Для прикріплення до вищого навчального закладу, наукової установи з метою написання кандидатської дисертації здобувач подає icon

Для прикріплення до вищого навчального закладу, наукової установи з метою написання кандидатської дисертації здобувач подає
Скачати 202.44 Kb.
НазваДля прикріплення до вищого навчального закладу, наукової установи з метою написання кандидатської дисертації здобувач подає
Дата28.07.2012
Розмір202.44 Kb.
ТипДокументи

Для прикріплення до вищого навчального закладу, наукової установи з метою написання кандидатської дисертації здобувач подає:


 1. рапорт (заяву) на ім'я керівника вищого навчального закладу;

Пишеться особисто, підписується начальником кафедри, науковим керівником, надається начальнику докторантури та ад'юнктури.

Ректору Національного університету цивільного захисту України

генерал-лейтенанту служби цивільного захисту

Садковому В.П.

Рапорт

Прошу Вас прикріпити мене до Університету здобувачем наукового ступеня кандидата наук для написання дисертації зі спеціальності _____________________________________________________

(вказати які: філософія, іноземна мова (англійська, німецька або інше.)


Дата

Посада, спец. звання підпис Ініціали та прізвище

(візи начальника кафедри, наукового керівника)


 1. рапорт (заяву) від імовірного наукового керівника на ім'я керівника вищого навчального закладу про згоду здійснювати наукове керівництво;

 2. клопотання установи, в якій працює здобувач (для здобувачів цього ж навчального закладу – клопотання підрозділу);

 3. характеристику з місця роботи;

 4. особовий листок з обліку кадрів;

 5. автобіографію;

 6. список опублікованих наукових праць і винаходів.

Кандидати, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів,

подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової

спеціальності. Робота виконується обсягом до 25 сторінок машинописного

тексту та друкується машинописним способом або за допомогою

комп’ютера з одного боку аркуша білого паперу формату А4 (210´297 мм)

через два міжрядкових інтервали. Одна сторінка має вміщувати не більш

30 друкованих рядків, в кожному з яких не повинно бути більш 60 знаків

разом з інтервалами між словами;

Реферат підписується виконавцем.

Науковий керівник виконує рецензію на реферат в письмовому вигляді

 1. копію диплома про вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра з оціночною відомістю;

 2. оригінали посвідчень про складання кандидатських іспитів (у разі наявності);

 3. витяг з протоколу засідання кафедри (лабораторії, відділу тощо) з ухваленням напрямку майбутнього дисертаційного дослідження та наукового керівника;

 4. витяг з протоколу засідання вченої ради факультету з ухваленням напрямку майбутнього дисертаційного дослідження та наукового керівника;

 5. найменування теми та розгорнутий план дисертації;

 6. пояснювальна записка;

 7. копія паспорту (1,2, 11 стор.);

 8. копія ідентифікаційного коду.

 9. Договір ( на одном з двух сторін)

 10. Квитанція про оплатуПечатати на одному аркуші з двох сторінок


А


Місце

для

фотокартки
НКЕТА


^ (ОСОБОВИЙ ЛИСТОК З ОБЛІКУ КАДРІВ)


1. Прізвище, ім'я, по батькові ________________________________

вкажіть і колишні, якщо змінювали їх

______________________________________________________

у встановленому законом порядку

2. Дата народження _______________________________________

3. Місце народження ______________________________________

______________________________________________________

село, місто, район, область, країна

4. Громадянство __________________________________________________________

з якого часу

5. Освіта _______________________________________________________________

коли і який навчальний заклад закінчено

______________________________________________________________________

набута спеціальність

______________________________________________________________________


6.

Чи маєте наукові праці, винаходи
(навести кількість монографій, наукових статей, тез доповідей наукових конференцій, патентів тощо)


7. Рідна мова, якими іншими володієте і в якій мірі ________________________________

______________________________________________________________________


8. Чи притягались Ви до кримінальної, адміністративної відповідальності

_
коли, ким, за що, міра покарання
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Відношення до військового обов'язку ________________________________________

призовник, військовозобов'язаний

_________________________________________________________________________________

не військовозобов'язаний, № військового квитка

10. Ваші близькі родичі (мати, батько, брати, сестри, дорослі діти, дружина (чоловік), а також батько, мати, брати, сестри дружини (чоловіка))

Ступінь родинних зв'язків

Прізвище, ім'я, по батькові

Дата та місце народження

Місце роботи, посада

Місце проживання
11 . Робота, що виконувалась з початку трудової діяльності (включаючи навчання у вищих, середніх спеціальних, і професійно-технічних навчальних закладах, військову службу). Підприємства, установи, організації, міністерства (відомства) вказувати назвами, які вони мали на час роботи в них. про проходження військової служби називати посаду, номер військової частини (установи), в якому військовому окрузі (флоті) вона знаходиться.

Дата

Посада з найменуванням підприємства, установи, організації, міністерства (відомства)

Місце заходження підприємства, установи, організації, (місто, область)

прийому

звільнення


Паспорт ________________________________________________________________

серія, номер, ким виданий і дата видачі

__________________________________________________________________________________

Місце проживання (домашня адреса, телефон) ___________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

"___" _____________ 20__ року Особистий підпис __________________


Дані, наведені в анкеті, і особистий підпис завіряю.


Інспектор ____________________________________________


^ М.П.


Печатати на одному аркуші з двох сторінок в 2-х примірниках


Д О Г О В І Р № _________

про підготовку здобувача НУЦЗ України


"___" __________ 2010 р. м. Харків


Національний університет цивільного захисту України, у подальшому "Університет", в особі ректора Садкового Володимира Петровича, діючого на підставі Статуту, з одного боку, та громадянин _________________________________________________, у подальшому "Здобувач", діючий на підставі вільного волевиявлення, з другого боку, уклали цей договір про таке:

^ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Університет згідно з чинним законодавством і своїм Статутом здійснює підготовку Здобувача з метою складання ним кандидатських іспитів / написання дисертації (потрібне підкреслити).

1.2. Фінансування підготовки здійснюється Здобувачем або за його дорученням іншою фізичною чи юридичною особою поетапно кожного року / одноразово за весь період підготовки (потрібне підкреслити).

^ 2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Університет зобов'язується:

- на підставі позитивних результатів співбесіди із Здобувачем за умови сплати ним коштів за навчання згідно з цим договором прикріпити Здобувача до ад'юнктури;

- здійснювати підготовку Здобувача згідно з навчальним планом, програмами, індивідуальним планом;

- за рахунок коштів, внесених за підготовку, надати Здобувачеві рівноцінне з іншими здобувачами право користуватись бібліотекою, читальним залом, аудиторною базою і таке інше.

2.2. Здобувач зобов'язується:

- протягом десяти днів з дня прикріплення до ад`юнктури компенсувати Університету витрати на підготовку згідно з пунктом 3.2. цього договору;

- щорічно за семестрами до початку занять у новому навчальному семестрі, компенсувати Університету витрати на навчання у розмірі, котрий визначається рахунком на оплату навчання, і подавати до ад`юнктури Університету документ, що свідчить про виконану оплату;

- виконувати всі вимоги, які встановлено перед здобувачами Університету навчальними програмами, індивідуальним планом, правилами внутрішнього розпорядку та Статутом Університету.

^ 3. ВАРТІСТЬ ПІДГОТОВКИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Вартість підготовки Здобувача встановлюється Університетом на підставі реальних витрат згідно з кошторисом.

3.2. Вартість підготовки за _- рік / весь період підготовки Здобувача (потрібне підкреслити) складає ( гривень коп.).

Вартість підготовки за кожен рік підготовки окремо доводиться Університетом до відома Здобувача шляхом подання рахунку на оплату навчання.

3.3. Оплата за підготовку здійснюється Здобувачем шляхом перерахування коштів у національній валюті України на розрахунковий рахунок Університету.

3.4. У випадку розірвання цього договору за ініціативою будь-якої із сторін сума, котра внесена за підготовку, Здобувачеві не повертається, за винятком ситуації, коли він не приступив до підготовки в Університеті за об'єктивними обставинами. В цьому випадку Здобувачеві повертається лише сума авансу за майбутній період навчання, про що складається відповідний акт.


4. ФОРС-МАЖОР

4.1. Жодна із сторін не несе відповідальності за повне або часткове невиконання будь-якого із своїх зобов'язань за цим договором, якщо таке невиконання пов'язано з дією нездоланних обставин, які виникли після укладення договору, або хоча й існували до його укладення, але сторони доказово про це не знали і не могли знати.

4.2. Сторона, для якої виконання своїх зобов'язань стало неможливим внаслідок дії нездоланних обставин, повинна протягом 10 діб після їх виявлення письмово повідомити іншу сторону про початок, очікуваний термін та кінець дії вище означених обставин, а також вжити всіх заходів по зменшенню можливих негативних наслідків.


^ 5. ІНШІ УМОВИ

5.1. Університет залишає за собою право в односторонньому порядку відрахувати Здобувача за невиконання без поважних причин програми підготовки, індивідуального плану, грубе порушення правил внутрішнього розпорядку, за вчинення протиправних дій, а також за порушення ним зазначених у договорі термінів оплати за підготовку.

5.2. В разі відрахування Здобувача згідно з пунктом 5.1. цього договору, сума, яка внесена за підготовку, Здобувачеві не повертається.

5.3. Зміни та доповнення до цього договору вважаються дійсними лише в тому разі, якщо вони зроблені в письмовій формі та підписані обома сторонами.

^ 6. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СУПЕРЕЧОК. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Сторони зобов'язуються вжити всіх заходів для улагодження будь-яких суперечок і розбіжностей шляхом переговорів. У протилежному випадку розв'язання суперечок здійснюється у судовому порядку.

6.2 Відповідальність за готовність дисертації до захисту в установлені терміни та її відповідність вимогам ВАК України несе Здобувач.

6.3. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

^ 7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання та діє

до " " 20 року.

7.2. При невиконанні умов цього договору протилежною стороною кожна із сторін залишає за собою право на його дострокове розірвання.


^ 8. РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

НУЦЗ України: Здобувач:

61023, м. Харків,

вул. Чернишевська, 94.

УДК в Харківській області

МФО 851011 КОД 08571363

р/р 31251272210025

ІНН 085713620317

Свідотцтво № 28756478

(плата за підготовку здобувача

через ад’юнктуру)
Домашня адреса:Паспорт:

серія

, виданий


Ідентифікаційний номер
Тел. для повідомленьВ.П. Садковий(підпис)

М. П.


Печатати на одному аркуші з двох сторінок в

АВТОБІОГРАФІЯ

____________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

____________________________________________________________________

Пишеться власноручно по довільній формі, без поправок, вказуючи дату і місце народження, громадянство, освіту, коли і які навчальні заклади закінчив, службу в Збройних Силах, Національній гвардії, Службі безпеки, а також роботу з початку трудової діяльності і причини переходу з однієї роботи на іншу, виконання громадської роботи, склад сім'ї – короткі відомості про дружину (чоловіка), а також про батька, мати, братів, сестер своїх і дружини (чоловіка). чи притягувались Ви чи Ваші близькі родичі до судової відповідальності. Чи маєте близьких родичів за кордоном. Домашня адреса та номер телефону.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


_________ _______________ _____________________

(дата) (підпис) (прізвище та ініціали)
^

Зразок клопотання про прикріплення здобувача

для написання кандидатської дисертації(на бланку установи, організації)


Ректору Національного університету

цивільного захисту України

генерал-лейтенанту служби

цивільного захисту

Садковому В.П.


Клопотання


Керівництво
клопоче про прикріплення

(Скорочена назва установи, організації)

(Прізвище, ім’я та по батькові здобувача)

до НУЦЗ України здобувачем наукового ступеня кандидата наук для написання кандидатської дисертації за спеціальністю _________________________________.

(Шифр та назва наукової спеціальності)


______________________

______________________

______________________ ______________ _______________

(Посада, спец. звання керівника) (Підпис) (Ініціали та прізвище)


^ План-проспект дисертаційних досліджень

на здобуття наукового ступеня кандидата ______________________наук

за спеціальністю ______________________________________________________


тема досліджень _______________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________


Наукова новизна роботи полягатиме у: ______________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________


Розділ 1. _____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(назва розділу та стислий зміст передбачуваних досліджень)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________


Розділ 2. _____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(назва розділу та стислий зміст передбачуваних досліджень)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________


Розділ 3. _____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(назва розділу та стислий зміст передбачуваних досліджень)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________


Розділ 4. _____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(назва розділу та стислий зміст передбачуваних досліджень)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________


Розділ 5. _____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(назва розділу та стислий зміст передбачуваних досліджень)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________


Науковий керівник _______________ ________________________

(підпис) (ініціали та прізвище кандидата)


^ Пояснювальна записка до вибору теми дисертації

(повинна містити актуальність обраної теми, її наукову новизну, предмет та об'єкт досліджень, а також основні наукові результати, які передбачується отримати)


Науковий керівник ______________ _____________________________

(Підпис) (Ініціали та прізвище)


Витяг

з протоколу засідання ________________________________________________________________

(вченої ради факультету)

від "___" ____________ 20__ р. № _____


Присутні: _________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________


^ Порядок денний:

1. Прикріплення здобувачем для написання дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних / психологічних (потрібне підкреслити) наук за

спеціальністю ______________________________________________________ ___________________________________________________________________

(шифр і назва спеціальності)

_____________________________________________________________

(прізвище, ім'я по батькові)

Слухали: ________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________


Виступили: ____________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________


Ухвалили:

1. Клопотати перед керівництвом університету про прикріплення ____________________________ здобувачем для написання дисертації.

Тема дисертації: ________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____ ______________________________________________________________

Науковий керівник: __________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________


Начальник факультету _______________ _________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

Секретар вченої ради факультету _______________ _________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

"____"__________ 20___р.


Витяг

з протоколу засідання ________________________________________________________________

(назва кафедри, відділу, лабораторії)

від "___" ____________ 20__ р. № _____


Присутні: _________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________


^ Порядок денний:

1. Ухвалення напрямку дисертаційних досліджень здобувача наукового

ступеня кандидата наук за науковою спеціальністю


(шифр та назва спеціальності)(спеціальне звання, прізвище, ім’я та по батькові кандидата)
та кандидатури наукового керівника.


Слухали:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________


Виступили:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________


Ухвалили:

1. Схвалити запропоновану тему дисертаційних досліджень здобувача ___________________________________ у редакції _____________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

та кандидатуру наукового керівника __________________________________

(посада, нвуковий ступень, вчене звання,

__________________________________________________________________ Рекомендувати тему та кандидатуру наукового керівника до подальшого затвердження на Вченій раді НУЦЗ України.


Начальник (завідувач) _______________ _________________

(підпис) (ініціали та прізвище)


Секретар кафедри _______________ _________________

(підпис) (ініціали та прізвище)


"__" __________ 20__ р.


^

Ректору Національного університету


цивільного захисту України

генерал-лейтенанту служби

цивільного захисту

Садковому В.П.


Рапорт


^ Згод(на)ен бути науковим керівником
(прізвище, ім’я та по батькові здобувача)

за спеціальністю(Шифр та назва наукової спеціальності)

у разі його/її прикріплення до НУЦЗ України здобувачем наукового ступеня

кандидата наук з метою написання кандидатської дисертації.
^ Передбачувана тема (напрям) дисертаційного дослідження:

___” __________ 20__ р.

(Посада, науковий ступень,
вчене, спеціальне звання) (Підпис) (Ініціали та прізвище)
^

Зразок рапорту/заяви про прикріплення здобувачем

для написання кандидатської дисертаціїпишеться власноручно


Ректору Національного університету

цивільного захисту України

генерал-лейтенанту служби

цивільного захисту

Садковому В.П.


Рапорт (Заява)


Прошу прикріпити мене до НУЦЗ України здобувачем наукового ступеня кандидата наук з метою написання кандидатської дисертації за спеціальністю ____________________________________________________________.

(Шифр та назва наукової спеціальності)


"___" __________ 20__ р.


_____________________

_____________________

_____________________ _______________ ________________

(Посада, спец. звання) (Підпис) (Ініціали та прізвище)

Схожі:

Для прикріплення до вищого навчального закладу, наукової установи з метою написання кандидатської дисертації здобувач подає iconФорма Секція Назва пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи
Назва пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи
Для прикріплення до вищого навчального закладу, наукової установи з метою написання кандидатської дисертації здобувач подає iconФорма Секція Назва пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи
Назва пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи
Для прикріплення до вищого навчального закладу, наукової установи з метою написання кандидатської дисертації здобувач подає iconФорма Секція Назва пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи
Назва пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи
Для прикріплення до вищого навчального закладу, наукової установи з метою написання кандидатської дисертації здобувач подає iconФорма Секція Назва пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи
Назва пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи
Для прикріплення до вищого навчального закладу, наукової установи з метою написання кандидатської дисертації здобувач подає iconФорма Секція Назва пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи
Назва пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи
Для прикріплення до вищого навчального закладу, наукової установи з метою написання кандидатської дисертації здобувач подає iconФорма Секція Назва пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи
Назва пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи
Для прикріплення до вищого навчального закладу, наукової установи з метою написання кандидатської дисертації здобувач подає iconСекція Назва пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи
Назва пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи
Для прикріплення до вищого навчального закладу, наукової установи з метою написання кандидатської дисертації здобувач подає iconСекція Назва пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи
move to 0-16360408
Для прикріплення до вищого навчального закладу, наукової установи з метою написання кандидатської дисертації здобувач подає iconАналітична довідка за останні чотири роки (2010-2013 рр.)); Відповідальний за виконання
Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності вищого навчального закладу або наукової установи (не більше...
Для прикріплення до вищого навчального закладу, наукової установи з метою написання кандидатської дисертації здобувач подає iconНаказом Міністерства освіти І
Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи