1. Загальна частина icon

1. Загальна частина
Назва1. Загальна частина
Дата15.07.2012
Розмір81.7 Kb.
ТипДокументи
ПОЛОЖЕННЯ

про Науково-дослідний інститут нафтогазової

енергетики та екології Івано-Франківського національного

технічного університету нафти і газу.

м. Івано-Франківськ.


1. Загальна частина.

 1. Це „Положення" розроблено відповідно до наказу по ІФНТУНГ від 31
  жовтня 2006 р., №09/2, структури управління науково-дослідними роботами
  ІФНТУНГ, Статуту університету, „Положення про НДЧ" та чинного
  законодавства України і є документом, який регламентує діяльність Науково-
  дослідного інституту нафтогазової екології та енергетики (далі НДІНГЕіЕ).

 2. Повне офіційне найменування інституту: Науково-дослідний інститут
  нафтогазової енергетики та екології.
 1. Місцезнаходження НДІНГЕіЕ: Україна, м. Івано-Франківськ,
  вул. Карпатська 15, поштовий індекс 76019, телефон 4-00-89, тел-факс 4-20-15.

 2. НДІНГЕіЕ є структурним підрозділом Івано-Франківського
  національного технічного університету нафти і газу.

1.5. Основними напрямами діяльності НДІНГЕіЕ є:

- виконання завдань загальнодержавних, міждержавних, міжнародних,
^ регіональних та галузевих науково-технічних комплексних програм і планів

нафтогазового напрямку;

виконання фундаментальних, пошукових досліджень в галузі нафтогазового комплексу та суміжних галузей;

 • виконання фундаментальних та пошукових науково-дослідних робіт та
  дослідно-конструкторських робіт, які фінансуються із загального фонду
  Державного бюджету, договорів з Міністерством освіти і науки України
  (грантів) та галузевих міністерств, відомств і компаній;

 • розроблення, розгляд та погодження національних стандартів і прогнозно-
  аналітичних нормативних документів, участь у роботі вітчизняних, міжнародних
  та регіональних технічних комітетів стандартизації (ТК) і формування позиції
  України щодо розроблюваних нормативних документів цих організацій;

 • проведення науково-технічних експертиз;

 • надання консультаційних, учбових, методичних, посередницьких та інших
  видів послуг науково-технічного, маркетингового, інформаційного, патентно-
  ліцензійного характеру, в тому числі і іноземним споживачам;

- організація та проведення нарад, конференцій, симпозіумів, виставок -
ярмарок науково-технічних досягнень та ідей, конкурсів на кращі наукові
розробки;

- розвиток існуючих і формування нових Наукових шкіл;

- видавництво науково-технічної, науково-популярної та рекламної
продукції;

 • участь у конкурсах і конференціях різних рівнів, виставках наукових
  досягнень;

 • реалізація наукової продукції вітчизняним та зарубіжним фірмам;

1.6. НДІНГЕіЕ здійснює свою діяльність відповідно до чинного
законодавства України, Статуту університету, „Положення про НЧС", цього
Положення, та директивних і розпорядних документів Міністерства освіти і науки
(МОНУ).

2

^ 2. Мета і завдання НДІНГЕіЕ.

 1. Головна мета НДІНГЕіЕ - аналіз стану, прогнозування, експертиза та
  формування тенденцій розвитку та реалізації фундаментальних, пошукових
  досліджень, створення наукових та науково-технічних обгрунтувань на базі
  ефективних досліджень, виконання науково-дослідних і дослідно-
  конструкторських розробок, спрямованих на вирішення актуальних проблем
  нафтогазового комплексу України;

 2. Основні завдання НДІНГЕіЕ.

2.2.1.Проведення фундаментальних і пошукових досліджень, науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт з пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки, затверджених Верховною Радою України та Постановами Кабінету Міністрів України, а саме:

 • пошуки та розвідка родовищ нафти і газу;

 • техніка та технологія буріння свердловин;

 • розробка та експлуатація нафтових та газових родовищ;

 • транспорт та зберігання нафти і газу;

 • машинобудування та нафтогазове обладнання;

 • приладобудування та автоматизація виробничих процесів;

 • неруйнівний контроль та технічна діагностика;

 • економіка та управління галузями нафтогазового господарства.

- стандартизація, сертифікація та менеджмент якості і відповідності
показників енергозабезпечення та енергоефективності.

 1. Вихід з науково-технічною продукцією на міжнародні ринки.

 2. Створення інформаційних банків за проблемами та результатами
  фундаментальних, пошукових і прикладних досліджень науково-дослідних і
  дослідно-конструкторських робіт, інтенсифікація процесів обміну науково-
  технічною інформацією в галузевих та міжгалузевих рамках.

 3. Підготовка, експертиза та видання інформаційної, довідкової та
  рекламної продукції з проблем галузі.

 4. Залучення студентів до участі в роботі науково-дослідних, проектно-
  конструкторських колективів і груп, які фінансуються з держбюджетних і
  госпдоговірних джерел.

 5. Залучення провідних науковців, досвідчених інженерно-технічних
  працівників до проведення навчального процесу;

 6. Матеріально-фінансова підтримка навчального процесу в
  університеті.

з

^ 3. Структура НДІНГЕіЕ.

3.1. Основними структурними підрозділами НДІНГЕіЕ є:

3.1.1. Підрозділи управління та науково-технічного і організаційно-
економічного забезпечення в складі:

 • дирекція;

 • науково-технічний відділ;

 • відділ організації виконання та моніторингу НДДКР;

3.1.2. Спеціалізовані науково-дослідні лабораторії, відділи:

(згідно штатного розпису)

3.1.3. Окремі творчі колективи при кафедрах, які проводять роботи за
прямими господарськими угодами з підприємствами галузей народного
господарства та на основі держбюджетного фінансування.

3.1.4. Структура НДІНГЕіЕ розробляється щорічно дирекцією,
погоджується з проректором з наукової роботи університету та затверджується
ректором.

3.1.5. У випадку виробничої необхідності дирекція НДІНГЕіЕ створює нові
та ліквідує існуючі структурні підрозділи у вищевказаному порядку.

^ 4. Керівництво НДІНГЕіЕ

 1. НДІНГЕіЕ підзвітний ректорату університету.

 2. НДІНГЕіЕ очолює директор, який обирається на посаду за конкурсом
  строком на п'ять років.

4.3. Директор організовує всю роботу НДІНГЕіЕ, несе повну
відповідальність за його діяльність перед ректоратом та Вченою радою
університету, має право від імені університету підписувати документи
оперативного характеру (згідно встановленого ректором переліку), які
відносяться до сфери діяльності НДІНГЕіЕ.

 1. Керівництво і організація науково-технічної діяльності підрозділами
  НДІНГЕіЕ проводиться керівниками відповідних підрозділів згідно діючих
  Положень про підрозділ. Керівництво і організація науково-технічної діяльності
  творчим колективом проводиться керівником наукового розроблення (теми) у
  відповідності з СТП 02070855-05-01 "Положення про керівника наукового
  розроблення".

 2. Штати НДІНГЕіЕ, кошториси витрат на утримання апарату управління
  та підрозділів узгоджуються за поданням директора ректором університету та
  затверджується згідно розпорядних документів МОНУ.

^ 5. Матеріально-технічна база та засоби НДІНГЕіЕ.

 1. За НДІНГЕіЕ закріпляються основні та оборотні засоби, виділені йому
  університетом на внутрішній баланс.

 2. Внутрішні оборотні засоби НДІНГЕіЕ формуються за рахунок коштів,
  які надходять від замовників НДДКР і науково-технічних послуг у вигляді
  авансів, виручки за закінчені роботи та їх етапи, безкоштовно переданих
  матеріальних цінностей, бюджетного фінансування виконання фундаментальних,
  і пошукових досліджень і виконання НДДКР. У випадку недостатності власних

внутрішніх обігових коштів НДІНГЕіЕ може користуватися позиками банку (через університет) або університету.

 1. За НДІНГЕіЕ наказом ректора університету закріплюються службові,
  лабораторні та виробничі приміщення, які надаються в повне адміністративне
  розпорядження дирекції для виконання фундаментальних, прикладних
  досліджень, НДДКР і науково-технічних послуг. Вилучення приміщень з фонду
  НДІНГЕіЕ відбувається тільки за рішенням ректорату.

 2. Основні засоби НДІНГЕіЕ (обладнання, прилади, інвентар і т.п.),
  експлуатація яких припинена в зв'язку з закінченням окремих науково-дослідних
  робіт, залишаються за спеціалізованими науково-дослідними лабораторіями, а по
  окремих госпдоговірних темах - передаються на баланс університету для
  використання в учбовому процесі, реалізуються або списуються в установленому
  порядку.

^ 6. Планування науково-дослідних робіт НДІНГЕіЕ.

6.1. Планування роботи НДІНГЕіЕ здійснюється виходячи з виконання
державних, галузевих, регіональних і міждержавних програм, одержаних грантів
міжнародних організацій, господарських договорів з організаціями і
підприємствами щодо створення науково-технічної продукції та надання науково-
технічних послуг.

6.2. В тематичний план роботи НДІНГЕіЕ включаються:

- роботи із проведення фундаментальних і прикладних досліджень, які
виконуються за рахунок бюджетного фінансування МОНУ;

 • НДДКР із виконання науково-технічних програм різного рівня;

 • роботи по виконанню одержаних грантів;

роботи пошукового характеру які фінансуються окремими підприємствами, організаціями, або виконуються за рахунок бюджетного фінансування;

6.3. Включення фундаментальних, прикладних досліджень, НДДКР,
науково-технічних послуг і пошукових робіт в тематичний план здійснюється
апаратом НДІНГЕіЕ і затверджується Науковою радою університету.

^ 7. Фінансово-господарська діяльність НДІНГЕіЕ.

7.1. НДІНГЕіЕ, як структурний підрозділ Івано-Франківського
національного технічного університету нафти і газу, не є власником, а
використовує приміщення, інвентар, майно культурно-освітнього та оздоровчого
призначення університету. Крім того, для виконання передбаченої цим
Положенням діяльності, НДІНГЕіЕ використовує грошові кошти, цінні папери та
майно, одержані за виконання бюджетних і госпдоговірних НДДКР і науково-
технічних послуг.

7.2. Фінансові засоби НДІНГЕіЕ формуються з централізованих
держбюджетних фінансувань МОНУ на наукові дослідження, та власних
надходжень: за виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт,
науково-технічних послуг науковими підрозділами, валютних надходжень, коштів
від проведення симпозіумів, конференцій, семінарів, курсів, виставок-ярмарок,

поліграфічних послуг та видавничої діяльності, реалізації товарів, виготовлених в майстернях науково-дослідних виробництв, спонсорської допомоги юридичних і фізичних осіб, спрямованих на розвиток науково-технічного прогресу нафтогазової галузі та інших не заборонених законодавством України надходжень.

 1. Кошти НДІНГЕіЕ перераховуються на спеціальний розрахунковий
  рахунок, на підставі яких формується спеціальний фонд бюджету.

 2. Видатки спеціального фонду бюджету плануються за визначеною
  метою, на проведення заходів, пов'язаних з виконанням основних завдань
  НДІНЕіЕ.

7.5. Видатки спеціального фонду бюджету провадяться виключно в межах і
за рахунок відповідних надходжень до цього фонду на підставі кошторису з
урахуванням внесених до нього змін.

 1. Видатки на придбання обладнання, капітальний ремонт приміщень
  тощо, які не є першочерговими, провадяться лише за умови забезпечення
  коштами невідкладних витрат та відсутності заборгованості.

 2. НДІНГЕіЕ самостійно здійснює оперативний бухгалтерський облік
  своєї роботи, веде ститистичну звітність своєї діяльності, готує і подає у
  відповідні організації затверджені форми статзвітності.

8. Ліквідація або реорганізація НДІНГЕіЕ.

8.1. Ліквідація або реорганізація НДІНГЕіЕ здійснюється відповідно до наказу ректора університету і чинного законодавства України.
Директор НДІНГЕіЕ

Івасів В.М.

Схожі:

1. Загальна частина iconДокументи
1. /Крим_нальний процес Украхни - практикум/Загальна частина/1-понят, суть завд.doc
1. Загальна частина iconДокументи
1. /Крим_нальний процес Украхни - практикум/Загальна частина/1-понят, суть завд.doc
1. Загальна частина iconДокументи
1. /Крим_нальне право Украхни.Загальна частина. 2 курс/Зв_льнення в_д крим_нального покарання.doc
1. Загальна частина iconРобоча програма з дисципліни "Теоретико-методологічні проблеми податкового права"
Поняття та ознаки предмету податкового права. Метод податкового права та його особливості. Система податкового права: Загальна частина,...
1. Загальна частина iconДокументи
1. /Частина 1/101.pdf
2. /Частина 1/107.pdf
1. Загальна частина iconДокументи
1. /Частина 2/10.pdf
2. /Частина 2/100.pdf
1. Загальна частина iconТема загальна частина: Електротехнічні системи електропостачання кар’єру
Спеціальна частина: Удосконалення систем електропостачання на кар’єрах шляхом глибокого вводу
1. Загальна частина iconМ. Львів – 2010 Загальна частина
move to 0-16814260
1. Загальна частина iconСписок тем дп на 2013 учбовий рік
Загальна частина: «Електротехнічні системи електропостачання підстанції 35 330 кВ»
1. Загальна частина iconПоложення про Політехнічний технікум Конотопського інституту Сумського державного університету загальна частина
move to 0-15611528
1. Загальна частина iconДокументи
1. /Питання з цив_льного права Украхни - загальна частина.doc
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи