Робоча програма курсу “Політична історія України” icon

Робоча програма курсу “Політична історія України”
Скачати 115.54 Kb.
НазваРобоча програма курсу “Політична історія України”
Дата28.07.2012
Розмір115.54 Kb.
ТипДокументиНаціональний університет “Острозька академія”

Кафедра політології


Робоча програма курсу “Політична історія України”


для студентів магістеріуму спеціальності “Політологія”

факультету політико-інформаційного менеджменту


Програма складена:

доц., к.і.н. Інною Шостак


“Затверджено”

на засіданні кафедри

протокол № _____

від ____ ________ 200__ р.

завідувач кафедри

____________ ___________


Острог


Пояснювальна записка


Мета і завдання курсу

Серед суспільних дисциплін політична історія є самостійною дисципліною, з власним предметом вивчення і специфічним змістом. Вона має свій інструментарій дослідження, тобто методи, принципи дослі­дження, свої завдання, джерела. Політична історія – це історична дисцип­ліна, яка вивчає закономірності розвитку політичного життя сус­пільства в конкретних формах і просторово-часових вимірах, ха­рактер, структуру і зміни в політичних системах, діяльність дер­жавних інститутів, політичних партій і громадських організацій, а також визначних політичних діячів. Важливою складовою пре­дмета політичної історії є вивчення властивих для того чи іншого суспільства на різних історичних етапах політичних ідей, погля­дів, настроїв, які істотно впливали на все політичне життя.

Важливою особливістю курсу політичної історії є те, що він зорієнтований на вивчення найважливіших суспільно-політичних процесів в Україні, місця і ролі української держави в розвитку світу. Завданням курсу є систематизація наявних знань з політичних і соціальних аспектів вітчизняної історії; виявлення історичних коренів актуальних політичних проблем, які є предметом аналізу в інших курсах порівняльної політології; вироблення уміння критично ставитися до джерел, синхронізувати основні події політичної історії України з подіями всесвітньої історії і осмислювати їх у межах єдиної концепції. Одним з головних завдань політичної історії є форму­вання в молодого покоління суспільної свідомості, політичної культури, моралі, самостійного творчого мислення, вироблення політичної орієнтації. Формування історичної свідомості, яка відповідає потребам демократичного суспільства, набуває особливого значення й то­му, що вона є водночас основою політичної культури.


^ Міждисциплінарні зв’язки

Будучи самостійною дисципліною, політична історія перебу­ває в тісному взаємозв’язку з іншими суспільними дисциплінами, доповнюючи їх і водночас збагачуючись новітніми досягненнями інших суспільних наук. У сукупності вони дають можливість від­творити цілісний процес суспільного і світового розвитку, роз­крити основу його єдності і багатоподібності, його спрямованість і гуманістичний зміст.


^ Методи викладання курсу

Лекції із застосуванням інформативно-рецептивних методів, евристичних бесід, елементів навчальної дискусії, елементів проблемного викладу матеріалу. Практичні передбачено проводити у формі комбінованого опитування, опитування із застосуванням методу самооцінки, тестування, використання наочних методів демонстрації та ілюстрації, застосування індуктивного та дедуктивного методів, репродуктивного методу, пізнавально-дидактичних ігор.


Зміст курсу


^ Політична історія українських земель у ІХ-ХVІ ст.

Вступ до курсу. Давньоруська держава: політична історія. Галицько-Волинське князівство. Перехід українських земель під владу Литви та їхнє політичне становище в ХІV- п.п. ХVІ ст. Українські землі під владою Речі Посполитої.


^ Українське козацтво і політика.

Виникнення українського козацтва на тлі політичних подій. Запорізька Січ як фактор політичного життя українців. Зовнішньополітичні зносини козаків. Політичний аспект подій 1648-1657 років в Україні. Руїна (1658-1686) та ліквідація автономії України.


^ Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій.

Соціально-політичний розвиток українських земель. Революція 1848 р. в Австрійській імперії. Суспільно-політичні рухи ХІХ ст.


^ Визвольні змагання початку ХХ ст.

Соціально-політичний розвиток українських земель на початку XX ст. Українці в роки першої світової війни. Революційні процеси в Росії та їх вплив на Україну. Боротьба за національне самовизначення України: Центральна Рада. Внутрішня та зовнішня політика гетьманату П.Скоропадського. Діяльність Директорії УНР на тлі політичної боротьби 1918-1920 років. Західно-Українська народна республіка (ЗУНР): внутрішня та зовнішня політика.


^ Українські землі в міжвоєнний період (1921-1938 рр.) та в роки другої світової війни.

Соціально-політичне становище України у складі СРСР. Індустріалізація та колективізація. Політика українізації: суть та наслідки. Голодомор 1932-1933 рр.: політичний аспект. Західна Україна у міжвоєнну добу. Окупаційний режим в Україні. Рух опору.


^ Україна в другій половині ХХ ст.

Політичне становище України після другої світової війни. Політика десталінізації. Нові методи управління народним господарством. Зростання кризових явищ у політичному житті. Дисидентський рух в Україні. Процес перебудови в СРСР та Україна.


^ Розбудова Української незалежної держави.

Акт проголошення незалежності України. Державотворчі процеси в Україні в умовах незалежності. Конституційний процес в Україні. Формування багатопартійної системи. Особливості зовнішньої політики.


Навчально-тематичний план курсу


Назва теми заняття

Кількість аудиторних годин

лекції

практичні

самостійна робота

Політична історія українських земель у ІХ-ХVІІІ ст.

2

-
Українські землі у ХІХ-ХХ ст.

2

-
Розбудова Української незалежної держави

-

2
Написання самостійної письмової роботи

-

-

20

Підготовка запитань до іспиту

-

-

100

Іспит


Усього

4

2

120


Рейтинг:

Самостійна письмова робота (реферат) – 30 б.

Іспит – 70 б.


Лекція 1. Політична історія українських земель у ІХ-ХVІІІ ст. – 2 год.

 1. Вступ до курсу “Політична історія України”.

 2. Давньоруська держава: політична історія.

 3. Галицько-Волинське князівство: історико-політичні аспекти становлення, розвитку та занепаду

 4. Українські землі під владою Речі Посполитої

 5. Виникнення українського козацтва та етапи його політичного становлення.

 6. Запорізька Січ як фактор політичного життя українців.

 7. Ліквідація російським царизмом Гетьманщини та Запорозької Січі

Література

 1. Апанович О.М. Українсько-російський договір 1654 р. Міфи і реальність. - К.,1994

 2. Баран В.Д., Козак Д.Н., Терпиловський Р.В. Походження слов’ян. - К., 1991.

 3. Борисенко В., Заремба С. Україна козацька. – К.,1993

 4. Брайчевський М.Ю. Походження Русі. - К., 1968.

 5. Голобуцький В. Запорозьке козацтво. – К. 1994. – 539 с.

 6. Горський А.А Ще раз про роль норманів у формуванні Київської Русі // УІЖ. - 1994.- № 1.- С.3-8.

 7. Греков Б. Киевкая Русь. – М., 1953

 8. Грушевський М. Історія України-Руси. – Т.1-2. – К., 1991.

 9. Гуржій О. Українська козацька держава в другій половині 17-18 ст.: кордони, населення, право. – К., 1996. – 222 с.

 10. Дорошенко Д. Нарис історії України: В 2-х т.- К., 1991. – Т. 1.

 11. Залізняк Л. Нариси стародавньої історії України. - К., 1994.

 12. Історія українського війська. – Львів, 1992.

 13. Костомаров Н.И. Мазепа. – М. 1992.

 14. Котляр М., Смолій В. Історія в життєписах. – К., 1994.

 15. Крип’якевич І. Богдан Хмельницький. – Львів, 1990.

 16. Крип’якевич І. Галицько-Волинське князівство. – К., 1984.

 17. Леп’явко С. Козацькі війни кінця 16 ст. в Україні. – Чернігів, 1996.

 18. Липинський В. Україна на переломі: 1657-1659. Замітки по історії українського державного будівництва в XVII ст. // Липинський В. Твори: В 3-х т. Філадельфія, 1990.

 19. Наливайко Д. Козацька християнська республіка (Запорозька Січ у західноєвропейських літературних пам’ятках).- К.,1992.

 20. Смолій ВЛ., Степанков В.С. Богдан Хмельницький. – К.,1995. – 621 с.

 21. Толочко П.П. Київська Русь – К., 1998. – 352 с.

 22. Яворницький Д.І. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний. – Дніпропетровськ, 1991.

 23. Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків: В 3-х т. – К., 1990-1993.

 24. Яковенко Н. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця XVIII ст. - К.. 1997.Лекція 2. Українські землі у ХІХ-ХХ ст. – 2 год.

 1. Система управління українськими землями, що перебували у складі Російської та Австрійської імперій у ХІХ ст.

 2. Утворення перших українських політичних партій на межі ХІХ-ХХ ст. та їх парламентська діяльність.

 3. Боротьба за національне самовизначення України: Центральна Рада, гетьманат П.Скоропадського, Директорія УНР на тлі політичної боротьби 1917-1920 років.

 4. Утворення СРСР та місце України в ньому.

 5. Українське питання в політиці європейських держав напередодні другої світової війни.

 6. Окупаційний режим в Україні.

 7. Дисидентський рух в Україні

Література

  1. «Руська трійця» в історії суспільно-політичного руху і культури України. - К.,1987.

  2. Багатопартійна Українська держава на початку XX ст. Програмні документи перших українських політичних партій. - К.,1992.

  3. Баран В.К. Україна після Сталіна. Нарис історії 1953-1985 рр. - Львів. 1992.

  4. Грицак Я. Нарис української історії. Формування модерної української нації XIX-XX століття. - К.,1996.

  5. Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація? - К.,1994.

  6. Історія Русів.- К.,1991.

  7. Копиленко О. «Сто днів» Центральної Ради. - К.,1992.

  8. Лихо з розуму (портрети 20 злочинців). 36. матеріалів / Укл. В.Чорновіл. - Львів,1991.

  9. Мухіна М. Упокорення голодом: Зб. документів. – К., 1993. – 305 с.

  10. Політична історія України. ХХ ст.: У 6 т. Т 1. На зламі століть (кінець ХІХ ст. - 1917 р.) / Редкол.: І.Ф. Курас (гол.) та ін. - К.: Генеза, 2003. - 424 с.

  11. Політична історія України. ХХ ст.: У 6 т. Т. 3. Утвердження радянського ладу в Україні (1921 - 1938 ) / Редкол.: І.Ф. Курас (гол.). - К.: Генеза, 2003. - 448 с.

  12. Політична історія України. ХХ ст.: У 6. Т. 4. Україна у Другій світовій війні (1939 - 1945) / Редкол.: І.Ф. Курас ( гол.). - К.: Генеза, 2003. - 584 с.

  13. Політична історія України. ХХ століття: В 6-ти т. Т.6. Від тоталітаризму до демократії (1945-2002) / Редкол.: І.Ф.Курас - гол. - К.: Генеза, 2003. - 694 с.

  14. Політична історія України: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. В.Танцюри. — К. : Видавничий центр "Академія", 2001. — 488с.

  15. Політична історія ХХ століття: Навч. посіб. / В.Ф.Салабай, Л.О.Панчук, Я.А.Титаренко та ін. - Вид. 2-е. перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2001. - 376 с.

  16. Скоропадський П. Спогади.- К.,1992.

  17. Трубайчук А.Ф. Друга світова війна. Коротка історія. - К.,1995.

  18. Українська суспільно-політична думка в 20 столітті. Т.1.- К.,1990.

  19. Українська суспільно-політична думка в 20 столітті. Т.1.- К.,1990.

  20. Чотири універсали. – К., 1992.


Практичне заняття № 1. Розбудова Української незалежної держави – 2 год.

 1. Процес перебудови в СРСР та її особливості в Україні

 2. Акт проголошення незалежності України.

 3. Формування багатопартійної системи.

 4. Державотворчі процеси в Україні в умовах незалежності.

 5. Конституційний процес в Україні.

 6. Особливості формування зовнішньополітичного курсу України.

Література

 1. Баран В. Україна 1950-1960-х рр.: еволюція тоталітарної системи. – Львів, 1996. – 448 с.

 2. Баран В. Україна після Сталіна. Нарис історії 1953-1985 рр. - Львів. 1992.

 3. Білоус А. Політичні об’єднання України. - К.,1993.

 4. Гарань О. В. Убити дракона. З історії Руху та нових партій України. - К.,1993.

 5. Гетьман В. Як приймалась Конституція України. - К.,1996.

 6. Гузар І. Україна в орбіті європейської мислі. - Торонто, Львів, 1995.

 7. Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація? - К.,1994.

 8. Касьянов Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960-80-х років. - К.,1995.

 9. Конституція України. - К.,1996.

 10. Литвин В. Політична арена України: дійові особи та вико­навці. - К.,1994.

 11. Лихо з розуму (портрети 20 злочинців). 36. матеріалів / Укл. В.Чорновіл. - Львів,1991.

 12. Політична історія України. ХХ століття: В 6-ти т. Т.6. Від тоталітаризму до демократії (1945-2002) / Редкол.: І.Ф.Курас - гол. - К.: Генеза, 2003. - 694 с.

 13. Політична історія України: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. В.Танцюри. — К. : Видавничий центр "Академія", 2001. — 488с.

 14. Політична історія ХХ століття: Навч. посіб. / В.Ф.Салабай, Л.О.Панчук, Я.А.Титаренко та ін. - Вид. 2-е. перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2001. - 376 с.

 15. Русначенко А Як Україна здобувала незалежність і що з того виходить // Сучасність. - 1996. - № 3-4.

 16. Українська суспільно-політична думка XX століття. – Мюнхен. 1989.- Т.2Список рекомендованої літератури
 1. Політична історія України: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. В.Танцюри. — К. : Видавничий центр "Академія", 2001. — 488с.

 2. Політична історія України: Посібник / / за ред. В.Танцюри. — К. : Видавничий центр "Академія", 2002. — 488с

 3. Брицький П., Юрійчук Є. Політика і особа Петра Болбочана в українській революції: Матеріали до курсу "Політична історія України ХХ ст." / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича — Чернівці : Рута, 2004. — 80с.

 4. Довганик Н. М., Дудко І. Д., Кульпинський В. Л., Маманчук О. І., Олійниченко А. М. Політична історія ХХ століття: Навч. посібник / ІСДО; Київський держ. економічний ун-т. — К., 1995. — 248с.

 5. Кульчицький С. Курс політичної історії України ХХ століття: Для слухачів магістеріуму з порівняльної політології / НАН України; Інститут історії України. - К., 1997. - 30с.

 6. Мельник Л. Політична історія Гетьманщини XVIII ст. у документах і матеріалах: Навч. посібник / Інститут змісту і методів навчання; Київський ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 1997.

 7. Павко А. Політична історія України як наука і навчальна дисципліна. — К. : Знання України, 2004. — 52с.

 8. Політична історія України. ХХ ст.: У 6 т. Т 1. На зламі століть (кінець Х1Х ст. - 1917 р.) / Редкол.: І.Ф. Курас (гол.) та ін. - К.: Генеза, 2003. - 424 с.

 9. Політична історія України. ХХ ст.: У 6. Т. 2. Революція в Україні: політико-державні моделі та реалії ( 1917 - 1920 ) / Редкол.: І.Ф. Курас (гол.). - К.: Генеза, 2003. - 488 с.

 10. Політична історія України. ХХ ст.: У 6 т. Т. 3. Утвердження радянського ладу в Україні ( 1921 - 1938 ) / Редкол.: І.Ф. Курас (гол.). - К.: Генеза, 2003. - 448 с.

 11. Політична історія України. ХХ ст.: У 6. Т. 4. Україна у Другій світовій війні (1939 - 1945) / Редкол.: І.Ф. Курас ( гол.). - К.: Генеза, 2003. - 584 с.

 12. Політична історія України. ХХ століття: В 6-ти т. Т.5. Українці за межами УРСР (1918-1940) / Редкол.:Курас І. - голова. - К.: Генеза, 2003. - 717 с.

 13. Політична історія України. ХХ століття: В 6-ти т. Т.6. Від тоталітаризму до демократії (1945-2002) / Редкол.: І.Ф.Курас - гол. - К.: Генеза, 2003. - 694 с.

 14. Політична історія України: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. Г.К.Швидько. — Д., 2002. — 259 с.

 15. Політична історія ХХ ст.: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Салабай В.Ф., Титаренко Я.А., Панчук Л.О. та ін.. — К., 2002. — 153 c.

 16. Політична історія ХХ століття: Навч. посіб. / В.Ф.Салабай, Л.О.Панчук, Я.А.Титаренко та ін. - Вид. 2-е. перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2001. - 376 с.

 17. Політичний процес в Україні: ключові питання і суперечності: Матеріали «круглого столу»: [19 трав. 2004 р.] / Нац. ін-т стратег. дослідж.; [Редкол.: Гальчинський А.С. (голова) та ін.]. — К., 2004. — 55 с.

 18. Соціально-політична трансформація України: реальність, міфологеми, проблеми вибору / Михальченко М.І., Журавський В.С., Танчер В.В.; НАН, Ін-т соціології. — К.: Логос, 1997. — 176 с.

 19. Федака С. Політична історія України-Русі доби трансформації імперії Рюриковичів (ХІІ століття) / Ужгородський держ. ун-т. — Ужгород, 2000. — 340 с.Питання на іспит з курсу “Політична історія України”


 1. Давньоруська держава: політична історія.

 2. Галицько-Волинське князівство.

 3. Перехід українських земель під владу Литви та їхнє політичне становище в ХІV- п.п. ХVІ ст.

 4. Українські землі під владою Речі Посполитої.

 5. Виникнення українського козацтва на тлі політичних подій.

 6. Запорізька Січ як фактор політичного життя українців.

 7. Зовнішньополітичні зносини козаків.

 8. Політичний аспект подій 1648-1657 років в Україні.

 9. Руїна (1658-1686) та ліквідація автономії України.

 10. Соціально-політичний розвиток українських земель.

 11. Революція 1848 р. в Австрійській імперії.

 12. Суспільно-політичні рухи ХІХ ст.

 13. Соціально-політичний розвиток українських земель на початку XX ст.

 14. Українці в роки першої світової війни.

 15. Революційні процеси в Росії та їх вплив на Україну.

 16. Боротьба за національне самовизначення України: Центральна Рада.

 17. Внутрішня та зовнішня політика гетьманату П.Скоропадського.

 18. Діяльність Директорії УНР на тлі політичної боротьби 1918-1920 років.

 19. Західно-Українська народна республіка (ЗУНР): внутрішня та зовнішня політика.

 20. Соціально-політичне становище України у складі СРСР.

 21. Індустріалізація та колективізація.

 22. Політика українізації: суть та наслідки.

 23. Голодомор 1932-1933 рр.: політичний аспект.

 24. Західна Україна у міжвоєнну добу.

 25. Окупаційний режим в Україні.

 26. Рух опору.

 27. Політичне становище України після другої світової війни.

 28. Політика десталінізації.

 29. Нові методи управління народним господарством.

 30. Зростання кризових явищ у політичному житті.

 31. Дисидентський рух в Україні.

 32. Процес перебудови в СРСР та Україна.

 33. Акт проголошення незалежності України.

 34. Державотворчі процеси в Україні в умовах незалежності.

 35. Конституційний процес в Україні.

 36. Формування багатопартійної системи.

 37. Особливості зовнішньої політики незалежної України.

Схожі:

Робоча програма курсу “Політична історія України” iconРобоча навчальна програма дисципліни Політична історія України
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму всі напрями
Робоча програма курсу “Політична історія України” iconПолітична історія України навчально-методичний посібник
Навчально-методичний посібник «Політична історія України» з базового курсу для студентів інженерно-технічних, економічних І гуманітарних...
Робоча програма курсу “Політична історія України” iconРобоча програма ( за кредитно-модульною системою) з курсу "історія держави І права україни та історія україни" для спеціальності 06. 01. 01 "Право"
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії та історії держави І права
Робоча програма курсу “Політична історія України” iconВ. П. Бурмака програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Історія України» для студентів ІІ курсу заочної форми навчання напряму підготовки...
Робоча програма курсу “Політична історія України” iconМіністерство освіти та науки, молодта спорту україни харківська національна академія міського господарства ю.І. Стрілець Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Історія України»
...
Робоча програма курсу “Політична історія України” iconМіністерство освіти та науки україни харківська національна академія міського господарства в. В. Жигло програма І робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури» для студентів ІІ курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Робоча програма курсу “Політична історія України” iconВ. П. Бурмака програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Історія України» для студентів І курсу денної І заочної форм навчання напряму підготовки...
Робоча програма курсу “Політична історія України” iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства м. С лисенко Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури» (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму...
Робоча програма курсу “Політична історія України” iconМ. В. Яцюк програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Історія України» для студентів І курсу денної І заочної форм навчання напряму підготовки...
Робоча програма курсу “Політична історія України” iconХарківська національна академія міського господарства ю.І. Стрілець Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «історія україни» для студентів 1 курсу напряму підготовки 0306 – «Менеджмент» /...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи