Вступники до ад’юнктури (на денну та заочну форми навчання) до 1 червня поточного року подають на ім\

Вступники до ад’юнктури (на денну та заочну форми навчання) до 1 червня поточного року подають на ім'я ректора такі документи
Скачати 205.04 Kb.
НазваВступники до ад’юнктури (на денну та заочну форми навчання) до 1 червня поточного року подають на ім'я ректора такі документи
Дата14.07.2012
Розмір205.04 Kb.
ТипРеферат

Вступники до ад’юнктури (на денну та заочну форми навчання) до 1 червня поточного року подають на ім'я ректора такі документи:


1) рапорт (заяву);

2) рапорт (заяву) від доктора або кандидата наук про згоду здійснювати наукове керівництво;

3) автобіографію;

4) план-проспект передбачуваних дисертаційних досліджень;.

5) довідка про успішність навчання (для курсантів випускників поточного року);

6) рекомендація на навчання від організації (для осіб сторонніх організацій);

7) характеристику-рекомендацію з місця роботи;

8) особовий листок з обліку кадрів (анкета);

9) список опублікованих наукових праць і винаходів.

Кандидати, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів,

подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової

спеціальності. Робота виконується обсягом до 25 сторінок машинописного

тексту та друкується машинописним способом або за допомогою

комп’ютера з одного боку аркуша білого паперу формату А4 (210297 мм)

через два міжрядкових інтервали. Одна сторінка має вміщувати не більш

30 друкованих рядків, в кожному з яких не повинно бути більш 60 знаків

разом з інтервалами між словами;

^ Реферат підписується виконавцем.

Науковий керівник виконує рецензію на реферат в письмовому вигляді

10) копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном - копію нострифікованого диплома) та витяг із залікової відомості;

11) посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів);

12) витяг з протоколу засідання кафедри з ухваленням напрямку майбутнього дисертаційного дослідження та наукового керівника, а для осіб, рекомендованих до ад’юнктури безпосередньо після закінчення вищого навчального закладу – витяг з протоколу засідання вченої (наукової) ради вищого навчального закладу (науково-дослідної установи);

13) витяг з протоколу засідання вченої ради факультету з ухваленням напрямку майбутнього дисертаційного дослідження та наукового керівника, а для осіб, рекомендованих до ад’юнктури безпосередньо після закінчення вищого навчального закладу – витяг з протоколу засідання вченої (наукової) ради вищого навчального закладу (науково-дослідної установи);

14) медичну довідку про стан здоров'я за формою N 286-у; (або №086)

15) копію паспорта (1, 2, 11 стор.);

16) копію ідентифікаційного коду;

17) договір на навчання (крім осіб по держзамовленню);

18) квитанція про оплату навчання (крім осіб по держзамовленню).

19) пояснювальна записка;


Ректору Національного університету

цивільного захисту України

генерал-лейтенанту служби цивільного захисту

Садковому В.П.


Клопотання


Направляємо Вам навчальну справу кандидата на навчання в ад'юнктурі університету за науковою спеціальністю ________________________________

(21.06.02-"пожежна безпека", 21.02.03-"цивільна оборона")

_______________________ ГУ МНС України в _____________________ області

(посада)

____________________________________ _____________________________

(спеціальне звання) (прізвище, ім'я, по батькові)

_________________________________, який бажає навчатися на факультеті ___________________________________________________________________.

(назва факультету або кафедри факультету)

Просимо позитивно розглянути питання щодо призначення наукового керівника кандидату на навчання _______________________________________

(прізвище та ініціали кандидата)

та допустити його до складання конкурсних вступних іспитів.


Керівник


Рекомендація


(назва підрозділу, вищого навчального закладу, науково-дослідної установи МНС України або інш.)


Для вступу до ад'юнктури Національного університету цивільного захисту України навчання за ______________________________ формою, науковою спеціальністю (денною, заочною)

_____________________________________________________________________

(шифр та назва спеціальності)

(спеціальне звання, прізвище, ім'я та по батькові)

___________________________________________________________________________________________________________

який (яка) обіймає посаду _______________________________________________

______________________________________________________________________

(місце роботи)

Має стаж роботи _________________________________________________

і зарахован(на)ий до кадрового резерву для прийняття на посаду ______________

_____________________________________________________________________


Після закінчення ад'юнктури Національного університету цивільного захисту України випускник буде прийнятий на посаду відповідно до набутого ступеня кандидата наук.


(керівник організації, яка дає рекомендацію
посада, спеціальне звання)
(підпис)
(ініціали та прізвище)


М.П.

"___" ___________ 20__ р.

(Дата)


Юридична адреса(повна назва підрозділу, ВНЗ, НДУ МНС України або інш.,


поштова адреса, телефон, Е-mail)

^ Проректору з наукової роботи Національного університету цивільного захисту України

полковнику служби цивільного захисту

Андронову В.А.^ Згод(на)ен бути науковим керівником
(прізвище, ім’я та по батькові кандидата на навчання в ад’юнктурі)

за спеціальністю(Шифр та назва наукової спеціальності)

у разі його вступу до ад’юнктури університету.

^ Передбачувана тема (напрям) дисертаційного дослідження:


___” __________ 20__ р.

(Посада, науковий ступень, вчене, спеціальне звання) (Підпис) (Ініціали та прізвище)
Згоден

Начальник кафедри ____________________

______________________________________

______________________________________
ЗРАЗОК


^ Ректорові Національного університету

цивільного захисту України

генерал-лейтенанту служби цивільного захисту

Садковому В.П.


Рапорт


Прошу Вас допустити мене до складання у 20__ році конкурсних вступних

іспитів до ад'юнктури НУЦЗ України на
форму навчання

зі спеціальності

(денна, заочна)

.
(Шифр та назва наукової спеціальності)
^ Бажаю навчатися в ад’юнктурі університету на факультеті/кафедрі(назва факультету, кафедри)


"___" ___________ 20__ р.


__________________ ___________ _________________

(Посада, спец. звання) (Підпис) (Ініціали та прізвище)


Згоден

Науковий керівник ____________________


Згоден

Начальник кафедри ____________________


Згоден

Начальник факультету ____________________


Згоден

Проректор з наукової роботи ____________________

Витяг

з протоколу засідання ________________________________________________________________

(назва кафедри, відділу, лабораторії)

від "___" ____________ 20__ р. № _____


Присутні: ____________________________________________________________

______________________________________________________________________


^ Порядок денний:

1. Надання рекомендації кандидату на навчання в ад’юнктурі університету за

науковою спеціальністю(шифр та назва спеціальності)

(спеціальне звання, прізвище, ім’я та по батькові кандидата)
Слухали: _____________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________


Виступили: ___________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________


Ухвалили:

1. Рекомендувати ___________________________________________________(спеціальне звання, прізвище, ім’я та по батькові кандидата)

до вступу в ад’юнктуру університету за спеціальністю ______________________.

Схвалити кандидатуру наукового керівника _______________________

(посада, нвуковий ступень, вчене звання,

_______________________________________________________________ та

прізвище, ім’я та по батькові)

запропонований напрямок дисертаційних досліджень ________________________ ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________


Начальник (завідувач) _______________ _________________

(підпис) (ініціали та прізвище)


Секретар кафедри _______________ _________________

(підпис) (ініціали та прізвище)


"__" __________ 20__ р.

Витяг

з протоколу засідання вченої ради ________________________________________________________________

(назва факультету, лабораторії)

від "___" ____________ 20__ р. № _____


Присутні: ____________________________________________________________

______________________________________________________________________


^ Порядок денний:

1. Надання рекомендації кандидату на навчання в ад’юнктурі університету за

науковою спеціальністю(шифр та назва спеціальності)

(спеціальне звання, прізвище, ім’я та по батькові кандидата)
Слухали: _____________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________


Виступили: ___________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________


Ухвалили:

1. Рекомендувати ___________________________________________________(спеціальне звання, прізвище, ім’я та по батькові кандидата)

до вступу в ад’юнктуру університету за спеціальністю ______________________.

Схвалити кандидатуру наукового керівника _______________________

(посада, науковий ступень, вчене звання,

_______________________________________________________________ та

прізвище, ім’я та по батькові)

запропонований напрямок дисертаційних досліджень ________________________ ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________


Начальник факультету _____________ _________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

Вчений секретар факультету _____________ _________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

"__" __________ 20__ р.


Довідка

про успішність навчання в НУЦЗ України

курсанта _____________________________________ факультету ___________

(прізвище, ім’я та по батькові) (скорочена назва)

випускника 20__ року кандидата на навчання в ад’юнктурі університету у 20__ р.^ Освітньо-кваліфікаційний рівень

Оцінки, %

Прим.*

"5"

"4"

"3"

"бакалавр"

"спеціаліст"

"магістр"


* вказується, який диплом отримає випускник (з відзнакою чи без).


"___" ___________ 20__ р.

(дата)


Начальник факультету

______________________

______________________ ______________ _________________

(спеціальне звання) (підпис) (ініціали та прізвище)


АВТОБІОГРАФІЯ

____________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

____________________________________________________________________

Пишеться власноручно по довільній формі, без поправок, вказуючи дату і місце народження, громадянство, освіту, коли і які навчальні заклади закінчив, службу в Збройних Силах, Національній гвардії, Службі безпеки, а також роботу з початку трудової діяльності і причини переходу з однієї роботи на іншу, виконання громадської роботи, склад сім'ї – короткі відомості про дружину (чоловіка), а також про батька, мати, братів, сестер своїх і дружини (чоловіка). чи притягувались Ви чи Ваші близькі родичі до судової відповідальності. Чи маєте близьких родичів за кордоном. Домашня адреса та номер телефону.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________


"___" __________ 20__ р. _______________ _____________________

(дата) (підпис) (ініціали та прізвище)

А


Місце

для

фотокартки
НКЕТА

^ (ОСОБОВИЙ ЛИСТОК З ОБЛІКУ КАДРІВ)


1. Прізвище, ім'я, по батькові ________________________________

вкажіть і колишні, якщо змінювали їх

______________________________________________________

у встановленому законом порядку

2. Дата народження _______________________________________

3. Місце народження ______________________________________

______________________________________________________

село, місто, район, область, країна

4. Громадянство __________________________________________________________

з якого часу

5. Освіта _______________________________________________________________

коли і який навчальний заклад закінчено

______________________________________________________________________

набута спеціальність

6. Чи маєте наукові праці, винаходи __________________________________________

______________________________________________________________________

7. Рідна мова, якими іншими володієте і в якій мірі ________________________________

______________________________________________________________________


8. Чи притягались Ви до кримінальної, адміністративної відповідальності

_
коли, ким, за що, міра покарання
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Відношення до військового обов'язку ________________________________________

призовник, військовозобов'язаний

_________________________________________________________________________________

не військовозобов'язаний, № військового квитка

10. Ваші близькі родичі (мати, батько, брати, сестри, дорослі діти, дружина (чоловік), а також батько, мати, брати, сестри дружини (чоловіка))

Ступінь родинних зв'язків

Прізвище, ім'я, по батькові

Дата та місце народження

Місце роботи, посада

Місце проживання


11 . Робота, що виконувалась з початку трудової діяльності (включаючи навчання у вищих, середніх спеціальних, і професійно-технічних навчальних закладах, військову службу). Підприємства, установи, організації, міністерства (відомства) вказувати назвами, які вони мали на час роботи в них. про проходження військової служби називати посаду, номер військової частини (установи), в якому військовому окрузі (флоті) вона знаходиться.

Дата

Посада з найменуванням підприємства, установи, організації, міністерства (відомства)

Місце заходження підприємства, установи, організації, (місто, область)

прийому

звільнення


Паспорт ________________________________________________________________

серія, номер, ким виданий і дата видачі

__________________________________________________________________________________

Місце проживання (домашня адреса,телефон) ____________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________


"___" _____________ 20__ року Особистий підпис __________________


Дані, наведені в анкеті, і особистий підпис завіряю.


Інспектор ____________________________________________


М.П.

План-проспект

передбачуваного дисертаційного дослідження ___________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові кандидата)

за тематикою _________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________


Наукова новизна роботи полягатиме у: ______________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________


Розділ 1. _____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(назва розділу та стислий зміст передбачуваних досліджень)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________


Розділ 2. _____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(назва розділу та стислий зміст передбачуваних досліджень)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________


Розділ 3. _____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(назва розділу та стислий зміст передбачуваних досліджень)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________


Розділ 4. _____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(назва розділу та стислий зміст передбачуваних досліджень)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________


Розділ 5. _____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(назва розділу та стислий зміст передбачуваних досліджень)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________


_______________ ____________________________

(підпис) (ініціали та прізвище кандидата або наукового керівника)

Пояснювальна записка

до теми дисертації ___________________________________________

(ініціали та прізвище кандидата на навчання або здобувача)

"_____________________________________________________________________

(попередня редакція теми дисертаційних досліджень)

______________________________________________________________________

____________________________________________________________"


(Далі стисло навести актуальність роботи, наукову новизну, об'єкт, предмет та методи дослідження, практичне значення основних результатів, які передбачається отримати)

Схожі:

Вступники до ад’юнктури (на денну та заочну форми навчання) до 1 червня поточного року подають на ім\Вступники подають на ім’я ректора університету такі документи
...
Вступники до ад’юнктури (на денну та заочну форми навчання) до 1 червня поточного року подають на ім\Вступники подають на ім’я ректора університету такі документи

Вступники до ад’юнктури (на денну та заочну форми навчання) до 1 червня поточного року подають на ім\Вступники подають на ім’я ректора університету такі документи

Вступники до ад’юнктури (на денну та заочну форми навчання) до 1 червня поточного року подають на ім\Вступники подають на ім’я ректора університету такі документи

Вступники до ад’юнктури (на денну та заочну форми навчання) до 1 червня поточного року подають на ім\Вступники до докторантури подають на ім’я ректора університету документи

Вступники до ад’юнктури (на денну та заочну форми навчання) до 1 червня поточного року подають на ім\2 особовий листок з обліку кадрів
Вступники до аспірантури або докторантури подають на ім'я керівника вищого навчального закладу, наукової установи такі документи
Вступники до ад’юнктури (на денну та заочну форми навчання) до 1 червня поточного року подають на ім\2 особовий листок з обліку кадрів
Вступники до аспірантури або докторантури подають на ім'я керівника вищого навчального закладу, наукової установи такі документи
Вступники до ад’юнктури (на денну та заочну форми навчання) до 1 червня поточного року подають на ім\Вступники до аспірантури подають
Список опублікованих наукових праць. Аспіранти, які не мають опублікованих праць, подають наукові реферати з обраної ними наукової...
Вступники до ад’юнктури (на денну та заочну форми навчання) до 1 червня поточного року подають на ім\Розклад вступних випробувань до Подільського державного аграрно-технічного університету на денну І заочну форми навчання освітньо-професійних програм підготовки «спеціаліста» у 2012 році
Подільського державного аграрно-технічного університету на денну І заочну форми навчання освітньо-професійних програм підготовки...
Вступники до ад’юнктури (на денну та заочну форми навчання) до 1 червня поточного року подають на ім\До двнз криворізький національний
Семашко, 16 з фахового випробування зі вступниками на денну, заочну форми навчання для спеціальностей
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи