Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Скачати 119.38 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Дата15.07.2012
Розмір119.38 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Полтавський національний педагогічний

університет імені В.Г.Короленка


ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова приймальної комісії

ПНПУ імені В.Г. Короленка

____________ проф. М.І. Степаненко

23 лютого 2012 року


Кафедра журналістикиПРОГРАМА 
вступного фахового випробування 
з теорії журналістики, комунікації та журналістської творчості для абітурієнтів, які вступають до ПНПУ імені В.Г. Короленка


у 2012 році для здобуття ОКР «Спеціаліст», 
на базі ОКР «Бакалавр»НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ: 0303 Журналістика та інформація

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 7.03030101 Журналістика
Полтава 2012


^ Програма вступного фахового випробування з теорії журналістики, комунікації та журналістської творчості для абітурієнтів, які вступають до ПНПУ імені В.Г. Короленка у 2012 році для здобуття ОКР «Спеціаліст»,  на базі ОКР «Бакалавр» / Укладачі: проф. С.В. Семенко, доц. Педченко С.О., ст. викл.  Шебеліст С.В., ст. викл. Свалова М.І., – Полтава, 2012.


Рецензенти:

О.Ю. Пода, кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики Запорізького національного технічного університету

І.Г.  Павлова, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови ПНПУ імені В. Г. Короленка


Затверджено на засіданні кафедри журналістики

Протокол № 7 від 16 лютого 2012 року


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


У сучасних умовах інтенсивного розвитку ЗМК до медійних працівників висуваються високі професійні вимоги, що передбачають ґрунтовну теоретичну і практичну фахову підготовку. Навчальні дисципліни «Теорія журналістики», «Теорія масової комунікації» і «Теорія і методика журналістської творчості» зорієнтовані на ознайомлення студентів з основними закономірностями журналістики як специфічної творчої діяльності та їх практичною реалізацією. Тому питання з цих дисциплін є обов’язковим складником вступного екзамену.

До програми вступного фахового випробування також включено теми з курсів «Історія української журналістики», «Історія зарубіжної журналістики», «Журналістська етика», оскільки ці дисципліни є основним складником фундаментальної університетської освіти, теоретичної та історичної підготовки журналістів.

Фахове випробування з теорії журналістики, комунікації та журналістської творчості на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» спеціальності «Журналістика» вимагає від абітурієнта:

 • ґрунтовних знань з основних журналістикознавчих курсів (знання теоретичного матеріалу й уміння проілюструвати їх прикладами);

 • виявлення обізнаності з основними тенденціями розвитку масової комунікації на сучасному етапі, провідними технологіями та методиками медіадослідженнями;

 • виявлення знань про сфери та різновиди мас-медійної діяльності і формування інформаційної політики, засади журналістської етики, авторське право в журналістиці, професійні організації журналістів, про основні етапи розвитку української та зарубіжної журналістики;

 • розуміння особливостей становлення та специфіки розвитку світового та національного медіапростору;

 • виявлення знань про систему жанрів сучасних ЗМК, основні засади журналістикознавства, ключові принципи інформаційної діяльності, технологію і методи збору та поширення інформації;

 • уміння обирати адекватний методологічний інструментарій залежно від мети, вести наукові пошуки в галузі журналістикознавства, здійснювати відбір фактичного матеріалу;

 • уміння самостійно розв’язувати наукові проблеми журналістикознавства, застосовуючи методологію сучасних наукових досліджень;

 • характеризувати основні етапи розвитку української та світової журналістики; здійснювати критичний аналіз найвагоміших друкованих органів; характеризувати функціональне наповнення, структурну організацію різних видів ЗМК, диференціювати журналістські твори за жанровими ознаками.


Обов’язковою умовою під час відповіді на запитання є наявність ілюстрацій із журналістської практики (газетно-журнальні матеріали, фрагменти радіо-, телепрограм тощо). Паралельно з матеріалами досвідчених журналістів варто аналізувати і власний медіапродукт, створений під час навчання, проходження навчальних і виробничих практик.


^ Критерії оцінювання знань та вмінь студента за результатами вивчення програми ОКР «Бакалавр»

Оцінка за складання вступних випробувань виставляється за 4-бальною шкалою.

• Оцінка «відмінно» виставляється за глибокі знання навчального матеріалу, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах; теоретично обґрунтовано й усебічно представлено викладення того чи того положення з теорії комунікації, висловлено власні судження, продемонстровано вміння аналітично мислити, установлювати причиново-наслідкові зв’язки між аналізованими явищами, продемонстровано вміння чітко, лаконічно, логічно відповідати на поставлені питання, абітурієнт орієнтується в дискусійних питаннях інтерпретації журналістикознавчих проблем, на високому рівні створює власний медіапродукт;

• Оцінка «добре» виставляється за міцні знання навчального матеріалу, аргументовані відповіді на поставлені питання, очевидним є знання матеріалу, наявні власні судження, загалом правильно викладено розуміння особливостей становлення національного медіапромтору, представлено їхній системний характер, продемонстровано вміння самостійно розв’язувати наукові проблеми журналістикознавства, проте існують певні неточності у формулюванні тез або виконанні практичного завдання.

• Оцінка «задовільно» виставляється за посередні та слабкі знання навчального матеріалу, недостатньо аргументовані відповіді, посереднє вміння застосовувати теоретичні положення при розв'язанні практичних завдань. Загалом логічно викладено матеріал, виявлено розуміння журналістикознавчої термінології й частково вміння аналізувати матеріал, бачити причиново-наслідкові зв’язки між обстежуваними явищами й розуміти їхню природу. Проте у відповідях наявні помилки, неправильні формулювання, часто порушується послідовність викладу.

• Оцінка «незадовільно» виставляється за дуже слабкі знання навчального матеріалу, неаргументовані відповіді, невміння застосовувати теоретичні положення при розв'язанні практичних завдань. Нелогічно викладено матеріал, не виявлено розуміння журналістикознавчої термінології, відсутнє вміння аналізувати матеріал, бачити причиново-наслідкові зв’язки між обстежуваними явищами й розуміти їхню природу. У відповідях наявні грубі фактичні помилки, неправильні формулювання.

^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Теорія журналістики


 1. Авторське право у журналістиці.

 2. Взаємодія засобів масової інформації.

 3. Державна політика у галузі ЗМК.

 4. Дієвість журналістики та шляхи її підвищення.

 5. Економічні умови і фактори свободи ЗМК.

 6. Журналістика як сфера масово-інформаційної діяльності.

 7. Журналістика як «четверта влада».

 8. Журналістська етика.

 9. Забезпечення інформаційної безпеки у галузі ЗМК.

 10. Історичні типи журналістики.

 11. Політична культура журналіста.

 12. Пражурналістські явища. Виникнення журналістики.

 13. Результативність журналістики та її форми.

 14. Соціальна позиція і принципи журналістської діяльності.

 15. Функції журналістики.


Теорія і методика журналістської творчості


 1. Наукові погляди на природу творчості.

 2. Індивідуальні характеристики творчої особистості журналіста.

 3. Журналістика: творчість чи ремесло?

 4. Професійні обов’язки журналіста.

 5. Характерні особливості журналістського твору.

 6. Публіцистика як вид творчості, її природа.

 7. Головні етапи роботи над журналістським твором.

 8. Факт і його природа у журналістиці.

 9. Доказ і аргументація в журналістиці.

 10. Композиція як загальна структура журналістського твору.

 11. Заголовок твору, його функції й типи.

 12. Перша фраза. Лід і його різновиди.

 13. Серцевина твору і майстерність викладу провідної думки.

 14. Техніка написання і саморедагування тексту.

 15. Палітра журналістських жанрів: інформаційні, аналітичні, художньо-публіцистичні.

Теорія масової комунікації


 1. Комунікація як предмет вивчення і дослідження.

 2. Витоки і основні парадигми соціальної комунікації.

 3. Розвиток теорії масової комунікації та інформації в ХХІ ст.

 4. Виробництво і отримання інформації.

 5. Роль інформації в управлінській діяльності і функціонування комунікативних систем.

 6. Засоби масової інформації як головна комунікативна мережа.

 7. Типи, форми і моделі комунікації.

 8. Особливості виникнення і розвиток міжособистісної спеціалізованої і масової комунікації.

 9. Функції масової комунікації.

 10. Сутність масової комунікації.

 11. Спілкування як комунікативний процес.

 12. Комунікативна особистість.

 13. Характеристика учасників процесу масової комунікації.

 14. Основні потоки масової інформації.

 15. Масова інформація як інструмент впливу.


Історія української журналістики


 1. Проблема періодизації історії української журналістики. Наявні концепції.

 2. Перші харківські журнали («Харківський Демокрит», «Украинский журнал», «Украинский вестник»).

 3. Журнал «Основа» та його роль в розвитку української журналістики. Загальна характеристика, програма часопису, редактор та керівне ядро «Основи».

 4. Роль і значення діяльності М. Драгоманова для розвитку української періодики.

 5. Наддніпрянські видання зламу століть («Хлібороб», «Громадська думка», «Рада», «Село», «Засів», «Слово», «Дніпрові хвилі» та ін.) як дзеркало українського життя.

 6. Роль і значення діяльності Івана Франка в розвої національної журналістики.

 7. Роль і значення журналу «Киевская старина» в історії української журналістики.

 8. Перебудова ЗМК часів ІІ Світової війни (1939–1945), ідеологічно-тематичні розходження, агітація і пропаганда засобами преси.

 9. Формування тоталітарної журналістики, її особливості (1945–1990). Розвиток радіомовлення і телебачення в Україні. Створення єдиного інформаційного комплексу в УРСР.

 10. Альманах «Перший вінок» як предтеча національної жіночої періодики.

 11. Преса української діаспори (1950–2005 рр.): призначення і функціонування.

 12. Журнал «Рідний край» (1905­–1916) ? перше легальне видання на Наддніпрянській Україні. Відновлення часопису на сучасному етапі.

 13. Сучасні видання Полтавщини.

 14. Журнал «Літературно-науковий вісник» та його роль в розвитку української журналістики.

 15. Роль Б.Д. Грінченка в розвитку національної журналістики.


Історія зарубіжної журналістики


 1. «La Gazette» та її роль у формуванні французької та світової газетної журналістики.

 2. Особливості зародження німецької преси.

 3. «Полярная звезла» і «Колокол» як вільна російська преса за кордоном.

 4. Особливості зародження американської журналістики.

 5. Формування елітарної та масової преси у ХІХ столітті.

 6. Особливості розвитку англійської журналістики у ХVІІІ столітті.

 7. Зміни роботи російських ЗМІ в передвоєнні роки та в умовах Великої Вітчизняної війни.

 8. Найвпливовіші інформаційні агентства світу.

 9. Новітня журналістика Росії: проблеми типології, синкретизм жанрів, поява нових форм періодичних видань.

 10. Становлення китайської журналістики після створення КНР. Газета «Женьмінь-Жибао».

 11. Особливості розвитку журналістики в Японії. Тріада основних періодичних видань.

 12. Значення літературно-видавничої діяльності М.І. Новикова для розвитку російської журналістики.

 13. Видавнича діяльність Джозефа Пулітцера та Вільяма Херста, виникнення «жовтої преси» в США.

 14. Роль М.В. Ломоносова в розвитку російської журналістики.

 15. Розвиток журналістики в Центрально-Східній Європі.


Журналістська етика


 1. Етичні принципи діяльності мас-медіа.

 2. Права й обов’язки журналіста.

 3. Маніпулювання інформацією і журналістський фах.

 4. Соціальна відповідальність журналіста.

 5. Конфлікт інтересів і журналістика.

 6. Журналіст і влада.

 7. Корпоративна солідарність журналістів.

 8. Критерії відбору джерела інформації.

 9. Перевірка достовірності джерел інформації.

 10. Інформація з конфіденційних джерел.

 11. Діяльність мас-медіа під час виборів.

 12. Мас-медіа та приватне життя людини.

 13. Плагіат у журналістиці.

 14. Етичні кодекси журналістів.

 15. Громадський контроль за діяльністю мас-медіа.


Програму складено на основі Програми державного екзамену «Теорія журналістики, комунікації та журналістської творчості» для студентів спеціальності 6.030301 «Журналістика», спеціалізація – «Журналістика та інформація» / Автори-укладачі: проф. С.В. Семенко, ст. викл. С.В. Шебеліст, ст. викл. М.І. Свалова. – Полтава, 2011.


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Беспалова А.Г. и др. История мировой журналистики. – Москва, Ростов н/Д, 2003. – 432 с.

 2. Білецький Л.Т. Основи української літературно-наукової критики. – К.: Либідь, 1998. – 408 с.

 3. Богачевська-Хомяк М. Білим по білому. Жінки в громадському житті України. 1884–1939. – К.: Либідь, 1995. – 362 с.

 4. Вартанов Г., Шкляр В. Основи теорії журналістики. – К., 1997.

 5. Владимиров В.М. Історія української журналістики (1917–1991): Навч. посібник. – К.: МАУП, 2007. –174 с.

 6. Вороненкова Г.Ф., Чесанов А.А. Периодическая печать Германии. – СПб., 2001.

 7. Газета: вчера, сегодня, завтра. Учебное пособие. Гуревич С.М. – 2004. – 288с.

 8. Горєлов С.І., Крупський І.В. Українська військова журналістика: становлення і роль у національно-визвольних змаганнях за утворення самостійної держави (1914–1920). – Л., 1997. – 216 с.

 9. Гоян О.Я. Основи радіожурналістики і радіоменеджменту. Підручник з напрямку журналістика. К., 2004. – 245 с.

 10. Енциклопедія українознавства. – Париж –Нью-Йорк: Молоде життя, 1962. –Т. 4. – С.1484–1486.

 11. Животко Аркадій Історія української преси / Упорядник авт. іст.-біогр. нарису та приміт. М.С. Тимошик. – К.: Наша культура і наука, 1999. – 368 с.

 12. Журналистика западноевропейских стран. – Л., 1990.

 13. Зарубежная печать: Краткий справочник / Под ред. С.А.Лосева. – М., 1986.

 14. Збірник праць Науково-дослідного центру періодики / Ред.кол.: М.М.Романюк та ін. – Л., 1995– 2008 рр.

 15. Зернецька О. Глобальний розвиток систем масової комунікації і міжнародні відносини. – К., 1999.

 16. Іванов В. Соціологія масової комунікації. – К., 2000.

 17. Історія української критики та літературознавства: Хрестоматія : У 3 кн./ За ред. П.М. Федченка. – К.: Либідь, 1996.

 18. Історія української літературної критики : Методичні поради / Упор. І.Л. Михайлин. – Х.: ХДУ, 1993. – 64 с.

 19. Крупський І.В. Національно-патріотична журналістика України (друга половина ХІХ – перша чверть ХХ ст.). –К., 1996. – 30 с.

 20. Кузнецов Г.В. Как работают журналисты на ТВ. Учебное пособие. – М., 2004. – 400с.

 21. Леоненко В. Социологические методы в рекламной деятельности. – М., 1996.

 22. Меерзон Б.Ю. Акустические основы звукорежиссуры. Телевизионный мастер-класс. – М., 2004. – 205 с.

 23. Михайлин І.Л. Історія української журналістики ХІХ століття. – Підручник. – К., 2003. – 719 с.

 24. Михайлов С.А. Современная зарубежная журналистика: правила и парадоксы. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2002. – 446 с.

 25. Москаленко А. Вступ до журналістики . – К., 1997. –176 с.

 26. Москаленко А.З. Теорія журналістики. – К., 1998. – 334 с.

 27. Нахлік Є. Пантелеймон Куліш і «Руська трійця»: До проблеми ідеологічних шукань серед української інтелігенції ХІХ століття. – Львів, 1994. – 28 с.

 28. Партико З. Теорія масової інформації та комунікації. – Львів, 2008.

 29. Попов Ю.В. Зарубежная журналистика. – М., 1994.

 30. Почепцов Г. Теорія комунікації. – К., 1999.

 31. Преса доби Центральної Ради як джерело історичних досліджень її воєнної політики / Грибоєдов С.В. (підгот.); Київський державний університет ім. Т. Шевченка. – К., 1997. –16 с.

 32. Різун В. Маси. – К., 2003.

 33. Романюк М.М. Українські часописи Північної Буковини (1870-1940): Історико-бібліографічне дослідження / НАН України, Львівська бібліотека ім.В.Стефаника. – Львів, 1999. – 425 с.

 34. Світові мас-медіа: короткий довідник для студентів Інституту журналістики. – К., 1999.

 35. Сергеев Г.И. От Дибао до “Жинь минь жибао”. Путь в 1200 лет. История средств массовой коммуникации Китая. – М., 1989.

 36. Сидоренко Н.М. Національно-духовне самоствердження: У 3-х т. / Дослідницький центр історії української преси. – К., 2000.

 37. Українська журналістика в іменах: Матеріали до енциклопедичного словника / За ред. М.М.Романюка. – Львів, 1994–2002. – Вип.1–9.

 38. Українська журналістика: вчора, сьогодні, завтра / За ред. проф. В.І.Шкляра. – К., 1997. – 140 с.

 39. Энциклопедия мирововй индустрии СМИ / За ред. Е.Л.Вартанова. – М.: Аспект пресс, 2006. – 376 с.

 40. Юрійчук Є.П. Становлення і характер радянської влади в Україні. Історико-правові аспекти (1917–1922 рр.). – К., 1998. – 123 с.Голова предметної комісії з журналістики ПНПУ імені В.Г. Короленка К. н. із соц. комунікацій ст. викл. М.І. Свалова

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи