Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів іу курсу стаціонарної форми навчання Напрям «Початкова освіта» icon

Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів іу курсу стаціонарної форми навчання Напрям «Початкова освіта»
Скачати 95.44 Kb.
НазваМетодичні рекомендації до самостійної роботи студентів іу курсу стаціонарної форми навчання Напрям «Початкова освіта»
Дата14.07.2012
Розмір95.44 Kb.
ТипМетодичні рекомендації


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Педагогічний коледж

Львівського національного університету імені Івана Франка


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

ІУ курсу стаціонарної форми навчання

Напрям «Початкова освіта»

«ОСНОВИ ДЕФЕКТОЛОГІЇ ТА ПРАКТИКУМ З ЛОГОПЕДІЇ»


Викладач: Куровець Т. І.

Схвалено цикловою комісією

викладачів фахових дисциплін

напряму підготовки «Корекційна освіта»

Протокол № ___від______ 2012р.

Голова __________Королюк Т.Ю.


ЛЬВІВ - 2012

Педагогам дошкільних установ та вчителям початкової школи нерідко доводиться зустрічатися з дітьми, які мають різноманітні відхилення у психофізичному розвитку, в тому числі і у розвитку мовлення. У багатьох випадках можуть зустрічатися не грубі форми порушень, а легкі (слабовиражені) відхилення від норми. тому педагогам необхідно мати поняття про всі основні види порушень розвитку, і в першу чергу – мовленнєвих, про причини, що їх викликають, а також про шляхи їх подолання та попередження.

Методичні рекомендації орієнтують студентів на самостійне, поглиблене вивчення спеціальної літератури. Виконання самостійних робіт вимагає опори на міжпредметні зв’язки з області суміжних наук; вміння орієнтуватися у теоретичному матеріалі та знаходити необхідні знання у довідковій літературі. Завдання направлені на узагальнення, осмислення та закріплення теоретичного матеріалу; на засвоєння тої чи іншої теми та термінології.

Завдання неоднорідні за ступенем складності: одні вимагають аналітичної роботи з літературою, інші – практичних дій організаційно – методичного характеру, що направлені на формування у дітей правильного мовлення.

Модуль1.

Теоретичні та методологічні основи логопедії.


Питання, які виносяться на самостійне опрацювання:

 1. «Первинні» мовленнєві розлади, спричинені поразкою або дисфункцією мовленнєвих механізмів, та «вторинні», які спостерігаються у дітей з порушеннями інтелекту, сенсорної сфери тощо.

 2. Фонетико – фонематичні процеси, лексика, граматика, зв’язне мовлення як структурні компоненти мовленнєвої діяльності.

 3. Синзитивні періоди розвитку дитини. Скласти таблицю «Розвиток активного мовлення», користуючись підручником М.К.Шеремет «Логопедія», ст.43 – 45. (7).
 1. Студенти повинні опрацювати спеціальну літературу та конспекти з прослуханих лекцій. Мовленнєві порушення часто спостерігаються як «вторинні» у дітей із затримкою психічного розвитку, з розумовою відсталістю, з вадами слуху та зору, із порушеннями рухової сфери внаслідок недостатньої комунікації, обмеженого спілкування, інформаційної обмеженості тощо, при цьому мовленнєва апарат може бути збережиним. При відповіді на перше питання слід пояснити різницю між «первинним» мовленнєвим порушенням та «вторинним», довести прикладами.

 2. Розкрити зміст понять «фонетико – фонематичні процеси», «лексика», «граматика», «зв’язне мовлення», показати їх цілісність у мовленнєвій діяльності.

 3. Користуючись підручником М.К.Шеремет «Логопедія», опрацюйте таблицю «Розвиток активного мовлення». Вкажіть сензитивні періоди розвитку дитини (сенситивність – особлива чутливість до певних зовнішніх впливів ). Дошкільне дитинство – етап найбільшого сприймання до виховних дій.

Література.

1. 1. Волкова Л.С. Логопедия.- М.,1998.

2. Эльконин Д. Б. Развитие речи в дошкольном возрасте.- М.,1958.

3. Основы логопедии с практикумом по звукопроизношению: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений /М.Ф.Волосовец. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 200с.

4. Парамонова Л.Г. Логопедия для всех. 4 – е изд. – СПб.: Питер, 2009. – 416с.: ил.

5. Филичева Т.Б.,Чевелева.Н.А.,Чиркина Г.В. Основи логопедии.- М.,1989.

6. Хрестоматия по логопедии./ Под ред.Л. С. Волковой и В.И. Селиверстова. – М. : Гуманит.изд. центр ВЛАДОС, 1997.-656с./

7. Логопедия. Підручник, друге видання, перероблене та доповнене. За ред.. М.К.Шеремет. – К.:Видавничий Дім «Слово», 2010. – 672с.


Змістовий модуль 2.

Дислалія.

Питання, які виносяться на самостійне опрацювання:

 1. Строки засвоєння звуків рідної мови дітьми в процесі нормального онтогенезу.

 2. Недоліки вимови свистячих звуків з, з, ц. та їх корекція.

 3. Недоліки вимови шиплячих звуків ш, ж, ч, щ. та їх корекція.

 4. Недоліки вимови звуків р, л. та їх корекція.

 5. Недоліки вимови звуків г, к, х. та їх корекція.

 6. Недоліки вимови твердих і м'яких приголосних звуків.

 7. Недоліки вимови дзвінких і глухих приголосних звуків.Для виконання завдань можна користуватися таблицею, що була складена у попередніх завданнях, а також опрацювати таблиці у «Логопедії» Шеремет М.К. , ст.(). Слід згадати фонетику української мови – місце та способи артикуляції звуків – ці знання необхідні для чіткого уявлення недоліків вимови звуків та їх подальшої корекції.

Література.

1. Волкова Л.С. Логопедия.- М.,1998.

2. Эльконин Д. Б. Развитие речи в дошкольном возрасте.- М.,1958.

3. Основы логопедии с практикумом по звукопроизношению: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений /М.Ф.Волосовец. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 200с.

4. Парамонова Л.Г. Логопедия для всех. 4 – е изд. – СПб.: Питер, 2009. – 416с.: ил.

5. Поваляева М.А. Справочник логопеда. - Ростов-на Дону: Феникс, 2002. -305с.

6. Филичева Т.Б.,Чевелева.Н.А.,Чиркина Г.В. Основи логопедии.- М.,1989.

7. Хрестоматия по логопедии./ Под ред.Л. С. Волковой и В.И. Селиверстова. – М. : Гуманит.изд. центр ВЛАДОС, 1997.-656с./

8. Логопедия. Підручник, друге видання, перероблене та доповнене. За ред.. М.К.Шеремет. – К.:Видавничий Дім «Слово», 2010. – 672с.

Змістовий модуль 3.

Фонетико - фонематичний мовлення.

Питання, які виносяться на самостійне опрацювання:

 1. Онтогенетичні особливості розвитку фонематичного слуху. Недорозвинення фонетико- фонематичного слуху у дітей.

 2. Методика корекційної роботи з дітьми із ФФН дошкільного віку.

 3. Методика роботи з дітьми із ФФН шкільного віку.
 1. Фонематичний слух – тонкий систематизований слух, що допомагає розрізняти і диференціювати фонеми. Фонематичний слух формується у дитини в дошкільному віці. Несформованість фонематичних процесів викликає порушення формування вимовної системи рідної мови у дітей внаслідок дефектів сприйняття й вимови фонем. Слід показати на прикладах, як саме може проявлятися недорозвинення фонетико - фонематичного слуху у дітей.

 2. Відомо, що провідною діяльністю дітей дошкільного віку є ігрова. Отже, як саме в іграх можна розвивати фонематичний слух у дошкільників – навести приклади вправ.

 3. Провідною діяльністю школярів є навчальна, хоча в учнів початкових класів ще спостерігається і ігрова. Навести приклади вправ з формування фонематичного слуху у дітей шкільного віку (використовувати як усні, так і письмові завдання).


Література.

 1. Дяченко Катерина. Логопедична читанка. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2007. – 224 с.

 2. Савченко М.А. Методика виправлення вад звуковимови фонем у дітей. – 2 – ге вид., доп. – К.: Освіта, 1992. – 176 с.

 3. Федорович Л.О. Формування правильної вимови у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку. Методичні рекомендації та дидактичний матеріал для логопедів шкіл і дитячих садків, учителів і вихователів загальноосвітніх і спеціальних освітніх закладів та батьків. – Кременчук.: Християнська Зоря, 2004. – 348 с.

 4. Логопедія. Підручник, друге видання, перероблене та доповнене. За ред.. М.К.Шеремет. – К.:Видавничий Дім «Слово», 2010. – 672с.


Змістовий модуль 4.

Тема 1: Загальне недорозвинення мовлення.

Питання, які виносяться на самостійне опрацювання:

 1. Написати психолого – педагогічну характеристику дитини із І (ІІ, ІІІ рівнем ЗНМ).

 2. Обстеження дітей із ЗНМ.

 3. Попередження мовленнєвих порушень.
 1. Для виконання завдання потрібно знати основні ознаки І, ІІ, ІІІ рівнів загального недорозвинення мовлення у дітей. Основний акцент можна зробити на характеристиці мовлення дітей у звичній обстановці та серед незнайомих. Використайте свої спостереження за дітьми па практиці у навчальному виховному закладі.

 2. У відповіді на питання допоможе «Мовленнєва картка», яку викладач демонструє при характеристиці даного мовленнєвого порушення. Опишіть послідовність обстеження, а також матеріал, який необхідний при обстеженні.Література.

 1. Ефименкова Л. Н. Формирование речи у дошкольников.- М., 1985.

 2. Жукова Н. С.,Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление задержки речевого развития у дошкольников.- М., 1973.

 3. Спирова Л.Ф. Особенности речевого развития учащихся с тяжелыми нарушениями речи. – М.,1980.

 4. Ястребова А. В. Коррекция нарушений речи у учащихся общеобразовательной школы.- М., 1984.

 5. Филичева Т.Е., Чиркина Г.В. Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего возраста с общим недоразвитием речи. -- М., 1993.

Змістовий модуль 6.

Алалія. Афазія.

Питання, які виносяться на самостійне опрацювання:

 1. Етіологія різних форм алалії.

 2. Етіологія різних форм афазії.


Для відповіді на питання слід чітко уявити різницю між алалією та афазією (афазія – «квітучій сад після бурі»). Причини алалії відрізняються від причин афазії (алалію діагностують у дітей до 2, 5 – 3 років – до періоду формування мовлення; афазію – після 3 років – коли мовлення майже сформоване). Вкажіть значення центрів Брока та Верніке – моторний та сенсорний центр – для діагностики форми алалії та афазії.


Література:

 1. Волкова Л.С. Логопедия.- М.,1998.

 2. Основы логопедии с практикумом по звукопроизношению: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений /М.Ф.Волосовец. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 200с.

 3. 3..Парамонова Л.Г. Логопедия для всех. 4 – е изд. – СПб.: Питер, 2009. – 416с.: ил.

 4. Поваляева М.А. Справочник логопеда. - Ростов-на Дону: Феникс, 2002. -305с.

 5. Филичева Т.Б.,Чевелева.Н.А.,Чиркина Г.В. Основи логопедии.- М.,1989.

 6. Хрестоматия по логопедии./ Под ред.Л. С. Волковой и В.И. Селиверстова. – М. : Гуманит.изд. центр ВЛАДОС, 1997.-656с./

 7. Логопедия. Підручник, друге видання, перероблене та доповнене. За ред.. М.К.Шеремет. – К.:Видавничий Дім «Слово», 2010. – 672с.


Змістовий модуль 7.

Тема 1: Заїкання.

Питання, які виносяться на самостійне опрацювання:

  1. Реферат «Профілактика заїкання».

  2. Підібрати комплекс ігор для роботи із дошкільниками, що заїкаються, за посібником Виготської І.Г. «Устранение заикания у дошкольников в игре».

  3. Сучасні методики подолання заїкання (Чевельова, Миронова, Ястребова, Селіверстов, Волкова).

 1. Підкресліть у відповіді величезне значення профілактики заїкання – створення тих умов, за якими заїкання не повинно розвинутися навіть у тих дітей, в яких є підґрунтя до цього (зовнішні, внутрішні причини, біологічні, соціально -психологічні).

 2. Запропонуйте по 2 – 3 гри з кожного етапу роботи з подолання заїкання у дошкільників.

 3. Акцентуйте увагу на одній з методик подолання заїкання у дошкільників («трудова терапія» Н.Чевельової, заняття за «Програмою виховання у дитячому закладі…» С.Миронової). зверніть увагу на відмінність у корекції заїкання для школярів за методикою Ястребової, Селіверстова.Література.

1. Волкова Л.С. Логопедия.- М.,1998.

2. Эльконин Д. Б. Развитие речи в дошкольном возрасте.- М.,1958.

3. Основы логопедии с практикумом по звукопроизношению: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений /М.Ф.Волосовец. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 200с.

4. Парамонова Л.Г. Логопедия для всех. 4 – е изд. – СПб.: Питер, 2009. – 416с.: ил.

5. Филичева Т.Б.,Чевелева.Н.А.,Чиркина Г.В. Основи логопедии.- М.,1989.

6. Хрестоматия по логопедии./ Под ред.Л. С. Волковой и В.И. Селиверстова. – М. : Гуманит.изд. центр ВЛАДОС, 1997.-656с./

7. Логопедия. Підручник, друге видання, перероблене та доповнене. За ред.. М.К.Шеремет. – К.:Видавничий Дім «Слово», 2010. – 672с.

Змістовий модуль 9.

Дисграфія.

Питання, які виносяться на самостійне опрацювання:

 1. Попередження порушень читання та письма та основні напрямки їх подолання.


Слід згадати значення фонематичного слуху та фонематичного сприймання для формування процесів письма та читання. Велике значення має правильна вимова звуків, диференціація їх. Отже, працювати над попередженням дислексії та дисграфії слід ще в дошкільному віці (вправи на розвиток фонематичного сдуху, виправлення вад звуковимови, розвиток дрібної моторики, орієнтація в просторі тощо). використання у корекційній роботі усних та письмових вправ.


Література.

 1. Волкова Л.С. Логопедия.- М.,1998.

 2. Эльконин Д. Б. Развитие речи в дошкольном возрасте.- М.,1958.

 3. Основы логопедии с практикумом по звукопроизношению: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений /М.Ф.Волосовец. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 200с.

 4. Парамонова Л.Г. Логопедия для всех. 4 – е изд. – СПб.: Питер, 2009. – 416с.: ил.

 5. Филичева Т.Б.,Чевелева.Н.А.,Чиркина Г.В. Основи логопедии.- М.,1989.

6.Хрестоматия по логопедии./ Под ред.Л. С. Волковой и В.И. Селиверстова. – М. : Гуманит.изд. центр ВЛАДОС, 1997.-656с./

7.Логопедия. Підручник, друге видання, перероблене та доповнене. За ред.. М.К.Шеремет. – К.:Видавничий Дім «Слово», 2010. – 672с.


Схожі:

Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів іу курсу стаціонарної форми навчання Напрям «Початкова освіта» iconМетодичні рекомендації для вчителів та учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Методичні рекомендації з організації самостійної роботи та виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання напряму...
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів іу курсу стаціонарної форми навчання Напрям «Початкова освіта» iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів з курсу
Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів з курсу "Радіоелектроніка" (для студентів 2 курсу денної та заочної...
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів іу курсу стаціонарної форми навчання Напрям «Початкова освіта» iconАнглійська мова методичні рекомендації до самостійної роботи студентів напряму підготовки «корекційна освіта»
Самостійна робота студентів – це вид навчальної діяльності студентів, який передбачає їх самостійне навчання в позаурочний час. У...
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів іу курсу стаціонарної форми навчання Напрям «Початкова освіта» icon«Корекційна освіта»
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів напрям підготовки 010105 «Корекційна освіта»
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів іу курсу стаціонарної форми навчання Напрям «Початкова освіта» iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи для студентів I курсу денної форми навчання напряму підготовки «Здоров’я людини» на 2011-2012 навчальний рік. № Назва теми
Методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів I курсу денної форми навчання напряму підготовки «Здоров’я людини»
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів іу курсу стаціонарної форми навчання Напрям «Початкова освіта» iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи студентів екстернатної форми навчання
...
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів іу курсу стаціонарної форми навчання Напрям «Початкова освіта» iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи з курсу «Вікова Основи здорового способу життя»
Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу «Вікова Основи здорового способу життя» для студентів I курсу заочної форми...
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів іу курсу стаціонарної форми навчання Напрям «Початкова освіта» iconМетодичні рекомендації щодо самостійної роботи
Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з дисципліни „Кредитна система” для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності...
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів іу курсу стаціонарної форми навчання Напрям «Початкова освіта» iconМетодичні рекомендації щодо самостійної роботи (для студентів денної форми навчання спеціальності „Психологія ) Львів 2010
Програма, плани семінарських занять та методичні рекомендації щодо самостійної роботи
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів іу курсу стаціонарної форми навчання Напрям «Початкова освіта» iconМіністерство освіти І науки молоді та спортуУкраїни херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної форм навчання з дисципліни “Соціальне страхування” напрям підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи