Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни полтавський національний педагогічний університет імені в. Г. Короленка факультет фізичного виховання затверджую icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни полтавський національний педагогічний університет імені в. Г. Короленка факультет фізичного виховання затверджую
Скачати 166.79 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни полтавський національний педагогічний університет імені в. Г. Короленка факультет фізичного виховання затверджую
Дата15.07.2012
Розмір166.79 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.Г. КОРОЛЕНКА

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ


ЗАТВЕРДЖУЮ


Голова приймальної комісії

Полтавського національного

педагогічного університету

імені В.Г. Короленка

_________________М.І.Степаненко

23 лютого 2012 р.


ПРОГРАМА

ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ

з дисципліни «Теорія і методика

фізичного виховання»

Напрям підготовки: 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини

^ Спеціальність: 7.01020101 Фізичне виховання


Полтава 2012


Програма вступного випробування з дисципліни «Теорія і методика фізичного виховання» для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст. – Полтава, 2012. – 16 с.

^ Укладачі: Бондаренко В.В., к.п.н., доц., зав. кафедри ТМФВ ПНПУ імені В.Г.Короленка

Рецензенти:

Ніжніченко Д.О. – к.н.ф.в., доц. кафедри фізичного виховання ПДАА

Нагорна Т.В. – к.і.н., доц., декан факультету фізичного виховання.


Затверджено на засіданні кафедри теорії та методики фізичного виховання (протокол №10 від 24 січня 2012 р.)


^ 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Вступний екзамен абітурієнтів Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» є фаховим випробуванням з метою перевірки та оцінки їх науково-теоретичної й практичної підготовки для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст». Для проведення вступних іспитів створюється предметна комісія у складі голови та членів комісії. Комісія створюється щорічно.

Методика фізичного виховання є спеціальною галуззю педагогіки, упорядкованою сукупністю методів, методичних прийомів, засобів і форм фізичного виховання. Базуючись на загальних закономірностях, які розробляє теорія, методики відкривають окремі закономірності, створюючи базу для теоретичних узагальнень, а реалізуючи загальні закономірності у вигляді систем педагогічних рекомендацій, трансформують загальні теоретичні положення в опис конкретних дій вчителя і учнів у процесі фізичного виховання. Знання предмета і його методики лежить в основі педагогічної майстерності фахівця з фізичного виховання, тому для студентів факультетів фізичного виховання засвоєння методики є рубежем їх професіоналізації. Як навчальна дисципліна, теорія і методика фізичного виховання є основним загальнотеоретичним профілюючим предметом професійної підготовки фахівців з фізичного виховання і спорту. Цей предмет має першочергове значення у формуванні професійного кредо майбутнього фахівця, його професійних поглядів і переконань.

Мета дисципліни — забезпечити глибоку теоретичну і практичну підготовку студентів, формуючи в них систему професійних знань і умінь; сприяти розвитку творчого педагогічного мислення, вміння знаходити нові шляхи і форми роботи з фізичного виховання, а також розширенню і поглибленню їхніх інтелектуальних, рухових умінь і навичок. Це дозволяє вибрати основні напрями роботи, якісно скласти плани і програми підготовки. Вивчення дисципліни сприяє розширенню світогляду спеціалістів, підвищує їх теоретичний рівень, формує практичні навички управління процесом фізичного виховання, стимулює самопізнання. Відтак дисципліна посідає одне з провідних місць у підготовці фахівців фізичного виховання та спорту. Предметом вивчення теорії і методики фізичного виховання є загальні закономірності функціонування і розвитку фізичного виховання.

Одне з основних завдань курсу «Теорія і методика фізичного виховання» — сформувати систему теоретичних знань та практичних умінь з фізичної культури, що значною мірою визначає рівень їхньої освіти і професійної компетентності.


^ 2. ВИМОГИ ЩОДО РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК


Екзаменаційна комісія повинна виявити рівень знань:

 • основних понять та положень тем курсу «Теорія та методика фізичного виховання»;

 • зміст завдання, мету та умови функціонування національної системи фізичного виховання;

 • засоби фізичного виховання для збереження і зміцнення здоров’я людей різних вікових груп;

 • умови реалізації принципів і методів фізичного виховання дітей шкільного віку;

 • загальні основи навчання техніці фізичних вправ і методику вдосконалення фізичних якостей у роботі з дітьми різних вікових груп;

 • структуру, особливості підготовки і проведення уроків фізичної культури різних типів у початкових класах, середніх та старших класах та у системі позакласної та позашкільної роботи;

 • особливості побудови занять з фізичного виховання школярів різних вікових груп ;

 • правила підбору засобів при вирішенні завдань фізичного виховання школярів;

 • значення міжпредметних зв’язків у процесі фізичного виховання школярів;

 • різні форми організації занять фізичними вправами та особливості їх організації відповідно до віку;

 • основи системи організаційного та методичного управління педагогічним процесом фізичного виховання;

 • особливості роботи вчителя фізичного виховання у загальноосвітній школі

та професійних умінь та навичок:

 • формувати мотивацію до навчальної діяльності, використовуючи різноманітні засоби і методи фізичного виховання при проведенні різних форм занять фізичними вправами;

 • конкретизувати тематику і зміст різних форм занять фізичними вправами, відповідно до освітніх завдань і вікових особливостей учнів;

 • забезпечувати необхідні передумови для ефективного навчання руховим діям;

 • визначати порядок побудови процесу навчання конкретним руховим діям;

 • розподіляти процес навчання рухових дій на етапи і у відповідності до них визначати завдання навчання; добирати і застосовувати ефективні методи, засоби, регулювати навантаження у процесі навчання руховим діям, визначати причини появи помилок та виправляти їх;

 • оцінювати ступінь володіння руховими діями;

 • поєднувати процес навчання рухових дій з вихованням особистості;

 • навчати руховим діям паралельно з набуттям, уточненням і закріпленням знань та удосконаленням фізичних якостей.


^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Теорія та методика фізичного виховання як навчальна та наукова дисципліна

Теорія та методика фізичного виховання (ТМФВ) як профілююча наукова і навчальна дисципліна. Предмет вивчення теорії та методики фізичного виховання. Зв'язок ТМФВ з суміжними науковими дисциплінами в реалізації завдань фізичного виховання. Джерела та етапи розвитку ТМФВ. Основні поняття навчальної дисципліни: «фізична культура», «фізичне виховання», «фізичний розвиток», «спорт». Взаємозв’язок основних понять ТМФВ.


^ Система фізичного виховання

Система фізичного виховання як суспільне явище. Закономірності становлення і розвитку, особливості побудови і функціонування. Поняття «система фізичного виховання». Основи української національної системи фізичного виховання. Теологічні, науково-методичні та нормативні (Закон України «Про фізичну культуру і спорт», Державна програма розвитку фізичної культури і спорту в Україні, програма з фізичного виховання, Державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості населення України) основи системи фізичного виховання. Умови функціонування системи фізичного виховання. Мета і завдання системи фізичного виховання.


^ Засоби фізичного виховання

Загальна характеристика фізичних вправ. Специфічні функції фізичних вправ. Фактори, що визначають вплив фізичних вправ. Зміст та форма фізичних вправ. Техніка фізичних вправ. Визначення понять «рух», «рухова дія», «рухова діяльність». Компоненти техніки фізичних вправ.

Просторові, часові, просторово-часові, динамічні та ритмічні характеристики техніки фізичних вправ. Педагогічна класифікація фізичних вправ. Сили природи як засіб фізичного виховання. Гігієнічний фактор як засіб фізичного виховання.


^ Принципи побудови процесу фізичного виховання.

Визначення поняття «принцип». Принцип свідомості й активності. Закономірність, що лежить в основі принципу свідомості й активності. Шляхи реалізації принципу свідомості й активності. Принцип наочності. Закономірність, що лежить в основі принципу наочності. Види наочності. Прийоми наочності. Принцип доступності й індивідуалізації. Закономірність, що лежить в основі принципу доступності й індивідуалізації. Міра доступного. Принцип міцності й прогресування. Закономірність, що лежить в основі принципу систематичності. Напрямки реалізації принципу систематичності.


^ Методи фізичного виховання

Основні поняття теми: «метод», «методичний прийом», «методика навчання». Класифікація методів фізичного виховання. Методи використання слова. Шляхи реалізації смислової та емоційної функції слова. Використання методу слова у фізичному вихованні. Методи показу та демонстрації. Практична група методів. Цілісний метод навчання вправ. Метод розучування по частинах. Ігровий метод. Змагальний метод. Методи тренування: методи безперервної вправи, методи інтервальної (повторної) вправи, методи комбінованої вправи. Методичні прийоми вправляння: «з безпосередньою фізичною допомогою», вправляння «в обидва боки», вправляння «в уяві» та в «імітації рухів».


^ Основи формування техніки та навчання руховим діям

Фізична освіта як результат навчання. Групування фізкультурно спортивних знань. Розвиток рухових дій в процесі навчання. Характерні ознаки рухового уміння. Характерні ознаки рухової навички. Фізіологічне обґрунтування та фазність формування рухової навички. Поступовість та нерівномірність формування навички. Характерні ознаки формування рухового уміння вищого порядку. Структура навчання руховим діям. Особливості навчання руховим діям на етапі ознайомлення. Особливості навчання руховим діям на етапі розучування. Групування помилок. Причини виникнення, способи попередження та виправлення помилок. Особливості навчання руховим діям на етапі удосконалення.


^ Основи методики виховання витривалості

Загальна характеристика витривалості («загальна витривалість», «швидкісна витривалість», «силова витривалість»). Фактори, що зумовлюють витривалість людини. Засоби для виховання витривалості. Методи для виховання загальної і спеціальної витривалості. Основні параметри навантажень при удосконаленні загальної витривалості, швидкісної витривалості, силової витривалості. Вікові особливості розвитку витривалості.


^ Особливості методики виховання сили

Загальна характеристика сили як фізичної якості людини. Фактори, що зумовлюють силові прояви людини. Режими м’язових напружень. Засоби удосконалення сили. Методика виховання загальної та спеціальної сили. Вікові особливості розвитку сили.


^ Особливості методики виховання швидкості

Загальна характеристика швидкості як фізичної якості людини. Фактори, що зумовлюють прояв швидкості. Засоби виховання швидкісних проявів. Методика виховання швидкісних проявів. Природні темпи розвитку швидкісних можливостей людини в процесі її індивідуального розвитку.


^ Особливості методики виховання спритності та гнучкості

Загальна характеристика спритності. Загальні основи методики удосконалення спритності. Фактори, що зумовлюють прояв спритності. Координаційні здібності. Вікові особливості розвитку спритності. Загальна характеристика гнучкості (рухливості у суглобах). Фактори, від яких залежить прояв гнучкості. Засоби для виховання гнучкості. Методика виховання гнучкості. Вікова динаміка природного розвитку гнучкості.


^ Форми організації занять фізичними вправами

Класифікація форм організації занять фізичними вправами. Загальна характеристика позакласних та позашкільних форм фізичного виховання. Урок як основна форма. Риси, зміст та структура уроку. Етапи побудови уроку фізичної культури. Освітні, оздоровчі та виховні завдання уроку. Класифікація уроків фізичної культури. Способи та методи організації учнівської діяльності на уроці фізичної культури.


^ Планування у фізичному вихованні.

Функції планування. Сутність системного планування фізичного виховання. Технологія перспективного та поетапного планування. Характеристика документів планування.


^ Контроль у фізичному вихованні

Сутність і завдання контролю у навчальному процесі. Функції контролю. Основні принципи контролю. Види контролю. Оцінка результатів навчально-пізнавальної діяльності.


^ Роль учителя в організації процесу фізичного виховання

Особистість учителя фізичного виховання. Педагогічні функції вчителя. Педагогічні вміння. Педагогічна техніка вчителя. Підготовка вчителя до уроку фізичної культури


^ Основи методики фізичного виховання дітей дошкільного віку.

Значення фізичного виховання. Особливості розвитку рухів. Завдання фізичного виховання. Зміст фізичного виховання. Форми організації фізичного виховання дошкільників. Особливості методики занять


^ Основи методики фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку.

Соціально-педагогічне значення фізичного виховання дітей шкільного віку. Завдання фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку. Анатомо-фізіологічні та психолого-педагогічні особливості дітей молодшого шкільного віку. Методика навчання і виховання дітей молодшого шкільного віку. Організаційні особливості процесу фізичного виховання школярів. Особливості планування, обліку і контролю процесу фізичного виховання. Диференційований та індивідуальний підхід до фізичного виховання молодших школярів. Методика організації та проведення комплексних уроків.


^ Основи методики фізичного виховання дітей середнього шкільного віку.

Особливості програми з фізичної культури учнів 5-9 класів. Планування навчального матеріалу з фізичної культури у середніх класах. Освітні, оздоровчі та виховні завдання фізичного виховання школярів середніх класів. Організація навчального процесу з фізичного виховання у середніх класах. Оцінювання навчальних досягнень учнів.


^ Основи методики фізичного виховання дітей старшого шкільного віку.

Анатомо-фізіологічні особливості юнаків та дівчат. Особливості організації фізичного виховання дівчат старшого шкільного віку. Особливості організації фізичного виховання юнаків старшого шкільного віку. Особливості організації та проведення іспиту з фізичної культури у випускних класах.


^ Фізичне виховання дорослого населення

Фізичне виховання студентів. Структура та особливості змісту базової програми з фізичного виховання. Основні напрямки діяльності кафедри фізичного виховання. Фізична підготовка у Збройних Силах. Вікові особливості різних періодів життя дорослої людини та зміст різних видів фізкультурно-оздоровчих занять.


^ 4. ПРОГРАМУ СКЛАДЕНО НА ОСНОВІ

таких нормативно-правових актів:

 1. Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993 року.

 2. Національна доктрина розвитку фізичної культури і спорту, затверджена Указом Президента України від 28.09.2004 року.

 3. Державна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2007 – 2011рр., затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2006 року.

 4. Наказ МОН України №210 «Про утворення фізкультурно-спортивних клубів та їх осередків у вищих, середніх і професійно-технічних навчальних закладах» від 22.03.2002 року.

 5. Указ Президента України «Про національний план дій щодо реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту» від 2.08.2006 року.

 6. Цільова комплексна програма «Фізичне виховання – здоров’я нації», затверджена Указом Президента України від 1.09.1998 року.

 7. Навчальна програма з фізичної культури для ЗНЗ (2009 р).


^ 5. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


Основна

 1. Ашмарин Б.А. Теория и методика физического воспитания /Б.А. Ашмарин. – М.: Просвещение, 1990. – 479 с.

 2. Вільчковський Е.С. Теорія і практика фізичного виховання дітей дошкільного віку / Е.С. Вільчковський. – Львів: ВНТЛ, 1998. – 336 с.

 3. Матвеев А.П. Теория и методика физической культуры / А.П. Матеев. – М.: Фис, 1991. – 492 с

 4. Матвеев А.П. Методика физического воспитания с основами теории / А.П. Матеев, С.Б. Мельников. – М.: Просвещение. – 1991. – 373 с.

 5. Матвеев Л.П., Мельников С.Б. Методика физического воспитания с основами теории: Учеб. Пособие. – М.: Просвещение, 1991. – 191 с.

 6. Минаев Б.Н.Основы методики физического воспитания школьников / Б.Н. Минаев, Б.М.Шиян. – М.: Просвещение, 1989. – 294с

 7. Папуша В. Фізичне виховання школярів: форми, зміст, організація. –Тернопіль: підручники і посібники, 2008. – 192 с.
 1. Теория и методика физического воспитания: учеб. пособ. / Б.А. Ашмарин, М.Я. Виленський, К.Х. Грантынь и др. – М.: Просвещение,1979. – 362 с

 2. Теория и методика физического воспитания. / Под ред. Ашмарина Б.А. – М.: Высшая школа, 1990. – 426 с.

 3. Теория и методика физического воспитания/ Под ред. Т.Ю. Круцевич. – К.: Олімп. літ-ра, 2003. – Т.1. Т.2 – 392 с.

 4. Шиян Б.М. Теорія фізичного виховання школярів / Б.М. Шиян. – Ч.1. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2001. – 272с.

 5. Шиян Б.М. Методика фізичного виховання школярів / Б.М. Шиян. – Ч.2. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2002. – 248 с.

 6. Цьось А.В., Гнітецька Т.В. Основи знань з курсу «Теорія і методика фізичного виховання»: Метод. реком.. – Луцьк, 2005. – 65 с.


Додаткова


 1. Баранова Т.П. Повышая познавательность урока /Т.П. Баранова // Ф.К. в школе. – 1991. – № 3. – С. 39-46.

 2. Беймен В. Картотека подражательных упражнений для первоклассников / В.Беймен // Ф.К. в школе. – 1998. – №4. – С. 37-40.

 3. Боген М.М. Обучение двигательным действиям / М.М.Боген . – М.: Ф и С, 1985. – 271 с.

 4. Болобан В.Н.Дидактическая система обучения спортивным упражнениям со сложной координационной структурой /В.Н. Болобан., Т.Е.Мистулова // Наука в олимпийском спорте. – 1995. – № 2. – С. 27-30.

 5. Бондаревский Э.Я. О школьных програмах о физической культуре/ Э.Я Бондаревский, А.О.Кадетова // Ф.К. в школе. – 1987. – № 3. – С. 31-37, № 4. – С.32-38.

 6. Борисенко А. Особливості фізичного виховання в сільській малокомплектній школі / А.Борисенко // Ф.К. в школе – 1998. – №. – С. 8-14.

 7. Валик Б.В. Ребенок и физическая культура / Б.В.Валик // Ф.к в школе. – 1990. – №3. – С.54-59.

 8. Васильков Г.А. Соревновательному методу – зеленый свет/ Г.А.Васильков // Ф.к. в школе. – 1994. – №5. – С.43-51.

 9. Ведмеденко Б.Ф. Теоретичні основи і практика виховання молоді засобами фізичної культури/ Б.Ф.Ведмеденко Б.Ф. – К.: Наука, 1993. – 179 с.

 10. Верхошанский Ю.В. Специальная физическая подготовка в спорте / Ю.В.Верхошанский [2-е – изд., пеработаное и дополненое]. – М.: Фис, 1997.– 215 с.

 11. Вільчковський Є.С. Науково-методичні вимоги до складання програм з фізичної культури / Є.С.Вільчковський // Ф.К. в школе. – 1997. – №4. – С.2-4.

 12. Воячецкий Э. Развивая силу / Э.Воячецкий // Ф.К. в школе. – 2000. – №2. – С.46-48.

 13. Глазирін І. Диференційована підготовка юнаків у системі урочних та самостійних занять / І.Глазирін // Ф.К. в шкле. – 1999. – №2. – С.8-32

 14. Гугин А. Совершенствовать функцию равновесия / А.Гугин // Ф.К. в школе. – 2000. – №1. – С.43-45.

 15. Губа В.П. Дифференцированный подход / В.П.Губа, Р.Н.Дорохов // Ф.К. в школе. – 1986. – №6. – С.4-9.

 16. Гуревич И.А. Круговая тренировка при развитии физических качеств / И.А.Гуревич. [3-е – изд., пеработаное и дополненое]. – Минск: Высшейшая школа, 1985. – 256 с.

 17. Долотика О. Игровые уроки в 1 классе / О.Долотика // Ф.К. в школе. – 1997. – №3. – С. 21-25.

 18. Жадочко Р.В. Розвиток гнучкості спортсмена / Р.В.Жадочко, Ю.Л.Соболев. – К.: Здоров’я, 1980. – 104 с.

 19. Круглов Г. Метод слова на уроках фізичної культури / Г.Круглов // Ф.К. в школе. – 1999. – №3. – С.36-38.

 20. Оцінка як один із факторів підвищення мотивації учнів до фізичної активності / Т.Круцевич // Ф.К. в школі. – 1998. – №1. – С. 47-50.

 21. Кудинов С.И. Вводная часть урока: неиспользованные резервы / С.И.Кудинов // Ф.К. в школе. – 1994. – №3. – С.39-43

 22. Курпан Ю.И. Знать и уметь / Ю.И.Курпан // Ф.К. в школе. – 1994. – №1. – С.49.

 23. Леонтьева Т. На уроках в сельской малокомплектной школе / Т.Леонтьева, С.Маслянникова // Ф.К. в школе. – 1998. – №3. – С.23-29.

 24. Лепешкин В. Универсальная таблица физического развития выносливости / Т.Леонтьева // Ф.к. в школе. – 1999. – №3. – С.10-11.

 25. Линець М.М. Основи методики розвитку рухових якостей /М.М. Линець: [навчальний посібник]. – Львів: Штабор, 1997. – 204 с.

 26. Линець М.М. Основи методики розвитку витривалості /М.М. Линець // Ф.К. в школе. – 1998. – №1. – С.7-14.

 27. Лях В. И. Двигательные способности / В.И.Лях // Ф.К. в школе. – 1996. – №2. – С. 2-8

 28. Лях В.И. Гибкость: основы измерения и методика развития / В.И.Лях // Ф.К.в школе. – 1999. – №1. – С. 7-10.

 29. Лях В.И. Координационные способности школьников / В.И.Лях. – Минск: Полымя. – 160 с.

 30. Копылов Ю. Оценка успеваемости по физической культуре / Ю.Копылов // ФК в школе. – 1991. – №11. – С.3-12

 31. Матвеев А.П Образовательная программа/ А.П.Матвеев // Ф.к в школе. – 1996. – №1. – С. 34-36.

 32. Матвеев А.П С учетом полового созревания / А.П.Матвеев // ФК в школе. 1986. – №12. – С.5-13.

 33. Медведев В.Ф. Основы планирования уроков ф.к. в школе / В.Ф.Медведев. –Харьков, 1987. – С. 46-53

 34. Новосельский В.Ф. Методика уроков фк в старших класах / В.Ф.Новосельский . –К.:Радянська школа. – 1989. – 129 с.

 35. Пальчевський С. Сугестопедичні підходи до фізичного виховання на уроках фк / С.Пальчевський // ФК в школі. – 2000. – №3 . – С.43-44.

 36. Пукова М.В. Учить оценивать свои движения / М.В.Пукова, В.П.Черемисин // ФК в школе. – 1984. – №12. – С .26-29.

 37. Платонов В.М. Фізична підготовка спортсменів / В.М.Платонов, М.М.Булатова. – К.: Олімпійська література, 1995. – 345 с.

 38. Семеренский В.И. Сотрудничество в обучении: истоки, понятия, содержании/ В.И.Семеренский // ФК в школе. – 1994. – №1. – С. 15-18.

 39. Сінчаєвський С.М. Фізичне виховання школярів (теоретична підготовка) / С.М.Сінчаєвський // ФК в школі. – 1999. – №2. – С.25-28.

 40. Слупский Л.Н. Волейбол .Активные методы обучения / Л.Н.Слупский // ФК в школе, 1987. – №11. – С .23-25.

 41. Собиров Ш. Соревновательный метод в начальных классах / Ш.Собиров, М.Сандов // ФК в школе. – 1985. – №1. – С. 16-19.

 42. Фарфель В.С. Управление движением в спорте / В.С.Фарфель. – М.: Ф и С, 1997. – 235 с.

 43. Худолеева О.В. Нетрадиционные формы и методы оздоровления учащихся (из опыта работы Н. М. Майсенковой ) / О.В.Худолеева // ФК в школе. – 1993. – №6. – С.15.

 44. Цвек С.Ф. Плануванню – системність і наступність / С.Ф.Цвек // ФК. В школі. – 1996. – №1.- – С. 5-17

 45. Шаулин В.Н. Развивающее обучение: истоки, понятия, содержание / В.Н.Шаулин // ФК в школе. – 1994. – №5. – С.19, №6.- С.18

 46. Шаулин В.Н. Приучать к самостоятельности в 10 классах / В.Н.Шаулин // ФК в школе. – 1992. – №1. – С.18.

 47. Шаулин В.Н. Обучение двигательным действиям с позиции гумманизма / В.Н.Шаулин // ФК в школе . – 1994. – №2. – С. 20.

 48. Шустиков Г.С. Нужна ли оценка ?/ Г.С.Шустиков // ФК в школе. – 1996. – № 2. – С.48-53.


Ресурси

Фонди бібліотеки ПНПУ імені В.Г.Короленка, Полтавської обласної універсальної бібліотеки, Internet, http://osvita. Ua.


Голова предметної комісії ________________О.О.Остапова


Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни полтавський національний педагогічний університет імені в. Г. Короленка факультет фізичного виховання затверджую iconМіністерство освіти, науки, молоді та спорту України полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка затверджую
«Фізичне виховання» Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка / Укладачі: завідувач кафедри фізичної...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни полтавський національний педагогічний університет імені в. Г. Короленка факультет фізичного виховання затверджую iconМіністерство освіти І науки україни полтавський національний педагогічний університет імені в. Г. Короленка факультет фізичного виховання затверджую
Програма вступного екзамену з дисципліни «Теорія І методика фізичного виховання» для здобуття окр «Спеціаліст». – Полтава, 2013....
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни полтавський національний педагогічний університет імені в. Г. Короленка факультет фізичного виховання затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка затверджую
Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка / Укладачі: викладач кафедри фізичної культури І здоров'я...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни полтавський національний педагогічний університет імені в. Г. Короленка факультет фізичного виховання затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка затверджую
Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка» на основі окр «Молодший спеуваліст» / Укладачі: викладач...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни полтавський національний педагогічний університет імені в. Г. Короленка факультет фізичного виховання затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка затверджую
Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, які здобувають другу вищу освіту / Укладачі: викладач...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни полтавський національний педагогічний університет імені в. Г. Короленка факультет фізичного виховання затверджую iconПолтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Полтавський відділ Українського географічного товариства
М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава,...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни полтавський національний педагогічний університет імені в. Г. Короленка факультет фізичного виховання затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання
Програма вступних випробувань з загальної фізичної підготовленості та обраного виду спорту для абітурієнтів факультету фізичного...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни полтавський національний педагогічний університет імені в. Г. Короленка факультет фізичного виховання затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання
Програма вступних випробувань з загальної фізичної підготовленості та обраного виду спорту для абітурієнтів факультету фізичного...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни полтавський національний педагогічний університет імені в. Г. Короленка факультет фізичного виховання затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання
Програма іспиту складається з питань теорії І методики фізичного виховання, що відповідають вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни полтавський національний педагогічний університет імені в. Г. Короленка факультет фізичного виховання затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання
move to 0-16287294
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи