Програма вступного випробування icon

Програма вступного випробування
Скачати 121.4 Kb.
НазваПрограма вступного випробування
Дата15.07.2012
Розмір121.4 Kb.
ТипДокументи
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка


Затверджую

Голова приймальної комісії

ПНПУ імені В.Г. Короленка

____________ проф. М.І. Степаненко

23 лютого 2012 року


Програма вступного випробування

з іспанської мови

для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”


Полтава – 2012
Програма вступного випробування з іспанської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” / Укладач: ст. викл. Филь Г.В.Рецензенти:

Шишліна О.П., кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов ПДАА;

Тупиця О.Ю., кандидат філологічних наук, доцент кафедри філологічних дисциплін ПНПУ імені В.Г. Короленка.


Затверджено на засіданні кафедри романо-германської філології

Протокол № 13 від 16 лютого 2012 року.

Пояснювальна записка


Програма для вступників повністю відповідає програмі середньої школи, і програмі зовнішнього тестування з іспанської мови, тому під час підготовки до тестування можна цілком орієнтуватися на вимоги шкільної програми за всіма аспектами вивчення іноземної мови: говоріння, читання та писемного мовлення.

Мета програми – на основі програмних документів представити систему знань про мовні засоби і норми їх вживання у мовленні з метою формування комунікативної компетентності учнів. Зміст розділів програми відповідає основним знанням про мовні засоби і функціонування мови у соціокультурному просторі. У рубриках “Фонетика”, “Лексичний матеріал”, “Граматичний матеріал. Синтаксис. Морфологія” визначені норми орфоепії, орфографії, система знань про частини мови, морфологічні мови, морфологічні категорії, основні синтаксичні одиниці, якими необхідно володіти вступникам.


^ Зміст програми

Вступний екзамен для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра має засвідчити такі знання з іспанської мови:

Фонетика

Вимова і розпізнавання на слух усіх звуків іспанської мови.

Наголос. Фразовий наголос. Поділ речень на смислові групи. Інтонація простих, складних, розповідних (стверджувальних і заперечних), питальних та спонукальних речень.
^

Лексичний матеріал


1000 лексичних одиниць, які містять 850 одиниць продуктивної лексики. Слова, утворені від відомих коренів за допомогою афіксів:

 • суфіксів іменників: -ito, –ita, –dor, –dora, – ero, – era, - ista, - tor, -ciуn, - iуn, - ada, -ida, -ante, -ismo, -dad, -icio. – icia.

 • суфіксів прикметників: -able, - ible, -ero, -era, -ado, -ada, -oso, -asa, -al, - ical, -ico, -ica.

 • префікси дієслів: pre -.

 • суфікса прислівників: -mente,

 • префіксів: re-, des-, in -, en-, anti-,

 • суфіксів дієслів: -ificar, - ecer, - izar.

Лексичний матеріал містить слова, утворені шляхом конверсії , а також слова, що відрізняються від українських і російських відповідників, але подібні за значенням (інтернаціоналізми), у тому числі, слова подібні за звучанням до слів української чи російської мов, але різняться значенням.
^

Граматичний матеріал для усного мовлення

Синтаксис


Уживання простого (поширеного і непоширеного) речення з дієслівним, іменним і складеним присудком.

Речення із складеним дієслівним присудком.

Особові займенники у функції додатка.

Розуміння під час читання складносурядних та складнопідрядних речень.

Уживання складнопідрядних речень з підрядними означальними і додатковими. Умовні підрядні речення І типу. Складнопідрядні речення різних типів. Сполучники y, que, quien, porque, como, donde, cuando, cuantos.

Морфологія

Рід і число іменників. Особливості утворення множини іменників.

Основні випадки вживання неозначеного, означеного та нульового артиклів. Злиті артиклі.

Уживання кількісних числівників. Утворення складених кількісних числівників.

Уживання порядкових числівників.

Уживання основних форм дієслова.

Дієслова І, ІІ, ІІІ дієвідмін в Presente de indicativo.

Зворотні дієслова. Дієслова індивідуального відмінювання. Допоміжні дієслова haber, ser, estar.

Структури з означальними дієсловами в Pretйrito perfecto de indicativo Futuro simple із займенниковими дієсловами в однині та множині, модальними дієсловами poder, saber, querer, з формами необхідності чи обов’язковості дії hay que, tener que, deber.

Прикметникові конструкції muny antes de, despuйs de + Infinitivo.

Pretйrito perfecto I Futuro simple деяких дієслів індивідуального відмінювання.

Структури з повнозначними дієсловами в ^ Pretйrito indefinid I Pretйrito imperfecto de indicativo.

Voz pasiva.

Конструкція al+ Infinitivo.

Imperativo afirmativo: сполучення форм

Imperativo із займенниками (dime, dales).

Imperativo afirmativo займенникових дієслів.

Структури з повнозначними дієсловами в ^ Pluscuamperfecto de indicativo. Gerundio.

Конструкції estar + Gerundio I estar + Participio.

Оволодіння на рецептивному рівні формами Presente i Pretйrito imperfecto de subjuntivo.

Participio pasado у функції прикметників.

Утворення та вживання ^ Potencial simple y compuesto.

Imperativo negativo.

Утворення і вживання інфінітивних зворотів Acusativo con Infinitivo з дієсловами ver, oir.

Прислівники часу ( hoy, ahora, siempre, despuйs), місця ( a casa, en casa, cerca, lejos) способу дії (bien, mal), кількісні ( mucho, muy, poco), модальні (tambiйn, tampoco).

Прислівники aqui, entonces, todavia.

Прислівники nunca, por fin.

Особові присвійні, вказівні, відносні, питальні, окличні займенники і займенникові прикметники.

Займенники este, esta, ese, esa, aquel, aquella, cada.

Присвійні займенники mнo, tuyo, suyo.

Займенники le, lo у функції прямих і непрямих додатків.

Форми ввічливості.

Ступені порівняння прикметників.

Прийменники a, en, de, con, para, por, sobre, junto.

Уживання узгодження часів ( concordancia de los tiempos) для вираження дії в одній часовій площині, тобто коли дія стосується осіб, які живуть, і подій, що відбуваються в одному і тому самому місці, в одну й ту саму історичну епоху; а також вираження дії у складних реченнях із підрядним додатковим реченням.

^ Граматичний матеріал для читання

Синтаксис

Абітурієнт повинен розпізнавати і розуміти при читанні умовні речення, що виражають нереальні, неможливі дії, а також об’єктивно-інформативні, об’єктивно-дієприкметникові та суб’єктно-інфінітивні конструкції.

Морфологія

Абітурієнт повинен розпізнавати і розуміти при читанні речення, що містять ^ Presente y Pretйrito imperfecto de subjuntivo, ступені порівняння прикметників та ступені порівняння прислівників.

Структура іспиту з іноземної мови

Для абітурієнтів ПНПУ іспит з іноземної мови складається з виконання тестових завдань у письмовій формі. Тести складено з урахуванням вимог до обсягу знань, умінь і навичок, передбачених програмою з іспанської мови для середньої школи. Кожне тестове завдання побудовано так, щоб за його допомогою можна було перевіряти не лише рівень певного обсягу знань і вмінь абітурієнта, а й здібності до опанування тих видів мовленнєвої діяльності, які становлять зміст і специфіку навчання на факультетах іноземних мов. Тест складається з трьох компонентів: граматичного, лексичного та текстового. Тривалість написання тесту – 1 година.

Максимальна кількість балів за іспит з іспанської мови становить 200 балів. Абітурієнти, які набирають до 124 балів включно, участі в конкурсі не беруть.

Максимальна кількість балів за написання тесту становить 200 балів: по 8 балів за кожну правильну відповідь (80 балів за граматичний тест, 80 балів за лексичний тест і 40 балів за тест на розуміння прочитаного).

Користування словником під час підготовки і написання тесту не дозволяється.


^ Вимоги до рівня сформованості знань, умінь і навичок вступника

Вступник повинен знати:

Вступник повинен мати достатній рівень знань лексичного і граматичного матеріалу (рівень знань випускників середніх шкіл). Вступник повинен знати, як аналізувати і зіставляти інформацію, добирати синоніми, фразові дієслова відповідно до контексту, розуміти прочитані автентичні тексти різних жанрів і стилів, що відображають реалії життя; розуміти логічні зв’язки у тексті, робити висновки з прочитаного; виділити головну дімку/ідею, диференціювати основні факти і другорядну інформацію. Вступник повинен володіти функціональними стилями писемного мовлення в межах, визначених Програмою загальноосвітніх навчальних закладів з іноземних мов (у відповідності із Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти – рівень В1).

Вступник має адекватно використовувати лексику та граматику відповідно до заданої комунікативної ситуації, для вираження власної точки зору, ставлення, особистих відчуттів; для повідомлення про перебіг подій; для опису людини або предмету.

Вступник повинен знати, як написати повідомлення про побачене, прочитане, почуте; знає, як використати формули мовленнєвого етикету, прийняті в країнах, мова яких вивчається, обґрунтувати власну точку зору, висловити власні міркування і почуття, описати плани на майбутнє, а також передавати повідомлення у вигляді записки довільної форми.

^ Вступник повинен вміти:

Вступник повинен розуміти структуру тексту і розпізнавати зв’язки між його частинами; вміти виокремити загальну інформацію із документів, що використовуються в повсякденному спілкуванні; знаходити загальну та детальну інформацію про осіб, факти, події тощо; надавати точну та детальну інформацію в текстах, що стосується повсякденного життя, написаних розмовною літературною мовою; розуміти різножанрові тексти, включаючи уривки художніх творів та творів публіцистичного стилю.

У мовленні вступник повинен вміти ідентифікувати та вибирати правильні формулювання для вживання в мові лексичних одиниць та граматичних конструкцій в процесі писемного спілкування.

У писемному мовленні вступник повинен вміти написати розповідь, передати/розказувати про перебіг подій, описати людину, предмет; висловити свою точку зору та аргументувати її; написати статтю, надати детальний опис та порівняння людей, предметів; передати особисті повідомлення в короткому листі відповідного зразка або в довільній формі, щоб сформулювати запрошення, описати почуття, привітати з успіхом, подякувати, вибачитися чи запропонувати допомогу або відповісти на повідомлення такого типу.
^

Зразок лексико-граматичного тесту


Граматика

Виберіть правильний варіант. Літеру, що відповідає цьому варіантові, внесіть в екзаменаційний аркуш відповідей.

 1. 1 Dуnde … la reuniуn?

a) – estuvo b) – fue


 1. … intentado descansar.

a)- Era b) – Estaba


 1. … dificil es reunirlos a todos

a) – se b) le c) lo 1. Ў El seńor Fernаndez? Es … de alli.

a) – este b) ese c) aquel


 1. Alli no se puede llegar …carretera

a) –desde b) de c) –por


 1. Ў A quй hora … el banco? Vale y a quй hora …?

a) –abre, cierra b) – funciona, descnsa c)-trabaja descansa d) – funciona, no funciona


 1. Volvieron a Argentina en el 82, cuadro ya … el golpe militar.

a)-sucediу b)-sucedia c) – ha sucedido d)-habia sucedido


 1. Cuadro vi el desorden,enseguida me di cuenta de que nos …

a) – robaron b)-robaban c) – han robado d) –habian robado


 1. El mes pasado … a Barcelona, donde … una casa.

a) – Fui, tuvimos b) –fui, tenimos c)- iba, , tuvimos d) –iba,tenimos


 1. En la facultad de fisica … … biblioteca.

a) –estа una b) hay una c) es una d) hay la


Лексика

Виберіть правильний варіант. Літеру, що відповідає цьому варіантові, внесіть в екзаменаційний аркуш відповідей.

 1. Te traigo el periуdico. ї… … aquн?

a) El de b) La de

c) El que d) La que


 1. Mi hermano es …

a) artisto b) artista


 1. ЎMe han puesto … multas!

a) tan b) tanto


 1. ЎDios …, quй susto!

a) mнo b) tuyo c) suyo


 1. De tanto tomar el sol, … muy morena.

a) es b) estб


 1. Josй canta … bien. Me gusta … su voz.

a) muy, mucho b) muy, muy

c) mucho, muy d) mucho, mucho


 1. Voy … hablar con ellos de tu problema.

a) ― b) a

c) por d) de


 1. … mucha hambre.

a) tengo b) hay

c) soy d) estoy


 1. Me he levantado tardнsimo, porque no … el despertador.

a) ha sonado b) sonу

c) sonaba d) habнa sonado


 1. Estuvo toda la tarde pensando … ella.

a) con b) sobre

c) de d) en


Робота з текстом

Прочитайте текст і питання, що йдуть після нього. Виберіть правильний варіант відповіді. Літеру, що відповідає цьому варіантові, внесіть в екзаменаційний аркуш відповідей.

La forma de la tierra.


Un maestro explicaba un dia a sus alumnos la forma de la tierra. Para explicar mejor el maestro mostrу a los alumnos su tabaquera que era redonda y se parecнa а la forma de la tierra. Pocos dias despuės visitу la escuela un ispector. El hizo algunas preguntas a los escolares.

Despuйs de examinarlos de gramбtica y aritmйtica, pasу a la geografia. El inspector preguntу a los alumnos cuбl era la forma de la tierra.

Todos los alumnos estaban callados. El maestro para ayudar a los muchachos sacу la tabaquera del bolsillo. Pero por desgracia aquel dia el maestro habia traido una tabaquera cuadrada.

El maestro usaba estra tabaquera sуlo los domingos.

De pronto un alumno levantу la mano y dijo: - « Seńor inspector la tierra es cuadrada los domingos y redonda los demбs dias de la semana.


 1. Es una historia de una clase de aritmйtica.

 2. El maestro comparу la tierra con su tabaquera.

 3. La tabaquera tenia la forma ovalada.

4. Para ayudar a sus alumnos el maestro les mostrу la tabaquera redonda.

5. El alumno contestу correctamente.


Програму складено на основі документів:


 1. Державна національна програма “Освіта”. Україна ХХІ століття. – К. : Радуга, 1994.

 2. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти : вивчення, викладання та оцінювання / [Науковий редактор українського видання доктор пед. наук, проф. С. Ю. Ніколаєва]. – К. : Ленвіт, 2003. – 273 с.

 3. Програми для середніх загальноосвітніх шкіл. Іноземної мови. 5-11 класи. – К. : Перун, 2001.

4. Програма зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2012 року з іспанської мови розроблена з урахуванням діючої програми з іспанської мови (Додаток №3 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.07.2011 № 791 “Про затвердження програм зовнішнього незалежного оцінювання”).


Рекомендована література


 1. Альтман И. И. Пособие по аналитическому чтению на испанском языке / И. И. Альтман. – М. : Высшая школа, 175. – 179 c.

 2. Борисенко И. И. Грамматика испанской разговорной речи с упражнениями / И. И. Борисенко – М. : Высш.шк., 2000. – 240 с.

 3. Виноградов В. С. Грамматика испанского языка / В. С. Виноградов. – М. : Высшая школа, 1990. – 432 с.

 4. Виноградов В. С. Сборник упражнений по грамматике испанского языка / В. С. Виноградов. – М. : Высшая школа, 1989. – 320 с.

 5. Гонсалес-Фернандес А. Самоучитель испанского языка : Учебное пособие / А. А. Гонсалес-Фернандес, Н. М. Шидловская, А. В. Дементьева – М. : Высш.шк., 1996. – 320 с.

 6. Гриневич Е. К. Испанский язык. Тесты и устные темы / Е. К. Гриневич. – Мн. : Харвест, 2004. – 208 с.

 7. Дышлевая И. А. Тесты по испанскому языку / И. А. Дышлевая. – СПб. Издательство “Союз”, 2005. – 240 с.

 8. Калустова О. М. Бизнес-курс испанского языка : Учебное пособие / О. М. Калустова. – К. : ООО ИП Логос, 2003. – 448 с.

 9. Канонич С. И. Грамматика испанского языка. Практический курс / С. И. Канонич – М. : Менеджер, 2000. – 351 с.

 10. Киселев А. В. 20 устных тем по испанскому языку / А. В. Киселев. – СПб. : КАРО, 2002. – 160 с.

 11. Комарова Ж. Т. Испанский язык для всех / Ж. Т. Комарова – М. : Менеджер. 2005. – 464 с.

 12. Корбозерова Н. М. Практична граматика іспанської мови / Н. Корбозерова, О. Обручникова. – К. : Освіта України, 2007. – 218 с.

 13. Мардыко М. Н. Испанский язык / М. Н. Мардыко, А. А. Душевский. – Мн. : Тетра Системс, 2006. – 512 с.

 14. Маслова М. Ю. Тесты и темы по испанскому языку / М. Ю. Маслова, И. Е. Румянцева, Х. К. Кансеко Крус. – М. : ИКЦ МарТ, 2005. – 160 с.

 15. Нуждин Г. 75 устных тем по испанскому языку / Г. Нуждин, А. Комарова – М. : Рольф, 2000. – 254 с.

 16. Нуждин Г. А. Тесты и темы по испанскому языку / Г. А. Нуждин, М. И. Кипнис, А. И. Комарова. – М. : Айрис-пресс, 2004. – 160 с.

 17. Палій Є. В. Збірник текстів з аудіювання та читання для учнів 8-11 класів (іспанська мова) / Тернопіль : Астон, 2003. – 132 с.

 18. Перлин О. Самоучитель испанского языка / О. Перлин. – К. : Методика, 1996. – 384 с.

 19. Погадаева С. В. Испанский язык. Готовимся к экзамену / С. В. Погадаєва. – М. : Филол. о-во СЛОВО : Изд-во Эксмо, 2003. – 223 с.

 20. Серебрянська А. О. Іспанська мова для початківців / А. О. Серебрянська, Т. М. Серебрянська. – Вінниця, НОВА КНИГА, 2009. – 544 с.

 21. Синельникова М. В. Разговорныые темы к экзаменам по испанскому языку / М. В. Синельникова. – СПб. : КОРОНА принт, 2001. – 176 с.

 22. Солер А. Испанский язык в текстах / Ф. Солер, Л. Мехидо, Н. Великопольская. – М. : ЧеРо, 2001. – 432 с.

 23. Шефер И. А. Испанский язик. Интенсивный курс обучения устной речи / И. А. Шефер. – М. : Высшая школа, 1991. – 175 с.

 24. Шишков В. В. Espaсol conversacional / В. В. Шишков. – Одеса : іноваційно-іпотечний центр, 1999. – 302 с.

 25. Litvinenko E. V. Gramбtica de la lengua espaсola / E. V. Litvinenko, A. S. Vicente. – K. : Ediciуn de la universidad de Kiev, 1969. – 236 p.

 26. Rodrнguez-Iriondo M. Perfeccione su espaсol / Marнa Rodrнguez Iriondo, Pilar Pilarйs. – М. : Международные отношения, 1976. – 271 с.

Словники

 1. Испанско-русский словарь: 70 00 слов / Н. В. Загорская, Н. Н. Курчаткина, Б. П. Нарумов и др.; под ред. Б. П. Нарумова. – М. : Рус. яз., 1988. – 832 с.

 2. Русско-испанский словарь: 57 000 слов / Х. Ногейра, Г. Я. Туровер. – Barcelona : Ediciones Danae, S-A. – 1969. – 959 p.


Голова предметної комісії

канд. філол. наук, доцент

кафедри англійської та німецької філології Копач О.О.

Схожі:

Програма вступного випробування iconПрограма вступного випробування
Програма вступного випробування з іспанської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” / Укладач: ст викл....
Програма вступного випробування iconПрограма вступного випробування з біології Галузь знань
Програма вступного випробування з біології для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст. – Полтава: пнпу, 2012. –...
Програма вступного випробування iconПрограма вступного випробування з біології Галузь знань
Програма вступного випробування з біології для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістр. – Полтава: пнпу, 2012. – 33...
Програма вступного випробування iconПрограма фахового вступного випробування з журналістики
Програма фахового вступного випробування складається з пояснювальної записки, вимог до рівня підготовки, структури і завдань, критеріїв...
Програма вступного випробування iconПрограма вступного випробування для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем " спеціаліст ", " магістр "
Програма вступного випробування містить найважливіші питання з навчальних дисциплін професійної та практичної підготовки й дисциплін...
Програма вступного випробування iconПриватний вищий навчальний заклад донецький інститут соціальної освіти. Програма вступного випробування
Програма вступного випробування з психології для секції перепідготовки складена на основі чинної навчальної програми з біології для...
Програма вступного випробування iconЗагальна характеристика програми вступного випробування
Програма фахового вступного випробування «Творчий конкурс з музики» відповідає змісту навчальних програм загальноосвітніх, спеціалізованих...
Програма вступного випробування iconПрограма вступного випробування з математики
Оцінити ступінь підготовленості учасників вступного випробування з математики з метою конкурсного відбору для навчання у педагогічному...
Програма вступного випробування iconПрограма вступного фахового випробування
Програма вступного фахового випробування зі спеціальності 03050301 „Міжнародна економіка” галузі знань 0305 „Економіка та підприємництво”...
Програма вступного випробування iconМіністерство культури І туризму україни національна академія керівних кадрів культури І мистецтв програма вступного випробування з іноземних мов
Програма вступного випробування з іноземних мов / А. О. Путро, Н. П. Вількенс, О. Д. Жованик. – К. НакккіМ, 2010. – 31 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи