Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Процеси І обладнання хімічних виробництв» icon

Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Процеси І обладнання хімічних виробництв»
Скачати 98.24 Kb.
НазваПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Процеси І обладнання хімічних виробництв»
Дата14.07.2012
Розмір98.24 Kb.
ТипРозрахунок

Перелік дисциплін, які виносяться

для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра

зі спеціальності «Процеси і обладнання хімічних виробництв»


Процеси та апарати хімічної технології

Обладнання хімічних виробництв

Розрахунок і конструювання машин та апаратів хімічних виробництв

Математичне моделювання хіміко-технологічних процесів


Програми дисциплін


Процеси та апарати хімічної технології


Загальні відомості

Класифікація основних процесів. Загальні принципи аналізу і розрахунку процесів та апаратів. Системи одиниць вимірювання фізичних величин.

Гідромеханічні процеси

Гідростатика. Диференційне рівняння рівноваги Ейлера. Основне рівняння гідростатики. Практичне використання основного рівняння гідростатики. Гідродинаміка. Основні характеристики руху рідини. Рівняння нерозривності потоку. Рівняння Бернуллі для ідеальної і реальної рідини. Гідродинамічна подібність. Гідравлічний опір у трубопроводах. Гідродинаміка зернистих шарів.

Переміщення рідин

Основні параметри насосів. Напір та висота всмоктування. Відцентрові та поршневі насоси. Насоси інших типів.

Переміщення та стиснення газів

Термодинамічні основи стиснення газів. Поршневі компресори. Відцентрові компресори. Вакуумні насоси.

Розділення неоднорідних систем

Відстоювання. Фільтрування. Центрифугування. Розділення газових систем.

Перемішування в рідких середовищах

Механічне перемішування. Механічні мішалки. Пневматичне перемішування. Перемішування в трубопроводах.

Основи теплопередавання в хімічній апаратурі

Теплові баланси. Передавання тепла теплопровідністю. Теплове випромінювання. Передавання тепла конвекцією. Складна тепловіддача. Теплопередавання. Нестаціонарний теплообмін.

Нагрівання, охолодження, конденсація

Нагрівання водяною парою і гарячою водою. Нагрівання продуктами горіння. Нагрівання високотемпературними теплоносіями. Нагрівання електричним струмом. Охолодження до звичайних температур. Охолодження до низьких температур. Конденсація пари. Конструкції теплообмінних апаратів. Порівняльна характеристика нагрівальних апаратів. Розрахунок теплообмінних апаратів.

Випарювання

Однокорпусні випарні установки. Багатокорпусні випарні установки. Конструкції випарних установок. Розрахунок багатокорпусних установок.

Основи масопередавання

Рівновага під час масопередавання. Швидкість масопередавання. Рушійна сила масопередавання. Розрахунок основних розмірів масообмінних апаратів. Масопередавання з твердою фазою.


Абсорбція

Рівновага під час абсорбції. Матеріальний та тепловий баланси процесу абсорбції. Швидкість абсорбції. Конструкція абсорбційних апаратів. Розрахунок абсорбційних апаратів. Десорбція.

Перегонка рідин

Характеристика двофазних систем рідина-пара. Проста перегонка. Ректифікація. Спеціальні види перегонки.

Екстракція

Рівновага в системах рідина-рідина. Методи екстракції. Конструкція екстракційних апаратів. Розрахунок екстракційних апаратів. Рівновага і кінетика вилуговування. Методи розчинення і вилуговування. Розрахунок апаратів для розчинення і вилуговування.

Адсорбція

Характеристика адсорбентів. Рівновага під час адсорбції. Динаміка адсорбції. Десорбція. Конструкції і розрахунок адсорбентів. Йонообмінні процеси.

Сушіння

Основні параметри вологого повітря. х діаграма вологого повітря. Рівновага під час сушіння. Матеріальний і тепловий баланс під час сушіння. Визначення витрати повітря і тепла на сушіння. Швидкість процесу сушіння. Конструкції сушарок. Спеціальні види сушіння.

Кристалізація

Рівновага під час кристалізації. Вплив умов кристалізації на властивості кристалів. Методи кристалізації. Конструкції кристалізаторів. Розрахунок кристалізаторів.


Література

1. Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии / А.Г. Касаткин. – 9-е изд. – М. : Химия, 1973. – 754 с.

2. Гельперин Н.И. Основные процессы и аппараты химической технологии : в 2 т. / Н.И. Гельперин. – М. : Химия, 1981. – 812 с.

3. Плановский Е.Н. Процессы и аппараты химической и нефтехимической технологии / Е.Н. Плановский, П.И. Николаев. – 3-е изд. – М. : Химия, 1987. – 540 с.

4. Павлов К.Ф. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии / К.Ф. Павлов, П.Г. Романков, А.А. Носков. – Л. : Химия, 1987. – 576 с.


Обладнання хімічних виробництв


Теоретичні основи подрібнення матеріалів

Призначення і методи подрібнення. Класифікація машин для подрібнення, теоретичні основи подрібнення. Характеристики якості подрібнення.

Щокові дробарки

Загальні відомості і класифікація. Щокові дробарки з простим рухом щоки. Щокові дробарки зі складним рухом щоки. Розрахунок основних параметрів щокових дробарок.

Конусні дробарки

Класифікація дробарок. Призначення та класифікація конусних дробарок; будова дробарок з верхнім підвісом рухомого конуса; будова дробарок для середнього і дрібного дроблення; розрахунок основних параметрів дробарок.

Валкові дробарки

Загальні відомості і класифікація. Призначення, принцип дії та класифікація валкових дробарок; конструкції дробарок з гладкими, зубчастими і ребристими валками; дезінтеграторні валкові дробарки. Розрахунок основних параметрів валкових дробарок

Бігуни

Призначення, принцип дії та класифікація бігунів; конструкції бігунів мокрого та сухого подрібнення; розрахункові параметри бігунів.

Дробарки ударної дії

Загальні відомості і класифікація. Конструкції молоткових і роторних дробарок. Розрахункові відомості.

Барабанні кульові млини

Теоретичні основи помелу; призначення помелу; класифікація млинів. Млини періодичної дії. Кульові млини неперервної дії з розвантаженням через порожнисті цапфи. Кульові млини з ґратчастою діафрагмою. Кульові млини з периферійним розвантаженням. Конічні млини. Трубні млини. Деталі та вузли трубних млинів. Розрахунок основних параметрів млинів.

Середньохідні млини

Призначення та класифікація середньохідних млинів. Кульові кільцеві середньохідні млини. Розрахунок параметрів кульових середньохідних млинів. Валкові середньохідні млини. Розрахункові параметри валкових середньохідних млинів. Ролико-маятникові млини.

Млини ударної дії

Загальні відомості і класифікація. Шахтні млини. Аеробильні млини. Дезінтегратори.

Млини надтонкого помелу

Загальні відомості. Інерційні і граційні вібраційні млини. Струминні млини.


Література

1. Дубинін А.І. Обладнання для подрібнення матеріалів : навч. посіб. / А.І. Дубинін, Я.М. Ханик, В.М. Атаманюк. – Львів : вид-во НУ «Львівська політехніка», 2005. – 140 с.

2. Чернобыльский И.И. Машины и аппараты химической промышленности / И.И. Чернобыльский, А.Г. Бондарь. –М. : Машиностроение, 1975. – 456 с.

3. Сапожников М.Я. Механическое оборудование предприятий промышленности строительных материалов, изделий и конструкций / М.Я. Сапожников. – М., 1971. –382 с.


Розрахунок і конструювання машин та апаратів хімічних виробництв


Основні положення про проектування та конструювання машин та апаратів.

Основні причини, які впливають на конструкцію хімічних апаратів та машин. Визначення основних розмірів апаратів періодичної дії. Час оптимальної роботи апаратів безперервної дії. Основні вимоги, які ставляться до конструкцій машин і апаратів. Основні етапи створення технічних об’єктів. Розрахунки під час проектування та конструювання. Передумови вибору конструкційних матеріалів для хімічних машин і апаратів. Вибір конструкційних матеріалів залежно від робочої температури. Врахування повзучості і релаксації під час вибору конструкційних матеріалів.

Розрахунок і конструювання тонкостінних циліндричних апаратів

Конструювання і розрахунок ємнісних апаратів, які працюють під атмосферним тиском. Конструювання і розрахунок вертикальних циліндричних резервуарів. Конструювання і розрахунок горизонтальних циліндричних резервуарів. Конструювання і розрахунок прямокутних апаратів і резервуарів. Розрахунок циліндричних обичайок, навантажених внутрішнім тиском. Порядок розрахунку стінок апаратів на міцність, які навантажені внутрішнім тиском. Розрахунок корпусів апаратів, які навантажені зовнішнім тиском. Розрахунок довгих циліндричних обичайок, які навантажені зовнішнім тиском. Розрахунок коротких циліндричних обичайок, які навантажені зовнішнім тиском. Порядок розрахунку апаратів, які працюють під зовнішнім тиском. Розрахунок кришок і днищ апаратів. Конструювання та розрахунок фланцевих з’єднань. Вибір прокладок. Розрахунок і компенсація ослаблення стінок резервуарів отворами. Розрахунок вертикальних апаратів на вітрове навантаження. Конструювання та розрахунок вузлів для приєднання апаратів, їх огляду і встановлення. Розрахунок опор та лап.

Розрахунок і конструювання апаратів високого тиску

Розрахунок товстостінних апаратів, навантажених внутрішнім тиском. Розрахунок товстостінних апаратів, навантажених зовнішнім тиском. Розрахунок товстостінних апаратів, навантажених зовнішнім і внутрішнім тиском. Побудова епюр напружень у товстостінних апаратах. Температурні напруження, які виникають у товстостінних апаратах. Конструювання ущільнень, затворів, кришок та днищ для апаратів високого тиску. Методи виготовлення товстостінних апаратів.

Розрахунок і конструювання кожухотрубних теплообмінників

Конструювання вузлів і деталей кожухотрубних теплообмінників. Причини, які впливають на вибір теплообмінників. Розрахунок температурних напружень у теплообмінниках жорсткої конструкції. Розрахунок трубних ґраток теплообмінників жорсткого типу. Розрахунок плаваючих трубних решіток. Розрахунок лінзових компенсаторів. Порядок розрахунку та проектування теплообмінників.

Конструювання машини для подрібнення матеріалів

Основи розрахунку щокових, конусних, валкових та молоткових дробарок. Основи розрахунку та конструювання обертових барабанних апаратів. Розрахунок і конструювання привода барабана. Ущільнення обертових барабанів. Розрахунок бандажів і опорних роликів.

Випробовування апаратів, транспортування, монтаж

Виконання умов техніки безпеки під час конструювання машин і апаратів. Експериментальні методи дослідження напружень і деформацій. Електричні, оптичні, рентгенівські та інші методи визначення деформацій і напружень. Перевірка якості швів. Транспортування і монтаж обладнання.


Література

1. Атаманюк В.М. Конспект лекцій з курсу «Розрахунок і конструювання машин та апаратів хімічних та силікатних виробництв. Розрахунок ємнісних апаратів» / В.М. Атаманюк. – Львів : вид-во НУ «Львівська політехніка», 2001. –99 с.

2. Домашнев А.Д. Конструирование и расчет химических аппаратов / А.Д. Домашнев. – М. : Машгиз, 1961. – 623 с.

3.Топтуненко Е.Т. Основы конструирования и расчета химических аппаратов и машин : в 2 ч. / Е.Т. Топтуненко. – Ч. 1. – Х. : изд-во Харьковского ун-та, 1968. – 275 с. Ч. 2. – К. : Вища шк., 1974. – 218 с.


Математичне моделювання хіміко-технологічних процесів


Основні поняття математичного моделювання хіміко-технологічних систем

Суть методу математичного моделювання. Основні поняття та визначення у математичному моделюванні. Системи, процеси.

Моделювання структури потоку

Модель ідеального перемішування, ідеального витіснення, коміркова, дифузійна та комбіновані моделі. Перевірка адекватності моделі структури потоку.

Математичні моделі теплових процесів

Моделювання процесів теплопередавання і теплоперенесення. Процес теплопередавання через стінку. Математичні моделі теплообмінників типу «перемішування–перемішування», «перемішування–витіснення» та «витіснення–витіснення». Процес теплоперенесення у твердих тілах.

Математичні моделі типових масообмінних процесів

Моделювання процесів масоперенесення і масопередавання. Процеси екстракції із твердих тіл. Процеси кристалізації. Процеси висушування.

Математичні моделі хімічних реакторів

Моделювання процесів хімічних перетворень. Кінетика хімічних реакцій. Кінетичні моделі реакторів за ізотермічних та неізотермічних умов.

Побудова моделей експериментально-статистичними методами

Статистичні моделі. Кореляційний та регресійний аналіз. Обчислення оцінок коефіцієнтів рівняння регресії методом найменших квадратів. Перевірка моделі на адекватність. Теорія планування експерименту. Повний факторний експеримент. Дробовий факторний експеримент. Плани другого порядку.

Методи оптимізації хіміко-технологічних процесів

Постановка задачі, оптимізації. Функція мети. Критерій оптимізації. Види критеріїв. Класифікація методів і загальна стратегія розв’язування задач оптимізації. Принцип максимуму. Загальна схема розв’язування задач за допомогою принципу максимуму. Застосування методу динамічного програмування. Методи лінійного програмування для оптимізації хіміко-технологічних процесів. Нелінійне програмування. Одномірна пошукова оптимізація: метод дихотомії, метод золотого січення. Багатомірна пошукова оптимізація: метод сканування, метод по координатного спуску. Градієнтні методи оптимізації. Класифікація і загальна характеристика. Метод крутого сходження Бокса-Вілсона. Алгоритм методу.


Література

1. Ахназарова С.Л. Оптимизация експеримента в химии и химической технологии / С.Л. Ахназарова, В.В. Кафаров. –М. : Высш. шк., 1988.

2. Бондарь А.Г. Математическое моделирование в химической технологии / А.Г. Бондарь. – К. : Вища шк., 1973. – 279 с.

3. Бояринов А.И. Методы оптимизации в химической технологии / А.И. Бояринов, В.В. Кафаров. – М. : Химия, 1969. – 564 с.

4. Кафаров В.В. Методы кибернетики в химии и химической технологии / В.В. Кафаров. – М. : Химия, 1971. – 496 с.

Схожі:

Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Процеси І обладнання хімічних виробництв» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Процеси і обладнання хімічних виробництв»
Класифікація основних процесів. Загальні принципи аналізу і розрахунку процесів та апаратів. Системи одиниць вимірювання фізичних...
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Процеси І обладнання хімічних виробництв» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Обладнання переробних І харчових виробництв»
...
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Процеси І обладнання хімічних виробництв» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Обладнання переробних і харчових виробництв»
...
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Процеси І обладнання хімічних виробництв» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів»
Класифікація основних процесів. Загальні принципи аналізу І розрахунку процесів та апаратів. Системи одиниць вимірювання фізичних...
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Процеси І обладнання хімічних виробництв» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Хімічні технології органічних речовин»
Матеріальний баланс простих І складних хімічних реакцій. Безрозмірні характеристики матеріального балансу реакцій
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Процеси І обладнання хімічних виробництв» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Автомобільні дороги і аеродроми»
move to 0-21563267
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Процеси І обладнання хімічних виробництв» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Промислове і цивільне будівництво»
move to 0-21563264
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Процеси І обладнання хімічних виробництв» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Міське будівництво та господарство»
move to 0-21563265
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Процеси І обладнання хімічних виробництв» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Мости і транспортні тунелі»
move to 0-21563268
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Процеси І обладнання хімічних виробництв» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Хімічні технології тугоплавких неметалевих І силікатних матеріалів»
Технологія І обладнання виробництва в’яжучих матеріалів та виробів на їх основі. Технологія І обладнання виробництва кераміки та...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи