Програма вступного випробування з німецької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “cпеціаліст” icon

Програма вступного випробування з німецької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “cпеціаліст”
Скачати 102.96 Kb.
НазваПрограма вступного випробування з німецької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “cпеціаліст”
Дата15.07.2012
Розмір102.96 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка


Затверджую

Голова приймальної комісії

ПНПУ імені В.Г. Короленка

____________ проф. М.І. Степаненко

23 лютого 2012 року


Програма вступного випробування

з німецької мови

для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “cпеціаліст”


Полтава – 2012

Програма вступного випробування з німецької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “спеціаліст”/Укладачі: доц. Кононенко В. В., ст. викл. Кирильчук О. Б., доц. Стороха Б. В.
Рецензенти:

Перепелиця Т.І., канд. філол. наук, доцент кафедри романо-германеської філології Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка;

Сирота Ю.О., канд. філол. наук, доцент, завідувач кафедри перекладу Полтавського інституту економіки і права ВМУРоЛ “Україна”.
Затверджено на засіданні кафедри романо-германської філології
Протокол № 13 від 16 лютого 2012 року.^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Сучасна освіта неможлива без упровадження інноваційних форм, методів та технологій, які сприяють ефективності навчання та роблять можливим входження у Болонський процес. У нашій країні велике значення зараз приділяється дисциплінам гуманітарного блоку. Іноземна мова є важливим засобом міжкультурного спілкування, вона сприяє вербальному порозумінню громадян різних країн, забезпечує такий рівень їхнього культурного розвитку, який дозволяє вільно орієнтуватися і комфортно почуватись у країні, мова якої вивчається.

У сучасному світі глобальною метою оволодіння іноземною мовою вважається прилучення до іншої культури, участь у діалозі культур. Ця мета досягається шляхом формування здатності до міжкультурної комунікативної компетенції.

Загальна мета навчання іноземної мови є комплексною, вона включає в себе практичну (комунікативну), загальноосвітню і виховну мету.

Комунікативна мета є основною метою навчання. Вона втілюється шляхом формування у студентів необхідних мовних навичок базових видів мовленнєвої діяльності.

Програма вступного випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” на основі освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” відповідає програмі 1 – 4 курсів педагогічних вузів та університетів, що навчаються за спеціальністю “Німецька мова і література”, тому під час підготовки до екзамену можна орієнтуватися на вимоги програми вишу за всіма аспектами вивчення іноземної мови: аудіювання, говоріння, читання та писемного мовлення.

^ Зміст програми

Вступний екзамен для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” має засвідчити такі знання з німецької мови:


Фонетика

Вимова і розпізнавання на слух усіх звуків німецької мови. Кількісна різниця між системами голосних рідної і німецької мов, квантитативна та якісна характеристика німецьких голосних, твердий (сильний) приступ, слабкий та сильний відступ, редукція голосних. Наголос. Фразовий наголос. Поділ речень на смислові групи. Інтонація простих, складних, розповідних (стверджувальних і заперечних), питальних та спонукальних речень.

^ Лексичний матеріал

4000 – 45000 лексичних одиниць в активному вжитку.

Граматичний матеріал

Речення. Просте речення. Порядок слів у реченні. Члени речення. Головні і другорядні члени речення. Слово, словосполучення і підрядне речення як функціональні еквіваленти. Складне речення. Складносурядне і складнопідрядне речення. Складносурядне речення. Засоби зв’язку між простими реченнями у складі складносурядного: сурядні сполучники, вказівні займенники. Складнопідрядне речення. Синтаксична структура /головне і підрядне/. Засоби зв’язку головного і підрядного речення: підрядні сполучники та відносні займенники. Порядок слів в складнопідрядному реченні. порядок слів як ознака підрядного речення. Порядок слів у головному реченні, залежно від місця підрядного. Класифікація підрядних речень за синтаксичною функцією: підметове, присудкове, означальне, додаткове, підрядне речення обставини.

Дієслово. Класифікація дієслів: за семантичним та синтаксичним критеріями. Особові та неособові форми дієслова. Презенс. Утворення презенса різних морфологічних груп дієслова. Вживання презенса. Претеріт. Утворення претеріта. Основне значення. Особливості вживання претеріта в монологічному та діалогічному мовленні. Перфект. Утворення перфекта. Узгодження форм перфекта та презенса. Особливості вживання в діалогічному та монологічному мовленні. Перфект для акцентування завершеної дії в майбутньому. Плюсквамперфект. Утворення плюсквамперфекта. Основне значення плюсквамперфекта - передування у минулому. Узгодження форм претеріта і плюсквамперфекта. Футур. Утворення футура. Основне значення футура – дія в майбутньому. Категорія способу дії. Загальна характеристика системи, способи дії в німецькій мові: дійсний, умовний, наказовий способи. Функції способів в дії. Наказовий спосіб. Утворення форм наказового способу від різних морфологічних груп дієслів. Залежність вибору форми імператива від комунікативної ситуації. Кон’юнктив. Система часових форм кон’юнктива. Категорія стану. Загальна характеристика системи форм категорії стану: актив – пасив дії – пасив стану /статив/.

Іменник: Категорії іменника: число, відмінок, означеність – неозначеність. Лексико-граматична категорія роду. Визначення роду іменника за його словотвірною формою та за його приналежністю до тієї чи іншої семантичної групи. Категорія числа. Засоби утворення іменників за допомогою граматичних засобів: артикля, суфіксів. Категорія означеності /неозначеності. Артикль як засіб вираження категорії означеності /неозначеності/. Форми артикля: означений, неозначений, нульовий. Артикль як засіб виділення іменника, як показник його граматичного роду; числа, відмінка. Роль артикля в актуальному членуванні речення. Вживання нульового артикля.

Займенник. Класифікація займенників: особові, присвійні, вказівні. питальні, відносні, неозначені, заперечні. Безособовий займенник, неозначено-особовий, зворотний, взаємозворотні. Граматичні категорії займенників: число, відмінок, рід особових, присвійних, вказівних. відносних, заперечних займенників.

^ Прикметник /прислівник/. Прикметник. Класифікація прикметників: якісні й відносні. Граматичні категорії прикметників: рід, число, відмінок. Відмінювання прикметників: сильне, слабке, мішаний тип. Особливі випадки відмінювання прикметників. Ступені порівняння прикметників (прислівників): звичайний, вищий, найвищий. Утворення ступенів порівняння.

Прислівник: Класифікація прислівників за семантикою. Утворення ступенів порівняння прислівників. Суплетивні форми ступенів порівняння прислівників.

Числівник. Семантична класифікація числівників /кількісні порядкові/. Дробові числа. Числівники, які означають множинність, порядок слідування і спільну дію.

^ Структура іспиту з німецької мови

Для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “спеціаліст” екзамен з іноземної мови проходить в усній формі.

Екзамен передбачає визначення рівня мовленнєвої компетенції й комунікативної активності вступника в межах програми спеціальності “6.020303 Мова і література (німецька, англійська)”. Мета усного іспиту – перевірити сформованість навичок читання і розуміння прочитаного, аналізу тексту з виділенням елементів композиції, засобів створення образності тощо, навичок монологічного мовлення по вибраній ситуації з певної теми. Комунікативне завдання вважається розв’язаним у разі змістовної та функціональної відповідності висловлювання ситуації, адекватності використання мовленнєвих зразків, а також нормативності мовлення вступника, повного розуміння відповідного мовного явища та подання матеріалу правильною іноземною мовою із дотриманням орфоепічних норм у нормальному темпі. Білет містить два питання – аналіз художнього тексту і розмовну ситуацію.

Максимальна кількість балів за іспит з німецької мови становить 5 балів.

Тематика розмовних ситуацій

 1. Situative Aufgabe: Erzдhlen Sie ьber Ihren Freund und seinen Charakter.

 2. Situative Aufgabe: Erzдhlen Sie Ihrem deutschen Freund ьber Ihr Studium.

 3. Situative Aufgabe: Erzдhlen Sie Ihren auslдndischen Gдsten ьber Ihre Alma Mater — die Korolenko-Universitдt.

 4. Situative Aufgabe: Erzдhlen Sie Ihren Freunden ьber Ihren Tagesablauf (Morgenstunde hat Gold im Munde, Wie die Arbeit, so der Lohn.)

 5. Situative Aufgabe: Erzдhlen Sie Ihrem Freund ьber Ihr bestes Wochenende (Freizeiten, Aktivitдten, Reisen, Fernsehen. Erst die Arbeit, dann das Vergnьgen).

 6. Situative Aufgabe: Erzдhlen Sie Ihren Freunden ьber Ihre Wohnung und Technik in Ihrem Haushalt.

 7. Situative Aufgabe: Erzдhlen Sie ьber Ihren Besuch zum Arzt.

 8. Situative Aufgabe: Erzдhlen Sie ьber das kulturelle Leben in Deutschland.

 9. Situative Aufgabe: Erzдhlen Sie ьber Ihren zukьnftigen Beruf.

 10. Situative Aufgabe: Erzдhlen Sie Ihrem deutschen Freund ьber Ihr Heimatland- die Ukraine.

 11. Situative Aufgabe: Erzдhlen Sie Ihrem deutschen Freund ьber Ihre Heimatstaat (Ihr Heimatdorf).

 12. Situative Aufgabe: Erzдhlen Sie Ihrem deutschen Freund ьber Ihre Einkдufe.

 13. Situative Aufgabe: Erzдhlen Sie Ihrem Freund ьber das Bildungssystem in Deutschland.

 14. Situative Aufgabe: Erzдhlen Sie Ihrem deutschen Freund ьber das Bildungssystem in der Ukraine.

 15. Situative Aufgabe: Erzдhlen Sie Ihrem deutschen Freund ьber die Rolle der Bьcher in Ihrem Leben.

 16. Situative Aufgabe: Erzдhlen Sie Ihren Freunden ьber das Haus, in dem Sie wohnen.

 17. Situative Aufgabe: Sie reisen gern. Erzдhlen Sie Ihrem deutschen Freund ьber Ihre letzte Reise.

 18. Situative Aufgabe: Sie schreiben ein Referat. Erzдhlen Sie in Ihrem Referat ьber einen bedeutenden deutschen Schriftsteller.

 19. Situative Aufgabe: Sie schreiben ein Referat. Erzдhlen Sie in Ihrem Referat ьber Probleme des Umweltschutzes in Deutschland.

 20. Situative Aufgabe: Ihr deutscher Freund erzдhlt Ihnen ьber Sitten und Brдuche des deutschen Volkes.

 21. Situative Aufgabe: Ihr deutscher Freund erzдhlt Ihnen ьber die Stдdte der Bundesrepublik Deutschland.

 22. Situative Aufgabe: Ihr deutscher Freund erzдhlt Ihnen ьber die Stдdte der Bundesrepublik Deutschland.

 23. Situative Aufgabe: Erzдhlen Sie Ihren deutschen Freunden daьber, wie die Ukrainer essen.

 24. Situative Aufgabe: Erzдhlen Sie Ihren Freunden ьber die Jahreszeiten und Ihre Lieblingsjahreszeit.

 25. Situative Aufgabe: Erzдhlen Sie ьber Цsterreich. Land und Leute.

 26. Situative Aufgabe: Erzдhlen Sie Ihren Freunden ьber die Schweiz. Land und Leute.

 27. Situative Aufgabe: Erzдhlen Sie Ihren deutschen Freunden ьber das Leben in der Stadt.

 28. Situative Aufgabe: Erzдhlen Sie Ihren Freunden ьber Ihr Verhalten zum Sport.

 29. Situative Aufgabe: Erzдhlen Sie Ihren Freunden ьber die Massenmedien.

 30. Situative Aufgabe: Erzдhlen Sie Ihren Freunden ьber Ihren letzten Besuch des Theaters.

Критерії оцінювання знань, умінь і навичок вступників

^ Рівні

знань вступників

Бали

Критерії оцінювання знань, умінь і навичок

вступників

Говоріння
Низький2

Вступник знає найбільш поширені слова й словосполучення, вивчені за програмою з англійської мови для 1 – 4 курсів, проте їх використання в мовленні не завжди доречне.

Монологічне мовлення вступника не розкриває теми ситуації; при діалогічному мовленні спостерігаються значні труднощі в розумінні поставленого питання, невміння сформувати власне питання чи попросити пояснити/перефразувати/уточнити сказане.

Темп мовлення повільний, утруднений; спостерігаються значні граматичні помилки, що виявляють очевидне нерозуміння й нерозпізнавання певних граматичних категорій; наявні серйозні погрішності у вимові досить поширених слів.

^ Кількість одиниць активної лексики, вжитої для створення комунікативної ситуації – 1-3;

Обсяг висловлювання – 5-10 речень.Середній3

Вступник використовує у мовленні прості речення; функціональне навантаження вжитих ним/нею лексичних одиниць і структур не завжди адекватне.

Монологічне мовлення вступника не повністю розкриває теми ситуації; він/вона уміє ставити питання, а також відповідати на них з опорою на зразок, уміє починати й закінчувати розмову, погоджуватися або не погоджуватися.

Темп мовлення повільний; спостерігаються деякі граматичні й помилки, погрішності у вимові.
^ Кількість одиниць активної лексики, вжитої для створення комунікативної ситуації – 4-6;

Обсяг висловлювання – 10-15 речень.Достатній

4

Вступник уміє зв’язно й логічно висловлюватися в межах тем програми з англійської мови для 1 – 4 курсів відповідно до обраної комунікативної ситуації, висловлюючи власне ставлення до предмета мовлення.

Монологічне мовлення вступника розкриває тему ситуації; він/вона уміє підтримувати бесіду, вживаючи розгорнуті репліки, миттєво реагує на запитання та вміє відповідати на них.

Темп мовлення наближений до природного; можливі помилки, які не заважають спілкуванню.

^ Кількість одиниць активної лексики, вжитої для створення комунікативної ситуації – 7-9;

Обсяг висловлювання – 15-20 речень.Високий5

Вступник уміє без підготовки зв’язно й логічно висловлюватися в межах тем програми з англійської мови для 1 – 4 курсів відповідно до обраної комунікативної ситуації, висловлюючи й аргументуючи власне ставлення до предмета мовлення.

Вступник відзначається красномовністю, вичерпно розкриває тему ситуації, може розширити запропоновану співбесідником тему розмови; він/вона вільно веде бесіду, гнучко й ефективно користуючись мовними засобами.

Темп мовлення вільний і невимушений, при цьому вступник демонструє мовленнєву поведінку, характерну для носіїв мови, доречно використовує міміку й жести. Допускаються 1-2 незначні помилки.

^ Кількість одиниць активної лексики, вжитої для створення комунікативної ситуації – 10-15;

Обсяг висловлювання – 20-25 речень.^ Програму укладено на основі документів:

1. Типова програма з німецької мови для університетів та педагогічних інститутів // Н.Бориско, В. Гутник, M. Климентьєва, Т. Ігнатенко, С. Іваненко, О. Лазаренко. – К.: Ленвiт, 2004. – 256 с.


2. Програма державного екзамену «Перша іноземна мова і методика її навчання (німецька)» для студентів спеціальності 6.020303 Мова і література (німецька). Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» / Укладачі: Кирильчук О.Б., Стороха Б.В. – Полтава, 2010.

Рекомендована література

 1. Бориско Н.Ф., Бессмертная Н.В., Красовская Н.А. Deutsch intensiv: Интенсивный курс немецкого языка. –К.: А.С.К., 2001. – 400с.

 2. Завьялова В., Ильина Л. Практический курс немецкого языка. – М.: Лист Нью, 2003. – 880с.

 3. Книга вчителя іноземної мови: Довідково-методичне видання / Упоряд. О.Я.Коваленко, І.П.Кудіна. – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2005. – 240 с.

 4. Нарустранг Е.В. Практическая грамматика немецкого языка. – СПб.: Издательство «Союз», 2003. – 368 с.

 5. Попов А.А. 6000 немецких глаголов. – 2-е изд., перераб. – М.: Айрис-пресс, 2004. – 448 с.

 6. Смеречанчький Р.І. Довідник з граматики німецької мови: Довідк. вид. – К.: Рад. шк., 1980. – 304 с.

 7. Юнг В. Грамматика немецкого языка. – СПб.: Лань, 1996. – 528 с.

 8. Die neue deutsche Rechtschreibung. – Bertelsmann Lexikon Verlag, 1996. –1040 S.

 9. Deutsch in Texten und Ьbungen. Випуск 1 Посібник з розвитку усного мовлення для студентів 3 – 4 курсів. Укладачі: Бардакова Ю. В., Данилюк О. Г., Кононенко В. В. – Полтава, 2009. – 140 с.

 10. Tatsachen ьber Deutschland. – Frankfurt am Main Societдts-Verlag, 2010. – 184 S.


Схожі:

Програма вступного випробування з німецької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “cпеціаліст” iconПрограма вступного випробування з німецької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “cпеціаліст”
Програма вступного випробування з німецької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “спеціаліст”/Укладачі: доц. Кононенко...
Програма вступного випробування з німецької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “cпеціаліст” iconПрограма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “cпеціаліст”
Програма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “спеціаліст” / Укладач: доц....
Програма вступного випробування з німецької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “cпеціаліст” iconПрограма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “cпеціаліст”
Програма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “спеціаліст” / Укладач: доц....
Програма вступного випробування з німецької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “cпеціаліст” iconПрограма вступного випробування з німецької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”
Програма вступного випробування з німецької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” / Укладач: ст викл....
Програма вступного випробування з німецької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “cпеціаліст” iconПрограма вступного випробування з німецької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”
Програма вступного випробування з німецької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” / Укладач: ст викл....
Програма вступного випробування з німецької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “cпеціаліст” iconПрограма вступного випробування з німецької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр”
Програма вступного випробування з німецької мови для вступників освітньо-кваліфікаційного рівня магістр/ Укладачі: Бардакова О. О.,...
Програма вступного випробування з німецької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “cпеціаліст” iconПрограма вступного випробування з другої іноземної (німецької) мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр”
Програма вступного випробування з іноземної (німецької) мови для вступників освітньо-кваліфікаційного рівня магістр/ Укладачі: Бардакова...
Програма вступного випробування з німецької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “cпеціаліст” iconПрограма вступного випробування з російської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”
Програма вступного випробування з німецької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” / Укладачі: доц. Конєва...
Програма вступного випробування з німецької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “cпеціаліст” iconПрограма вступного випробування з російської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”
Програма вступного випробування з німецької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” / Укладачі: доц. Конєва...
Програма вступного випробування з німецької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “cпеціаліст” iconПрограма вступного випробування з французької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”
Програма вступного випробування з французької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” / Укладачі: доц....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи