Тема Економічні потреби І виробничі ресурси icon

Тема Економічні потреби І виробничі ресурси
Скачати 271.94 Kb.
НазваТема Економічні потреби І виробничі ресурси
Дата14.07.2012
Розмір271.94 Kb.
ТипДокументи

Тема 1. Економічні потреби і виробничі ресурси.

2 год.


План.

1.Предмет і функції економічної теорії:

2.Безмежні потреби й обмеженість ресурсів:

3.Виробництво та ефективність використання ресурсів:


Економічні категорії для вивчення:


Потреби, біологічні потреби, соціальні потреби, індивідуальні потреби, групові потреби, економічні ресурси, матеріальні ресурси, людські ресурси, фактори виробництва, робоча сила, предмети праці, засоби праці, технологія виробництва, альтернативна вартість, закон зростання альтернативної вартості, економічне зростання.


Питання для самостійного опрацювання:


1.Поняття економічної теорії. Позитивна та нормативна економіка.

2. У чому полягає взаємозв”язок потреб та інтересів?

3. Що розуміють під повною зайнятістю ресурсів та повним обсягом

виробництва?

4. Яка група економічних інтересів має перевагу над іншими?

5. У деякій країні продукується лише дві групи товарів: автомобілі та фрукти.

Можливі варіанти виробництва кожного з товарів наведено у таблиці:

А

В

С

D

Е

Автомобілі

0

3

6

9

12

Фрукти

10

9

7

4

0


Визначити:

1.Альтернативну вартість кожної наступної одиниці кожного з товарів за даних умов;

2.Альтернативну вартість кожної наступної одиниці кожного з товарів за умови, що нові технології збільшать продуктивність автомобільної галузі вдвічі, а несприятливі погодні умови зменшить виробництво фруктів на 50%.


6. У деякій країні продукується лише дві групи товарів: меблі та молоко.

Можливі варіанти виробництва кожного з товарів наведено у таблиці:

А

В

С

D

Е

Меблі

18


16

12

7

0

Молоко

0

5

10

15

20

Визначити:

1.Альтернативну вартість кожної наступної одиниці кожного з товарів за даних умов.

2.Альтернативну вартість кожної наступної одиниці кожного з товарів за умови, що нові технології збільшать продуктивність у виробництві меблів удвічі, а подорожчання кредитних ресурсів спричинить зменшення випуску молочної продукції на 50%.


Контрольні питання та завдання:


1.Що є предметом економічної теорії?

2.У чому полягає суть позитивних та нормативних тверджень з економічної теорії?

3.Яке поняття відбиває нестачу чогось, що потрібне для підтримання життєдіяльності і розвитку людського організму?

4.Як називають створенілюдиною ресурси, які використовують для виробництва товарів і послуг? Матеріальні та людські ресурси.

5. Альтернативна вартість. Суть закону зростання альтернативної вартості.


Література до семінарських занять:


1.Економічна теорія. Макро - та мікроекономіка: Навчальний посібник / За ред. З. Ватаманюка та С. Панчишина. – К.: Альтернативи, 2003. – С.31-45.

2.Ватаманюк З. Вступ до економічної теорії. Курс лекцій. – Частина 1. 2-ге вид., доп. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – С.48-49.

3.Економічна теорія: політекономія. Підручник /За ред. В.Д.Базилевича. 3-тє вид., перероб. І доп. – К.: Знання-Прес, 2004. – С. 48-49.

4.Основи економічної теорії: політекономічний аспект. Підручник / Відп. ред. Г.Н.Климко. – 5-те вид., випр. – К.: Знання, 2004. – С.75-87.

5.Жовтанецький О. М., Чуба Н. В. Цікава економіка. Аксіома, 2007. – С. 204 – 234.

Тема 2. Форми виробництва. Товарна економіка.

2 год.

План

1. Генезис товарної форми виробництва:

2. Товар та його властивості.

3. Гроші та ціни;

4. Грошові системи та їхні типи:


Питання для самостійного опрацювання:


1. Суть та виникнення грошей.

2. Кількість грошей в обігу. Грошові агрегати.

3. Що розуміють під формою виробництва?

4. Ринкові ціни та їх основні функції.

5. Поняття валюти. Види валют.

6. Грошова система. Основні компоненти сучасних грошових систем.


Економічні категорії для вивчення:


Натуральне виробництво, товарне виробництво, товар, продукт, національний

продукт, вартість, споживна вартість, суспільний поділ праці, вартість, мінова вартість, ціна товару, гранична корисність, гроші, функції грошей, бартер,

загальний еквівалент, ціна, абсолютна ціна, грошова система, відносна ціна,

біметалізм, монометалізм, валюта.


Контрольні питання і завдання:


1.Чому виникає товарна форма виробництва?

2.Що розуміють під грішми? Які функції вони виконують?

3.Що з переліченого нижче не є функцією грошей:

а)міра вартості

б)засіб обміну

в)засіб праці

г)валютний курс

д)засіб нагромадження

4.Поняття ціни. Види цін.

5.Грошові системи та їхні типи.


Література до семінарських занять:


1.Економічна теорія. Макро- та мікроекономіка: Навчальний посібник / За ред. З.Ватаманюка та С. Панчишина. – К.: Альтернативи, 2003. – С.71-85.

2.Ватаманюк З. Вступ до економічної теорії. Курс лекцій. – Частина 1. 2-ге вид., доп. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – С.90-123.

3.Економічна теорія: політекономія. Підручник /За ред. В.Д. Базилевича. 3-тє вид., перероб. І доп. – К.: Знання-Прес, 2004. – С. 115-183.

4.Основи економічної теорії: політекономічний аспект. Підручник / Відп. ред. Г.Н.Климко. – 5-те вид., випр. – К.: Знання, 2004. – С.104-128.

5.Основи економічної теорії. Підручник / А.А.Чухно, П.С.Єщенко, Г.Н.Климко та ін. За заг. ред. А.А.Чухна. – К.: Вища школа, 2001. – С.98-143.

ТЕМА 3. Ринковий механізм.

2 год.


План


1.Попит та його визначники. Крива попиту та її переміщення:

2.Пропозиція та її визначники. Крива пропозиції та її переміщення.

3.Рівновага попиту і пропозиції. Ціна рівноваги:


Економічні категорії для вивчення:


попит, пропозиція, закон попиту, крива попиту, закон пропозиції, крива пропозиції, рівноважна ціна, ринкова рівновага, основні чинники, які впливають на попит, графік ціни рівноваги, основні чинники, які впливають

на пропозицію.


Питання для самостійного опрацювання:


1. Що розуміють під ринком та які основні функції він виконує?

2. Види ринків та їх характеристика.

3. Індивідуальна пропозиція фірми описується рівнянням Qsі = 5+0,5Р. На ринку 2 фірми. Визначити зміни ринкової пропозиції товару, якщо на ринок вийдуть ще 4, 7, 9 фірм.

4.

Ціна за кг

(Р)

Величина попиту

(Qd)

Величина пропозиції

(Qs)

Стан на ринку

A

B

C

D

E

5

4

3

2

1

2

4

6

8

10

8

6

4

2

0

Побудувати графік ціни рівноваги та визначити стан на ринку.


5/ Функція попиту на молоко: Q = 80+ 0,3 I – 15 P1 + 20P2

I = 15 000гр.

P2 = 5гр за 1 кг.

Визначити : 1. P1 = 0

2. P1 - ?

3. Показати графічно


6. Види попиту та пропозиції та їх характеристики.

Контрольні питання та завдання:


1. Ринкова економіка.

2.У разі підвищення ціни на каву, що відбувається із попитом на чай? Як поведе себе крива попиту на чай?

3.Які продукти називають взаємозамінюваними, а які- взаємодоповнюваними ?

4.Як зміниться попит населення на картоплю, молоко, хліб, машини, сигарети, якщо доходи зросли? Які продукти називаємо продуктами вищої

споживної цінності і які – нижчої споживної цінності?

5/Ціна рівноваги.


Література до семінарських занять:


1.Економічна теорія. Макро- та мікроекономіка: Навчальний посібник / За ред. З.Ватаманюка та С. Панчишина. – К.: Альтернативи, 2003. – С.86-91, 393-397.

2.Ватаманюк З. Вступ до економічної теорії. Курс лекцій. – Частина 1. 2-ге вид., доп. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – С.200-214.

3.Економічна теорія: політекономія. Підручник /За ред. В.Д. Базилевича. 3-тє вид., перероб. І доп. – К.: Знання-Прес, 2004. – С. 209-218,225-227.

4.Економічна теорія. Посібник вищої школи/ За заг. Ред. .Є.М.Воробйова – Харків; Київ, 2001. – С.230-239.

5.Основи економічної теорії: політекономічний аспект. Підручник / Відп. ред. Г.Н.Климко. – 5-те вид., випр. – К.: Знання, 2004. – С.186-190.

6.Основи економічної теорії. Підручник / А.А.Чухно, П.С.Єщенко, Г.Н.Климко та ін. За заг. ред. А.А.Чухна. – К.: Вища школа, 2001. – С.175-180, 182-187.

ТЕМА 4. Економічна роль держави.

2 год.


План


1.Держава як економічний суб’єкт.

2.Економічні функції держави.

3.Державні фінанси.


Економічні категорії для вивчення:


держава як інститут; держава як економічний суб’єкт; економічні функції

держави; економічні завдання державні фінанси, суб”єкти оподаткування,

об”єкти оподаткування, податкова ставка, прогресивна та пропорційна

податкові системи, прямі і непрямі податки, класифікація податків.


Питання для самостійного опрацювання:


1.Що розуміють під державним боргом?

2. Основні функції сучасної держави.

3. Правова база економіки.

4. Стабілізація національної економіки.

5. Структура державного бюджету.

6. Основні економічні завдання держави.


Контрольні питання та завдання:


1.Економічні функції держави у ринковій системі.

2.Яка роль держави як економічного суб’єкта?

3. Фінансова система держави.

4. Податкова система

5. Податки. Класифікація податків.


Література до семінарських занять:


1.Економічна теорія. Макро- та мікроекономіка: Навчальний посібник / За ред. З. Ватаманюка та С. Панчишина. – К.: Альтернативи, 2003. – С.110-113.

2.Ватаманюк З. Вступ до економічної теорії. Курс лекцій. – Частина 1. 2-ге вид., доп. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – С.267-313.

3.Економічна теорія: політекономія. Підручник /За ред. В.Д. Базилевича. 3-тє вид., перероб. І доп. – К.: Знання-Прес, 2004. – С. 422-476.

4.Основи економічної теорії: політекономічний аспект. Підручник / Відп. ред. Г.Н.Климко. – 5-те вид., випр. – К.: Знання, 2004. – С.337-373,489-537.

5.Основи економічної теорії. Підручник / А.А.Чухно, П.С.Єщенко, Г.Н.Климко та ін. За заг. ред. А.А.Чухна. – К.: Вища школа, 2001. – С.190-211.

6.Жовтанецький О.М.,Чуба Н.В. Цікава економіка. Аксіома, 2007. 204-234с.

ТЕМА 5. Ділове підприємство.

2 год.

План


1.Сутність підприємств та їх види.

2.Підприємства і фірми.

3.Суть витрат виробництва та їх види. Короткостроковий та довгостроковий періоди.

4.Суть і види виторгу фірми. Прибуток.


Економічні категорії для вивчення:


сутність підприємства; фірма; фірма з горизонтальною структурою; фірма з вертикальною структурою, фірма - конгломерат; фабрика; завод; великі, середні та малі підприємства; витрати виробництва; економічні витрати; бухгалтерські витрати; явні витрати; неявні витрати; короткостроковий період; довгостроковий період; виторг; види виторгу; прибуток; економічний прибуток; бухгалтерський прибуток; нормальний прибуток.

Завдання для самостійного опрацювання:


1.Етапи реєстрації підприємства в Україні.

2.У чому полягає різниця між економічним та бухгалтерським прибутком?

3.Рентабельність підприємства. Рівень рентабельності продукції.

4.Підприємство і підприємництво.

5.Що розуміють під моральним і фізичним зношенням капіталу?

6.Вартість обладнання, придбаного фірмою, складає 45тис.гр.од. Ліквідаційна вартість дорівнює нулю. Термін служби обладнання – 5 років. Визначити амортизаційні відрахування за кожен рік служби обладнання, якщо фірма використовує для цього:

1) метод рівномірного нарахування зносу;

2) подвійно-понижуючий балансовий метод.


Контрольні питання та завдання:


1.Що таке підприємство?

2.Яка роль підприємця в ринковій економіці?

3.Підприємства і фірми.

4.Прибуток. Види прибутку.

5.Виторг. Види виторгу.


Література до семінарських занять:


1.Економічна теорія. Макро- та мікроекономіка: Навчальний посібник / За ред. З. Ватаманюка та С. Панчишина. – К.: Альтернативи, 2003. – С.443-461.

2.Ватаманюк З. Вступ до економічної теорії. Курс лекцій. – Частина 1. 2-ге вид., доп. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – С.315-346.

3.Економічна теорія: політекономія. Підручник /За ред. В.Д. Базилевича. 3-тє вид., перероб. І доп. – К.: Знання-Прес, 2004. – С. 253-274,277-294.

4.Основи економічної теорії: політекономічний аспект. Підручник / Відп. ред. Г.Н.Климко. – 5-те вид., випр. – К.: Знання, 2004. – С.203-224.

5.Основи економічної теорії. Підручник / А.А.Чухно, П.С.Єщенко, Г.Н.Климко та ін. За заг. ред. А.А. Чухна. – К.: Вища школа, 2001. – С.236-256,318-328.

ТЕМА 6. Основні макроекономічні показники.

1 заняття

2 год.

План.

1. Макроекономіка та її функції.

2. Показники обсягу національного виробництва.

а) ВВП;

б) ВНП;

в) ЧВП;

г) НД.

3. Методи обчислення ВВП.

Економічні категорії для вивчення:


валовий внутрішній продукт (ВВП), номінальний ВВП, реальний ВВП, ВВП-розрив, кінцеві товари і послуги, проміжні товари і послуги, методи обчислення ВВП, валовий національний продукт (ВНП), національний дохід (НД).


Питання для самостійного опрацювання:


1. 4 основні сфери національної економіки.

2. Діловий ( економічний ) цикл. Графік ділового циклу.

3. Характеристика 3 методів обчислення ВВП.

4. У чому полягає різниця між ВВП і ВНП?

5. Який зміст вкладають у поняття « іноземні факторні доходи »?

6. Нижче перелічено компоненти валового внутрішнього продукту за певний рік (млрд. грн.):

Особисті видатки на споживання 50

Чисті інвестиції 6

Державні закупівлі товарів і послуг 20

Рента 3

Прибуток акціонерних підприємств 10

Відрахування на споживання капіталу 16

Процент 8

Непрямі податки на бізнес 4

Заробітна плата 42

Трансферні платежі 6

Доходи індивідуальних власників 12

Чистий експорт 3

Чисті іноземні факторні доходи, зароблені за кордоном 2


а) обчисліть ВВП , як суму видатків і суму доходів.

б) внесіть необхідні поправки до ВВП, щоб отримати валовий національний продукт.

в) обчисліть національний дохід (1) вирахуванням відповідних компонентів із валового внутрішнього продукту і (2) додаванням доходів, що становлять національний дохід.


Контрольні питання та завдання:


1.Який найбільш загальний показник обсягу національного виробництва?

2.Що таке реальний та природний ВВП, ВВП-розрив?

3.Як визначають загальний рівень цін?

4.У чому полягає відмінність ВНП від ВВП?

5.Як обчислюється національний дохід?


Література до семінарських занять:


1.Економічна теорія. Макро- і мікроекономіка: Навчальний посібник / За ред. З. Ватаманюка та С. Панчишина. – К.: Альтернативи, 2003 . – С.134-142.

2.Панчишин Степан. Макроекономіка. – К.: Либідь, 2005. – С.49-62.


ТЕМА 6. Основні макроекономічні показники.

2 заняття

2 год.

План.


1. Показники рівня зайнятості й цін.

2. Показники сфери зовнішньоекономічних зв’язків.

3. Показники розподілу доходів та рівня життя.


Економічні категорії для вивчення:


показники рівня зайнятості й цін, рівень безробіття, причини безробіття,

зайняті, безробітні, ті, що не входять до робочої сили, робоча сила країни,

коефіцієнт участі в робочій силі, рівень зайнятості, 3 види безробіття, фрикційне безробіття, структурне безробіття, циклічне безробіття, природна

норма безробіття, ІСЦ, дефлятор ВВП, дефлювання, інфлювання, закон Оукена,

платіжний баланс, показники розподілу доходів та рівня життя, особисті доходи, натуральні доходи, номінальні доходи, заробітна плата, номінальна і

реальна заробітні плати.


Питання для самостійного опрацювання:


1.У чому полягає різниця між фрикційним і структурним безробіттям? 2.Чому виникає структурне безробіття в економіці?

3.Платіжний баланс. Основні розділи платіжного балансу.

4.Коли номінальний і реальний ВВП дорівнюють одне одному?

5.Основні складові грошових доходів.

6.Які відмінності між ІСЦ та дефлятором ВВП?


Контрольні питання та завдання:


1.Охарактеризувати показники рівня зайнятості й цін.

2.Основні причини безробіття.

3.Види безробіття та їх характеристика.

4.Закон Оукена.

5.Платіжний баланс – основний показник сфери зовнішньоекономічних зв’язків.


Література до семінарських занять:


1.Економічна теорія. Макро- і мікроекономіка: Навчальний посібник / За ред. З. Ватаманюка та С. Панчишина. – К.: Альтернативи, 2003 . – С.134-142.

2.Панчишин Степан. Макроекономіка. – К.: Либідь, 2005. – С.49-62.

ТЕМА 7. Споживання та інвестиції.

2 год.

План

1.Споживання і заощадження.

2.Моделі поведінки споживача.

3.Інвестиції.


Економічні категорії для вивчення:


використовуваний дохід, заощадження, постулати Кейнса, пороговий дохід,

споживання, середня схильність до споживання, гранична схильність до споживання, постійний дохід, Кейнсіанська функція споживання, інвестиції, види інвестиційних видатків, валові інвестиції, чисті інвестиції, функція споживання, функція заощадження, гранична схильність до заощадження, середня схильність до заощадження, дисконтування.


^ Питання для самостійного опрацювання:


1.3 групи видатків домогосподарств на споживання і їх характеристика

2. У чому полягає різниця між граничною схильністю до споживання та

граничною схильністю до заощадження,

3. Д. Кейнс. Кейнсіанська функція споживання.

4. Інвестиції. 3 види інвестиційних видатків.

5. У чому полягає різниця між валовими і чистими інвестиціями?

6. Припустимо, що деяка особа має тепер 45 років, а її трудове життя почалося з 25 років. Ця особа сподівається прожити до 85 років і планує вийти на пенсію у 65 років. Щорічний дохід споживача становить 24000 грн. за рік, а його майно – 40000 грн. Обчисліть річний обсяг споживання особи згідно з моделлю життєвого циклу.


Контрольні питання та завдання:


1.Споживання та заощадження.

2. Функція споживання та функція заощадження.

3. Основні складові споживання.

4 Три постулати Кейнса.

5. Інвестиції. Валові та чисті інвестиції.


Література до семінарських занять:


1.Економічна теорія. Макро- та мікроекономіка: Навчальний посібник / За ред. З. Ватаманюка та С. Панчишина. – К.: Альтернативи, 2003 . – С.156-159,164-168, 173-176.

2.Панчишин Степан. Макроекономіка. – К.: Либідь, 2005. – С.75-85, 98-105,

112-117.

ТЕМА 8. Сукупні видатки та економічна рівновага.

2 год.

План


1.Сукупні видатки: два підходи до визначення рівноважного ВВП.

2.Мультиплікатор і акселератор.

3.Вплив міжнародної торгівлі й державного сектора на рівноважний ВВП.


Економічні категорії для вивчення:


сукупні видатки, компоненти сукупних видатків, рівноважний ВВП, мультиплікатор, ефект мультиплікатора, простий мультиплікатор, повний мультиплікатор, похідні інвестиції, чистий експорт, 2 форми прояву сукупних

видатків, 2 підходи до визначення рівноважного ВВП, витікання, ін акція,

збалансований державний бюджет, рецесійний та інфляційний розриви.


Контрольні питання та завдання:

1. Сукупні видатки та 2 форми їх прояву.

2. 2 підходи до визначення рівноважного ВВП.

3. Мультиплікатор. Простий та складний мультиплікатор.

4. Вплив міжнародної торгівлі й державного сектора на рівноважний ВВП.

5. Збалансований державний бюджет. Інфляційний та рецесійний розриви.


Питання для самостійного опрацювання:


1. Компоненти сукупних видатків та їх характеристика.

2. У чому полягає різниця між простим і складним мультиплікатором?

3. Чинники, які впливають на чистий експорт і на активність країни у світовій

торгівлі.

4. У національній економіці відсутні державна діяльність та експортно-імпортні операції. Її характеризують такі дані:

У = С + І

С = 800 + 0.8 У

І = 150

Визначте: а) рівноважний рівень доходу;

б) рівноважний рівень споживання і заощадження;

в) якщо обсяг національного виробництва = 4775,а його рівноважний рівень = 750, то скільки становитиме приріст інвестицій у запаси?

5. Нехай національну економіку описує система рівнянь:

У= С + І + G

С = 150 + 0.8 (У-Т)

І = 190

G = 250

Т = 150

Визначте: а) рівноважний рівень доходу;

б) якщо У=2500, то наскільки збільшаться інвестиції у запаси?


6.Нехай у національній економіці функція споживання має вигляд:С=200+0.75(У-Т). Заплановані інвестиції становлять 100 грошових одиниць, державні видатки і податки також по 100. Яким є рівноважний рівень доходу?


Література до семінарських занять:


1.Економічна теорія. Макро- та мікроекономіка: Навчальний посібник / За ред. З. Ватаманюка та С. Панчишина. – К.: Альтернативи, 2003 . – С.221-237.

2.Панчишин Степан. Макроекономіка. – К.: Либідь, 2005. – С.221-252.


ТЕМА 9. Сукупний попит і сукупна пропозиція.

2 год.


План


1.Сукупний попит. Крива сукупного попиту та її переміщення.

2.Сукупна пропозиція. Крива сукупної пропозиції та її переміщення.

3.Рівновага сукупних попиту і пропозиції.


Економічні категорії для вивчення:


сукупний попит, основні складові сукупного попиту, крива сукупного попиту, сукупна пропозиція, цінові й нецінові чинники сукупного попиту, крива сукупної пропозиції, рівноважний рівень цін і рівноважний обсяг виробництва, крива довгострокової сукупної пропозиції, крива короткострокової сукупної пропозиції, «перегріта» економіка.


Контрольні питання та завдання:


1.Сукупний попит та його крива.

2. Сукупна пропозиція та її крива.

3. Рівновага сукупного попиту і сукупної пропозиції.

4. Що розуміють під стагфляцією?

5. Криві сукупної пропозиції у короткостроковому та довгостроковому періодах


Питання для самостійного опрацювання:

1.Складові сукупного попиту і його складові.

2.Цінові чинники сукупного попиту та їх характеристика.

3.Нецінові чинники сукупного попиту та їх характеристика.

4.Крива сукупної пропозиції та її переміщення.

5.3 відрізки кривої сукупної пропозиції та їх характеристика.

6.Природний обсяг виробництва становить 8000 одиниць, криву АД описує рівняння У = 8200 – 2Р. Через певний відтинок часу природний обсяг виробництва збільшився на 50%, а рівняння сукупного попиту набуло вигляду:У=12350-2Р. На скільки відсотків за цей період змінився рівноважний рівень цін?


Література до семінарських занять:


1.Економічна теорія. Макро- та мікроекономіка: Навчальний посібник / За ред. З. Ватаманюка та С. Панчишина. – К.: Альтернативи, 2003 . – С.238-258.

2.Панчишин Степан. Макроекономіка. – К.: Либідь, 2005. – С.251-279.

3.Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка. – К.: Атіка, 2002. – С.54-88.

ТЕМА 10. Економічні коливання. Безробіття.

2 год.


План


1.Економічні коливання та їхні причини.

2.Втрати від безробіття та його причини.

3.Зайнятість і формування ринку праці в Україні.


Економічні категорії для вивчення:


економічні коливання, спад, дно, піднесення, вершина, втрата роботи, пошук роботи, тривалість безробіття, примусова відпустка, закон Оукена, робоча сила

країни, причини безробіття.

Контрольні питання та завдання:


1.Економічні коливання. Фази ділового циклу.

2.Які характерні риси спаду та піднесення?

3.Які особливості формування національного ринку праці в Україні?

4. Безробіття та його причини.

5. Соціально – економічні втрати від безробіття. Закон Оукена.


Питання для самостійного опрацювання:


1. Безробіття. Причини безробіття і його рівень у різних країнах.

2. Діловий цикл. Фази ділового циклу.

3. Формування ринку праці в Україні.

4. Як економісти нині пояснюють безробіття у розвинутій ринковій економіці?

5. Закон Оукена. Яку залежність виражає закон Оукена?

6. Чисельність населення країни становить 47 млн. осіб. Із них 12 млн. – діти до 16 років, а також особи, що перебувають у тривалій ізоляції. 14 млн. вибули зі складу робочої сили, 3 млн. - безробітні і 0,5 млн. – працівники, що зайняті неповний робочий день і шукають роботу. На підставі цих даних визначте рівень безробіття та величину робочої сили.


Література до семінарських занять:


1.Економічна теорія. Макро- та мікроекономіка: Навчальний посібник / За ред. З. Ватаманюка та С. Панчишина. – К.: Альтернативи, 2003 . – С.259-280.

2.Панчишин Степан. Макроекономіка. – К.: Либідь, 2005. – С.296-328.

3.Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка. – К.: Атіка, 2002. – С.149-169.

ТЕМА 11. Інфляція та методи боротьби з нею.

2 год.

План


1.Суть, види та соціально-економічні наслідки інфляції.

2.Причини інфляції. Крива Філіпса.

3.Методи боротьби з інфляцією.


Економічні категорії для вивчення:


інфляція, темп інфляції, помірна інфляція, галопуюча інфляція, гіперінфляція, інфляція передбачена і непередбачена, інфляція збалансована і незбалансована, основні соціально-економічні наслідки інфляції, сучасна інфляція, номінальний дохід, реальний дохід, причини інфляції, крива Філіпса, методи боротьби з інфляцією, інфляція попиту, інфляція пропозиції, антиінфляційні заходи.


Контрольні питання та завдання:


1.Які види інфляції розрізняють у макроекономіці?

2.Від чого залежать соціально-економічні наслідки інфляції?

3.Що породжує інфляцію?

4.Чому крива Філіпса переміщується?

5.Якщо минулого року індекс споживчих цін становив 110%, а цього року – 121%, то яким є темп інфляції?

6.Методи боротьби з інфляцією.


Питання для самостійного опрацювання:

1.Інфляція, види інфляції і їх характеристика.

2. Причини розвитку гіперінфляції в Україні у 1993р.

3. Методи боротьби з інфляцією та їх характеристика.

4. Причини інфляції.

5. Припустімо, що в 2001р.взятому за базовий, ІСЦ = 100%. У 2007р. ІСЦ =

146,2%, а в 2008р. – 163,7%. Яким буде темп інфляції?

6. Припустимо, що споживачі купують лише 4 продукти: їжу, одяг, плата за

комунальні послуги і книги. Обстеженням бюджету встановлено, що спожи-

вачі витрачають 30% свого бюджету на їжу, 20% - на одяг, 40% - на плату за

комунальні послуги і 10 % - на книги, тобто встановлено економічну вагу

кожного товару в базовому році. У розрахунковому році ціни продуктів

харчування зросли на 5%, ціни одягу – на 8%, плати за комунальні послуги –

на 12%, книг – на 15%. Визначити ІСЦ.


Література до семінарських занять:

1.Економічна теорія. Макро- та мікроекономіка: Навчальний посібник / За ред. З. Ватаманюка та С. Панчишина. – К.: Альтернативи, 2003 . – С.281-305.

2.Панчишин Степан. Макроекономіка. – К.: Либідь, 2005. – С.327-365.

ТЕМА 12. Грошовий ринок та монетарна політика.

2 год.

План


1.Грошовий ринок та процентні ставки.

2.Банківська система ринкового типу.

3.Банківські резерви та створення банківських депозитів.

4.Монетарна політика.


Економічні категорії для вивчення:


пропозиція грошей, швидкість обігу грошей, кількісне рівняння обміну, попит на гроші, реальна процентна ставка, комерційні банки, спеціалізовані фінансово-кредитні інститути, функції банків, центральний банк, Національний банк (НБУ), банківські резерви, банківські гроші, мультиплікатор грошової маси, три знаряддя управління пропозицією грошей: операції на відкритому ринку, облікова ставка, норма резервування, політика “дорогих грошей”, політика “дешевих грошей”.


Питання для самостійного опрацювання:


1.Розкрийте відмінності між попитом на гроші і попитом на товари й послуги.

2.У чому полягають головні завдання центрального банку країни?

3.У якій економічній ситуації центральний банк проводить стримувальну, а в якій стимулювальну монетарну політику?

4. Національний банк України, комерційні банки та спеціальні кредитні

інститути.

5. Коефіцієнт депонування грошей = 15%, а загальна сума вкладів становить 100 млн. грн. Визначте пропозицію грошей.

6. Припустимо, що грошова база становить 20 млрд.грн., норма резервування

rr – 0.2, а коєфіцієнт депонування cr – 0,5. Визначте повний грошовий

мультиплікатор.


Контрольні питання та завдання:

1.Грошовий ринок та пропозиція грошей.

2.Сучасна банківська система.

3. Монетарна політика.

4. НБУ, комерційні банки та спеціальні кредитні інститути.

5. Мультиплікатор грошової маси.


Література до семінарських занять:


1.Економічна теорія. Макро- та мікроекономіка: Навчальний посібник / За ред. З. Ватаманюка та С. Панчишина. – К.: Альтернативи, 2003 . – С.311-319.

2.Панчишин Степан. Макроекономіка. – К.: Либідь, 2005. – С.366-379.

Тема 13. Попит і пропозиція. Еластичність та її застосування.

2 год.

План


1.Рівноважна ціна у випадку зміни попиту й пропозиції.

2.Еластичність попиту та її концепції.

3.Еластичність пропозиції.


Економічні категорії для вивчення:


надлишок величини попиту (пропозиції), максимальна ціна, мінімальна ціна, еластичність попиту (пропозиції) за ціною, еластичний попит (пропозиція), нееластичний попит (пропозиція), одинично-еластичний попит (пропозиція), абсолютно-нееластичний попит (пропозиція), безмежно-еластичний попит (пропозиція) дугова еластичність попиту (пропозиції), точкова еластичність попиту (пропозиції),еластичність попиту за доходом, перехресна еластичність попиту.


Питання для самостійного опрацювання:


1.Дати характеристику еластичності попиту та її концепцій.

2.Охарактеризувати еластичність пропозиції.

3.Функція попиту населення на товар А має вигляд Qda= 3.75Рb - 5Рa ,функція пропозиції товару А Qsb=14+2Рa + 0.25Рb .При яких цінах на товари А і В попит і пропозиція товару А збалансується на рівні 20 одиниць?

4.Нижче наведена таблиця пропозиції даного товару виробниками А, В, С.


Р, ціна

Пропозиція виробників:

Ринкова пропозиція

А

В

С

1

4

4

5

?

2

6

5

7

?

3

8

6

9

?

4

10

7

11

?

5

12

8

13

?


а).Побудуйте графіки кривих пропозицій виробників А, В, С.

б).Визначте ринкову пропозицію даного товару. Дані занесіть в останню колонку таблиці.

в) Зобразіть на графіку криву ринкової пропозиції.

5. У яких випадках застосовують формули обчислення коефіцієнта дугової та

точкової еластичності пропозиції за ціною?

6. За яким критерієм можна визначити чи певний товар належить до групи

предметів розкоші.


Контрольні питання та завдання:


1.Поняття еластичності.

2.Еластичність попиту та її концепції.

3.Основні види еластичності попиту.

4.Еластичність пропозиції та її концепції.

5.Основні види еластичності пропозиції.


Література до семінарських занять:


1.Економічна теорія: макро- та мікроекономіка.: Навчальний посібник/ За ред. З. Ватаманюка та С. Панчишина. – К.: Альтернативи, 2005. – С. 393-410.

2. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Кн..2 \За ред..

С.Панчишина і П.Островерха. – К.: Знання, 2006. – С.19-40.


ТЕМА 14. Монополістична конкуренція та олігополія.

2 год.

План


1.Суть і основні ознаки монополістичної конкуренції .

2.Суть та основні ознаки олігополії.


Економічні категорії для вивчення:


конкуренція, монопсонія, реклама, монополістична конкуренція, ознаки монополістичної конкуренції, олігополія, ознаки олігопольних ринків, концентрація ринку, індекс Герфіндаля, лідерство у цінах, ціноутворення за принципом “витрати плюс”, олігопсонія, коефіцієнт концентрації ринку.


^ Питання для самостійного опрацювання:

1. Що таке диференціація продукту та як вона впливає на поведінку економічних суб єктів?

2. Поясніть позитивні та негативні впливи рекламної діяльності на виробників

та споживачів.

3. Дайте визначення монополістичної конкуренції та порівняйте її з ідеальними

ринковими структурами.

4. Основні причини концентрації окремих ринків.

5. Основні показники для виміру ступеня концентрації ринку.

6. Обсяги продажу фірми А складають 750 гр. од., фірми В –500гр.од., С – 250 гр. од., Д – 200 гр. од., Е – 100 гр. од., Г – 50 гр. од., а решти 26 фірм – по 25 гр. од. Визначити коефіцієнт концентрації ринку та індекс Герфіндаля.


Контрольні питання та завдання:


1. Монополістична конкуренція.

2. Олігополія та її ознаки.

3. Диференціація продукту і реклами.

4. Коефіцієнт концентрації ринку

5. Ііндекс Герфіндаля.


Література до семінарських занять:


1.Економічна теорія: макро- та мікроекономіка.: Навчальний посібник/ За ред. З. Ватаманюка та С. Панчишина. – К.: Альтернативи, 2005. – С.485 – 500.


ТЕМА 15. Ціноутворення на ринках ресурсів.

2 год.

План


1.Ціноутворення на ринку праці. Заробітна плата в різних економічних системах.

2.Величина заробітної плати.

3.Рента, процент і прибуток.


Економічні категорії для вивчення:


заробітна плата, номінальна заробітна плата, реальна заробітна плата, ставка заробітної плати, ринок праці, характеристики ринку праці, особливості ринку праці, пропозиція робочої сили, заробітна плата на конкурентному ринку праці, рента, процент, прибуток


Контрольні питання та завдання:

1.Ціноутворення на ринку праці.

2. Заробітна плата. Види заробітної плати.

3. Основні характеристики ринку праці.

4. Функції заробітної плати та їх характеристики.

5. Особливості ціноутворення на ринках ресурсів в економіці України.


Питання для самостійного опрацювання:

1. З якою метою держава встановлює мінімальну заробітну плату? Як вона впливає на зайнятість в економіці?

2/ Як співвідноситься мінімальна і реальна заробітні плати.

3. Назвіть особливості ринку праці.

4. Зіставте ринок праці з іншими відомими Вам видами ринків.

5. Які аргументи «за» і «проти» встановлення мінімальної заробітної плати.

6. Особливості ціноутворення на вітчизняному ринку праці.


Література до семінарських занять:


1.Економічна теорія: макро- та мікроекономіка.: Навчальний посібник/ За ред. З. Ватаманюка та С. Панчишина. – К.: Альтернативи, 2005. – С.522-536.

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Правничий коледж


Плани семінарських занять

з предмету: „Економічна теорія”


СКЛАЛА:

БОГОНІС М.С.


ЛЬВІВ 2009

Схожі:

Тема Економічні потреби І виробничі ресурси iconТема Економічні потреби І виробничі ресурси
Мета та завдання дисципліни, її місце в учбовому процесі. Зв’язок з іншими дисциплінами
Тема Економічні потреби І виробничі ресурси iconСпеціальність “Менеджмент організацій”
Тема Економічні потреби І виробничі можливості суспільства. Економічні інтереси
Тема Економічні потреби І виробничі ресурси iconСпеціальність “Фінанси”, “Маркетинг”
Тема Економічні потреби І виробничі можливості суспільства. Економічні інтереси
Тема Економічні потреби І виробничі ресурси iconТема економічні потреби І виробничі ресурси предмет економічної теорії
Ксенофонт (йому приписується авторство цього терміна), — це мистецтво ведення домашнього господарства. Проте економіка як дисципліна,...
Тема Економічні потреби І виробничі ресурси iconПрограма олімпіади з предмету «основи економіки» Тема 1 Предмет І метод економічної науки
Ресурси і фактори виробництва. Проблема обмеженості ресурсів і необхідність вибору. Альтернативність цілей використання обмежених...
Тема Економічні потреби І виробничі ресурси iconПитання з економічної теорії, мікро- І макроекономіки. Політекономія
Економічні потреби суспільства, їх сутність І класифікація. Економічні інтереси та їх роль у суспільному виробництві
Тема Економічні потреби І виробничі ресурси iconПитання з економічної теорії, мікро- І макроекономіки. Політекономія
Економічні потреби суспільства, їх сутність І класифікація. Економічні інтереси та їх роль у суспільному виробництві
Тема Економічні потреби І виробничі ресурси icon1. Економічна наука Зародження економічної науки. Предмет і об’єкт економічних досліджень. Потреби і ресурси. Економічні суб’єкти
Економіка та підприємництво” та галузі знань 0306 – “Менеджмент та адмі­ністрування”, проводиться за результатами фахових вступних...
Тема Економічні потреби І виробничі ресурси icon1. Економічна наука Зародження економічної науки. Предмет І об’єкт економічних досліджень. Потреби І ресурси. Економічні суб’єкти
Економіка та підприємництво” та галузі знань 0306 – “Менеджмент та адмі­ністрування”, проводиться за результатами фахових вступних...
Тема Економічні потреби І виробничі ресурси icon1. Економічна наука Зародження економічної науки. Предмет і об’єкт економічних досліджень. Потреби і ресурси. Економічні суб’єкти
Економіка та підприємництво” та галузі знань 0306 – “Менеджмент та адмі­ністрування”, проводиться за результатами фахових вступних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи