На шляху до вдосконалення методів управління природоохоронною діяльністю опара Т. В., аспірант кафедри управління icon

На шляху до вдосконалення методів управління природоохоронною діяльністю опара Т. В., аспірант кафедри управління
Скачати 102.12 Kb.
НазваНа шляху до вдосконалення методів управління природоохоронною діяльністю опара Т. В., аспірант кафедри управління
Дата15.07.2012
Розмір102.12 Kb.
ТипДокументи

НА ШЛЯХУ ДО ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ПРИРОДООХОРОННОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

Опара Т.В., аспірант кафедри управління

Сумський державний університет, м. Суми


Необхідність управління екологічними процесами визначається як різким погіршенням екологічної ситуації, кризовим станом природного середовища, так і закономірними тенденціями зниження темпів розвитку сучасного суспільства. Нині природне середовище як найважливіший природний фактор виробництва і повноцінного життя суспільства потребує з боку держави всебічного захисту та охорони від загрозливої деградації та забруднення.

Актуальним і об‘єктивно необхідним є подальше вдосконалення існуючих в Україні методів управління природоохоронною діяльністю як наслідок невирішених еколого-економічних проблем, що виникають на різних ієрархічних рівнях управління.

Нераціональне використання природних ресурсів без урахування екологічних вимог, структурні зміни, які відбулись в народному господарстві держави, низький рівень екологічної свідомості суспільства призвели до значного погіршення природного середовища в Сумській області. Це сталося через відсутність ефективно діючих правових, адміністративних та економічних механізмів природокористування, які не врахували раціональне використання природних ресурсів.

Цим методам властива обмежена ефективність використання. При виборі методу необхідно врахувати його вплив на певні параметри (собівартість, прибуток, якість, зниження рівня забруднення). Ці методи використовуються для підвищення ефективності природоохоронної діяльності (ПОД): регулювання, стимулювання, контроль, актуалізація та перерозподіл (табл. 1).

Довгий час в Україні застосовувалися командно-адміністративні методи управління народним господарством, що орієнтували підприємства на експлуатаційне зростання промислового виробництва, видобутку корисних копалин, використання сільськогосподарських площ [1,2]. Економічні важелі оптимізації природокористування були малоефективними, система санкцій за забруднення навколишнього середовища не стимулювала охорону природи. Тобто, у сферу природокористування належною мірою не були включені економічні важелі й відповідальність трудових колективів і окремих працівників за результат своєї праці.
Переведення підприємств на роботу в умовах оподаткування прибутку змінює зміст економічного механізму раціонального природокористування. Прибуток підприємства прямо залежить від рівня використання резервів збільшення випуску додаткової продукції, у тому числі і за рахунок комплексного використання природних ресурсів, зниження втрат при обробці.

Аналіз практики застосування діючого економічного механізму управління природокористуванням показує, що необхідне його удосконалення на основі розробки економічних і організаційних мір, які дозволять досягти реальних результатів у рішенні проблеми раціонального природокористування.

Екологічна політика, що проводилася раніше не була спрямована на формування в людині особливого типу мислення - екологічного, не сприяла розвитку екологічної етики індивіда. Основними критеріями суспільного прогресу були продуктивність праці, рентабельність та інші часткові показники економічної ефективності. Соціальні та екологічні фактори вважались другорядними, незважаючи на те, що задачі екологізації і соціальної орієнтації виробництва постійно декларувалися в програмних урядових документах [3] .

Господарська і природоохоронна діяльність підприємств були розділені. Екологічні і соціальні програми були приречені на залишковий принцип інвестування. Саме тому антропогенний вплив на навколишнє середовище значно зріс. Актуальною є і проблема ресурсозбереження. Необхідність здійснення екологічної програми повинна бути усвідомлена і прийнята всіма, від кого залежить її виконання. Досягненню цієї мети сприяли б зокрема розвиток і забезпечення не лише всеохоплюючої, але й доступної екологічної інформації. Важливе значення у процесі формування екологічної моральності має екологічна освіта. Екологічна освіта, як цілісне культурологічне явище, що включає процеси навчання, виховання, розвитку особистості, повинна бути спрямована на формування екокультури як складової системи національного і громадського виховання всіх верств населення України [5]. Для того, щоб правильно застосовувати закони природи, потрібно їх знати.


Таблиця 1 - Вплив методів управління (МУ) ПОД на скорочення забруднення (СЗ) оточуючого середовища (ОС)

Методи

управління

(ПОД)


Керовані параметри

СЗ ОС в процесі спожи

ваня
Виробництво і

реалізація

СЗ ОС в процесі

виробництва
Економічні методи управління:

Прибуток

Собі

вар

тість

Які

сть

Престиж

СЗ

вики

дів

СЗ

ски

дів

СЗ

відхо

дів
1. Плата за

забруднення ОС

+

++

+

+
2. Податки за забруднення

+


+

+

+

+

3. Плата за продукцію
+

+

+

+

+

+
4. Екологічне страхування
++

+

+
5. Субсидії+

+

+

+

+
6. Система застав
+

+

+

+

+

+

+

7. Принцип «пузиря»
+

+

+

+

+

+

+

Адміністративні методи управління:

1.Установлення нормативів

+


+

+

+

+

2.Стандартизація

+
+

+

+

+

+

+

3.Ліцензування

+


+

+

+
4. Екоаудит

+
+

+

+

+

+
5. Сертифікація

+
+

+

+

+

+

+


Пропонуються наступні можливі шляхи вирішення проблеми: 1. Підвищення ролі підприємницької діяльності для поліпшення екологічної ситуації. Найважливіший напрямок роботи органів екологічної служби - сприяння створенню і стимулюванню діяльності підприємств, що забезпечують оздоровлення навколишнього середовища. Доцільно проведення стимулюючих заходів і заохочувальних конкурсів для підвищення рівня екологізації підприємств, випуску екологічної продукції.

Негативний вплив на оточуюче середовище можна цілком або в значній мірі нейтралізувати шляхом: переробки відходів у товарну продукцію з застосуванням екологічно чистих технологій або підвищення ступеня використання природних ресурсів. Невеликі обсяги відходів і недовикористаних сировинних ресурсів можуть бути успішно освоєні малими і середніми підприємствами. Для успішного сприяння розвитку екологічно орієнтованого підприємництва необхідно надати пільгове оподатковування аж до повного звільнення від муніципальних податків.

2. Страхування в області екології - перспективна сфера діяльності.

Страхування є одним з невеликої кількості способів, що дозволяють вийти з фінансової кризи, у якому знаходиться українська екологія. Джерелами фінансування заходів щодо охорони навколишнього природного середовища є бюджетне фінансування та позабюджетні цільові фонди (обласні і місцеві екофонди), які формуються за рахунок коштів підприємств-природокористувачів (платежі за забруднення, відшкодування і штрафи за збиток унаслідок порушення природоохоронного законодавства). У період економічної нестабільності, скороченням централізованих інвестицій з бюджету, екофонди перетворюються у важливе джерело фінансування природоохоронної діяльності.

Отже, збалансований розвиток регіону як цілісної соціальної еколого-економічної системи забезпечується впровадженням економічних заходів, посиленням ролі держави для підвищення ефективності управління природоохоронною діяльністю, тобто необхідно використати системний підхід.

Стосовно екологічної освіти населення, вважаю доцільним впровадити економічні та адміністративні методи управління не лише на господарюючих суб’єктів, а й на «пересічних громадян». Так, штрафи, санкції і попередження стануть дієвим стимулом формування екологічної свідомості та додатковим джерелом фінансування природоохоронної діяльності. Для реалізації цих заходів необхідно залучити всіх співробітників правоохоронних органів і відповідних організацій.

Розглянуті економічні і правові важелі захисту природного середовища та попередження його забруднення є основою для подальшого розвитку економіко-правових відносин в області екологічної безпеки.


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Закон України "Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки". Відомості Верховної Ради, 2000, № 47, ст. 405.

2. Постанова Верховної Ради України "Про Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки". Відомості Верховної Ради, 1998, № 38-39, ст. 248.

3. Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористуванням: Підручник/ За заг. ред д.е.н., проф. Л. Г. Мельника та к.е.н., проф., М. К. Шапочки. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2005. – С. 419 – 425, 652 – 654.

4.Федоренко О.І., Тимочко Т.В.,Ткач В.Н. «Питання екологічного виховання та освіти населення». Екологічний вісник №3/2005, с.16-19

Схожі:

На шляху до вдосконалення методів управління природоохоронною діяльністю опара Т. В., аспірант кафедри управління iconУдосконалення методів управління природоохоронною діяльністю на регіональному рівні опара Т. В., аспірант кафедри управління
Нині природне середовище як найважливіший природний фактор виробництва І повноцінного життя суспільства потребує з боку держави всебічного...
На шляху до вдосконалення методів управління природоохоронною діяльністю опара Т. В., аспірант кафедри управління iconЗміст Передмова 3 Розділ І сутність управління природокористуванням та охороною довкілля. Предмет І метод науки управління
Закономірності та загальні принципи, форми, методи та функції управління природоохоронною діяльністю 15
На шляху до вдосконалення методів управління природоохоронною діяльністю опара Т. В., аспірант кафедри управління iconДля розвитку і вдосконалення державного управління інвестиційною діяльністю України, велике значення має
Вивчення і вдосконалення досвіду зарубіжних країн у галузі іноземного управління іноземними інвестиціями
На шляху до вдосконалення методів управління природоохоронною діяльністю опара Т. В., аспірант кафедри управління iconПроблема кадрового забезпечення управління природокористуванням І природоохоронною діяльністю
«Екологічна політика і право» у Національному університеті біоресурсів і природокористування України
На шляху до вдосконалення методів управління природоохоронною діяльністю опара Т. В., аспірант кафедри управління iconІрина Кібич, Юлія Пазюк
Управління природоохоронною діяльністю в Чернівецькій області: стан, проблеми І завдання в світлі сучасних вимог
На шляху до вдосконалення методів управління природоохоронною діяльністю опара Т. В., аспірант кафедри управління iconІрина Кібич, Юлія Пазюк
Управління природоохоронною діяльністю в Чернівецькій області: стан, проблеми і завдання в світлі сучасних вимог
На шляху до вдосконалення методів управління природоохоронною діяльністю опара Т. В., аспірант кафедри управління iconТема Управління, організація і контроль охорони навколишнього природного середовища
Мета: вивчити схему господарського механізму управління раціональним природокористуванням, розкрити взаємозв’язки між окремими важелями...
На шляху до вдосконалення методів управління природоохоронною діяльністю опара Т. В., аспірант кафедри управління iconТема процеси прийняття рішення І управління зміст процесу управління
Зміст процесу управління. Процес управління діяльність об'єднаних в певну систему суб'єктів управління, направлена на досягнення...
На шляху до вдосконалення методів управління природоохоронною діяльністю опара Т. В., аспірант кафедри управління iconМетодичні рекомендації до вивчення дисципліни "Управління природоохоронною роботою"
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни "Управління природоохоронною роботою". Вид. Нау, 2008. 64 с. (співавтори Рідей Н. М.,...
На шляху до вдосконалення методів управління природоохоронною діяльністю опара Т. В., аспірант кафедри управління iconОрганізація управління інноваційною діяльністю організацій
Це актуалізує більш глибоке дослідження методологічних основ побудови організаційних структур управління інноваційною діяльністю...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи