Програма з курсу: „Політичний менеджмент” icon

Програма з курсу: „Політичний менеджмент”
Скачати 107.12 Kb.
НазваПрограма з курсу: „Політичний менеджмент”
Дата14.07.2012
Розмір107.12 Kb.
ТипДокументи
Національний університет “Острозька академія”Програма

з курсу: „Політичний менеджмент”

для студентів магістеріуму спеціальності „Політологія”


Затверджено на засіданні


кафедри політології

протокол

№ від


Завідувач кафедри: Мацієвський Ю.В.

Програму склав: Рибак А.І.


Острог, 2007
Пояснювальна записка

Головна мета курсу – вивчення сутності, характеру, закономірностей та основних функцій політичного менеджменту як системи управління політичною сферою суспільства на основі використання форм, методів і технологій правового менеджменту та політичного маркетингу. Курс передбачає ознайомлення зі специфікою функціонування політичного ринку, виборчої інженерії та політичного рекламування; з’ясування загальних вимог до розробки стратегії і тактики виборчої кампанії та її менеджменту; ознайомлення з теоретичними основами менеджменту правлячої команди; вивчення типології, основних завдань, методик розробки політичних технологій; з’ясування поняття та видів політичного консультування тощо.


^ Вимоги до знань та вмінь

У результаті засвоєння курсу студенти повинні знати:

 • коротку історію зародження і розвитку політичного менеджменту, його основні теоретичні засади;

 • відмінності між поняттями „управління”, „державне управління”, „менеджмент”, „політичне керівництво”, „політичний менеджмент”;

 • сутність та основні функції політичного менеджменту;

 • основні елементи соціотехніки політичного менеджменту;

 • основні види політичного менеджменту відповідно до сфер застосування;

 • сутність, етапи, особливості менеджменту виборчої кампанії;

 • поняття, принципи політичного менеджменту правлячої команди;

 • значення поняття „політичне рішення”, етапи і моделі його розробки та прийняття;

 • причини зародження, сутність, типологію та шляхи врегулювання політичних конфліктів;

 • поняття, типологію, способи розробки та особливості впровадження політичних технологій;

 • сутність „політичного консалтингу”, його види та специфіку практичної реалізації.

Вміти:

 • застосовувати набуті знання для аналізу політичного ринку та його основних складових елементів;

 • виявляти сильні і слабкі сторони виборчої кампанії тих чи інших політичних партій та політичних лідерів;

 • викривати деструктивний характер „анти технологій” у політичних кампаніях;

 • виявляти основні елементи соціотехніки політичного менеджменту, зокрема маніпуляції суспільною свідомістю;

 • з’ясовувати справжні причини і рушійні сили політичних конфліктів;

 • вести пошук найоптимальніших шляхів і методів цивілізованого менеджменту політичних конфліктів;

 • розрізняти види політичних рішень за різними критеріями їх типологізації;

 • вміти давати оцінку політичних рішень відповідно до теоретичних оціночних схем;

 • відстежувати технологізацій ні прийоми у політичному процесі, давати їм оцінку та передбачати наслідки;

 • на конкретних прикладах вказувати на структуру технології, які використовуються суб’єктами політичного процесу.


^ Розподіл навчального часу за планомТема

Лекції

Семінари

Всього

1.

Теоретичні засади

політичного менеджменту

2

0

2

2.

Менеджмент виборчої кампанії

2

0

2

3.

Менеджмент правлячої команди

0

2

2
Разом

4

2

6


^ Теми лекційних занять


Тема 1. Теоретичні засади політичного менеджменту

Управління як соціальний феномен. Функції управління. Державне управління як найвища форма управлінської діяльності. Основні засади державного управління. Державна політика та її співвідношення з державним управлінням. Поняття категорії „менеджмент”. Види соціального управління. Політичне керівництво. Функції політичного керівництва. Політичний менеджмент як складова політичного керівництва. Підходи до розуміння поняття „політичний менеджмент”. Функції політичного менеджменту. Види політичного менеджменту. Цілі та засоби політичного менеджменту.


^ Тема 2. Менеджмент виборчої кампанії

Поняття виборчої кампанії. Суть менеджменту виборчої кампанії. Етапи менеджменту виборчої кампанії. Формування виборчої команди. Оцінка політичної, соціально-економічної тощо ситуації. Розробка стратегії виборчої кампанії. Вимоги до виборчої програми кандидатів та партій. Організація та проведення передвиборчої агітації. Політична реклама та її засоби. Робота у день виборів. „Анти технології” та їх використання у виборчих кампаніях.


^ Теми семінарських занять

Тема 1. Менеджмент правлячої команди

Поняття правлячої команди. Види правлячих команд. Основні чинники впливу на роботу правлячої команди. Інформаційне забезпечення діяльності. Організаційно-технічні та психологічні чинники. Поняття управлінських рішень. Спрямованість перших політичних рішень правлячої команди. Етапи ухвалення політичного рішення. Моделі прийняття рішень: формальна, змагальна, колегіальна; раціональна, інкрементна, модель „смітника” тощо. Організація роботи правлячої команди. Розподіл ролей та функціональних обов’язків. Етапи перебування при владі правлячої команди та їх особливості.


^ Перелік тем для написання рефератів

 1. Політичний менеджмент як новий науковий напрям і навчальна дисципліна

 2. Співвідношення і взаємозв’язок політичного менеджменту з іншими соціально-політичними науками

 3. Основні методологічні засади курсу „Політичний менеджмент”

 4. Поняття і види виборчих систем

 5. Ознаки класифікації виборчих систем

 6. Особливості менеджменту виборчої кампанії різних видів виборчих систем

 7. Поняття та різновиди політичної реклами

 8. Проблеми реалізації теорії формування політичного іміджу в Україні

 9. Застосування політичної реклами в Україні

 10. Політичне лідерство в сучасній Україні (на конкретному прикладі)

 11. Зарубіжні теорії політичного лідерства

 12. Поняття особливості інформаційного забезпечення роботи правлячої команди

 13. Проблема вибору моделі прийняття політичних рішень

 14. Особливості виборчих кампаній в Україні (на прикладі конкретної виборчої компанії)

 15. Стратегія і тактика виборчої кампанії (на прикладі кампанії конкретної політичної сили або кандидата)

 16. Поняття, види, засоби маніпулювання суспільною свідомістю

 17. Особливості електоральної поведінки в Україні

 18. Поняття виборчих технологій та їх використання в Україні (на прикладі виборчих кампаній 2004 або 2006 років)

 19. Особливості політичних конфліктів. Конфліктогенні чинники в Україні.

 20. Способи розв’язання політичних конфліктів (на конкретному прикладі)

 21. Міфологізована свідомість як джерело конфліктів

 22. Перспективи розвитку політичного консалтингу в Україні


Питання для підготовки до іспиту

 1. Поняття управління, державного управління, політичного керівництва

 2. Основні управлінські функції

 3. Поняття менеджменту та його функції

 4. Поняття політичного менеджменту

 5. Головні управлінські функції політичного менеджменту

 6. Основні елементи соціотехніки політичного менеджменту

 7. Поняття та структура правлячої команди

 8. Формування та організація роботи правлячої команди

 9. Інформаційне забезпечення роботи правлячої команди

 10. Основні етапи процесу прийняття політичних рішень

 11. Моделі розробки та прийняття політичних рішень

 12. Формування команди політичного лідера – кандидата

 13. Поняття, особливості та основні чинники успіху виборчої кампанії

 14. Загальні принципи організації виборчої кампанії

 15. Розробка стратегії і тактики виборчої кампанії

 16. Інформаційне забезпечення виборчої кампанії

 17. Особливості виборчих кампаній в Україні

 18. Поняття та основні види маніпуляцій

 19. Маніпуляція суспільною свідомістю: основні засоби

 20. Основні технології політичного маніпулювання

 21. Електоральна поведінка: поняття та основні теорії

 22. Поняття, структура та основні стадії політичного конфлікту

 23. Причини виникнення та ескалації політичних конфліктів

 24. Типологія політичних конфліктів

 25. Головні функції політичних конфліктів

 26. Основні шляхи і методи запобігання ескалації та врегулювання політичних конфліктів

 27. Виборчі технології: поняття та види

 28. Правила організації передвиборчої агітації

 29. Основні методи виборчої інженерії

 30. Політичний процес як технологічна діяльність

 31. Поняття політичного консалтингу

 32. Види політичного консалтингу

 33. Проблеми взаємодії політиків та консультантів

 34. Поняття та вимоги до політичного менеджера


Література до курсу

 1. Тимофеева Л. Н. Политическая конфликтология. – М., 1996.

 2. Фельдман Д. И. Политология конфликта. – М., 1998. – 199 с.

 3. Лебедева М. М. Политическое урегулирование конфликтов: подходы, решения, технологии. – М.: Аспект Пресс, 1997. – 272 с.

 4. Пойченко А. М., Ребкало В. А, Хворостяний О. І. Конфлікт у політичному житті сучасної України: теорія і технологія розв’язання: Навч. посібник. – К.: Вид-во УАДУ, 1997. – 96 с.

 5. Бебик В. М. Як стати популярним, перемогти на виборах і утриматись на політичному Олімпі (Соціопсихологія і технологія політичної боротьби). – К., 1993. – 128 с.

 6. Варій М. Психологія та виборчі технології: Навчально-методичний посібник. – Л.: СПОЛОМ, 2002. – 230 с.

 7. Власенко О. Політика „за склом”, або Таємниці виборчих технологій: Наук. Вид. – К.: Вид-во „Знання України”, 2003. – 96 с.

 8. Кочубей Л. Виборчі технології – не виборчі маніпуляції // Віче. – 2003. – №8. – С.10 – 13.

 9. Максимов А. А. „Чистые” и „грязные” технологии выборов: российский опыт. – М.: Дело, 1999. – 448 с.

 10. Сарторі Дж. Порівняльна конституційна інженерія: виборчі системи, президентське і парламентське правління / Пер. з англ. – К., 2001.

 11. Геслі В. Чинники впливу на голосування українських виборців // Політична думка. – 2000. – № 3. – С. 20 – 44.

 12. Кара-Мурза О. Г. Манипуляция сознанием. – К.: Оріяни, 2000.

 13. Почепцов Г. Г. Паблик рилейшнз, или Как успешно управлять общественным мнением. – М., 1998.

 14. Васютинський В. Про особливості електорального самовизначення громадян України // Українські варіанти. – 1998. – № 1. – С. 37 – 41.

 15. Вишняк О. Електоральна поведінка українців і росіян: партійна усталеність та межі ідеологічного голосування // Розбудова держави. – 1999. – № 1/6. – С. 33 – 37.

 16. Пушкарева Г. В. Изучение электорального поведения: контуры когнитивной модели. // Полис. – 2003. - № 3. – С. 120 – 130.

 17. Шайгородський Ю. Електоральні настрої: травень 2004 // Політичний менеджмент. – 2004. - № 3. – С. 172 – 175.

 18. Бебик В. М. Маркетинг і менеджмент виборчої кампанії (методичні рекомендації). – К.: МАУП, 1997. – 122 с.

 19. Головатий М. Ф. Мистецтво здобувати владу. // Політичний менеджмент. – 2003. – № 1. – С. 49 – 58.

 20. Кориженко Д. Управління виборчим процесом // Часопис „Парламент”. – 2003. - № 6. – С. 32 – 36.

 21. Королько В. Передвиборча комунікаційно-агітаційна кампанія: політичний феномен, структура, функції // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2002. – №1.

 22. Петров О., Полторак В. Проблеми стратегічного планування президентської виборчої кампанії // Соціологія: теорія, методи, маркетинг.– 1999.– №3. – С. 41 – 66.

 23. Територіальна організація влади в Україні: Статус і повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування / За заг. ред. А. П. Зайця. К.: Ін-Юре, 2002. – 928 с.

 24. Петров О. Суб’єкти політичного менеджменту в регіоні // Політичний менеджмент. – 2004. - № 2. – С. 28 – 34.

 25. Колодій А. На шляху до громадянського суспільства. Теоретичні засади й соціокультурні передумови демократичної трансформації в Україні: Монографія. – Л.: Червона Калина, 2002. – 276 с.

 26. Климчук В. Парламентсько-президентська республіка // Сучасність. – 2003. – № 3. – С. 63 – 65.

 27. Коваленко А. А. Розвиток виконавчої влади в Україні на сучасному етапі: теорія і практика. Монографія. – К., 2002. – 264 с.

 28. Демченко С. В. Місце сучасних політтехнологій в процесі регіонального будівництва. // Грані. – 2003. – №2 (28).

 29. Державне управління в Україні: наукові, правові, кадрові та організаційні засади: Навч. посібник / За ред. Н. Р. Нижник, В. М. Олуйка - Л.: Львівська політехніка, 2002. - 352 с.

 30. Политическое консультирование / Отв. ред. Е. Егорова-Гантман, И. Минтусов. – М., 1999. – 471 с.

 31. Политический менеджмент. Учебное пособие. / Под ред. В. И. Жукова. – М.: Изд-во психотерапии, 2004. – 944 с.

 32. Пушкарева Г. В. Политический менеджмент: Учеб. пособие. - М.: Дело, 2002. – 400 с.

 33. Головатий М. Ф. Мистецтво політичної діяльності: Навч. посібник – К.: МАУП, 2002.

 34. Бебик В. М. Політичний менеджмент і маркетинг. – К., 1996. – 144 с.

 35. Хоменко М. Образ політичного лідера в уявленні студентів // Соціальна психологія. – 2004. – № 1. – С. 46 – 52.

 36. Петракова Є. Деякі аспекти формування іміджу політичного лідера // Політичний менеджмент. – 2004. - № 2. – С. 109 – 120.

 37. Зливков В. Виборча кампанія „Президент – 2004". Тенденції конструювання іміджу вірогідного переможця // Соціальна психологія. – 2004. – № 1. – С. 17 – 30.

 38. Гриценко О. …Й на дзеркало не варто нарікати. Політична портретистика та формування іміджу лідера в сучасній Україні. // Віче. – 2003. – № 6 – С. 33 – 38.

 39. Дурдин Д. М. „Образ” политического лидера и возможности его изменения // Полис. – 2000. – № 2. – С. 133 – 151.

 40. Абашкина Е., Егорова-Гартман Е. Имидж лидера. – М., 1994. – 264 с.

 41. Зущик Ю., Кривошеєнко О., Яблонський В. Фігури. Політичне лідерство в сучасній Україні. – К., 1999. – 275 с.

 42. Кузнецова С. Механізм формування політичного лідерства в Україні // Нова політика. – 2001. - № 2.

 43. Кухта Б., Теплоухова Н. Політичні еліти і лідери. – Львів, 1997. – 224 с.

 44. Шульга М., Бойко Н. Уряди України: соціологічний портрет владної еліти (1990 – 1997 рр.) // Соціологія : теорія, методи маркетинг. – 1998. – №3.

 45. Королько В. Політична реклама: уроки виборів, проблеми // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 1998. – № 6. – С. 53 – 65.

 46. Лавринович О. Реформа виборчої системи і парламент України // Право України. – 2000. – № 1. – С. 97 – 100.

 47. Політична реформа в Україні: ключові питання і суперечності. Матеріали „круглого столу”, 16 травня 2003 р., м. Київ. - К.: НІСД, 2003. - 64 с.

 48. Ставнійчук М. Вибори в умовах політичної реформи // Віче. – 2003. – № 3. – С. 3 – 10.

Схожі:

Програма з курсу: „Політичний менеджмент” iconО. А. Карлова програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент мг» для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання за...
Програма з курсу: „Політичний менеджмент” iconС. В. Сніжко програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання...
Програма з курсу: „Політичний менеджмент” iconПрограма І
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Маркетинг» для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання за напрямом...
Програма з курсу: „Політичний менеджмент” iconІ.І. Репенко програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Інноваційний менеджмент» для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання...
Програма з курсу: „Політичний менеджмент” iconВ. О. Лелюк О. В. Козирєва програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Операційний менеджмент» для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форми навчання...
Програма з курсу: „Політичний менеджмент” iconХарківська національна академія міського господарства
Програма І робоча програма навчальної дисципліни “Інноваційний менеджмент” для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання...
Програма з курсу: „Політичний менеджмент” iconВ. А. Бардаков програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент організацій» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форми...
Програма з курсу: „Політичний менеджмент” iconГ. А. Жовтяк програма та робоча програма
Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент організацій» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання напряму...
Програма з курсу: „Політичний менеджмент” iconМ. М. Новікова програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Регіональний менеджмент» для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання...
Програма з курсу: „Політичний менеджмент” iconГ. Ю. Штерн програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Комерційна діяльність» для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи