперкінетичного синдрому.

^ 2.2.Студент повинен оволодіти навичками:

 • дослідження пози (виявлення емпростотонусу);

 • дослідження ходи (виявлення ахейрокінезу, човгаючої ходи);

 • встановлення виду гіперкінезу (хореї, атетозу, міоклонії та ін.);

 • виявлення виду тремору (паркінсонічного тремору);

 • дослідження м’язового тонусу на виявлення пластичної гіпертонії та гіпотонії м’язів;

 • дослідженя патологічних рефлексів (Гордона 2, Штрюмпеля), проб (Херсонського).

^ 2.3. На основі вище перерахованих знань та навичок студент повинен вміти:

 • діагностувати пошкодження екстрапірамідної системи;

 • діагностувати синдром паркінсонізму;

 • діагностувати гіперкінетичний синдром;

 • встановлювати рівень пошкодження екстрапірамідної системи.


^ 3. ВИХОВНА МЕТА

Навчити студентів бути спостережливими, уважними до скарг хворого, чуйними для того щоб не пропустити будь-яких симптомів і, таким чином, вчасно діагностувати пошкодження нервової системи, що важливо для вчасного лікування.


^ 4. МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ТА ВНУТРІШНЬОПРЕДМЕТНА ІНТЕГРАЦІЯ


Дисципліни

Знати

Вміти

попередніНормальна анатомія

Будова головного мозку та спинного мозку
Гістологія

Гістологічна структура бзальних вузлів півкуль головного мозку, будова передніх рогів спинного мозку (j-мотонейрони, клітини Реншоу та ін.)
Нормальна фізіологія

Фізіологія м’язового скорочення, міотатичний рефлекс
наступніТема № 21 «Захворювання екстрапірамідної системи»

Анатомо-фізіологічні особливості екстрапірамідної системи, механізми розвитку синдрому паркінсонізму та гіперкінетичного синдрому

1.Досліджувати стан екстрапірамідної системи

2.Встановлювати рівень пошкодження екстрапірамідної системи^ 5. ДОБІР ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ


 1. Анатомо-фізіологічні особливості екстрапірамідної системи на різних рівнях головного та спинного мозку. Фізіологічна роль стріопалідарної системи в філо- та онтогенезі. Аферентні та еферентні зв'язки екстрапірамідної системи в філо- та онтогенезі. Взаємозв'язок екетрапірамідної нервової системи з ретикулярною формацією, лімбічною системою. Особливості будови та функції кортико-таламо-стріопалідарних шляхів, низхідних провідних шляхів екстрапірамідної системи. Взаємозв'язок з чутливим та руховим ана­лізаторами. Нові дані про структуру та функцію екстрапірамідної системи;

 2. Значення екстрапірамідної нервової системи в організації рухового акту, довільних та автоматизованих рухів. Роль екстрапірамідної системи а організації рухового компоненту безумовних рефлексів, емоційно-адаптаційних реакцій організму, регуляції тонусу м'язів, статики, рівноваги, ритму та темпу рухів;

 3. Анатомо-фізіологічні особливості стріарної системи. Дифе­ренціація клітин. Аферентні та еферентні зв'язки стріарної системи. Взаємозв’язок з ретикулярною формацією, корою, лімбічною системою, стовбуром мозку, спинним мозком;

 4. Анатомо-фізіологічні особливості паллідо-нігро-рубро-ретикулярної системи. Аферентні та еферентні зв'язки паллідарної сис­теми. Взаємозв'язок з ретикулярною формацією, корою, лімбічною системою, стовбуром мозку та спинним мозком. Значення паллідарної системи в становленні моторних функцій дитини;

 5. Методи дослідження функцій екстрапірамідної системи;

 6. Гіпертонічно-гіпокінетичний синдром;

 7. Гіпотонічно-гіперкінетичний синдром;

 8. Синдроми пошкодження екстрапірамідної системи на різних рівнях головного та спинного мозку (варіанти гіперкінезів та ін.).
^
Екстрапірамідна система
Е^ ВОЛЮЦІЙНІ УТВОРИ неостріатум палеостріатум

СТРУКТУРНІ УТВОРИ кора великого мозку палідум

хвостате тіло чорна речовина

мигдалевидне тіло червоне ядро

огорожа верхній горбик

латеральна бліда нижній горбик

куля ядро Даркшевича

нижня олива

вестибулярне ядро

ретикулярна формація

зубчате ядро мозочка

ЗВ’ЯЗКИ ЕКСТРА- таламостріарні ретикулоспінальний шлях

ПІРАМІДНОЇ С-МИ кортикостріарні руброспінальний шлях

ретикулостріарні тектоспінальний шлях

гіпаталамостріарні оливоспінальний шлях

вестибулоспінальний шлях

нігрокаудальні

внутрішньоядерні нейрональні кола

через комісуру МейнертаК^ ЛІНІЧНІ СИНДРОМИ гіпотонічно-гіперкінетичний гіпертонічно-гіперкінетичний
СИМПТОМИ гіпотонія м’язів ригидність м’язів

УРАЖЕННЯ гіперкінези: гіпокінезія

хорея, атетоз, статичний тремор

торзійний спазм, вегетативні порушення

тремор, тик, гемібалізм психічні порушення

^ 6. ПЛАН ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

6.1. Тривалість заняття – 2 години.

6.2. Місце проведення заняття – навчальна кімната, палати.

^ 6.3. Матеріальне забезпечення заняття:

Наочні посібники

Муляжі:

 • Муляж головного мозку;

 • Муляж спинного мозку;

 • Муляж стовбуру мозку.

Макропрепарати.

 • Макропрепарат головного мозку;

 • Макропрепарат спинного мозку.

Діафільми:

 • Нервова система (загальна частина).

Таблиці:

 • Схема будови спинного мозку (поперечний розріз);

 • Схема будови стовбуру мозку;

 • Аферентні та еферентні зв'язки екстрапірамідної системи;

 • Підкіркові вузли, середній мозок, мозочок;

 • Схема будови внутрішньої капсули.

Відеофільми:

 • Кафедральні відео матеріали по хворим з екстрапірамідними порушеннями.

Інструменти, прилади:

 • Неврологічний молоточок.

Демонстрація хворих з діагнозами:

 • Паркінсонізм;

 • Мала хорея;

 • Хорея Гентінгтона;

 • Дитячий церебральний параліч (гіперкінетична форма).


^ 6.4. План та організаційна структура заняття
п/п

Основні етапи заняття, їх функції та зміст

Навчальні цілі в рівнях засвоєння

^ Методи контролю та навчання

Матеріали методичного забезпечення

Час

1

2

3

4

5

6

1

Підготовчий


Організація заняття. Постановка навчальних цілей та мотивація засвоєння теми.

Контроль вихідного рівня знань:

а) будова екстрапірамідної системи;

б) функція екстрапірамідної системи;

в) симптоми пошкодження екстрапірамідної системи.L2Усне опитування, тести 2-го рівня, теоретичні задачі 2-го рівня
Картки з тестовими питаннями та задачами 2-го рівня1-3 хв.


18 хв.

2

Основний

1) оволодіння навичками дослідження екстрапірамідної системи;

2) оволодіння навичками встановлення рівня пошкодження екстрапірамідної системи.


L3


L3Практичний тренінг


Практичний тренінг

Студенти відпрацьовують один на одному.

Хворі з пошкодженням екстрапірамідної системи

Проф.алгоритм
50 хв.

3


Заключний


Контроль та корекція рівня проф.вмінь та навичок


Підведення підсумків заняття.


Домашнє завдання.L3Індивідуальний контроль практичних навичок.

Вирішення нетипових професійних задач

Задачі 3 рівня
18 хв.


2-3 хв.


1-3 хв.^ 7. МАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАНЯТТЯ

7.1. Матеріали для контролю вихідного рівня знань студентів

(2-ий рівень засвоєння)


 • Які відділи головного та спинного мозку приймають участь в екстрапірамідній функції?

 • Які анатомічні утворення включаються в базальні вузли?

 • Поняття про неостріатум та палеостріатум.

 • З яких ознак складається синдром паркінсонізму?

 • Чи може розвинутися у людини синдром паркінсонізму як ус­кладнення медикаментозної терапії?

 • Які гіперкінези Ви знаєте?

 • Чим відрізняється підвищення тонусу м'язів при ураженні екстрапірамідної системи від гіпертонії м'язів при церебральному паралічу?

 • При якому захворюванні розвивається мала хорея?

 • У хворого виявлено правобічний гемібаллізм. Де може бути вогнище пошкодження?

 • Пропонуються тестові завдання 2 рівня зі збірника «Віничук С. М., Ілляш T.I. Збірник тестових питань та задач з нервових хвороб для вищих медичних закладів.- Київ, 1994.- 137 с. «


7.2. Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття

(3-ій рівень засвоєння).

^
Етапи діагностичного пошуку екстрапірамідних порушень


1 етап. Необхідно визначити відсутність чи наявність екстрапірамідних порушень, використовуючи для цього такі дані:

а) скарги хворого на загальну скованість, уповільненість рухів, тремтіння рук, насильницькі рухи в кінцівках та ін..;

б) дослідити позу, ходу хворого, м'язевий тонус, активні рухи, вегетативні симптоми, визначити вид гіперкінезу;

в) сформулювати висновок про наявність екстрапірамідних порушень.

2 етап. Вияснити характер екстрапірамідних порушень на підставі обстеження хворого і результатів огляду, виходячи з таких критеріїв:

^ Синдром паркінсонізму Гіперкінетичний синдром


Гіпокінезія (браді-олігокінезія) Гіперкінези /хореїчні,ате­тоз та ін./

М'язова ригідність М'язева гіпотонія

/симптом "зубчатого колеса" та ін./

Тремтіння в спокої

Відповідно до цих критеріїв сформулювати висновок про наявність паркінсонізму або гіперкінетичного синдрому.

3етап. Уточнити рівень пошкодження екстрапірамідної сис­теми, згідно результатів обстеження хворого та характеру проявів гіперкінезів, що подано в таблиці 1.

Таблиця 1


^ Рівень пошкодження екстрапірамідної системи

Критерії екстрапірамідних порушень

Неостріатум


Гіперкінетичний синдром

Пелеостріатум (паллідум, чор­на субстанція)


Аміостатичний синдром


Кірково-підкірковий рівень


Різноманітні варіанти гіперкінез-епілепсії типу Кожевніковської, хореічної падучої Бехтерева, міоклонус-епілепсїї.

Підкірковий рівень

(стріопалідум, Люісове тіло, червоні ядра та ін.)

Складні гіперкінези: хорея, атетоз, торзійна дистонія, хореоатетоз, гемібалізм та ін.

Стовбурово-мозочковий рівень

(олива, зубчате ядро)

Тіки, міоклонії, тремтіння в спокої, при напрузі та ін.

4 етап. Провести диференційну діагностику одержаних результатів з висновками 2 та 3 етапів. Сформулювати топічний діагноз.


^ 7.3. Матеріали контролю заключного етапу

(3-ій рівень засвоєння)


 • Пропонуються "німі" схеми з окресленим вогнищем ураження стріопаллідарної системи. Студенти повинні описати виникаючу невро­логічну симптоматику.

 • Пропонується симптомокомплекс порушення функції стріопаллідарної системи. Студенти повинні описати виникаючу неврологічну симптоматику та визначити вогнище ураження.

 • Задачі 3 рівня ( зі збірника: Чернецький В.К. Принципи побудови топічного та клінічного діагнозів. Задачі з нервових хвороб. - Чернівці, 1998.- 120 с.)


7.4. Матеріали методичного забезпечення домашньої самопідготовки студентів

Пропонуються задачі для розв'язання в домашніх умовах зі збірників:

 • Неймарк Е.З., Багрий Е.А., Стяжкина Л.В. Семиотика и топическая диагностика заболеваний нервной системы. – К.: Вища школа, 1986. – 56 с.

 • Кореневская А.А., Пригун П.П. Задачи по курсу нервных болезней. – Минск: Высшая школа. – 1981. – 118 с.

 • Чернецький В.К. Принципи побудови топічного та клінічного діагнозів. Задачі з нервових хвороб. - Чернівці, 1998.- 120 с.

Література:

Основна:

 1. Бадалян Л.О. Детская неврология. – М.: Медичина, 1984. – 576 с.

 2. Богородинский Д.К., Скоромец А.А., Шварев А.И. Руководство к практическим занятиям по нервным болезням. - М.: Медицина, 1977.-327 с.

 3. Гусев Е.И., Гречко В.Е., Бурд Г.С. Нервные болезни. - М.:Медицина, 1988.- 638 с.

 4. Мартынов Ю.С. Нервные болезни.- М.: Медицина, 1988.-495 с.

 5. Мартынов Ю.С. Практикум по нервным болезням и нейрохирургии. – М.:Из-во университета дружбы народов, 1988. – 125 с.

 6. Нервові хвороби /С.М.Вінничук, Є.Г. Дубенко, Є.Л. Мачерет та ін.; За ред. С.М.Вінничука, Є.Г.Дубенка. – К.: Здоров”я. – 2001. – 696 с.

 7. Ромоданов А.П., Мосийчук Н.М., Холопченко Э.И. Атлас топической диагностики заболеваний нервной системы.- К.:”Вища школа”,1987.- 231 с.

 8. Сандригайло Л.И. Анатомо-клинический атлас по невропатологии.- Минск: Вышэйшая школа,1988.- 319 с.

 9. Справочник по неврологии детского возраста /Б.В.Лебедев, В.И.Фрейдков, Г.Г.Шанько и др.; Под ред. Б.В.Лебедева. – М.: Медицина, 1995. – 448 с.

 10. Триумфов А.В. Топическая диагностика заболеваний нервной системы. - М.: Медицина, 1974.- 338 с.

 11. Ярош 0.А. Нервові хвороби. - К.: Вища школа, 1993.- 487 с.

Додаткова:

 1. Віничук С. М., Ілляш T.I. Збірник тестових питань та задач з нервових хвороб для вищих медичних закладів.- Київ, 1994.- 137 с

 2. Дуус П. Топический диагноз в невропатологим: Пер. с нем.- М.: ИПЦ “ВАЗАР-ФУРРО”,1996. – 382 с.

 3. Практическая неврология /Под ред. И.С.Зозули.- К.: Здоров’я, 1997.- 216 с.

 4. Скоромец А.А., Скоромец Т.А. Топическая диагностика забо­леваний нервной системы. Рук-во для врачей - 2-е издание.- С-Петербург, І996.- 320 с.

 5. Чернецький В.К. Методи дослідження в клініці нервових хвороб / посібник для студентів медвузів, лікарів-інтернів та невропато­логів/. - Чернівці., 1997.- 100 с.

 6. Чернецький В.К. Принципи побудови топічного та клінічного діагнозів. Задачі з нервових хвороб. - Чернівці, 1998.- 120 с.

 7. Чернецький В.К., Кричун І.Я., Паляниця В.М., Прасол Ю.Г. Анатомо-фізіологічні особливості, методи дослідження та діагнос­тика рівня пошкодження різних відділів нервової системи. / Метод. вказівка для студентів з загальної неврології/.- Чернівці, 1995.-87 с.Схожі:

Протокол № iconПротокол Протокол
Протокол — один із найпоширеніших документів колегіальних органів. У ньому фіксують хід І результати проведення зборів, конференцій,...
Протокол № iconПротокол №
Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини “ ” 2007 р. (протокол № )
Протокол № iconПротокол №
Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини “ ” 2007 р. (протокол № )
Протокол № iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Травня 2012 року, протокол № ), клінічної імунології, алергології та ендокринології ( травня 2012 року, протокол № ) та на засіданні...
Протокол № iconПротокол угоди про договірну ціну на науково-технічну продукцію
Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків І платежів між Виконавцем І замовником
Протокол № iconПротокол угоди про договірну ціну на науково-технічну продукцію
Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків І платежів між Виконавцем І замовником
Протокол № iconДержавний вищий навчальний заклад “донецький національний технічний університет”
Протокол № Протокол № від " " 20 р від " " 20 р
Протокол № iconПротокол медичної допомоги
Для кого призначений протокол (потенційні користувачі) – лікарі первинної та вторинної ланки медико-санітарної допомоги
Протокол № icon“Протокол лікування хворих. Сечові камені при шистосоматозі
Протокол підготовлений з метою забезпечення виконання доручення Президента України від 06. 03. 2003 №1-1/152 (абзац другий, стор....
Протокол № iconПротокол лікування хворих. Туберкульоз сечоводу (N 29. 1)" Область застосування „Протокол лікування хворих. Туберкульоз сечоводу"
Протокол лікування хворих. Туберкульоз сечоводу” призначається на 2-му та 3-му рівні (районні тубдиспансери та туберкульозні лікарні,...
Протокол № iconПротокол № від 2010 р. Голова д е. н., проф. Черніченко Г. О
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри менеджменту, протокол № від 2010 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи