Музика з методикою навчання методичні рекомендації до самостійного опрацювання тематичного матеріалу для студентів напряму підготовки «початкова освіта» icon

Музика з методикою навчання методичні рекомендації до самостійного опрацювання тематичного матеріалу для студентів напряму підготовки «початкова освіта»
Скачати 153.14 Kb.
НазваМузика з методикою навчання методичні рекомендації до самостійного опрацювання тематичного матеріалу для студентів напряму підготовки «початкова освіта»
Дата14.07.2012
Розмір153.14 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ


МУЗИКА З МЕТОДИКОЮ НАВЧАННЯ


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ТЕМАТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ

«ПОЧАТКОВА ОСВІТА»


Викладач І.Каспрук


ЛЬВІВ – 2011

Курс музики з методикою навчання спрямований на підготовку фахівців із ступенем бакалавра, що знає зміст і систему музичного виховання, володіє засобами його реалізації, має навички самостійної роботи з нотною і музично-педагогічною літературою.

При вивченні курсу методики необхідно приділяти серйозну увагу роботі над набуттям вокально-хорових навичок. Вокально-хорові вправи є необхідним для кожного уроку, з їх допомогою поступово вдосконалюється якість спеціального звуку, дикція, дихання, артикуляція та ін. Важливе значення має спів без інструментального супроводу, він сприяє активному розвитку музичних здібностей. З самого початку навчання без супроводу слід співати вокальні вправи, народні пісні. Робота над засвоєнням шкільного репертуару – необхідна умова оволодіння методикою музичного виховання. Студенти повинні набувати навичок орієнтації в кожному тексті. Система розвитку музичного слуху базується на ладовому принципі.

Актуальним є використання методу відносної сольмізації, як одного з найефективніших методів музичного розвитку. Студенти повинні оволодіти диригентським жестом, вчитися диригувати хором.

Музична грамота і сольфеджіо тісно пов’язані між собою і базуються на хоровому співі, а також умінні сприймати музику. Однією з активних форм музичної діяльності є гра на простих музичних інструментах. Необхідно приділяти увагу творчому розвитку студентів.

Велике значення мають практичні заняття, на яких студенти набувають навичок аналізу музичних творів, знайомляться з програмою музичного виховання, працюють з класом.

Особлива роль відводиться розвитку у студентів навичок самостійного поповнення знань, творчого педагогічного мислення. З цією метою виведено години для самостійної роботи студентів з науковою літературою (конспектування, складання плану, написання анотацій, рецензій, рефератів тощо).

Самостійна робота – це та форма навчання, в якій студент вчиться планомірно і систематично працювати з літературою, оволодіває засобами обробки інформації, опановує уміння і навички працювати самостійно з метою засвоєння необхідних знань. Тому на заняттях з музики з методикою навчання особлива роль відводиться розвитку у студента навичок самостійного поповнення знань, творчого педагогічного мислення. З цією метою студентам пропонується виконати ряд практичних завдань з основ нотної та музичної грамоти та опрацювати відповідну літературу для розкриття теоретичних питань з методики музичного виховання молодших школярів. На загал на самостійну роботу з даного предмету відводиться 57 годин.


^ Завдання курсу:


 • ознайомлення з теоретичними та практичними основами музичного виховання в школі, видами музичної діяльності школярів, формами її організації та конкретними методами роботи з дітьми різного віку;

 • оволодіння певними практичними уміннями і навичками музично-виховної роботи;

 • розвиток творчої активності студентів у оволодінні основами педагогічної професії.


Курс передбачає вивчення таких вузлових питань:


 • загальні питання музичного виховання в школі;

 • види музичної діяльності;

 • форми музично-виховної роботи;

 • ознайомлення з поглядами педагогів-музикантів на систему формування здібностей школярів;

 • організаційні питання музичного виховання в школі, планування та облік позакласної, гурткової роботи;

 • основні тенденції дитячого музичного виховання в сучасному світі;

 • матеріально-методичне забезпечення процесу музичного виховання.


Студент повинен знати:


 • основні форми організації музичної діяльності учнів у школі;

 • зміст програми «Музика», її ідейно-теоретичні основи, дидактичні принципи і методи;

 • вікові особливості музичного розвитку молодших школярів;

 • соціальну роль музичного виховання в системі виховної роботи в школі;

 • значення емоційної культури (чуттєвого сприйняття) для формування гармонійно розвинутої особистості;

 • теоретичні основи наукового дослідження і методики дослідницької та експериментальної роботи;

 • соціальну цінність української музики і розуміти взаємозв’язок та єдність зі світовою музичною культурою;

 • особливості української методичної школи;

 • тенденції розвитку дитячого музичного виховання в сучасному світі.Студент повинен уміти:

 • обирати найбільш ефективні (для даного класу і школи) форми і методи організації навчально-виховного процесу;

 • конструювати уроки музики та позакласні заходи;

 • обирати, враховуючи рівень загальномузичного і виконавського розвитку даного класу, найбільш доцільні види музичної діяльності, що сприяють активним проявам здібностей дітей;

 • здійснювати розвиваючий характер навчання шляхом використання різноманітних видів діяльності учнів і поступового нарощування їх знань і умінь;

 • будувати навчання на основі логічного, чітко побудованого пояснення;

 • керувати розвитком музично-естетичних потреб, естетичного смаку та інтересу;

 • виховувати емоційне ставлення до музики;

 • підтримувати емоційний настрій, що сприяє повноцінному засвоєнню музичного матеріалу;

 • розширювати і збагачувати світ естетичних переживань учнів, що допомагають поглибленому розумінню музичного мистецтва;

 • постійно займатись самоосвітою, збагачувати свій слуховий і виконавський досвід, накопичувати музичний матеріал, вдосконалювати майстерність спілкування із школярами;

 • втілювати в своїй роботі цікаві задуми, створювати проблемно-пошукову ситуацію;

 • реалізовувати свої теоретичні та практичні знання, виробити свій власний стиль педагога.


Критерії оцінювання:


Оцінка «відмінно» виставляється за:


 • правильне, повне засвоєння програмового матеріалу;

 • свідоме, аргументоване висвітлення теми, точне використання наукової термінології;

 • логічний, послідовний виклад матеріалу, підтвердження теоретичного матеріалу прикладами, фактами з різних сфер;

 • вміння аналізувати поняття, твердження, явища, закономірності;

 • самостійне, творче застосування знань, розкриття причин і взаємозв’язку, взаємозумовленості між ними;

 • виразність, багатогранність мови, вміння формулювати висновки та власні судження;

 • уміння правильно сформувати мету уроку, його виховну та пізнавальну спрямованість;

 • оптимальний вибір методичних прийомів на уроці;

 • здійснення міжпредметних зв’язків.


Оцінка «добре» виставляється за:


 • свідоме, повне засвоєння матеріалу програми, але з деякими

неточностями і прогалинами в другорядному матеріалі (1-2 негрубі помилки);

 • аргументована відповідь, наявність висновків і власних суджень;

 • самостійне, творче застосування відомостей, інколи з допомогою викладача;

 • незначне порушення послідовності викладу;

 • недостатня виразність мови, наявність неточностей у висновках;

 • відсутність власних творчих ідей у застосуванні прийомів методики;

 • за неповну самостійність у відповідях та при виконанні практичних завдань;

 • за незначні огріхи у виконанні музичних творів.


Оцінка «задовільно» виставляється за:


 • свідоме, але часткове засвоєння матеріалу програми;

 • допущення 3-5 незначних помилок і прогалин в знаннях, при умові виправлення з допомогою викладача;

 • самостійне, репродуктивне застосування знань за вказівкою викладача;

 • деякі порушення логічності і послідовності викладу, недостатнє розкриття суті явищ, понять;

 • недостатнє самостійне мислення, не проглядається причинно-наслідковість, взаємозв’язок;

 • бідність мовлення, відсутність висновків або їх неконкретність;

 • студент утрудняється при застосуванні теоретичних знань на практиці;

 • допущення методичних помилок при виконанні практичних завдань;

 • низька трудова дисципліна, де зорганізованість;

 • допущені помилки при використанні музичних ілюстрацій;

 • низький рівень сформованості і специфічних музичних та педагогічних навичок (диригування, спів).


Оцінка «незадовільно» виставляється за:


 • знання матеріалу за обсягом менше половини;

 • несвідоме, механічне використання лише фрагментальних знань;

 • виклад матеріалу з великими помилками, без системи і належної аргументації;

 • відсутність логіки і мислительної діяльності, не зроблені висновки, узагальнення;

 • допущено більше 5 грубих помилок у використанні наукових понять і термінології;

 • допущено грубі і методичні помилки;

 • застосування низько ефективних, нераціональних методичних прийомів;

 • незнання музичного матеріалу;

 • неспроможність пов’язати теоретичні та практичні питання;

 • мова нечітка, має багато недоліків за формою і змістом відповіді.Модуль 1. Ознайомлення з елементами нотної грамоти.


Тема: Звук та його властивості. Розміщення нот І, ІІ, малої та великої октав.

Самостійне завдання №1.

Виконання запису заданих нот в різних октавах.

^ Тема: Метр, ритм. Тривалість звуків та пауз.

Самостійне завдання №2.

Виконання ритмічних вправ з використанням різних тривалостей.

Тема: Поняття про розмір і такт.

Самостійне завдання №3.

Сольфеджування вправ, мелодій дитячих пісень.

Тема: Знаки продовження нотних тривалостей.

Самостійне завдання №4.

Групування нот з використанням знаків продовження нотних тривалостей.

Тема: Динаміка та темп як засоби музичної виразності.

Самостійне завдання №5.

Слухання музичних творів з характеристикою динаміки та темпу.


Модуль 2. Інтервали.


Тема: Поняття про інтервал. Мелодійні та гармонійні інтервали.

Самостійне завдання №1.

Визначення по слуху гармонійних і мелодійних інтервалів.

Тема: Ступенева та тонова величина інтервалу.

Самостійне завдання №2.

Визначення ступеневої та тонової величини інтервалів.

^ Тема: Інтервали між основними ступенями звукоряду.

Самостійне завдання №3.

Побудова інтервалів від заданих звуків.

Тема: Інтервальний аналіз мелодій пісень.

Самостійне завдання №4.

Виконання інтервального аналізу мелодій дитячих пісень.


Модуль 3. Лад і тональність.


Тема: Мажорний лад та його побудова.

Самостійне завдання №1.

Побудова мажорного ладу від заданих звуків.

Тема: Квінтове коло мажорних тональностей.

Самостійне завдання №2.

Визначення тональностей в музичних прикладах.

Тема: Мінорний лад. Види мінору.

Самостійне завдання №3.

Побудова мінорного ладу та його різновидів.

Тема: Паралельні та одноіменні тональності.

Самостійне завдання №4.

Побудова паралельних та одноіменних тональностей.

Тема: Основні ступені ладу (TSD).

Самостійне завдання №5.

Запис звукоряду вибраної тональності і визначення Т, S, D.

Тема: Транспонування.

Самостійне завдання №6.

Транспонування заданої мелодії в різні тональності.


Рекомендована література:


 1. Андреєва О. Основи музичної грамоти. – Київ «Музична Україна», 1988

  • с.136.

2. Римар Г. Журнал «Початкова школа», №6, 2002. Про навчання музичної

грамоти.


Модуль 4. Основні педагогічні питання музичного виховання молодших школярів.


Тема: Методика музичного виховання в системі педагогічних наук.

Самостійне завдання №1.

Роль загальноосвітньої школи в музичному вихованні учнів.

 1. Які завдання стоять перед загальноосвітньою школою щодо музичного

виховання учнів?

 1. Поясніть, як музика проникає у «немузичні» предмети.

 2. Назвіть приклади синтезу жанрів.


Тема: Роль музичного виховання школярів на сучасному етапі в початкових класах.

Самостійне завдання №2.

Розкрити основні питання становлення музичної освіти в Україні.

 1. Яким був стан музичної освіти та виховання в Київській Руси?

 2. Назвіть осередки музичної освіти в Україні-Руси.

 3. Який вплив здійснювали братські школи на культурно-естетичне життя в Україні?

 4. Яку роль відігравала Києво-Могилянська академія в поширенні музичної освіти в Україні?

 5. Розвиток музичної культури на Україні в XIX на початку XX століття.Тема: Мета і завдання музичного виховання.

Самостійне завдання №3.

Теоретичні положення, структура і зміст програми «Музика» в початковій

школі.

 1. Як розкрити тему «Про що розповідає музика?».

 2. Як розвивати уявлення дітей про музику та її значення в житті людини?

 3. Охарактеризуйте музичний розвиток першокласників.

 4. Який зміст тем , бесід музичного матеріалу в першому класі?

 5. З якими жанрами музики знайомляться учні в другому класі?

 6. Дайте характеристику рівня музичних вмінь учнів третього та четвертого класів.

 7. Що означає вираз «музика мого періоду»?Тема: Принципи та методи музичного виховання.

Самостійне завдання №4.

Дидактичні принципи музичної педагогіки.

 1. Назвіть напрямки культурно-естетичних процесів у музичній педагогіці.

 2. Дайте характеристику цих напрямків.

 3. Назвіть дев’ять принципів музичної педагогіки.Тема: Урок музики в початкових класах загальноосвітньої школи.

Самостійне завдання №5.


Структура уроку музики та його особливості.

 1. Назвіть основний принцип у побудові уроку музики.

 2. Які види музично-дидактичного матеріалу входять до складу уроку?

 3. Якими видами музичної діяльності займаються учні під час уроку?

 4. Опишіть структуру уроку.

 5. Назвіть основні типи уроків музики.

Практичне завдання:

Складіть конспект уроку музики.


Модуль 5. Види музичної діяльності молодших школярів.


Тема: Різні види музичної діяльності та зв’язок між ними.

Самостійне завдання №1.

Ведучі види музичної діяльності.

 1. Назвати види музичної діяльності молодших школярів.

 2. Розкрийте роль співів та слухання музики як основних видів музичної діяльності.

 3. Як правильно провести слухання музики під час уроку?


Тема: Хоровий спів. Дитячий голос та особливості його розвитку.

Самостійне завдання №2.

Особливості розвитку голосу хлопчиків.

 1. Назвіть періоди розвитку голосу хлопчиків, дайте їм характеристику.

 2. Що таке мутація голосу?

 3. Поясніть, які недоліки бувають у співі хлопчиків?

 4. Охарактеризуйте комутаційний період розвитку голосу хлопчиків.


Тема: Методика роботи над піснею.

Самостійне завдання №3.

Скласти послідовність розучування пісні з програми (за вибором).


Тема: Слухання музики.

Самостійне завдання №4.

Роль розвитку навичок сприйняття музики для музично-естетичного виховання.

 1. Обґрунтуйте стадії сприйняття музики під час слухання.

 2. Поясніть роль слухання у музичному розвитку учнів.

 3. Від яких психологічних і вікових факторів залежить сприйняття учнями музики?

 4. Обґрунтуйте вимоги, які висуває педагогіка до музичного матеріалу для полегшення його сприймання і засвоєння.


Практичне завдання: Скласти вступну бесіду до музичного твору для

слухання (за вибором).


^ Тема: Музична грамотність. Завдання музично-творчого розвитку школярів.

Самостійне завдання №5.

Підготовка учнів до творчої діяльності.

 1. В чому перевага створення ігрових ситуацій на початковому етапі творчого розвитку?

 2. Яка роль творчих завдань на уроці музики?

 3. Що є необхідним для активізації творчих проявів учнів молодших класів на уроці музики?


Тема: Музично-ритмічні рухи.

Самостійне завдання №6.

Практичне завдання: Скласти план інсценізації пісні з рухами.


^ Тема: Гра на дитячих музичних інструментах.

Самостійне завдання №7.

Практичне завдання: Відтворити на металофоні мелодії дитячих пісень.


^ Тема: Музично-педагогічна спадщина українських композиторів-класиків.

Самостійне завдання №8.

Практичне завдання: Скласти творче завдання, використавши методику

одного з композиторів-класиків.


Модуль 6. Форми організації музичного виховання молодших

школярів.


^ Тема: Позакласна музична робота з молодшими школярами.

Самостійне завдання №1.

Практично: Скласти сценарій музичного свята, підібрати музичний матеріал.


Рекомендована література:


 1. Дорошенко Т. Журнал «Початкова школа», №2, 2006. Прийрми формування вокальних навичок у молодших школярів на уроках музики.

 2. Дорошенко Т., Журнал «Початкова школа», №12, 1998. Вчити дітей чути музику.

 3. Кушка Я. Методика музичного виховання дітей. Ч.І –Вінниця: Нова книга, 2007 – 216с.

 4. Лобова О. Журнал «Початкова школа», №5, 2010. Уроки музики очима вчителя початкових класів.

 5. Островський В., Сидір М. Уроки музики 1 – 4 класи. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2004 – 60с.

 6. Побережна Г., Щериця Т. Загальна теорія музики., - К.: Вища школа, 2004. – 303с.

 7. Тушева В. Журнал «Початкова школа», №4, 2002. Творчі завдання на уроках музики. Методика і практика.

 8. Шинкаренко А. Журнал «Початкова школа», №4, 1996. Про урок музики як мистецтва.^ ПРИКЛАДИ ТЕСТІВ

Варіант 1.


  1. 1. Грати в ансамблі, дотримуватись темпу, динаміки, своєчасного вступу.

2. Бажати самостійно виконувати.

3. Навчити володіти найпростішими прийомами гри.

4. Сприяти розвитку музичних здібностей.

5. Викликати інтерес до музики.

6. Привчити підбирати на слух прості поспівки.

7. Розвивати творчі здібності, спонукати до самостійних дій.

8. Імпровізувати ритмічні вправи.

9. Правильно тримати інструменти.

10. Розвивати динамічний тембровий слух.


Класифікуйте відповідно названій категорії:

а) завдання гри на ДМІ;

б) мета гри на ДМІ.  1. 1. Шкільний хор.

2. Слухання музики.

3. Танцювальний гурток.

4. Оперна студія.

5. Урок музики.

6. Співи.

7. Гра на ДМІ.

8. Шумовий оркестр.

9. Музично-ритмічні рухи.

10. Музичний лекторій.

11. Літературно-музичний монтаж.

12. Творчі завдання.

13. Музичні огляди, конкурси.

14. Свята, пісні, фестивалі.


Зробіть класифікацію наведених понять, вкажіть, які з них є:

а) види музичної діяльності школярів;

б) форми організації школярів.  1. 1. Різний вік дітей.

2. Переважає одноголосся.

3. Переважає багатоголосся.

4. Обов’язкове вивчення програмового матеріалу.

5. Діти вибрані з яскравими музичними здібностями.

6. Кількість від 30 – 120 співаків.

7. Участь дітей одного віку.

8. Обмеження часу на хоровому співі.

9. Невелика кількість учасників.


Вкажіть на відмінні риси між класним і позакласним співом:

а) спів у класі;

б) спів у хорі.  1. 1. Дуже шкідливим є насичений спів на нижніх звуках і тихий на

верхніх.

2. Слуховий апарат не сформований.

3. Крайні звуки діапазону використовуються рідко.

4. Голосові зв’язки ще тонкі, короткі, слід співати не напружено.

5. Голос дістає гарне забарвлення, з’являється сила звуку,

характерні ознаки високих і низьких голосів.

6. Діти активно розвиваються фізично, зміцнюється їх голосовий

апарат, звучання голосу вирівнюється..


Визначіть рівень розвитку голосу школярів на різних етапах за віком:

а) 6 років; б) 7 років; в) 8 років; г) 9 років;

д) 10 років; е) 11 років; ж) 12 років.  1. 1. Крокування на пальцях.

2. Підскоки.

3. Перемінна хода.

4. Шикування.

5. Рухи під ліричну мелодію.

6. Рухи, що відповідають змісту, образу.

7. Боковий галоп.

8. Рухи, які розкривають зміст, сюжет пісні.

9. Кружляння.


Визначте, до якої групи належать названі групи рухів:

а) орієнтаційні; б) музично-пізнавальні;

в) творчі; г) імітаційні.

Схожі:

Музика з методикою навчання методичні рекомендації до самостійного опрацювання тематичного матеріалу для студентів напряму підготовки «початкова освіта» iconМетодика музичного виховання методичні рекомендації до самостійного опрацювання тематичного матеріалу для студентів напряму «дошкільна освіта»
Педагогічного коледжу для спеціальності «Дошкільне виховання» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалаврів. Вивчення даного курсу має...
Музика з методикою навчання методичні рекомендації до самостійного опрацювання тематичного матеріалу для студентів напряму підготовки «початкова освіта» icon«основи економічної теорії» для студентів напрямів підготовки 010102 «Початкова освіта»
Програмою відводиться 1/3 – 2/3 годин на самостійне опрацювання матеріалу дисципліни. Самостійне опрацювання спрямоване на вивчення...
Музика з методикою навчання методичні рекомендації до самостійного опрацювання тематичного матеріалу для студентів напряму підготовки «початкова освіта» iconМетодичні вказівки для самостійного опрацювання навчального матеріалу з дисципліни «Фінансовий облік» напрям підготовки 030507 «Комерційна діяльність»
Методичні вказівки містять перелік питань для самостійного опрацювання, рекомендовану літературу, методичні рекомендації як опрацьовувати...
Музика з методикою навчання методичні рекомендації до самостійного опрацювання тематичного матеріалу для студентів напряму підготовки «початкова освіта» iconМетодичні рекомендації до виконання тренувальних завдань для студентів
Тренувальні завдання для підготовки до ректорської контрольної роботи «Англійська мова (за професійним спрямуванням): Початкова освіта;...
Музика з методикою навчання методичні рекомендації до самостійного опрацювання тематичного матеріалу для студентів напряму підготовки «початкова освіта» iconМетодичні рекомендації для вчителів та учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Методичні рекомендації з організації самостійної роботи та виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання напряму...
Музика з методикою навчання методичні рекомендації до самостійного опрацювання тематичного матеріалу для студентів напряму підготовки «початкова освіта» iconМетодичні рекомендації з підготовки та складання Для студентів 5 курсу
Комплексний кваліфікаційний державний екзамен за окр «магістр» Методичні рекомендації з підготовки та складання для студентів 5 курсу...
Музика з методикою навчання методичні рекомендації до самостійного опрацювання тематичного матеріалу для студентів напряму підготовки «початкова освіта» iconМетодичні рекомендації з підготовки та складання Для студентів 5 курсу
Комплексний кваліфікаційний державний екзамен за окр «спеціаліст» Методичні рекомендації з підготовки та складання для студентів...
Музика з методикою навчання методичні рекомендації до самостійного опрацювання тематичного матеріалу для студентів напряму підготовки «початкова освіта» iconМетодичні рекомендації з підготовки та складання Для студентів 4 курсу
Комплексний кваліфікаційний державний екзамен за окр «бакалавр» Методичні рекомендації з підготовки та складання для студентів 4...
Музика з методикою навчання методичні рекомендації до самостійного опрацювання тематичного матеріалу для студентів напряму підготовки «початкова освіта» iconМетодичні рекомендації до самостійного вивчення студентами матеріалу та засоби його контролювання з кожного змістового модуля
Робоча навчальна програма дисципліни «Кримінальний процес» для студентів 4 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Музика з методикою навчання методичні рекомендації до самостійного опрацювання тематичного матеріалу для студентів напряму підготовки «початкова освіта» iconМетодичні рекомендації щодо самостійного опрацювання окремих розділів програми та виконання індивідуальних завдань
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Грунтознавство» для студентів напряму 040106...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи