Програма вступного випробування з німецької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” icon

Програма вступного випробування з німецької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”
Скачати 143.12 Kb.
НазваПрограма вступного випробування з німецької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”
Дата15.07.2012
Розмір143.12 Kb.
ТипДокументи
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка


Затверджую

Голова приймальної комісії

ПНПУ імені В.Г. Короленка

_____________ проф. М.І. Степаненко

23 лютого 2012 року


Програма вступного випробування

з німецької мови

для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”


Полтава – 2012

Програма вступного випробування з німецької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” / Укладач: ст. викл. Бардакова О.О.


Рецензенти:

Тупиця О.Ю., доцент кафедри філологічних дисциплін Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка;

Шишліна О.П., канд. філол. наук, доцент кафедри іноземних мов Полтавської державної аграрної академії.


Затверджено на засіданні кафедри романо-германської філології

Протокол № 13 від 16 лютого 2012 року


^ Пояснювальна записка


Програма для вступників повністю відповідає програмі середньої школи, і програмі зовнішнього тестування з німецької мови, тому під час підготовки до тестування можна цілком орієнтуватися на вимоги шкільної програми за всіма аспектами вивчення іноземної мови: говоріння, читання та писемного мовлення.

Мета програми – на основі програмних документів представити систему знань про мовні засоби і норми їх вживання у мовленні з метою формування комунікативної компетентності учнів. Зміст розділів програми відповідає основним знанням про мовні засоби і функціонування мови у соціокультурному просторі. У рубриках “Фонетика”, “Лексичний матеріал”, “Граматичний матеріал. Синтаксис. Морфологія” визначені норми орфоепії, орфографії, система знань про частини мови, морфологічні категорії, основні синтаксичні одиниці, якими необхідно оволодіти вступникам.


^ Зміст програми


Вступний екзамен для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра має засвідчити такі знання з німецької мови:

Фонетика

Вимова і розпізнавання на слух усіх звуків німецької мови.

Наголос. Фразовий наголос. Поділ речень на смислові групи. Інтонація простих, складних, розповідних (стверджувальних і заперечних), питальних та спонукальних речень.

Лексичний матеріал

1500 лексичних одиниць, які містять 1200 одиниць продуктивної лексики. Слова, утворені від відомих коренів за допомогою афіксів:

- суфіксів іменників: -heit, -keite, -ung, -tдt, -er, -e, -in, -tion, -log, -ist, -or (-er, ar), -ent; -us;

- суфіксів прикметників: -isch, -ig, -lich, -sam, -los, -voll, -reich, -arm;

- суфіксів кількісних числівників: -ig;

- суфіксів порядкових числівників: -te, -ste;

- префіксів прикметників: un-, miss-;

- префіксів дієслів: невідокремлюваних: be-, ge-, er-, ver-, zer-, ent-, emp-, miss-; відокремлюваних: auf-, ab-, an-, aus-, ein-, hin-, her-.

Лексичний матеріал містить слова, утворені шляхом конверсії (gehen – das Gehen; grьn – das Grьne), а також слова, що відрізняються від українських і російських відповідників, але подібні за значенням (інтернаціоналізми), у тому числі, слова подібні за звучанням до слів української чи російської мов, але різняться значенням (Magazin).

Граматичний матеріал

Синтаксис

Уживання простого (поширеного і непоширеного) речення.

Додаток. Місце (прямого та непрямого) додатка в реченні.

Питальні речення. Загальне запитання. Короткі відповіді на загальні питання.

Спеціальні запитання. Запитання до підмета та його означення.

Альтернативні запитання.

Уживання складносурядного речення, частини якого з’єднані за допомогою сполучників und, aber, oder, denn, darum, deshalb, та ін.

Уживання складнопідрядних речень: причини, мети, місця, умови, наслідку, з’ясувальні, означальні.

Абітурієнт повинен розпізнавати і розуміти умовні речення, що виражають нереальні, неможливі дії, а також інфінітивні конструкції.

Морфологія

Іменник. Уживання іменників у однині та множині. Утворення складних іменників. Відмінювання іменників.

Основні випадки вживання неозначеного, означеного та нульового артиклів.

Прикметник. Ступені порівняння. Особливі форми ступенів порівняння. Відмінювання прикметників.

Займенник. Особові, присвійні, вказівні, безособові, неозначені, питальні, відносні займенники.

Числівник. Порядкові числівники.

Уживання кількісних числівників, утворених за допомогою суфіксів -ig, -zig, у тому числі das Hundert, das Tausend, die Million.

Уживання порядкових числівників, що утворюються за допомогою суфіксів – -te, -ste.

Прийменник. Прийменники з Genitiv, Dativ, Akkusativ.

Прислівник. Прислівники та їх місце в реченні. Ступені порівняння.

Дієслово. Абітурієнт повинен розпізнавати і розуміти речення, що містять ^ Prдsens, Imperfekt, Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum, Konjunktiv I, Konjunktiv II.

Уживання основних форм дієслова (сильні, слабкі і неправильні дієслова).

Уживання Prдsens (слабких, сильних і модальних дієслів) для вираження звичайних дій, що відбуваються постійно, регулярно; дії, що відбувається в даний час. Утворення питальних та заперечних форм.

Уживання ^ Imperfekt (Prдteritum) (слабких, сильних і модальних дієслів) для вираження дій, які відбулися у минулому, а також у розповіді про події у минулому часі (минулий розповідний час).

Уживання Futurum – для вираження майбутніх дій.

^ Perfekt (слабких, сильних дієслів)вживається у діалогах для вираження дії, яка відбулася у минулому часі.

Уживання модальних дієслів, після яких стоїть інфінітив без частки zu.

Уживання наказового способу (Imperativ) – для вираження наказів та прохань.

Уживання неозначеної форми дієслова (інфінітива) з часткою zu і без неї. Інфінітивні звороти statt ... zu + Infinitiv, um ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv.

Пасивна форма дієслів (Passiv).

Дієприкметник минулого часу Partizip I.

Уживання дієслова в Plusguamperfekt.

Граматичний матеріал для читання

Синтаксис

Абітурієнт повинен розпізнавати і розуміти при читанні умовні речення, що виражають нереальні, неможливі дії, а також інфінітивні конструкції.

Морфологія

Абітурієнт повинен розпізнавати і розуміти при читанні речення, що містять ^ Prдsens, Imperfekt, Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum, Konjunktiv I, Konjunktiv II та ступені порівняння прикметників та ступені порівняння прислівників.

Тематика лексики

І . Про себе

ІІ. Моя сім’я, професії та захоплення моїх батьків

ІІІ. Мій дім та квартира

ІV. Мій товариш та його інтереси

V. Мої будні та вихідні

VІ. Свята, що відзначають у моїй родині

VІІ. Канікули

VІІІ. Книжки в моєму житті

IX. Телебачення та моє ставлення до нього

X. Театр і кіно в моєму житті

XI. Мої музичні уподобання

XII. Іноземні мови в нашому житті

XIII. Школа

XIV. Пори року та погода

XV. Україна

XVI . Київ

XVII. Видатні люди України

XVIII. Спорт у моєму житті

XIX. Улюблені спортсмени

XX. Місто (село), в якому я живу

XXI. Вибір професії

XXII. Німеччина

XXIII. Австрія

XXIV. Берлін

XXV. Відень

XXVI. Основні пам’ятки Німеччини

XXVII. Свята та традиції в Україні

XXVIIІ. Свята та традиції Німеччини


Структура іспиту з німецької мови

Для абітурієнтів ПНПУ іспит з іноземної мови полягає у виконанні тестових завдань у письмовій формі.

Максимальна кількість балів за іспит з німецької мови становить 200 балів. Абітурієнти, які набирають до 124 балів включно, участі в конкурсі не беруть.

Тести складено з урахуванням вимог до обсягу знань, умінь і навичок, передбачених програмою з німецької мови для середньої школи. Кожний тест побудовано так, щоб за його допомогою можна було перевіряти не лише рівень певного обсягу знань і вмінь абітурієнта, а й здібності до опанування тих видів мовленнєвої діяльності, які становлять зміст і специфіку навчання на факультетах іноземних мов. Тест складається з трьох компонентів: граматичного, лексичного та текстового. Відповіді оцінюються в балах: 8 балів за кожну правильну відповідь. (По 80 балів за граматичний і лексичний тести й 40 балів за тест на розуміння прочитаного).

Тривалість написання тесту – 1 година.

Користування словником під час підготовки і написання тесту не дозволяється.


Зразок лексико-граматичного тесту

Граматичний тест

Виберіть правильний варіант. Літеру, що відповідає цьому варіантові, внесіть в екзаменаційний аркуш відповідей.

1. Ich wohne ... der Nдhe des Zoos.

a) in b) aus c) ьber d) bei

2. Er wartet ... seine Mutter.

a) von b) auf c) an d) ьber

3. Die Kinder fahren ... einem Auto.

a) mit b) aus c) an d) bei

4. Peter schreibt ... einem Bleistift.

a) von b) mit c) an d) ьber

5. Die Schьler sprechen ... das Spiel.

a) in b) aus c) an d) ьber

6. Der Anzug gehцrt dir. Das ist ... Anzug.

a) deinen b) deiner c) dein d) eurer

7. Der Mantel gehцrt mir. Das ist ... Mantel.

a) deiner b) ihr c) sein d) mein

8. Da sitzt mein Sohn. Das ist ... Tisch.

a) sein b) mein c) dein d) eurer

9. Man hat mitgeteilt, ... dieses Sportfest stattfindet.

a) wohin b) wann c) wessen d) wer

10. Kцnnen Sie uns bitte nicht sagen, ... dieses Cafe geцffnet ist?

a) woher b) wann c) woran d) womit

Лексичний тест

Виберіть правильний варіант. Літеру, що відповідає цьому варіантові, внесіть в екзаменаційний аркуш відповідей.

1. Hier ........ du nicht hineingehen! Da ist doch ein Schild: Kein Eingang!

a) brauchst

b) darfst

c) mцchtest

d) willst

2. Am nдchsten Sonntag werden wir zusammen ... unternehmen.

a) ein Betrieb

b) eine Reise

c) ein Wald

d) die Prдmiere

3. Mein Freund ... Schlittschuh.

a) geht

b) fдhrt

c) lдuft

d) steht

4. Ich ... diese Prьfung im Juli.

a) bekomme

b) bestehe

c) kaufe

d) lese

5. Diesen Sommer ... unsere Familie im Sьden.

a) sucht

b) wдhlt

c) verbringt

d) fьhrt

6. In fьnf Jahren wird mein jьngerer ... die Schule Absolvieren.

a) Opa

b) Sportler

c) Lehrer

d) Bruder

7. In der Zukunft werden die Roboter die ganze ... erfьllen.

a) Familie

b) Mannschaft

c) Hausarbeit

d) Schule

8. In diesem Jahr fahren ... meiner Klasse nach Deutschland.

a) die Seeleute

b) die Schьler

c) die Arbeiter

d) die Nachbarn

9. Isst du ... Nudeln?

a) silberne

b) heiЯe

c) junge

d) moderne

10. Jeden Sonntag trainieren die Sportler auf dem ... .

a) Dach

b) Stadion

c) Auto

d) Tisch

Читання

Прочитайте текст і питання, що йдуть після нього. Виберіть правильний варіант відповіді. Літеру, що відповідає цьому варіантові, внесіть в екзаменаційний аркуш відповідей.

Wer hat die Briefmarke erfunden?

Die Geschichte der Briefmarke ist sehr interessant. Ein englischer Schullehrer Namens Rowland Hill hat die erste Briefmarke erfunden. Frьher bezahlte man das Porto fьr die Briefe anders als jetzt, nicht der Absender, sondern der Empfдnger des Briefes musste das Porto bezahlen. Das gefiel Rowland Hill nicht. Besonders wurde er bцse, wenn er einen nicht interessanten Brief bekam. So schrieb er eines Tages an den Generalpostmeister von England. Er schlug ihm vor, dass der Absender das Porto bezahlen sollte. An den Postschaltern sollte man kleine Papierblдttchen verkaufen, die die Absender auf die Briefumschlдge kleben kцnnten. Papierblдttchen auf die Briefe! Der Generalpostmeister wollte lachen ьber die Idee des Schullehrers.

Vier Jahre spдter aber, am 6. Mai 1840, verkaufte man an den englischen Postschaltern die erste Briefmarke der Welt. Die Idee des Schullehrers wurde populдr. Im Jahre 1842 verkaufte man Briefmarken in Amerika, im nдchsten Jahr in der Schweiz und Brasilien. Im Jahre 1849 erschien die erste deutsche Briefmarke, einige Jahre spдter die erste russische.

1. Wer hat die erste Briefmarke erfunden?

a) ein Arzt b) ein Lehrer c) ein Schlosser d) ein Brieftrдger

2. Wer musste frьher das Porto bezahlen?

a) der Absender b) der Empfдnger c) der Postbeamte d) der Brieftrдger

3. An wen schrieb Rowland Hill einen Brief?

a) an einen Postbeamten b) an den Brieftrдger c) an den Vater d) an den Generalpostmeister

4. Was sollte man an den Postschaltern verkaufen?

a) Briefmarken b) Papierblдttchen c) Briefumschlдge d) Postkarten

5. Wann erschien die erste deutsche Briefmarke?

a) 1840 b) 1842 c) 1849 d) 1850


Вимоги до рівня сформованості знань, умінь і навичок абітурієнта

Вступник повинен знати:

 • лексику загального вжитку в рамках шкільної програми;

 • граматичні конструкції та особливості їх вживання і перекладу, особливості вживання різних частин мови, синтаксичні характеристики, структуру речення, особливості словотвору в рамках програми;

 • тематичний краєзнавчий матеріал;

 • соціальні та культурні аспекти використання іноземної мови (особливості привітань, звернень, народної мудрості, ідіоматичних виразів);

 • вступник повинен знати, як аналізувати і зіставляти інформацію, добирати синоніми, фразові дієслова відповідно до контексту, виділити головну думку/ідею, диференціювати основні факти і другорядну інформацію.

Вступник повинен вміти:

 • розуміти тексти різного рівня змістової і мовної складності, розкривати імпліцитну інформацію, що міститься в них; знаходити загальну та детальну інформацію із документів, що використовуються в повсякденному житті; розуміти різножанрові тексти, включаючи уривки художніх творів та творів публіцистичного стилю;

 • розповісти про перебіг подій, описати людину, об’єкт;

 • ефективно й гнучко використовувати іноземну мову в різноманітних ситуаціях соціального спілкування згідно програми;

 • висловлюватися з необхідним ступенем деталізованості й тематичної складності, демонструючи вільне володіння засобами зв’язності й цілісності та прийомами структурної побудови тексту;

 • вести цілеспрямовану бесіду в межах тематики програми;

 • написати розповідь, передавати/розказувати про перебіг подій, описати людину, предмет; висловити свою точку зору та аргументувати її; правильно оформляти письмові висловлювання різного типу (лист, опис, повідомлення, твір, реферат, доповідь, пояснення, доручення тощо).


Програму складено на основі документів:

1. Програми для середніх загальноосвітніх шкіл. Іноземні мови. 5-11 класи. – К. : Перун, 2001.

2. Державна національна програма “Освіта”. Україна ХХІ століття. – К. : Радуга, 1994.

3. Програма зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2012 року з німецької мови розроблена з урахуванням діючої програми з німецької мови (Додаток №3 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.07.2011 № 791 “Про затвердження програм зовнішнього незалежного оцінювання”).


Рекомендована література

 1. Басай Н. П. Німецька мова : Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Басай Н. П. – К. : Освіта, 2006.

 2. Биркенгоф Г. М. Коррективный курс грамматики немецкого языка с грамматико-фонетическими упражениями / Биркенгоф Г. М. – М. : Международные отношения, 1980. – 260 с.

 3. Бориско Н. Ф., Бессмертная Н. В., Красовская Н. А. Deutsch intensiv : Интенсивный курс немецкого языка / Бориско Н. Ф., Бессмертная Н. В., Красовская Н. А. – К. : “А.С.К.”, 2001. – 400 с.

 4. Гергель А., Радченко Т., Савелко О. Німецька мова: Підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Гергель А., Радченко Т., Савелко О. – К. : Перун, 2004.

 5. Гінка Б. Німецька мова. Посібник-порадник для старшокласників та абітурієнтів / Гінка Б. – К. : “Ранок”, 2002. – 224 с.

 6. Євгененко Д. А., Білоус О. М. та ін. Практична граматика німецької мови. Навчальний посібник для студентів та учнів. Комунікативні вправи і завдання / Євгененко Д. А., Білоус О. М. – Вінниця : Нова книга, 2002. – 334 с.

 7. Завьялова В., Ильина Л. Практический курс немецкого языка / Завьялова В., Ильина Л. – М. : “Лист Нью”, 200. – 880 с.

 8. Лисенко Є. І. Німецька мова (підручник), 10-11 кл. / Лисенко Є. І. – К. : Освіта, 2004.

 9. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов. Іноземні мови. 2-12 класи. 5-12 класи (2-га іноземна мова). – К. : Перун, 2005. – 208 с.

 10. Німецька мова для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. : Навч. посібн. / Савчук І. Д. – Львів : Світ, 2007.

 11. Смеречанський Р. І. Довідник з граматики німецької мови: Довідк. вид. / Смеречанський Р. І. – К. : Рад. шк., 1989. – 304 с.

 12. Соколова Н. Б., Молчанова Й. Д. Справочник по грамматике немецкого языка / Соколова Н. Б., Молчанова Й. Д. – М. : Просвещение, 1995. – 319 с.

 13. Усі німецькі теми з паралельним перекладом. 5-12 класи / [Автори-укладачі Шепель С. Ю., Ніколенко І. О., Орлова Л. М.]. – К. : Видавництво “Майстер-клас”, 2007-2008. – 448 с.

 14. Deutsch-Ukrainisches Wцrterbuch. In 3 Bдnden. 2. Auflage. Akademie-Verlag Berlin, 1987.

 15. Die neue deutsche Rechtschreibung. – Bertelsmann Lexikon Verlag, 1996. – 1040 s.

 16. Dreyer – Schmitt. Совершенствуем знание немецкого языка. Грамматика с упражнениями и ключами / Dreyer – Schmitt. – К. : Методика, 2003. – 336 с.

Ресурси


 1. http://www.encarta.de – Інтернет-версія енциклопедії Encarta.

 2. http://www.familie.de – Різноманітні теми для всієї сім’ї.Голова предметної комісії

к.ф.н., доцент кафедри англійської О.О. Копач

та німецької філології

Схожі:

Програма вступного випробування з німецької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” iconПрограма вступного випробування з німецької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”
Програма вступного випробування з німецької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” / Укладач: ст викл....
Програма вступного випробування з німецької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” iconПрограма вступного випробування з російської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”
Програма вступного випробування з німецької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” / Укладачі: доц. Конєва...
Програма вступного випробування з німецької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” iconПрограма вступного випробування з російської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”
Програма вступного випробування з німецької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” / Укладачі: доц. Конєва...
Програма вступного випробування з німецької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” iconПрограма вступного випробування з німецької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “cпеціаліст”
Програма вступного випробування з німецької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “спеціаліст”/Укладачі: доц. Кононенко...
Програма вступного випробування з німецької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” iconПрограма вступного випробування з німецької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “cпеціаліст”
Програма вступного випробування з німецької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “спеціаліст”/Укладачі: доц. Кононенко...
Програма вступного випробування з німецької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” iconПрограма вступного випробування з німецької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр”
Програма вступного випробування з німецької мови для вступників освітньо-кваліфікаційного рівня магістр/ Укладачі: Бардакова О. О.,...
Програма вступного випробування з німецької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” iconПрограма вступного випробування з другої іноземної (німецької) мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр”
Програма вступного випробування з іноземної (німецької) мови для вступників освітньо-кваліфікаційного рівня магістр/ Укладачі: Бардакова...
Програма вступного випробування з німецької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” iconПрограма вступного випробування з французької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”
Програма вступного випробування з французької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” / Укладачі: доц....
Програма вступного випробування з німецької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” iconПрограма вступного випробування з французької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”
Програма вступного випробування з французької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” / Укладачі: доц....
Програма вступного випробування з німецької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” iconПрограма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”
Програма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” / Укладач: доц. Копач...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи