Тема 13. Попит І пропозиція. Еластичність та її застосування icon

Тема 13. Попит І пропозиція. Еластичність та її застосування
Скачати 88.66 Kb.
НазваТема 13. Попит І пропозиція. Еластичність та її застосування
Дата14.07.2012
Розмір88.66 Kb.
ТипДокументи

Тема 13. Попит і пропозиція. Еластичність та її застосування.

13.1. РІВНОВАЖНА ЦІНА У ВИПАДКУ ЗМІНИ ПОПИТУ Й ПРОПОЗИЦІЇ. МАКСИМАЛЬНІ ТА МІНІМАЛЬНІ ЦІНИ

У конкурентній економіці ринкова ціна встановлюється на такому рівні, за якого ринок "очищається" від надлишку чи нестачі величини попиту й пропозиції.

Надлишок величини попиту приводить до підвищення рівноважної ціни, а надли­шок величини пропозиції до її зниження. Весь ринковий механізм — це ніби аукціон, за якого ринок "очищається" від будь-яких надлишків і нестач величин попиту та пропозиції, і на основі їх рівноваги встановлює рівноважну ціну.

Якщо на ринку змінюється попит чи пропозиція, то це прямо позначається на рівноважних цінах. Як це відбувається? Роз­глянемо декілька випадків.

Випадок 1. Попит збільшується, пропозиція — незмінна .

Випадок 2. Пропозиція збільшується, попит — незмінний .

Випадок 3. Попит і пропозиція збільшу­ються (зменшуються) однаково

Запровадження максимальних цін, або стелі цін, що відбувається в законодавчому порядку, передбачає контроль за ви­сокими цінами та доходами. Максимальні ціни можуть бути встановлені на різних рівнях відносно рівноважної ціни: ви­ще, нижче та на рівні Р*. Тільки у випадку, коли вони встано­влюються нижче рівня рівноважної ціни, їх дія є результативною.

Прикладами запровадження максимальної ціни можуть слугувати на сьогодні контроль за квартирною платою, обмеження процентних ставок, вартість квитків на концерти суперзірок. недоступними для тих, хто їх потребує.

Запровадження в законодавчому порядку мінімальних цін обмежує право продавців реалізувати товари за нижчими ринковими цінами. Мінімальні ціни спрямовані здебільшого на забезпечення певного рівня життя і визначають мінімальні І (найменші) пенсії, стипендії, зарплату тощо.

Мінімальна ціна може бути встановлена вище, нижче або на рівні ^ Р*. Лише у випадку, коли Ртin>Р*, обмеження ціни є результативним .

Показовим прикладом запровадження мінімальної ціни є ринок праці, де на основі попиту на працю і пропозиції праці встановлюється ціна праці — заробітна плата .

Законодавче встановлення мінімальної зарплати, вищої за рівноважну, приво­дить до надлишку величини пропозиції праці порівняно з її попитом, тобто до по­яви безробітних.

^ 18. 2. ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ ТА її КОНЦЕПЦІЇ

Еластичність – це поняття, яке застосовується для визначення реагування однієї змінної на зміну іншої (наприклад, величина попиту на зміну ціни і т.д.), відсоток, на який змінюється одна змінна у відповідь на один відсоток зміни іншої змінної.

Підвищення ціни на товар спричиняє зменшення попиту на нього і збільшення його пропозиції. Зниження ціни супро­воджується протилежними наслідками: попит на товар збільшуєтеся, йогo пропозиція зменшується. Проте для всебічного вивчення економічних процесів урахування даної загальної закономірності є недостатнім, оскільки різні товари по-різному реагують на зміну ціни. Скажімо, якщо ціна на молоко зросте у два рази, то попит на молоко зменшиться. Але якщо у два рази зросте ціна на пляшку "кока-коли", то попит зменшиться значно більше, ніж у випадку з молоком. Це пояснюється тим, що людям легше обійтися без "кока-коли", яка має багато замінників, ніж без мо­лока, замінників у якого мало. Коли зростає ціна на сіль, покупці все одно купу­ють стільки солі, скільки потрібно, й попит майже не змінюється, якщо ж дорож­чають квитки на літак, попит на цей вид транспорту різко знижується, і населен­ня користується дешевшим видом транспорту, наприклад залізничним.

^ Відношення відсотка зміни попиту на товар до відсотка зміни ціни називають еластичністю попиту за ціною. Цей показник характеризує ступінь реагування по­купців на зміну ціни і позначається через E(d)

^ ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ = відсоток зміни величини попиту на товар / відсоток зміни ціни товару.

Зауважимо, що еластичність попиту завжди має від'ємне значення. Знак "мінус" підкреслює обернену залежність між ціною і величиною попиту. Економісти зазвичай опускають знак "мінус" і звертають увагу лише на абсолютне значення еластичності попиту за ціною.

Для вимірювання еластичності по­питу за ціною найчастіше застосовується концепція дугової еластичності попиту.

Дугова еластичність попиту харак­теризує відносну зміну величини попиту, зумовлену відносною зміною ціни на певній частині кривої попиту, тобто на дузі.

Відносна зміна у величині попиту ви­значається діленням фактичної різниці у

величинах попиту, що спостерігається на відрізку між точками А і В (Q2—Q1), на середнє значення між двома величинами попиту, що відповідають цим точкам – (Q2+ Q1 /2). Аналогічно відносна зміна в ціні визначається діленням фактичної різниці в цінах, що спостерігається на відрізку між двома точками А і B—(P2-P1), на середнє значення ціни, що відповідає цим точкам, — (Р2-Р1/2).

Дугова еластичність попиту = фактична різниця у величині попиту/середнє значення величини попиту/фактична різниця в ціні/середнє значення ціни/

Наприклад, ціна підвищилася від 4 до 5 грошових одиниць, що спричинило зменшення величини попиту на товар від 50 до 30 умовних одиниць:

E(d)=30-50/30+50/5-4/5+4=-2,25

Залежно від абсолютного значення розрізняють п'ять видів еластичності попиту.

1. Ed > 1, попит еластичний.

Відносна зміна у величині попиту є більшою за відносну зміну ціни

% Qd>% P.

2.| Ed\ < 1, попит нееластичний.

Відносна зміна у величині попиту є меншою за відносну зміну ціни .

% Qd<% P.

3.| Ed\ = 1, попит одинично-еластичний.

Відносна зміна у величині попиту дорівнює відносній зміні ціни .

4. \Ed\ = 0, попит абсолютно нееластичний.

5. \Еd\ = ~ , попит безмежно – еластичний.

Величина попиту абсолютно не залежить від відносної зміни ціни . Крива попиту набирає вигляду вертикальної прямої. Це можливо в тому випадку, коли покупці вирішують: "Купуватимемо цей товар за будь-якої ціни". Однак наші фінансові ресурси обмежені, тому абсолютно нееластичний попит є теоре­тичним випадком.

Відносна зміна ціни зумовлює відносно безмежну зміну величини попиту .

% P=?% Qd.

Дугова еластичність попиту дає змогу визначити "середню" еластичність на дузі кривої попиту. Однак крива попиту має різну еластичність у кожній своїй ча­стині. Тому для точного визначення еластичності попиту використовують концепцію точкової ела­стичності попиту.

Точкова еластичність попиту характеризує відносну зміну величини попиту, обу­мовлену відносною зміною ціни в характерній точці кривої попиту. Для визначення точкової еластичності попиту застосовують формулу:

Ed в точці А = ОР / РТ,

де О — початок координат; Р - ціна і в характерній точці; Т — точка перетину кривої попиту з віссю ціни.

Точкова еластичність попиту демон­струє всі види еластичності попиту.

^ Еластичність попиту за ціною і загальний дохід продавця (виторг

від продажу)

Еластичність попиту за ціною найчастіше застосовується для того, щоб визначити, як зміниться загальний дохід продавця в разі зміни ціни на товар. Загальний дохід визначається як добуток кількості проданого товару на його ціну.

Унаслідок різної еластичності попиту між зміною ціни і зміною загального до­ходу встановлюються різні взаємозалеж­ності. Розглянемо три можливі випадки.

Випадок 1. Попит відносно еластичний (E(d) >1). Відсоток зміни ціни є меншим за відсоток зміни величини попиту. При­пустімо, що ціна підвищилася від Р1 до Р2, а величина попиту зменшилася від Q1 до Q2.

Випадок 2. Попит відносно нееластичний (E(d)<1). Відсоток зміни ціни є більшим за відсоток зміни величини попиту.

Випадок 3. Попит одинично-еластичний (E(d) =1). Відсоток зміни ціни дорівнює відсотку зміни величини попиту.

Визначники еластичності попиту за ціною.

1.Кількість та близькість товарів-замінників.

2.Частка бюджету споживача, що витрачається на купівлю товару.

3.Потреби в товарі.

4.Період часу, необхідний для пристосування до змін у цінах.

^ 18. 3. ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПРОПОЗИЦІЇ

Якщо еластичність попиту описує реагування покупців на зміну ціни, то відповідно еластичність пропозиції описує реагування продавців на зміну ціни. Еластичність пропозиції (Es) за ціною визначається відношенням відсотка зміни ве­личини пропозиції товару до відсотка зміни його ціни:

Es=% Qs / % P

Концепцію еластичності пропозиції за ціною застосовують переважно у фор­мах дугової та точкової еластичності пропозиції.

^ Дугова еластичність пропозиції характеризує спричинену зміною Ціни на товар у відсотках відсоткову зміну величини пропозиції на певній частині кривої пропозиції, тобто на дузі. Для визначення дугової еластичності пропозиції застосовуємо таку саму формулу, як для дугової еластичності попиту, з єдиною по­правкою, що О — це величина пропозиції, а не попиту:

Залежно від абсолютного значення дугової еластичності пропозиції розрізня­ють п'ять її видів.

1.\ES\ >/, пропозиція еластична

% QS > % Р

2.\ES\ <\, пропозиція нееластична

% QS < % Р

3.\ES\ =1, пропозиція одинично-еластична

% QS = % Р

4.| ES | =0, пропозиція абсолютно нееластична

% QS = 0% Р

5.\ES\ = ?, пропозиція безмежно еластична

% QS = ?% Р

Якщо дугова еластичність пропозиції дає нам середнє значення еластичності (на окремому відрізку кривої S, тобто на дузі), то точне значення ми отримуємо, застосо­вуючи точкову еластичність пропозиції.

^ Точкова еластичність пропозиції хара­ктеризує зміну величини пропозиції у відсотках, спричинену відсотковою зміною ціни на товар у характерній точці кривої пропозиції.

Для визначення точкової еластичності пропозиції використовуємо вже знайо­му формулу:

^ Es y точці А =ОР / РТ

О — початок координат; Р— ціна;

Т— точка перетину кривої пропозиції з віссю ціни.

Точка Т— це мінімальна ціна, якої вимагають виробники, перш ніж вони що-небудь запропонують на ринок.

За точкової еластичності пропозиції спостерігаємо три випадки : 1) Es >1 (крива S перетинає вісь ціни ви­ще початку координат); 2) Es =1 (крива S проходить через початок координат); 3) Es <1 (крива S перетинає вісь ціни нижче початку координат).

Основні визначники еластичності пропозиції за ціною.

1.Час.

2.Вартість розширення виробництва.

3.Можливості і вартість зберігання товару.

4.Взаємозамінюваність ресурсів у виробництві.

Підсумки

  1. Завжди існує рух до рівноваги або рівноважної ціни. В умовах надлишку величини попиту чи величини пропозиції ринковий механізм через гру кон­куренції, без будь-якого втручання ззовні ліквідує ці надлишки і встановлює ринкову рівновагу, а на її основі — рівноважну ціну.

  2. Уряд у законодавчому порядку може втручатися в ринковий механізм, при­зупинивши його функції через установлення максимальних цін, нижчих за рівноважні, або мінімальних цін, вищих за рівноважні. В обох випадках дії уряду вимагають вагомих підстав, оскільки супроводжуються як позитивни­ми, так і негативними наслідками.

  3. Покупці й продавці реагують на зміну цін різних товарів і послуг неоднако­во, через що в мікроаналізі особливе місце належить дослідженню кон­цепції еластичності попиту та пропозиції за ціною.

  4. Важливі питання в концепції еластичності попиту - це встановлення взаємозалежностей між зміною ціни та зміною загального доходу продав­ця за еластичного, нееластичного та одинично-еластичного попиту.

Схожі:

Тема 13. Попит І пропозиція. Еластичність та її застосування iconТема 3 (попит і пропозиція)
Задач Мінімальна ціна пропозиції дорівнює 20. При збільшенні ціни на 12 пропозиція завжди збільшується на При яких цінах пропозиція...
Тема 13. Попит І пропозиція. Еластичність та її застосування iconIso 9000: 2000. Нові підходи. Система менеджменту якості як об'єкт автоматизованого керування
Саме, пропозиція на ринку охоплює всі аспекти того, що запропонувала фірма споживачу І чим забезпечена ця пропозиція. Адже, у дійсності,...
Тема 13. Попит І пропозиція. Еластичність та її застосування iconJ (j=1,n), виконувана i-м виконавцем, вимагає витрат (оплати, часу) Cij
Пропозиція І попит у кожному пункті відправлення І пункті призначення дорівнює одиниці. Якщо яку роботу не можна доручити якомусь...
Тема 13. Попит І пропозиція. Еластичність та її застосування iconТема попит на гроші
Література: Манків (розділи 7; 18). Мікроекономіка І макроекономіка (Ч.ІІ, тема 7). Мэнкью ( гл. 6‚ стор. 231-267 ); Макконел‚ Брю...
Тема 13. Попит І пропозиція. Еластичність та її застосування iconТема банківська система та пропозиція грошей
Література: Манків (розділи 18; 10-2; 11). Мікроекономіка і макроекономіка (Ч.ІІ, тема 7). Мэнкью (гл. 18); Макконел‚ Брю ( гл. 15‚...
Тема 13. Попит І пропозиція. Еластичність та її застосування iconВ. Чорновола галузево-регіональний підхід розміщення підприємств
Адже, відносно легко знайти місце де потрібно спорудити нове підприємство врахувавши місця існування його споживачів І їх попит....
Тема 13. Попит І пропозиція. Еластичність та її застосування iconТема 10. Застосування правових норм План
Загальні вимоги правильного застосування правових норм. Основні стадії застосування правових норм
Тема 13. Попит І пропозиція. Еластичність та її застосування iconТема структура ринку. Ринок досконалої конкуренції
Особливості ринку досконалої конкуренції. Попит, виручка і прибуток конкурентної фірми
Тема 13. Попит І пропозиція. Еластичність та її застосування iconАнкета учасника проекту study tour to the netherlands ми раді, що вас зацікавила пропозиція
Ми раді, що вас зацікавила пропозиція відвідати Нідерланди у рамках учбового туру
Тема 13. Попит І пропозиція. Еластичність та її застосування iconЗастосування масажу в передстартових станах каратиста саєнко В. Г., Ласкорунський В. Ю. Державний заклад „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”
Застосування різних видів масажу у змагальній діяльності є важливою складовою в досягненні перемоги, а, отже, обрана тема наукового...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи