О. С. Квачан ассистент каф міжнародної економіки двнз «уабс нбу» Вплив глобалізації на вимоги до формування фінансової звітності в Україні icon

О. С. Квачан ассистент каф міжнародної економіки двнз «уабс нбу» Вплив глобалізації на вимоги до формування фінансової звітності в Україні
Скачати 38.85 Kb.
НазваО. С. Квачан ассистент каф міжнародної економіки двнз «уабс нбу» Вплив глобалізації на вимоги до формування фінансової звітності в Україні
Дата15.07.2012
Розмір38.85 Kb.
ТипДокументи

О.С.Квачан

ассистент каф. міжнародної економіки

ДВНЗ «УАБС НБУ»

Вплив глобалізації на вимоги до формування фінансової звітності в Україні

Розвиток зовнішньоекономічної діяльності підприємств та організацій України, глобалізаційні процеси на ринку постачальників капіталу висувають нові вимоги до формування та подання інформації у фінансовій звітності суб’єктів господарювання. Глобалізація є якісно новим етапом розвитку світової економіки, у процесі якого з’являються нові користувачі інформації, що вимагає уніфікації вимог до складання фінансової звітності задля можливості її розуміння.

Особливого значення набуває розуміння фінансистами та управлінським персоналом не тільки економічної сутності показників фінансової діяльності суб’єкта господарської діяльності, а й принципів та методики побудови компонентів звітності, методів обліку її елементів за національними та міжнародними стандартами.

З огляду на те, що застосування країною міжнародних стандартів обліку та фінансової звітності розглядаються як необхідний елемент економічної інтеграції та механізму макроекономічної рівноваги, отже, одним з напрямків розвитку національних облікових систем є їх гармонізація в рамках інтегрованих міжнаціональних угрупувань. На тлі глобалізаційних процесів навіть сформувалася нова модель обліку – інтернаціональна, яка висуває уніфіковані вимоги до обліку фінансової інформації та формування звітності на основі Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Невід'ємною рисою капіталовкладень в інші країни є підвищений ризик. Можливим напрямком зниження ризику є забезпечення інвесторів адекватною інформацією, щодо фінансових результатів діяльності компанії. У зв'язку з цим. почали проводитися роботи з міжнародної стандартизації бухгалтерського обліку та звітності. Необхідно зазначити, що протягом історії розвитку систем обліку паралельно з «європейськими» - міжнародними стандартами формувалися також американські стандарти GAAP, цілі у цих документів однакові – уніфікувати підходи до бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності задля спрощення її розуміння та трактування зовнішніми та внутрішніми користувачами. Останнім часом намітилася тенденція до зближення цих стандартів на користь міжнародних.

Завдяки розширенню технічних можливостей користувачі облікової інформації усього світу отримали можливості доступу до необхідної інформації для інвестиційної та аналітичної роботи з підприємствами. Інформація фінансової звітності, складеної за МСФЗ, відрізняється досить високим рівнем якості (вимоги до якості інформації висуваються у Концептуальній основі МСФЗ), детальністю і, отже, надає ширші можливості для прийняття оптимальних економічних рішень. Однак зростання якості формування інформації, у тому числі в складі фінансової звітності, складеної з дотриманням усіх вимог стандартів, не гарантує правильності доведення її до користувачів. Дослідження доводять, що на тлі зростання обсягу інформації за рахунок вдосконалення технологій збору, зберігання, обробки і передачі все більше відчувається зниження можливостей її ефективного використання. Зміна значимості інформаційного фактора в управлінській діяльності, збільшення обсягу її потоків іноді навіть ускладнює прийняття адекватних економічних рішень. Інакше кажучи, під об'єктивними обмеженнями облікової системи слід розуміти концептуальну сукупність складових системи бухгалтерського обліку. Як складова частина облікової системи, звітність виступає одночасно органічним елементом управлінського обліку.

На даний момент суб'єктивним обмеженням обсягу та якості бухгалтерської інформації виступає встановлена сукупність форм фінансової звітності, та рядків, що у ній подаються. В Україні, на відміну від світового досвіду, форми звітності прийняті на законодавчому рівні, перелік назв рядків, що включаються до кожної форми, також. Регламентація форм звітності галузевого або відомчого характеру свідчить про те, що вона носить ще більш суб'єктивний характер, а зміст такої звітності обмежується даними, необхідними для виконання перспективних і поточних галузевих або відомчих завдань.

«Зарегульованість» обліку на державному рівні в Україні стримує повний перехід підприємств до складання звітності за міжнародними стандартами, уніфікацію національних стандартів відповідно до міжнародних. Адже деякі принципи і норми до побудови фінансової звітності є неприйнятними на вітчизняному ґрунті.

Перехід українських підприємств до складання звітності за вимогами МСФЗ на рівні держави розглядається як забезпечення підприємств ефективним механізмом для виходу на міжнародні ринки капіталу і як новий комплексний підхід до процесу формування фінансової інформації. Це актуально на даний момент, адже пред'являються якісно нові вимоги до компаній, що бажають успішно конкурувати на міжнародних ринках. Це вдасться зробити тільки в разі надання товарів або послуг, що мають додаткову цінність для споживача. Для цього необхідна наявність гнучкої організаційної структури, зокрема можливості, пристосовуватися до прискорених темпів змін і циклів ділової активності. Успішно функціонуюча організація з гнучкою структурою повинна збирати, аналізувати і обробляти потоки інформації в реальному режимі часу. Перехід на МСФЗ є першим важливим кроком.

Сучасні тенденції глобалізації інформації здійснюють прямий вплив на національні облікові системи, стають причиною їх змін. Під впливом інформаційного фактора в області облікової стандартизації виникають проблеми, які вимагають адекватних рішень. Зміни організаційної та фінансової структур, перехід на сучасні методи управління являються досить складними процесами в організаційному і технічному плані, вимагають багато сил та часу. Але вони життєво необхідні в сучасних ринкових умовах, тому що дозволяють впроваджувати і розвивати інформаційні технології, призначені для того, щоб зробити підприємство максимально ефективним за рахунок досягнення високої якості управління.

Схожі:

О. С. Квачан ассистент каф міжнародної економіки двнз «уабс нбу» Вплив глобалізації на вимоги до формування фінансової звітності в Україні iconУдосконалення інструментів управління процентним ризиком банку башлай С. В., к е. н., доцент двнз «уабс нбу»; Шиян Д. В
Башлай С. В., к е н., доцент двнз «уабс нбу»; Шиян Д. В. асистент, Севастопольський інститут банківської справи двнз «уабс нбу»
О. С. Квачан ассистент каф міжнародної економіки двнз «уабс нбу» Вплив глобалізації на вимоги до формування фінансової звітності в Україні iconImproving of program-target method of local budgets planning асистент каф міжнародної економіки двнз «уабс нбу»
Ключові слова: програмно-цільовий метод планування бюджету, місцевий бюджет, державна стратегія розвитку, критерій ефективності бюджетних...
О. С. Квачан ассистент каф міжнародної економіки двнз «уабс нбу» Вплив глобалізації на вимоги до формування фінансової звітності в Україні iconФактори впливу на формування прибутку банків україни утяганов І. Р., студент 4-го курсу, двнз «уабс нбу» Науковий керівник: Криклій О. А
На даний час перед банківською системою України постає суттєва проблема – подолання негативних наслідків світової фінансової та економічної...
О. С. Квачан ассистент каф міжнародної економіки двнз «уабс нбу» Вплив глобалізації на вимоги до формування фінансової звітності в Україні iconАндрєєва Г.І., к е. н., доцент кафедри обліку І аудиту двнз «уабс нбу» м. Суми
Андрєєва Г.І., к е н., доцент кафедри обліку І аудиту двнз «уабс нбу» м. Суми історичні аспекти строкового ринку (ринку похідних...
О. С. Квачан ассистент каф міжнародної економіки двнз «уабс нбу» Вплив глобалізації на вимоги до формування фінансової звітності в Україні iconІ. М., магістрант двнз "Українська академія банківської справи нбу"
Безумовно, саме проект по заміні мсфз (ias) 39 І деякі інші зміни методів обліку (включаючи зміни, що стосуються фінансових інструментів...
О. С. Квачан ассистент каф міжнародної економіки двнз «уабс нбу» Вплив глобалізації на вимоги до формування фінансової звітності в Україні iconЛекція 10 Вимоги до Приміток до річної фінансової звітності та правила виправлення помилок
Зміст розділів І методика складання Приміток до річ­ної фінансової звітності за формою №5
О. С. Квачан ассистент каф міжнародної економіки двнз «уабс нбу» Вплив глобалізації на вимоги до формування фінансової звітності в Україні iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми двнз "уабс нбу" 2013 удк 658. 114. 45(075. 8)
Управління фінансами акціонерних товариств [Текст] : навчальний посібник / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія...
О. С. Квачан ассистент каф міжнародної економіки двнз «уабс нбу» Вплив глобалізації на вимоги до формування фінансової звітності в Україні iconМетоди управління ліквідністю банку
Серпенінова Ю. С. Методи управління ліквідністю банку / Ю. C. Серпенінова // Проблеми І перспективи розвитку банківської системи...
О. С. Квачан ассистент каф міжнародної економіки двнз «уабс нбу» Вплив глобалізації на вимоги до формування фінансової звітності в Україні icon«Страховий ринок України в умовах фінансової глобалізації», яка відбудеться у двнз «Київський національний економічний університет
Сучасні тенденції розвитку світового ринку страхування та їх вплив на страхові ринки країн з трансформаційними економіками
О. С. Квачан ассистент каф міжнародної економіки двнз «уабс нбу» Вплив глобалізації на вимоги до формування фінансової звітності в Україні icon«Страховий ринок України в умовах фінансової глобалізації», яка відбудеться у двнз «Київський національний економічний університет
Сучасні тенденції розвитку світового ринку страхування та їх вплив на страхові ринки країн з трансформаційними економіками
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи