Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства програма І робоча програма icon

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства програма І робоча програма
Скачати 457.66 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства програма І робоча програма
Сторінка1/2
Дата15.07.2012
Розмір457.66 Kb.
ТипДокументи
  1   2


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО

ГОСПОДАРСТВА


Програма і робоча програма

навчальної дисципліни

«Організація послуг харчування»

(для студентів 2 курсу всіх форм навчання напряму підготовки «Туризм»)


ХАРКІВ – ХНАМГ - 2007

Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Організація послуг харчування» (для студентів 2 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 0504 - «Туризм») / Укл.: Усіна А.І., Давидова О.Ю. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 38 с.


Укладачі: к. т. н., доц. А.І. Усіна,

к. т. н., доц. О.Ю.Давидова

Рецензент: проф., д. е. н. Писаревський І.М.


^ Рекомендовано кафедрою туризму і готельного господарства ,

протокол засідання № 2 від 27 вересня 2007 р.


ЗМІСТ


Вступ

1. Програма навчальної дисципліни

1.1. Мета, предмет та місце дисципліни

1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни (відповідно до стандартів ОПП)

1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги

    1. Рекомендована основна навчальна література

1.5.Анотація програми навчальної дисципліни

2. Робоча програма навчальної дисципліни

    1. Кваліфікаційні вимоги до студентів у сфері ресторанних послуг

    2. Тематичний план навчальної дисципліни

2.3. Зміст навчальної дисципліни за змістовими модулями

2.4. Плани лекцій

2.5. Плани семінарських, практичних та лабораторних занять

2.6. Індивідуальне завдання

2.7. Самостійна робота студентів

2.8. Контрольні запитання для самодіагностики

2.9. Індивідуально-консультативна робота

2.10. Методики активізації процесу навчання

2.11. Система поточного та підсумкового контролю знань студентів

    1. Список літератури

2.12.1. Нормативно-правові акти

2.12.2. Основні підручники й навчальні посібники

2.12.3. Додаткова література

2.12.4. Ресурси мережі Internet

4

6

6


7

8

8

9

11


12

13

14

17


19

22

23

25

29

30


31

36

36

36

36

37

ВСТУП


Метою викладання дисципліни “Організація послуг харчування” є формування у студентів комплексу знань щодо історичного розвитку ресторанного бізнесу та його перспектив у сучасних умовах, особливостей організації-основного та допоміжного виробництва, робочих місць та раціональної організації праці робітників виробничої та обслуговуючої ланки в закладах ресторанного господарства, основ організації послуг з харчування та обслуговування у закладах ресторанного господарства, а також навчити їх застосовувати отримані знання при вирішенні різнопланових та конкретних завдань з організації роботи кожної ланки закладів ресторанного господарства.

Завдання дисципліни полягає в набутті спеціальних знань та практичних навичок з визначення складу функцій та виробничо-торговельної структури закладів ресторанного господарства, визначення потреб підприємства в сировині та предметах матеріально-технічного забезпечення, в розробці виробничої програми підприємств, графіків праці робітників виробництва та обслуговуючого підрозділу закладів ресторанного господарства, виявлення резервів підвищення ефективності використання робочого часу, уміння бути підприємливими, ініціативними при вирішенні різнопланових питань з організації послуг харчування в закладах ресторанного господарства.

Дисципліна базується на знаннях, які студенти отримали, вивчаючі фундаментальні та професійно-орієнтовані дисципліни.

У дисципліні поєднується вивчення теоретичних питань з основ організації роботи основного та допоміжного виробництва, а також основ організації торговельного підрозділу закладів ресторанного господарства, як складових загального процесу надання послуг з організації харчування та обслуговування.

Вивчення дисципліни “Організація послуг харчування” спрямоване на те, щоб студенти засвоїли логічний зв’язок усіх підсистем підприємства та їх вплив на ефективність усієї системи.


дисципліна формує у студентів якості майбутнього керівника підприємства та кваліфікованого менеджера і підготовлює їх до розв’язань практичних питань в нових умовах господарювання.

Для формування знань та умінь фахівця рекомендується співвідношення різних форм навчання: лекцій, практичних, лабораторних та семінарських занять.

Програма впроваджена відповідно до навчального плану та кваліфікаційної характеристики спеціальностей.

^ 1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Програма навчальної дисципліни „Організація послуг харчування” розроблена для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 0504 - „Туризм”.


^ 1.1. Мета, предмет та місце дисципліни


Головною метою курсу є формування у студентів системних знань з питань організації основних та допоміжних процесів виробництва, його складових, оперативного управління виробництвом, раціональної організації праці, основ організації обслуговування споживачів.

Завданням вивчення дисципліни є теоретична та практична підготовка фахівців з таких питань:

- сучасна класифікація та типізація закладів ресторанного господарства;

- терміни та визначення галузі;

- раціональне розміщення мережі закладів ресторанного господарства;

- загальна та виробничо-торговельна структура закладів;

- організація постачання ресторанного господарства;

- організація складського, тарного та транспортного господарства;

- організація робочих місць у закладах ресторанного господарства;

- раціональна організація праці в ресторанному господарстві;

- основи організації обслуговування в закладах ресторанного господарства;

- основні вимоги до виробничого і обслуговуючого персоналу закладів ресторанного господарства.

Предметом вивчення дисципліни “Організації послуг харчування“ є загальні принципи організації основних та допоміжних підрозділів виробництва, організації постачання закладів у сучасних умовах, організації виробничого процесу, робочих місць, організації трудових процесів, оперативного управління виробництвом, основ організації обслуговування споживачів різних типів підприємств ресторанного господарства.

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця

Перелік дисциплін, на які
безпосередньо спирається
вивчення даної дисципліни

Перелік дисциплін, вивчення яких
безпосередньо спирається
на дану дисципліну

Вступ до гостинності

Технологія ресторанних послуг

Етика і естетика
Санітарія і гігієна

^ 1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни

(відповідно до стандартів ОПП)

Модуль 1. Організація послуг харчування

Змістові модулі (ЗМ):

ЗМ 1.1. Організація виробництва послуг на підприємствах ресторанного господарства

Укрупнені навчальні елементи:

1. Предмет, мета, зміст курсу.

2. Особливості організації роботи та типи закладів ресторанного господарства.

3. Організація допоміжного виробництва закладів ресторанного господарства.

4. Теоретичні основи організації виробництва закладів ресторанного господарства.

ЗМ 1.2. Організація праці та обслуговування споживачів у закладах ресторанного господарства

1. Раціональна організація праці в закладах ресторанного господарства.

2. Основи організації обслуговування споживачів в закладах ресторанного господарства.


^ 1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги


Вміння
(за рівнями сформованості)
та знання

Сфери діяльності

(виробнича,
соціально-виробнича, соціально-побутова)

Функції діяльності
у виробничій сфері

(проектувальна, організаційна, управлінська, виконавська,
технічна, і т. ін.)

За результатами оцінки й атестації робочих місць розробляти раціональні схеми, їх планування та організації

виробнича

організаційна

Співпрацювати з державними та громадськими інституціями, які забезпечують захист прав споживачів


^ 1.4. Рекомендована основна навчальна література


1. ДСТУ 3862-99 „Громадське харчування. Терміни та визначення.”

2. ДСТУ 4281: 2004 ”Заклади ресторанного господарства. Класифікація”

3. Збірник нормативних документів державного регулювання у сфері бізнесу / Уклад.: О.І.Черевко, Л.П. Малюк, Г.В. Дейниченко. – Харків: “Фавор ЛТД”, 2003. – 440с.

4. Радченко Л.А. Организация производства на предприятиях общественного питания. Ростов-на-дону: „Феникс” , 2003. – 352 с.

5.Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания. Учебник. – М.: Издательский центр «Академия», 2003.– 416с.

6. Барановский В.А. Организация обслуживания на предприятиях общественного питания/ Серия «Учебники, учебные пособия». – Ростов-на-Дону: „Феникс”, 2004 – 352с.


^ 1.5. Анотація програми навчальної дисципліни

Організація послуг харчування


Головною метою дисципліни є формування у студентів системних знань з питань організації основних та допоміжних процесів виробництва, його складових, оперативного управління виробництвом, раціональної організації праці, основ організації обслуговування споживачів.

Предметом вивчення дисципліни “Організація послуг харчування” є загальні принципи організації основних та допоміжних підрозділів виробництва, основи організації обслуговування споживачів різних типів підприємств ресторанного господарства.

Дисципліна розрахована на 1 модуль, який складається з двох змістових модулів: ЗМ 1.1. Організація виробництва послуг на підприємствах ресторанного господарства; ЗМ 1.2. Організація праці та обслуговування споживачів у закладах ресторанного господарства.


Аннотация программы учебной дисциплины

Организация услуг питания


Главной целью дисциплины является формирование у студентов системных знаний по вопросам организации основных и вспомогательных процессов производства, его составляющих, оперативного управления производством, рациональной организации труда, основ организации обслуживания потребителей.

Предметом изучения дисциплины “Организация услуг питания” являются общие принципы организации основных и вспомогательных подразделов производства, основ организации обслуживания потребителей разных типов предприятий ресторанного хозяйства.

Дисциплина рассчитана на 1 модуль, который состоит из двух смысловых модулей: СМ 1.1. Организация производства услуг на предприятиях ресторанного хозяйства; СМ 1.2. Организация труда и обслуживания потребителей на предприятиях ресторанного хозяйства.


Annotation of the program of educational discipline

Organization of services of feed


Of discipline forming is a primary objective at the students of system knowledge’s on the questions of organization of basic and auxiliary processes of production, its constituents, operative operations management, rational organization of labors, bases of organization of maintenance of users.

Of study of discipline of “Basis of organization of restaurant economy” general principles are an article of organization of basic and auxiliary subsections of production, bases of organization of maintenance of users of different types of enterprises of restaurant economy.

Discipline is counted on a 1 module; which consists of two semantic modules: SM 1.1. Organization of production of services on the enterprises of restaurant economy; SM 1.2. Organization of labour and maintenance of users on the enterprises of restaurant economy.


^ 2. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Робоча програма навчальної дисципліни розроблена відповідно до вимог галузевого стандарту вищої освіти МОН України на базі освітньо-професійної програми підготовки бакалавра, розробленої Науково-методичною комісією з менеджменту МОН України.

Структура робочої програми навчальної дисципліни «Організація послуг харчування» наведена в табл. 2.1.


Таблиця 2.1 - Структура навчальної дисципліни

Характеристика

дисципліни: підготовка бакалаврів

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчальної дисципліни

1

2

3

Кількість кредитів відповідних до ECTS – 3:

У тому числі:

- змістовних модулів – 2;

- самостійна робота;

- індивідуальна робота

Освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”

напряму підготовки 0504 - „Туризм”

Нормативна

Рік підготовки: 2.

Семестр:4.

Кількість годин:

Усього: 108;

За змістовими модулями:

- 1 - 48

- 2 - 60

Лекції: кількість годин – 16;

Практичні (семінарські): кількість годин – 24;

лабораторні – 8

Самостійна робота:

кількість годин – 60;

Кількість тижнів викладання дисципліни: 17.

Кількість годин за тиждень – 3

Вид контролю: екзамен.


У процесі навчання студенти отримують необхідні знання під час проведення аудиторних занять: лекційних, практичних (семінарських), лабораторних. Найбільш актуальні питання винесені на розгляд і обговорення під час семінарських занять. Також великого значення в процесі вивчення та закріплення знань набуває самостійна робота студентів. Усі види занять розроблені відповідно до положень Болонської декларації.


^ 2.1. Кваліфікаційні вимоги до студентів у сфері ресторанних послуг


Дисципліна «Організація послуг харчування» є базовою для підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” напряму підготовки „Туризм”.

Необхідна навчальна база перед початком вивчення дисципліни: з метою найкращого засвоєння матеріалу студенти до початку вивчення дисципліни повинні опанувати знання і навички основ організації ресторанних послуг.

У результаті вивчення дисципліни студенту необхідно знати:

- специфіку діяльності закладів ресторанного господарства;

- сучасну класифікацію закладів ресторанного господарства;

- терміни та визначення галузі;

- раціональне розміщення мережі закладів ресторанного господарства;

- типи загальної та виробничо-торговельної структури закладів ресторанного господарства;

- організацію постачання закладів ресторанного господарства;

- організацію роботи допоміжного виробництва закладів ресторанного господарства;

- вимоги до організації робочих місць у закладах ресторанного господарства;

- основи раціональної організації праці в закладах ресторанного господарства;

- основи організації обслуговування в закладах ресторанного господарства;

- основні вимоги до виробничого та обслуговуючого персоналу закладів ресторанного господарства;

- управління якістю обслуговування споживачів.


^ 2.2. Тематичний план навчальної дисципліни


При вивченні дисципліни «Організація послуг харчування» студент має ознайомитися з програмою дисципліни, з її структурою, формами та методами навчання, видами та методами контролю знань.

Тематичний план дисципліни «Організація послуг харчування» складається з двох змістових модулів, кожний з яких об’єднує в собі окремий самостійний блок дисципліни, що логічно пов’язує кілька укрупнених навчальних елементів дисципліни за змістом та взаємозв’язками.

Навчальний процес здійснюється в таких формах: лекційні, практичні, лабораторні заняття, самостійна робота студента. Структура залікового кредиту дисципліни наведена в табл. 2.2.


Таблиця 2.2 - Структура залікового кредиту навчальної дисципліни

Тема

Кількість годин

Лекції

Практичні (семінарські) заняття

Лабораторні заняття

Самостійна робота

1

2

3

4

5

Модуль 1. Організація послуг харчування

Змістовий модуль (ЗМ) 1.1. Організація виробництва послуг на підприємствах ресторанного господарства

Тема 1. Особливості організації роботи та типи закладів ресторанного господарства

2

8
8

Тема 2. Організація допоміжного виробництва закладів ресторанного господарства

2

4
8

Тема 3.Основи організації виробництва закладів ресторанного господарства

4

4
6

Тема 4.Основи раціональної організації праці в ресторанному господарстві

2

8
8

^ РАЗОМ ГОДИН ЗА ЗМ 1.1.

10

24
30Продовження табл. 2.2

1

2

3

4

5

Змістовий модуль (ЗМ) 2.1. Організація праці та обслуговування споживачів у закладах ресторанного господарства

Тема 5. Структура організаційно-обслуговуючої системи закладів ресторанного господарства

210

Тема 6. Матеріально-технічна база процесу обслуговування в ресторанному господарстві

4
8

20

^ РАЗОМ ГОДИН ЗА ЗМ 2.1.

6

-

8

30

ВСЬОГО ГОДИН

16

24

8

60

  1   2

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства програма І робоча програма iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства В. В. Масловський Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом спеціалізації»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства програма І робоча програма iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства В. В. Масловський Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом профілізації»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства програма І робоча програма iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства програма І робоча програма
Гідротехніка"(водні ресурси) спеціальності 092600 "Водопостачання та водовідведення")
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства програма І робоча програма iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Будівництво» спеціальності 092108 06010107 Теплогазопостачання І вентиляція»
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства програма І робоча програма iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Інженерна геодезія” (для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства програма І робоча програма iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства програма І робоча програма
Прородничі науки" за напрямом підготовки 040106 "Екологія, охорона навколишньго середовища, та збалансоване природокористування"
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства програма І робоча програма iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства програма І робоча програма
Прородничі науки" за напрямом підготовки 070800 "Екологія, охорона навколишньго середовища, та збалансоване природокористування"
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства програма І робоча програма iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства м. В. Євтушенко програма І робоча програма навчальної дисципліни
«Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства програма І робоча програма iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства програма та робоча програма навчальної дисципліни «теплопостачання»
«Будівництво» спеціальності 092108 06010107 Теплогазопостачання І вентиляція»
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства програма І робоча програма iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства л. А. Назаренко програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Електротехніка та електротехнології» спеціальності – «Світлотехніка І джерела світла»
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства програма І робоча програма iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Організація анімаційних послуг в туризмі” (для студентів 3 курсу всіх форм навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи