Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Скачати 221.57 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Дата15.07.2012
Розмір221.57 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Полтавський національний педагогічний університет

імені В.Г.КОРОЛЕНКА

КАФЕДРА ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА


ЗАТВЕРДЖУЮ


Голова приймальної комісії

ПНПУ імені В.Г.Короленка

__________ проф. Степаненко М.І.

23 лютого 2012 року


ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

для осіб, що вступають на навчання

за освітньо-кваліфікаційним рівнем

«спеціаліст»


Галузь знань: 0202 – Мистецтво

Напрям підготовки: 7.02020501 – Образотворче мистецтво


Полтава – 2012

Програма вступного випробування для осіб, що вступають на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» (Галузь знань: 0202 – Мистецтво, спеціальність: 7.02020501 – Образотворче мистецтво) / Укладач: доц. Мужикова І.М.


Рецензенти:

^ Саєнко Т.В. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри образотворчого мистецтва Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка;

^ Рибас Н.І. – доцент кафедри основ архітектури Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка


Затверджено на засіданні кафедри образотворчого мистецтва

Протокол №12 від 7 лютого 2012 р.


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Орієнтуючись на світові й державні стандарти в галузі освіти, враховуючи нагальні потреби сучасної української національної школи, учитель образотворчого мистецтва, етики та естетики повинен мати високий рівень професійної підготовки, широку ерудицію і загальну культуру, розвинену національну самосвідомість, чітко визначену громадянську і моральну позицію, здатність до самопізнання та постійного самовдосконалення.

Розв'язання навчально-виховних, науково-методичних і організаційно-управлінських завдань потребує від майбутніх фахівців фундаментальної науково-теоретичної підготовки, що має тісно поєднуватися з відповідною практичною підготовкою.

Вступне випробування з образотворчого мистецтва для осіб, що вступають на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» зі спеціальності Образотворче мистецтво, передбачає перевірку теоретичної та практичної підготовки майбутніх фахівців, їх компетентність з дисциплін «Рисунок», «Живопис», «Композиція», «Декоративно-прикладне мистецтво», «Методика викладання образотворчої діяльності».


^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ


Вступне випробування з образотворчого мистецтва для осіб, що вступають на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» передбачає виконання ескізу композиції на задану тему (виконується графітним олівцем, акварельними або гуашевими фарбами на ј стандартного аркуша ватману) та відтворення послідовності виконання композиційного задуму.. Термін роботи – 4 години.

Завдання укладені на основі вимог державного освітнього стандарту до рівня підготовки бакалавра. Особа, що вступає на навчання має довести свою готовність до продовження освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст».


Завдання до вступного випробування з Образотворче мистецтва

Завдання 1. Виконати ескіз композиції:

 1. За принципом згущення-розрідження елементів

 2. Відтворюючи відчуття спокою.

 3. Відтворюючи відчуття руху.

 4. Відтворюючи оптичний ефект глибини.

 5. Відтворюючи оптичний ефект об`єму.

 6. Використовуючи ефект фактури.

 7. Виділяючи домінанту за кольором.

 8. Виділяючи домінанту за розміром.

 9. Використовуючи принцип симетрії.

 10. Орнаменту у квадраті.

 11. Орнаменту у колі.

 12. Орнаменту у трикутнику.

 13. Рослинного орнаменту.

 14. Геометричного орнаменту.

 15. Складного натюрморту.

 16. Натюрморту на основі контрасту.

 17. Натюрморту на основі нюансу.

 18. Декоративного натюрморту.

 19. Пейзажу лінійними засобами.

 20. Декоративного пейзажного зображення.

 21. На тему “Осінь”.

 22. На тему “Зима”.

 23. На тему «Влітку».

 24. На тему «Весна».

 25. На тему «Під яблунею».

Завдання 2. Розкрити та відобразити послідовність виконання розробленого ескізу.


^ ВИМОГИ ДО РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ

ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ


Абітурієнт повинен знати:

  • закономірності композиційної організації площини художнього твору;

  • правила відтворення пропорцій, конструкцій і об’ємів предметів;

  • закони світлотіні та тонових співвідношень;

  • закономірності колористичної організації художнього твору;

  • основні принципи художньої стилізації образу;

  • виражальні засоби і техніки їх використання;

  • принципи послідовності виконання композиційного твору.

Абітурієнт повинен уміти:

  • продукувати творчу композиційну ідею;

  • застосовувати правила відтворення пропорцій, конструкцій і об’ємів предметів у процесі роботи над композиційним твором;

  • застосовувати закони світлотіні та тонових співвідношень;

  • враховувати у практичній роботі закономірності колористичної організації художнього твору;

  • володіти прийомами художньої стилізації образу

  • володіти виражальними засобами і техніками їх використання;

  • відтворювати послідовність виконання композиційного твору.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

5 балів ставиться за умов, коли абітурієнт виявляє глибокі, ґрунтовні теоре­тичні знання, здатність до їх узагальнення, аналізу, систематизації, порівняння та продукування творчої ідеї; свідомо й вільно оперує спеціальними навичками компонування та побудови зображення, його світлотіньового та колірного вирішення; впевнено володіє знаннями та навичками основ образотворчої грамоти, виявляє технічну досконалість у практичній діяльності.

4 бали отримує абітурієнт, який виявляє достатній рівень теоре­тичної обізнаності; здатність до узагальнення та систематизації знань, уміння продукувати творчу ідею; належним чином оперує спеціальними навичками компонування та побудови зображення, його світлотіньового та колірного вирішення, володіє знаннями та навичками основ образотворчої грамоти, виявляє технічну достатність у практичній діяльності.

3 бали – абітурієнт виявляє посередній рівень теоре­тичних знань; здатність діяти на репродуктивному рівні; виявляє навички компонування та побудови зображення, його світлотіньового та колірного вирішення, знайомий з основами образотворчої грамоти, в цілому володіє технічними навичками.

2 бали отримує абітурієнт, який виявляє фрагментарність знань; здатність діяти на репродуктивному рівні; не виявляє здатності до продукуванні власної творчої ідеї, навички компонування та побудови зображення його світлотіньового та колірного вирішення відсутні, недосконалі технічні прийоми.

1 бал має абітурієнт із низьким рівнем теоретико-практичної підготовки, нездатний продовжувати освіту.


^ ПРОГРАМУ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ УКЛАДЕНО НА ОСНОВІ ПРОГРАМ:


 1. Рисунок. Програма курсу для спеціальності 6.020205 – Образотворче мистецтво / Укладачі В.С.Бабенко. І.М.Мужикова. – Полтава, 2008. – 6с.

 2. Живопис. Наскрізна програма навчальної дисципліни / Л.В.Бичкова, І.М.Мужикова, О.О.Бабенко. – Полтава: ПНПУ, 2009. – 28 с.

 3. Композиція. Програма курсу для спеціальності 6.020205 – Образотворче мистецтво / Укладач О.О.Перепелиця. – Полтава, 2009. – 8с.

 4. Декоративно-прикладне мистецтво. Програма курсу для спеціальності 6.020205 – Образотворче мистецтво / Укладач О.М.Кушніренко. – Полтава, 2008. – 12 с.

 5. Методика викладання образотворчої діяльності. Програма курсу для спеціальності 6.020205 – Образотворче мистецтво / Укладач І.М.Мужикова. – Полтава, 2008. – 12с.


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАИХ ДЖЕРЕЛ


 1. Аксенов Ю.Г., Левидова М.М. Цвет и линия. – М.: Советский художник, 1986. – 253 с.

 2. Андреев А.Л. Художественный образ и гносеологическая специфика искусства. – М.: Наука, 1981. – 193 с.

 3. Антонович Д. Декоративно-прикладне мистецтво. – Львів: Світ, 1993. – 272 с.

 4. Антонович Є.А., Шпільчак В.А. Малюнок і живопис: Методичні рекомендації. – К., 1990.

 5. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты: Рисунок, живопись, композиция. – М.: Просвещение, 1981. – 239 с

 6. Білецький П.О. Мова образотворчих мистецтв. – К., 1973.

 7. Боумен У. Графическое представление информации. – М.: Мир, 1971. – 225 с.

 8. Брюн Д., Лихтхарт А. Живопись в образовании. Опыт вальфдорфской школы. – К.: Изд-во «НАИРИ», 2006. – 200 с.

 9. Буткевич Л.М. История орнамента: Учебное пособие для вузов. М., 2003.

 10. Бучинський С.Л. Основи грамоти образотворчого мистецтва. – К., 1981.

 11. Волков Н. Геометрия и композиция картин. – М.: «Искусство», 1990. – 132 с.

 12. Волкотруб І.Т. Основи художнього конструювання. – К.: Вища школа. 1982. – 151 с.

 13. Голубець О. Українське мистецтво 1990 років і нова «нова конюктура» // Образотворче мистецтво. – 2001. - №3. – С.46-49.

 14. Губанів Н.И. Проблема образного и знакового в чувственном отображении. Вопросы философии, 1982. – С. 27.

 15. Гуренко А. Софійні символи буття: дослідження в просторі національного //Образотворче мистецтво. – 2002. №2. – С. 82-83.

 16. Дерибере М. Цвет и деятельность человека. – М.: Стройиздат, 1964. – 186 с.

 17. Дижур А. Фирменный стиль. – М.: ВНИИТЭ, 1973 (альбом).

 18. Жданова Н.С. Перспектива: Учебное пособие. – М.: Владос, 2004. – 224 с.

 19. Жердзицький В.Є. Живопис. Техніка і технологія: Навчальний посібник для студ. вищих навчальних зл. – Х.:Колорит, 2006. - 327 с.

 20. Кайдановська О.О. Методичні рекомендації до курсу «Основи композиції: Творчі практичні завдання. – Полтава: ПДПУ, 2002. – 72 с.

 21. Кардашов В.М. Теорія і методика викладання образотворчого мистецтва: Навчальний посібник. – К., 2007. – 296 с.

 22. Карлов Г.Н. Изображение птиц и зверей. Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 1976.- 192 с.

 23. Карцер Ю.М. Рисунок и живопись: Практ. пособие. – М.: Высшая школа, 1992. – 269с.

 24. Кириченко М.А. Основи образотворчої грамоти. – К.Вища школа, 2003. – 248 с.

 25. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись: Практ.пособие. – М., 1992. – 269 с.

 26. Книга вчителя дисциплін художньо-естетичного циклу: Довідково-методичне видання /Упоряд. М.С.Демчишин; О.В.Гайдамака. – Харків, 2006. – 768 с.

 27. Ковальов О.Є. Декоративно-прикладне мистецтво у школі. 1-7 клас: Навчальний посібник. – Суми, ВТД «Університетська книга», 2006. – 144 с.

 28. Кузин В.С. Наброски и зарисовки. – М., 1982.

 29. Куленко М.Я. Графічний дизайн. – К.: КНУБА, 2003. – 144 с.

 30. Куленко М.Я. Основи графічного дизайну: Підручник. – К.: Кондор, 2006. – 492 с.

 31. Ле Корбюзье. Творческий путь. – М.: Стройиздат, 1970. – 248 с.

 32. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция: учеб. Пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Изобразительное искусство» / Г.М. Логвиненко. – М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2008. – 144 с.

 33. Малахова С.А., Журавлева Т.А., Козлов В.Н. Художественное оформление текстильных изделий. - М., 1988.

 34. Медведев Л.Г. Формирование графического образа на занятиях по рисунку. – М., 1986. – 234 с.

 35. Михайленко В.Є. Основи композиції. - К.: Каравела, 2004. – 304 с.

 36. Нестеренко В.Е. Рисунок головы человека. – Минск, 1992. – 123 с.

 37. Нестеренко О.И. Краткая энциклопедия дизайна. – М.: Молодая гвардия, 1994. – 334 с.

 38. Основи викладання мистецьких дисциплін / За ред. Рудницької О.П. - К., 1998.- 84 с.

 39. Пасічний А.М. Образотворче мистецтво. Словник-довідник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2003. – 216 с.

 40. Рисунок. Живопись. Композиция. – М., 1989.

 41. Рисунок: Учеб. Пособие для вузов / С.В.Тихонов, В.Г.Демьянов, В.Б.Подрезков. – М.: Строиздат, 1983. – 296 с.

 42. Роменець В.А. Психологія творчості: Навч. посібник. - К.: Либідь, 2001.- 288 с.

 43. Ростовцев Н.Н. Академический рисунок. – М., 1984. – 347 с.

 44. Ростовцев Н.Н. Рисование головы человека. – М., 1989. – 215 с.

 45. Ростовцев Н.Н. Учебный рисунок. – М., 1976. – 354 с.

 46. Смирнов С.И. Шрифт в наглядной агитации. – М., 1987.

 47. Советы мастеров: Живопись и графика: Сборник/ Под. ред. А.С. Зайцева. – Л.: Художник РСФСР, 1979. – 374 с.

 48. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика преподавания его в начальной школе. – М.: Академия, 2003. – 368 с.

 49. Соловьева Б.А. Искусство рисунка. – Л., 1989.

 50. Терентьев А.Е. Рисунок в педагогической практике учителя изобразительного искусства: Пособие для учителей. - М.: Просвещение, 1981.- 175 с.

 51. Школа изобразительного искуства: В 10 вып. – М., 1987 – 1992.

 52. Шорохов Е. Композиция. – М.: «Просвещение», 1986. – 264 с.

 53. Яблонский В.А. Преподавание предметов “Рисунок” и “Основы композиции”. – М.: Высшая школа, 1989. – 77 с.Голова предметної комісії

кандидат педагогічних наук,

професор, декан

психолого-педагогічного факультету Н.Д.Карапузова

^ ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені В.Г. КОРОЛЕНКАЗатверджую

Голова приймальної комісії

^ ПНПУ імені В.Г.Короленка

__________ проф. Степаненко М.І.

«__» __________ 2011 р.

Спеціальність: Образотворче мистецтво

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціалістЗавдання вступного випробування № 1

 1. Виконайте ескіз композиції За принципом згущення-розрідження елементів

 2. Розкрийте та відобразіть послідовність виконання розробленого ескізу.


Голова фахової атестаційної комісії ________________ доц. Карапузова Н.Д.


^ ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені В.Г. КОРОЛЕНКАЗатверджую

Голова приймальної комісії

^ ПНПУ імені В.Г.Короленка

__________ проф. Степаненко М.І.

«__» __________ 2011 р.

Спеціальність: Образотворче мистецтво

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціалістЗавдання вступного випробування № 2

 1. Виконайте ескіз композиції відтворюючи відчуття спокою.

 2. Розкрийте та відобразіть послідовність виконання розробленого ескізу.Голова фахової атестаційної комісії ________________ доц. Карапузова Н.Д.

^ ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені В.Г. КОРОЛЕНКАЗатверджую

Голова приймальної комісії

^ ПНПУ імені В.Г.Короленка

__________ проф. Степаненко М.І.

«__» __________ 2011 р.

Спеціальність: Образотворче мистецтво

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціалістЗавдання вступного випробування № 3

 1. Виконайте ескіз композиції відтворюючи відчуття руху.

 2. Розкрийте та відобразіть послідовність виконання розробленого ескізу.


Голова фахової атестаційної комісії ________________ доц. Карапузова Н.Д.


^ ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені В.Г. КОРОЛЕНКАЗатверджую

Голова приймальної комісії

^ ПНПУ імені В.Г.Короленка

__________ проф. Степаненко М.І.

«__» __________ 2011 р.

Спеціальність: Образотворче мистецтво

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціалістЗавдання вступного випробування № 4

 1. Виконайте ескіз композиції відтворюючи оптичний ефект глибини.

 2. Розкрийте та відобразіть послідовність виконання розробленого ескізу.


Голова фахової атестаційної комісії ________________ доц. Карапузова Н.Д.

^ ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені В.Г. КОРОЛЕНКАЗатверджую

Голова приймальної комісії

^ ПНПУ імені В.Г.Короленка

__________ проф. Степаненко М.І.

«__» __________ 2011 р.

Спеціальність: Образотворче мистецтво

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціалістЗавдання вступного випробування № 5

 1. Виконайте ескіз композиції відтворюючи оптичний ефект об`єму.

 2. Розкрийте та відобразіть послідовність виконання розробленого ескізу.


Голова фахової атестаційної комісії ________________ доц. Карапузова Н.Д.


^ ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені В.Г. КОРОЛЕНКАЗатверджую

Голова приймальної комісії

^ ПНПУ імені В.Г.Короленка

__________ проф. Степаненко М.І.

«__» __________ 2011 р.

Спеціальність: Образотворче мистецтво

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціалістЗавдання вступного випробування № 6


 1. Виконайте ескіз композиції використовуючи ефект фактури.

 2. Розкрийте та відобразіть послідовність виконання розробленого ескізу.


Голова фахової атестаційної комісії ________________ доц. Карапузова Н.Д.

^ ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені В.Г. КОРОЛЕНКАЗатверджую

Голова приймальної комісії

^ ПНПУ імені В.Г.Короленка

__________ проф. Степаненко М.І.

«__» __________ 2011 р.

Спеціальність: Образотворче мистецтво

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціалістЗавдання вступного випробування № 7

 1. Виконайте ескіз композиції виділяючи домінанту за кольором.

 2. Розкрийте та відобразіть послідовність виконання розробленого ескізу.


Голова фахової атестаційної комісії ________________ доц. Карапузова Н.Д.


^ ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені В.Г. КОРОЛЕНКАЗатверджую

Голова приймальної комісії

^ ПНПУ імені В.Г.Короленка

__________ проф. Степаненко М.І.

«__» __________ 2011 р.

Спеціальність: Образотворче мистецтво

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціалістЗавдання вступного випробування № 8

 1. Виконайте ескіз композиції виділяючи домінанту за розміром.

 2. Розкрийте та відобразіть послідовність виконання розробленого ескізу.


Голова фахової атестаційної комісії ________________ доц. Карапузова Н.Д.

^ ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені В.Г. КОРОЛЕНКАЗатверджую

Голова приймальної комісії

^ ПНПУ імені В.Г.Короленка

__________ проф. Степаненко М.І.

«__» __________ 2011 р.

Спеціальність: Образотворче мистецтво

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціалістЗавдання вступного випробування № 9

 1. Виконайте ескіз композиції використовуючи принцип симетрії.

 2. Розкрийте та відобразіть послідовність виконання розробленого ескізу.


Голова фахової атестаційної комісії ________________ доц. Карапузова Н.Д.


^ ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені В.Г. КОРОЛЕНКАЗатверджую

Голова приймальної комісії

^ ПНПУ імені В.Г.Короленка

__________ проф. Степаненко М.І.

«__» __________ 2011 р.

Спеціальність: Образотворче мистецтво

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціалістЗавдання вступного випробування № 10

 1. Виконайте ескіз композиції орнаменту у квадраті.

 2. Розкрийте та відобразіть послідовність виконання розробленого ескізу.


Голова фахової атестаційної комісії ________________ доц. Карапузова Н.Д.

^ ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені В.Г. КОРОЛЕНКАЗатверджую

Голова приймальної комісії

^ ПНПУ імені В.Г.Короленка

__________ проф. Степаненко М.І.

«__» __________ 2011 р.

Спеціальність: Образотворче мистецтво

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціалістЗавдання вступного випробування № 11

 1. Виконайте ескіз композиції орнаменту у колі.

 2. Розкрийте та відобразіть послідовність виконання розробленого ескізу.


Голова фахової атестаційної комісії ________________ доц. Карапузова Н.Д.


^ ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені В.Г. КОРОЛЕНКАЗатверджую

Голова приймальної комісії

^ ПНПУ імені В.Г.Короленка

__________ проф. Степаненко М.І.

«__» __________ 2011 р.

Спеціальність: Образотворче мистецтво

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціалістЗавдання вступного випробування № 12

 1. Виконайте ескіз композиції орнаменту у трикутнику.

 2. Розкрийте та відобразіть послідовність виконання розробленого ескізу.


Голова фахової атестаційної комісії ________________ доц. Карапузова Н.Д.

^ ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені В.Г. КОРОЛЕНКАЗатверджую

Голова приймальної комісії

^ ПНПУ імені В.Г.Короленка

__________ проф. Степаненко М.І.

«__» __________ 2011 р.

Спеціальність: Образотворче мистецтво

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціалістЗавдання вступного випробування № 13

 1. Виконайте ескіз композиції рослинного орнаменту.

 2. Розкрийте та відобразіть послідовність виконання розробленого ескізу.


Голова фахової атестаційної комісії ________________ доц. Карапузова Н.Д.


^ ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені В.Г. КОРОЛЕНКАЗатверджую

Голова приймальної комісії

^ ПНПУ імені В.Г.Короленка

__________ проф. Степаненко М.І.

«__» __________ 2011 р.

Спеціальність: Образотворче мистецтво

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціалістЗавдання вступного випробування № 14

 1. Виконайте ескіз композиції геометричного орнаменту.

 2. Розкрийте та відобразіть послідовність виконання розробленого ескізу.


Голова фахової атестаційної комісії ________________ доц. Карапузова Н.Д.

^ ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені В.Г. КОРОЛЕНКАЗатверджую

Голова приймальної комісії

^ ПНПУ імені В.Г.Короленка

__________ проф. Степаненко М.І.

«__» __________ 2011 р.

Спеціальність: Образотворче мистецтво

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціалістЗавдання вступного випробування № 15


 1. Виконайте ескіз композиції складного натюрморту.

 2. Розкрийте та відобразіть послідовність виконання розробленого ескізу.


Голова фахової атестаційної комісії ________________ доц. Карапузова Н.Д.


^ ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені В.Г. КОРОЛЕНКАЗатверджую

Голова приймальної комісії

^ ПНПУ імені В.Г.Короленка

__________ проф. Степаненко М.І.

«__» __________ 2011 р.

Спеціальність: Образотворче мистецтво

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціалістЗавдання вступного випробування № 16

 1. Виконайте ескіз композиції натюрморту на основі контрасту.

 2. Розкрийте та відобразіть послідовність виконання розробленого ескізу.


Голова фахової атестаційної комісії ________________ доц. Карапузова Н.Д.

^ ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені В.Г. КОРОЛЕНКАЗатверджую

Голова приймальної комісії

^ ПНПУ імені В.Г.Короленка

__________ проф. Степаненко М.І.

«__» __________ 2011 р.

Спеціальність: Образотворче мистецтво

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціалістЗавдання вступного випробування № 17

 1. Виконайте ескіз композиції натюрморту на основі нюансу.

 2. Розкрийте та відобразіть послідовність виконання розробленого ескізу.


Голова фахової атестаційної комісії ________________ доц. Карапузова Н.Д.


^ ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені В.Г. КОРОЛЕНКАЗатверджую

Голова приймальної комісії

^ ПНПУ імені В.Г.Короленка

__________ проф. Степаненко М.І.

«__» __________ 2011 р.

Спеціальність: Образотворче мистецтво

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціалістЗавдання вступного випробування № 18

 1. Виконайте ескіз композиції декоративного натюрморту.

 2. Розкрийте та відобразіть послідовність виконання розробленого ескізу.


Голова фахової атестаційної комісії ________________ доц. Карапузова Н.Д.

^ ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені В.Г. КОРОЛЕНКАЗатверджую

Голова приймальної комісії

^ ПНПУ імені В.Г.Короленка

__________ проф. Степаненко М.І.

«__» __________ 2011 р.

Спеціальність: Образотворче мистецтво

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціалістЗавдання вступного випробування № 19


 1. Виконайте ескіз композиції пейзажу лінійними засобами.

 2. Розкрийте та відобразіть послідовність виконання розробленого ескізу.


Голова фахової атестаційної комісії ________________ доц. Карапузова Н.Д.


^ ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені В.Г. КОРОЛЕНКАЗатверджую

Голова приймальної комісії

^ ПНПУ імені В.Г.Короленка

__________ проф. Степаненко М.І.

«__» __________ 2011 р.

Спеціальність: Образотворче мистецтво

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціалістЗавдання вступного випробування № 20

 1. Виконайте ескіз композиції декоративного пейзажного мотиву.

 2. Розкрийте та відобразіть послідовність виконання розробленого ескізу.


Голова фахової атестаційної комісії ________________ доц. Карапузова Н.Д.

^ ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені В.Г. КОРОЛЕНКАЗатверджую

Голова приймальної комісії

^ ПНПУ імені В.Г.Короленка

__________ проф. Степаненко М.І.

«__» __________ 2011 р.

Спеціальність: Образотворче мистецтво

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціалістЗавдання вступного випробування № 21

 1. Виконайте ескіз композиції на тему “Осінь”.

 2. Розкрийте та відобразіть послідовність виконання розробленого ескізу.


Голова фахової атестаційної комісії ________________ доц. Карапузова Н.Д.


^ ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені В.Г. КОРОЛЕНКАЗатверджую

Голова приймальної комісії

^ ПНПУ імені В.Г.Короленка

__________ проф. Степаненко М.І.

«__» __________ 2011 р.

Спеціальність: Образотворче мистецтво

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціалістЗавдання вступного випробування № 22

 1. Виконайте ескіз композиції на тему “Зима”.

 2. Розкрийте та відобразіть послідовність виконання розробленого ескізу.


Голова фахової атестаційної комісії ________________ доц. Карапузова Н.Д.

^ ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені В.Г. КОРОЛЕНКАЗатверджую

Голова приймальної комісії

^ ПНПУ імені В.Г.Короленка

__________ проф. Степаненко М.І.

«__» __________ 2011 р.

Спеціальність: Образотворче мистецтво

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціалістЗавдання вступного випробування № 23

 1. Виконайте ескіз композиції на тему «Влітку».

 2. Розкрийте та відобразіть послідовність виконання розробленого ескізу.


Голова фахової атестаційної комісії ________________ доц. Карапузова Н.Д.


^ ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені В.Г. КОРОЛЕНКАЗатверджую

Голова приймальної комісії

^ ПНПУ імені В.Г.Короленка

__________ проф. Степаненко М.І.

«__» __________ 2011 р.

Спеціальність: Образотворче мистецтво

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціалістЗавдання вступного випробування № 24


 1. Виконайте ескіз композиції на тему «Весна».

 2. Розкрийте та відобразіть послідовність виконання розробленого ескізу.


Голова фахової атестаційної комісії ________________ доц. Карапузова Н.Д.

^ ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені В.Г. КОРОЛЕНКАЗатверджую

Голова приймальної комісії

ПНПУ імені В.Г.Короленка

__________ проф. Степаненко М.І.

«__» __________ 2011 р.

Спеціальність: Образотворче мистецтво

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціалістЗавдання вступного випробування №25

 1. Виконайте ескіз композиції на тему «Під яблунею».

 2. Розкрийте та відобразіть послідовність виконання розробленого ескізу.


Голова фахової атестаційної комісії ________________ доц. Карапузова Н.Д.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи