Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Сторінка1/4
Дата15.07.2012
Розмір0.52 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, молоді та спорту УКРАЇНИ


ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В.Г.КОРОЛЕНКА


Затверджую

Голова приймальної комісії

ПНПУ імені В.Г. Короленка

_______________ М.І. Степаненко

23 лютого 2012 року


Програма

ВСТУПНого ВИПРОБУВАНня


Напрям підготовки: 0202 Мистецтво

Спеціальність: 7.020204 –Музичне мистецтво

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст


Полтава – 2012

Програма вступного випробування з музичного мистецтва (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст; спеціальність: 7.020204 – Музичне мистецтво) / Укладачі: В.С. Ірклієнко, Лобач О.О., Н.І. Дячук, Г.В. Пужай, С.І. Глушкова, Н.О.Павленко, Н.М.Буць. – Полтава, 2012.– 57 с.


Рецензенти:

Омельченко А. І. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музичного виховання та хореографії Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв Бердянського державного педагогічного університету.


Борщ Ж.В. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка


Затверджено на засіданні кафедри музики Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. Протокол № 16 від 14.02.2012 р.


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Метою музично-педагогічної діяльності спеціаліста є формування музичної культури школярів як невід'ємної складової процесу їхнього духовного розвитку. Реалізація мети діяльності і широкої поліфункціональної палітри фахівця передбачає набуття ним у процесі навчання відповідних знань, вмінь і навичок, що охоплюють: теоретичні та мистецтвознавчі професійні засади; особистість дитини, її музичний, духовний та психічний розвиток; основи теорії, методики і окремих технологій музичного виховання школярів; музично-виконавської діяльності.

Випускник спеціальності “Педагогіка і методика середньої освіти. Музика.” отримує кваліфікацію спеціаліста на основі кваліфікації бакалавра через оволодіння поглибленими фундаментальними спеціальними уміннями та знаннями інноваційного характеру і досвідом їх застосування, ініціювання нових ідей для вирішення музично-педагогічних, психолого-педагогічних і науково-дослідних завдань сфери освіти і культури, що потребує високого рівня оволодіння змістом професійної підготовки бакалавра.

Фахове вступне випробування з музичного мистецтва передбачають перевірку теоретичної та практичної підготовки майбутніх фахівців напряму 0202 – «Мистецтво» спеціальності 6.020204 – «Музичне мистецтво» із таких дисциплін навчального плану: «Сольфеджіо», «Гармонія», «Народознавство та музичний фольклор України», «Хорознавство та хорове аранжування», «Історія зарубіжної музики», «Історія української музики», «Методика музичного виховання», «Основний музичний інструмент», «Постановка голосу».

Форма проведення екзамену – комбінована (усна відповідь, гра на музичному інструменті, виконання вокальних творів).
^

ЗМІСТ ВИМОГ І ЗАВДАНЬ

ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З МУЗИКИ

Зміст вступного випробування з напряму підготовки 0202 – Мистецтво зі спеціальності 7.020204 – Музичне мистецтво укладений на основі вимог державного освітнього стандарту до рівня підготовки бакалавра музики.


Екзамен має комбіновану форму (усна відповідь, гра на музичному інструменті, виконання вокального твору). 30 білетів містять: 2 питання з теоретичних дисциплін та 2 практичних завдання (гра на музичному інструменті та виконання вокального твору). На підготовку студенти мають 40 хвилин, відповідь одного студента триває 15-20 хвилин.
^

1. Методика музичного виховання


При укладанні програми постає необхідність диференціації та варіативності змісту кваліфікаційних випробувань і збереження неперервності, послідовності й наступності в оцінюванні рівня професійної підготовки випускників. Поставлена проблема з курсу «Методика музичного виховання» вирішується через включення теоретичних засад музичного виховання особистості до змісту бакалаврських екзаменів, а практичної складової професійно-методичної підготовки – до державних іспитів спеціалістів.

^ Питання та анотації до них

 1. Доведіть специфіку музичного мистецтва. Інтонаційно-звукова природа музики. Компаративний аналіз музики та інших видів мистецтва. Особливості змісту, форм і художніх образів музики. Шляхи конкретизації музичного образу. Засоби музичної виразовості.

 2. ^ Розкрийте виховний потенціал музичного мистецтва у поліфункціональному просторі. Поліфункціональність музичного мистецтва (суспільно-перетворювальна, художньо-концептуальна, прогностична, пізнавально-евристична, компенсаторна, катарсична, інформаційна, комунікативна, сугестивна, естетична, гедоністична, педагогічна функції музики). Погляди філософів, митців, педагогів на виховний потенціал музичного мистецтва, його вплив на розвиток і виховання особистості.

 3. ^ Доведіть, що Давня Греція є колискою теорії та практики музичного виховання особистості. Вчення про музичне мистецтво, його пізнавальне й морально-виховне значення; зв'язок музики з поезією, танцем, гімнастикою. Концептуальні ідеї музично-естетичного виховання, індивідуальна роботи з учнем; Піфійські ігри; методи навчання музики.

 4. ^ Розкрийте музично-педагогічні ідеї Середньовіччя. Реформа нотного письма Гвідо д’Ареццо. Жанри релігійного та світського музичного мистецтва. Вплив християнства на музично-педагогічні ідеї. Зародження професійної музичної освіти, загального навчання, створення благодійних виховних закладів, віра в необмежені можливості перевиховання людей.

 5. ^ Розкрийте сутність музичної педагогіки Ренесансу. Нотодрукування. Збагачення музичного інструментарію та жанрів. Утвердження самоцінності музики, поліфонії, розвиток аматорського музикування, світського мистецтва, участь жінок у музичному житті. Відкриття музичних факультетів, оперних театрів. Система музичного виховання Я.А.Коменського.

 6. ^ Доведіть перспективність концепції музичного виховання доби Просвітництва. Розумність всесвіту; віра в «радикальне добро» в людській природі; удосконалення суспільства, його гармонізація, виховання вільної індивідуальності засобами музичного мистецтва. Вчення про афект, публікація першої музично-педагогічної енциклопедії Томаса Меса. Перша консерваторія в Неаполі. Співацька концепція музичного виховання. «Сольфаїсти» і «цифіристи». Цифровий метод навчання Ж.-Ж. Руссо.

 7. ^ Простежте етапи становлення теорії музичного виховання особистості протягом ХІХ ст. Демократизація музично-театрального і концертного життя, поширення домашнього музикування, створення музичних товариств, зростання масової музичної освіти, відкриття консерваторій у всіх країнах Європи. Становлення методики музичного виховання як науки. Нові методи музичного виховання. Безкоштовна музична школа М. Балакірєва. Зародження професійної освіти вчителів музики.

 8. ^ Простежте динаміку становлення теорії музичного виховання у ХХ столітті. Етапи становлення вітчизняної теорії та практики музичного виховання школярів. Сутнісна суперечність сучасної музичної педагогіки між розширенням можливостей художньої самореалізації людини і проявами різних форм бездуховності. Перспективні тенденції музичної педагогіки: введення обов’язкового художньо-естетичного компоненту до змісту освіти; інтеграційні процеси; утвердження інструментально-виконавської парадигми музичного виховання; використання різноманітного музичного репертуару; формування музичного слуху як основи музичної освіти; засвоєння музики як специфічної мови людського спілкування.

 9. ^ Охарактеризуйте погляди педагогів-музикантів України на музично-естетичне виховання молодого покоління. М.В.Лисенко – засновник вітчизняної музичної педагогіки. К.Г.Стеценко – автор перших програм з музики. «Практичний курс навчання співу у середніх школах України» М.Д.Леонтовича. «Пролісок» Я.С.Степового. Система ритмічного виховання школярів С.Ф.Лю­дкевича. «Шкільні співаники» Ф.М.Колесси. Система музично-творчого розвитку особистості Б.Л.Яворського. Концепція поглибленого вивчення музики З.З.Жофчака тощо.

 10. ^ Визначте сутність музикальності, її структуру й онтогенез. Сутність понять “музичні здібності” і “музикальність”. Діалектика загальних і спеціальних здібностей. Музикальність та її структурні компоненти, за Б.М.Тепловим. Емоційний відгук на музику. Ладове відчуття. Метро-ритмічне відчуття. Музично-слухові уявлення. Онтогенез музичних здібностей дітей, за В.К. Тарасовою та С.І. Науменко.


2. Сольфеджіо

Питання та анотації до них

 1. ^ Охарактеризуйте звук як фізичне явище і як відчуття. Розкрийте поняття «музичний звук і його властивості».

Характеристика звуків шумових і музичних. Висота, гучність (сила), тривалість, тембр як властивості «музичного звуку».

 1. ^ Охарактеризуйте поняття «ритм» та основні ритмічні одиниці

Характеристика довгих та коротких звуків та їх фіксація на письмі (ціла нота, половинна, четвертна, восьма, шістнадцята тощо). Ритмічний малюнок. Особливі види ритмічного поділу: тріоль, дуоль, квартоль, квінтоль та інші.

 1. ^ Охарактеризуйте поняття «метр», «розмір». Визначте види розмірів

Акцент. Визначення метру, розміру. Сильні і слабкі долі. Види розмірів: дводольні та тридольні. Класифікація розмірів: прості, складні. Розмір як нотне зображення метру.

 1. ^ Охарактеризуйте поняття «лад»

Визначення ладу. Основні та побічні ступені ладу. Тоніка. Стійкі та нестійкі ступені ладу. Тяжіння та розв’язання.

 1. Розкрийте сутність мажорного ладу

Будова звукоряду. Тонічний тризвук. Три виду мажору (натуральний, гармонічний, мелодичний).

 1. Окресліть квінтове коло мажорних тональностей

Тональність як висотне положення ладу. Мажорні дієзні та бемольні тональності.

 1. Охарактеризуєте квінтове коло мінорних тональностей

Тональність як висотне положення ладу. Мінорні дієзні та бемольні тональності.

 1. Охарактеризуйте паралельні та однойменні тональності

Визначення паралельної та однойменної тональності. Спільні та відмінні риси у паралельних та однойменних тональностях.

 1. ^ Дайте визначення поняттю «інтервал». Класифікуйте інтервали

Позначення та назва інтервалу. Ступенева та тонова величина інтервалу. Мелодичні та гармонічні інтервали. Пості та складні інтервали. Консонанси та дисонанси.

 1. ^ Розкрийте сутність мінорного ладу

Будова мінорного звукоряду. Тонічний тризвук. Три види мінору (натуральний, гармонічний. мелодичний).


3. Гармонія

Питання та анотації до них

1. Дайте визначення акорду як одиниці гармонії. Охарактеризуйте співвідношення акордів, вкажіть види сполучення тризвуків головних ступенів ладу, типи переміщення, назвіть види узгодженого руху голосів. Співзвуччя. Акорд як одиниця гармонії. Поняття вертикалі і горизонталі. Види акордів. Назви звуків акордів. Чотириголосий склад. Назви голосів. Способи запису. Розташування акорду: тісне й широке. Подвоєння. Мелодичне положення акорду. Перехрещення голосів. Співвідношення акордів: кварто-квінтове, секундове і терцієве. Гармонічне і мелодичне сполучення тризвуків головних ступенів ладу. Паралелізм октав і квінт. Розташування тризвуків: тісне й широке. Подвоєння. Визначення переміщення. Типи переміщень (зі зміною мелодичного положення акорду, розташування, мелодичного положення і розташування одночасно). Голосоведіння. Плавний рух і рух стрибком. Види узгодженого руху голосів: прямий, частковий, протилежний. Функції голосів у музичній тканині. Норми руху для кожного з голосів.

2. Зробіть огляд секстакордів головних ступенів, вкажіть їх позначення, подвоєння та розташування. Порівняйте особливості їх подвоєння із подвоєннями у секстакордах побічних ступенів (другого та сьомого). Секстакорди головних ступенів. Позначення, розташування, подвоєння. Особливості змішаного розташування. Переміщення секстакордів. Гармонічні звороти тризвуку і секстакорду однієї функції. Сполучення секстакордів з тризвуками кварто-квінтового та секундового співвідношеннь: плавне, зі стрибками. Сполучення двох секстакордів кварто-квінтового та секундового свіввідношень. Особливості голосоведіння (приховані унісони, октави і квінти). Застосування секстакордів, їх місце у гармонічних побудовах (періоді).

^ 3. Розкрийте структуру періоду. Охарактеризуйте види каденцій. Вкажіть особливості використання кадансового квартсекстакорду. Розчленованість музичного твору. Цезура. Період. Речення. Фраза. Мотив. Деякі типи періодів (квадратний, неквадратний, період неподільної будови). Каденція. Види каденцій за їх гармонічним змістом та місцем у формі: серединні і кінцеві, досконалі і недосконалі, повні і половинні, автентичні і плагальні. Позначення кадансового квартсекстакорду. Поліфункціональність акорду. Особливості використання (голосоведін­ня, оточуючі акорди, метро-ритмічні умови) у серединній і кінцевій каденціях.. Значення квартсекстакорду у гармонічних побудовах.

^ 4. Розкрийте роль домінантового септакорду та його обернень у музичному творенні. Порівняйте особливості їх розв’язання в акорди тоніки. Побудова, позначення та розташування домінантового септакорду. Застосування, акордове оточення. Повний та неповний домінант септакорд; особливості голосоведіння при розв'язанні у тоніку. Розв'язання обернень в акорди тоніки: а) плавне;б) зі стрибками. Переміщення домінантового септакорду та його обернень. Прохідний терцквартакорд.

^ 5. Дайте характеристику повної функціональної системи мажору та мінору. Представте побічні акорди тонічної, субдомінантової та домінантової групи. Повна функціональна система акордів тональності. Особливості тонічної, домінантової та субдомінантової груп. Властивості побічних акордів. Перемінні ладові функції у співвідношенні тризвуків побічних ступенів. Логіка послідовності акордів. Секстакорд і тризвук другого ступеня в мажорі і мінорі, тризвук і секстакорд сьомого ступеня, тризвуки шостого і третього ступеня: подвоєння, акордове оточення, застосування).

^ 6. Побічні акорди субдомінантової і домінантової групи мажору і мінору: септакорд другого ступеня, септакорд сьомого ступеня. Септакорд другого ступеня та його обернення. Перехід в консонуючі і дисонуючі акорди групи домінанти і у кадансовий квартсекстакорд. Підготовлення септакорду другого ступеня і його обернень. Прохідні звороти з акордами другого ступеня. Різновиди ввідних септакордів (у мажорі та гармонічному мінорі). Підготовлення ввідних септакордів та їх обернень. Роз­в’я­зу­ван­ня в акорди тоніки з подвоєнням основного або тер­ці­є­во­го тонів (залежно від розташування). Перехід в акорди дисонуючої домінанти: особливості голосоведіння. Прохідні звороти з оберненнями ввідних септакордів.

^ 7. Розкрийте сутність відхилення, вкажіть основні ознаки, та поясніть техніку виконання. Ступені тональної спорідненості. Тональності першого ступеня спорідненості. Загальні критерії віддаленості і близькості тональностей: спільність звукового складу, наявність спільних тризвуків. Основні ознаки відхилення. Засоби відхилення: Засоби відхилення: різновиди побічних домінант(домінантовий септакорд та його обернення, септакорд сьомого ступеня та його обернення). Особливості голосоведення при виконанні відхилення (способи уникнення перечення). Метроритмічні умови виконання відхилення. Відхилення в тональність домінанти. Група акордів подвійної домінанти.

^ 8.Зробіть огляд модуляції у тональності діатонічної спорідненості, розкрийте техніку виконання та порівняйте із відхиленням. Ступені тональної спорідненості. Тональності першого ступеня спорідненості. Загальні критерії віддаленості і близькості тональностей: спільність звукового складу, наявність спільних тризвуків, інтервальне та функціональне співвідношення. Види і способи модуляцій: поступова, раптова, через відхилення у тональність спіль­но­го акорду, з використанням засобів мажоро-мінору. Модуляції у тональності першого ступеня спорідненості: спільний і модулюючий акорди, принцип побудови тонально-гармонічного плану модулюючого періоду.

^ 9. Поясніть поняття секвенції , вкажіть їх класифікацію та дайте порівняльну характеристику. Формотворчі та виразові можливості секвенцій. Особливості побудови тональної секвенції. Принципи побудови мотиву тональної секвенції.

Побудова ланцюга тональної секвенції. Особливості побудови хроматичної секвенції: розмір секвенції, акордовий склад.

^ 10. Визначте роль неакордових звуків у музичній тканині, зробіть їх огляд та охарактеризуйте. Класифікація неакордових звуків та особливості їх застосування. Прохідні та допоміжні звуки в одному та декількох голосах (діатонічні та хроматичні).Затримання приготовлене та не приготовлене, висхідне та низхідне, подвійне та потрійне. Предйом висхідний в одному голосі. Органний пункт.


^ 4. Історія зарубіжної музики

Питання та анотації до них

 1. Дати характеристику музичному мистецтву епохи Відродження

Відновлення інтересу до античності. Перехід від середньовічної теоцентричної культури до антропоцентричної. Початок нотодруку, поява демократичної публіки, розквіт аматорського музикування. Розвиток багатоголосся, зростання ролі світської музики, самостійність інструментальної музики, поява численних танцювальних жанрів. Оновлення музичної мови. Становлення національних композиторських шкіл.

 1. ^ Визначити характерні риси музичної культури доби Бароко

Трагічне світосприймання особистості у зв’язку з буржуазними революціями. Панування світської музики, розгортання публічного музичного життя, удосконалення музичного інструментарію, нотодрукування, розширення музичної освіти. Розвиток вокально-інструментальних жанрів, зародження нових інструментальних жанрів. Особливості музичної мови.

 1. ^ Висвітлити сутність музичного класицизму

Вплив ідей філософського раціоналізму, естетики Відродження. Принципи логічної обґрунтованості, внутрішньої гармонії, строгої регламентації жанрів, типізації та узагальненості засобів виразності. К.В. Глюк як представник класицизму в опері. Віденська класична школа – вершина музичного класицизму. Симфонізм як метод філософського розкриття життєвих суперечностей, формування сонатно-симфонічного циклу і симфонічного оркестру.

 1. ^ Проаналізувати особливості музичної естетики Романтизму

Боротьба з просвітницько-класицистською ідеологією, буденщиною в мистецтві; розчарування художників в політичних результатах Великої французької революції. Втілення в музиці індивідуального світу особистості, трагічних мотивів самоти. Фантастичні образи, ідеалізація й поетизація минулого, народного побуту, природи. Нові засоби музичної мови і принципи формоутворення, розквіт мініатюрних жанрів. Формування національних композиторських шкіл.

 1. ^ Охарактеризувати провідні художні течії в музичному мистецтві кінця XIX-початку XX століття

Посилення ідейно-стилістичної конфронтації між різними мистецькими напрямами, стрімка зміна нових художніх течій (реалізм, пізній романтизм, оперний веризм, імпресіонізм, експресіонізм, неокласицизм, неофольклоризм).


^ 5. Історія української музики

Питання та анотації до них

 1. Охарактеризуйте жанри родинно-обрядового українського музичного фольклору

Походження і розвиток новорічних святкувань. Різновиди новорічних пісень. Колядки. Щедрівки. Народний театр. “Вертеп”. “Коза”. “Маланка”. Походження, історія побутування.

Походження весняних обрядів та пісень. Різновиди весняних ігор та пісень: веснянки і гагілки (гаївки, ягілки, маївки).

Зміст русальних обрядів та ігор. Музичні особливості русальних пісень. Зміст царинних обрядів, їх зв’язок із землеробською працею. Тематика та музичні особливості купальських і петрівчаних пісень.

Зміст, тематика, музичні і виконавські особливості жниварських пісень. Тематика, зміст, музичні особливості косовицьких пісень. Їхня спорідненість із купальськими, петрівчаними та жниварськими піснями.

 1. ^ Розкрийте зміст та музичні особливості календарно-обрядових пісень

Родинні та хрестинні пісні і обряди. Пісні, виконувані на хрестинах. Їх зміст, тематика, музичні особливості, характер виконання.

Весільні пісні та обряди. Хід весільного обряду. Функції весільних хорів Тематика та музичні особливості весільних пісень.

Походження та еволюція поховальних вірувань і звичаїв. Музично-виконавські особливості голосінь.

 1. ^ Розкрийте особливості епічних та ліро-епічних жанрів українського фольклору

Героїчна епоха в історії українського народу. Особливості епічного стилю. Епічні жанри. Історія кобзарства.

Думи як найвизначніша частина українського народного епосу, їх зміст тематика та музичні особливості. Жанрові різновиди дум.

Історичні пісні. Тематична специфіка. Хронологічний огляд пісенної епіки. Класифікація історичних пісень.

Народні балади. Особливості текстів та наспівів. Епічний, пісенний і протяжний виконавські стилі.

Новелістичні пісні (співанки-хроніки). Музичні особливості: форма, мелодика, ритміка, ладова специфіка. Особливості виконання.
  1   2   3   4

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи