Програма вступного випробування з математики та інформатики для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою спеціаліста icon

Програма вступного випробування з математики та інформатики для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою спеціаліста
Скачати 231.64 Kb.
НазваПрограма вступного випробування з математики та інформатики для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою спеціаліста
Дата15.07.2012
Розмір231.64 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Полтавський національний педагогічний університет

імені В.Г. Короленка


ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова приймальної комісії ПНПУ

__________ М.І.Степаненко

23 лютого 2012 р.


ПРОГРАМА

ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З МАТЕМАТИКИ

ТА ІНФОРМАТИКИ

ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ

ПРОГРАМОЮ СПЕЦІАЛІСТА


Галузь знань: 0403 Системні науки та кібернетика

Спеціальність: 7.04030201 Інформатика


Полтава – 2012

Програма вступного випробування з математики та інформатики для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою спеціаліста: Галузь знань: 0403 Системні науки та кібернетика. Спеціальність 7.04030201 Інформатика / Укладачі: Т.М. Барболіна, О.П. Кривцова, Т.О.Кононович


Рецензенти: Марченко В.О., кандидат фіз.-мат. наук, доцент кафедри загальної фізики і математики ПНПУ імені В.Г. Короленка;

Ємець О.О., доктор фіз.-мат. наук, завідувач кафедри

математичного моделювання та соціальної інформатики Полтавського університету економіки і торгівлі, професор.


Затверджено на засіданні кафедри математичного аналізу та інформатики.

Протокол № 12 від 21 лютого 2012 року


Пояснювальна записка


Програма містить основні, найбільш важливі питання з алгебри та геометрії, математичного аналізу, інформатики.

Знання, навички й уміння, отримані студентами у процесі вивчення важливих розділів алгебри, геометрії, математичного аналізу, інформатики сприяють розвитку загальної математичної культури та інформатично-комунікативної компетентності, які необхідні для впровадження і дослідження сучасних інформаційних систем, глибокого розуміння цілей і завдань шкільного курсу інформатики. Вони забезпечують творчий рівень виконання майбутніми фахівцями основних виробничих функцій.

Вступне випробовування проводиться з метою виявлення загальної підготовленості вступника до опанування програми навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст” зі спеціальності 7.080201 Інформатика.

Вступне випробування проводиться за білетами, затвердженими ректором. Пропонується такий варіант складання білетів: до кожного білету включається два питання з математики (з різних розділів), одне питання з інформатики та практичне завдання з інформатики.


^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ


Математика

Потужність множини. Зчисленні множини та їх властивості. Множини натуральних (N), цілих (Z), раціональних (Q) та дійсних (R) чисел, їх властивості та потужність. Властивість неперервності множини дійсних чисел. Поняття верхньої і нижньої граней числової множини, їх існування і властивості. n-вимірний евклідів простір Rn як узагальнення просторів R1, R2 і R3. Поняття послідовності у просторі Rn. Границя послідовності. Основні властивості границь.

Границя обмеженої монотонної послідовності. Число e. Поняття функції n дійсних змінних та функції комплексної змінної. Границя у точці функції n дійсних змінних та функції комплексної змінної. Властивості границь. Деякі важливі границі. Неперервність у точці функції n дійсних змінних та функції комплексної змінної. Властивості неперервних функцій. Властивості функцій, неперервних на обмеженій замкненій множині.

Поняття похідної функції однієї змінної, частинних похідних функції багатьох змінних. Диференційовність функції, необхідна та достатні умови. Правила диференціювання. Похідні основних елементарних функцій.

Похідна функції комплексної змінної. Поняття аналітичної функції. Необхідні та достатні умови диференційовності.

Теореми Ролля, Лагранжа і Коші. Формула Тейлора. Умови сталості і монотонності функції на проміжку. Екстремуми функції. Опуклість і точки перегину. Асимптоти. Повне дослідження функції та побудова її графіка.

Первісна та її властивості. Невизначений інтеграл. Основні методи інтегрування. Таблиця основних інтегралів.

Поняття інтеграл Рімана для функції n (n=1,2,3) дійсних змінних. Необхідні і достатні умови інтегровності функції. Класи інтегровних за Ріманом функцій. Обчислення інтегралів.

Поняття криволінійного інтеграла для функції дійсної змінної. Властивості криволінійних інтегралів першого, другого роду. Обчислення інтегралів. Умови незалежності значення інтеграла від шляху інтегрування.

Застосування інтегрального числення до розв’язування задач геометрії та фізики.

Показникова функція дійсної та комплексної змінної (означення, властивості, графік функції дійсної змінної). Логарифмічна функція дійсної та комплексної змінної (означення, властивості, графік функції дійсної змінної). Загальна степенева функція дійсної та комплексної змінної (означення, властивості, графіки функції дійсної змінної). Тригонометричні та обернені тригонометричні функції дійсної та комплексної змінної (означення, властивості, графіки функції дійсної змінної). Графіки основних елементарних функцій дійсної змінної.

Поняття метричного простору. Приклади метричних просторів. Збіжність послідовностей у метричних просторах. Замкнені і відкриті множини.

Числові ряди з дійсними та комплексними членами, основні поняття. Геометрична прогресія та гармонійний ряд. Властивості збіжних рядів. Ознаки збіжності додатних рядів. Знакозмінні ряди. Ознака збіжності. Абсолютно та умовно збіжні ряди, їх властивості. Степеневі ряди з дійсними та комплексними членами. Інтервал (круг) та радіус збіжності. Розклад у степеневий ряд основних елементарних функцій.

Основні поняття теорії диференціальних рівнянь: порядок, розв’язок, загальний розв’язок, інтегральна крива, початкові умови, задачі Коші. Диференціальні рівняння І-го порядку, які інтегруються в квадратурах (з відокремленими змінними, лінійні, однорідні, у повних диференціалах). Лінійні диференціальні рівняння другого порядку зі сталими коефіцієнтами. Загальний розв’язок однорідного рівняння та побудова частинних розв’язків для певних класів неоднорідностей.

Множина комплексних чисел. Алгебраїчна форма запису комплексних чисел. Спряжені комплексні числа, їх властивості. Тригонометрична форма комплексного числа, дії над комплексними числами в тригонометричній формі. Формула Муавра. Добування кореня п-го степеня з комплексного числа.

Системи лінійних рівнянь. Елементарні перетворення систем лінійних рівнянь. Розв’язування систем лінійних рівнянь методом послідовного виключення невідомих (метод Гаусса). Поняття загального розв’язку системи лінійних рівнянь.

Матриці, типи матриць. Операції над матрицями та їх властивості. Перестановки та підстановки, їх парність. Означення визначника п-го порядку і його властивості. Мінори та алгебраїчні доповнення. Розклад визначника за елементами рядка або стовпчика. Обернена матриця. Елементарні перетворення матриць. Умови оборотності матриці. Знаходження оберненої матриці за допомогою елементарних перетворень та за допомогою алгебраїчних доповнень. Матрична форма запису системи лінійних рівнянь. Формули Крамера.

Поняття та основні властивості арифметичного n-вимірного векторного простору. Лінійна залежність і лінійна незалежність скінченної системи векторів. Основна теорема про лінійну залежність і наслідки з неї. Еквівалентні системи векторів. Базис і ранг скінченної системи векторів. Векторний простір та його найпростіші властивості. Підпростори. Поняття про скінченновимірний простір. Базис і розмірність векторного простору. Зв’язок між базисами. Перетворення координат вектора при переході до іншого базису. Векторний простір зі скалярним добутком. Ортогональні системи векторів. Процес ортогоналізації. Евклідовий простір. Ортогональні та ортонормовані базиси евклідового простору.

Означення і найпростіші властивості лінійних операторів. Матриця лінійного оператора. Перетворення координат вектора під дією лінійного оператора. Зв’язок між матрицями лінійного оператора в різних базисах. Операції над лінійними операторами. Матриці лінійних операторів, які є сумою, добутком лінійних операторів, добутком лінійного оператора на число з основного поля. Область значень і ядро, ранг і дефект лінійного оператора. Теорема про суму рангу і дефекту лінійного оператора.

Власні вектори, власні значення, характеристична матриця, характеристичне рівняння, характеристичні корені лінійного оператора. Лінійні оператори з простим спектром. Подібні матриці. Теорема про характеристичні многочлени подібних матриць. Зведення матриці до діагонального виду.

Скалярний добуток векторів. Властивості скалярного добутку векторів. Вираження скалярного добутку через координати векторів. Векторний добуток векторів, його властивості. Мішаний добуток векторів, його властивості.

Поняття афінної системи координат на площині і в просторі. Прямокутна декартова система координат. Поділ відрізка в заданому відношенні. Полярна система координат, її зв’язок із прямокутною декартовою системою.

Поняття прямої на площині. Рівняння прямої на площині, заданої: точкою і напрямним вектором; двома точками; точкою і кутовим коефіцієнтом. Рівняння прямої у відрізках. Параметричні рівняння прямої. Пряма як лінія першого порядку. Нормальний вектор прямої. Рівняння прямої, заданої точкою і нормальним вектором. Поняття еліпса, гіперболи, параболи, їх канонічні рівняння, властивості та зображення.

Поняття площини. Рівняння площини, заданої: трьома точками загального положення; точкою і двома неколінеарними векторами. Рівняння площини у відрізках. Параметричні рівняння площини. Площина як поверхня першого порядку. Загальне рівняння площини. Рівняння площини, заданої точкою і вектором нормалі. Поняття прямої в просторі. Рівняння прямої, заданої: точкою і напрямним вектором; двома точками. Параметричні рівняння прямої. Пряма як перетин двох площин.

Еліпсоїд, однопорожнинний гіперболоїд, двопорожнинний гіперболоїд, еліптичний параболоїд, гіперболічний параболоїд: канонічні рівняння, властивості та зображення.

Інформатика

Інформатика як наука, її місце в сучасному світі і системі наук. Поняття інформації, властивості і види інформації. Інформаційні процеси. Кодування інформації. Основні підходи до вимірювання й оцінювання інформації.

Структура інформаційної системи, основні принципи функціонування сучасної інформаційної системи. Характеристика різних поколінь обчислювальної техніки. Покоління архітектур обчислювальних систем та їх стисла характеристика.

Взаємодія оперативної пам’яті та центрального процесора ЕОМ. Основний алгоритм роботи процесора. Основні типи команд процесора. Основні пристрої введення/виведення ЕОМ: клавіатура, монітор, принтер, сканер, пристрої зовнішньої пам’яті та їх характеристика .

Призначення та структура комп’ютерних мереж. Класифікація та основні характеристики комп’ютерних мереж. Апаратні засоби комп’ютерних мереж. Топології локальних мереж. Модель взаємодії відкритих систем. Рівні взаємодії комп’ютерів в мережі та протоколи рівнів. Протокольний стек TCP/IP.

Історичний огляд еволюції операційних систем. Типи та основні функції операційних систем. Складові сучасних операційних систем та їх призначення. Загальна характеристика операційної системи Windows XP. Основи роботи у Windows XP. Поняття процесу. Стани процесів і стратегії їх планування. Черги процесів. Переривання та їх обробка. Організація пам’яті в ПЕОМ. Стратегії управління оперативною пам’яттю. Методи розподілу пам’яті. Поняття файлу та їх типи. Файлова система, її склад та функції. Типи файлових систем.

Типи файлових систем в Linux. Імена дисководів та робота з дисками. Структура каталогів. Інтегровані графічні оболонки KDE і GNOME та основи роботи в них. Диспетчер файлів Наутілус. Робота з командним рядком в Linux. Команди для роботи з файлами і каталогами.

Види комп’ютерної графіки. Особливості растрових графічних зображень. Поняття роздільної здатності та розміру зображення. Класифікація програм та аналіз основних інструментів для створення та редагування растрових графічних зображень.

Поняття векторного контуру. Загальна характеристика програми для обробки векторних графічних зображень. Формати збереження векторних графічних зображень. Особливості побудови геометричних фігур та фігур довільної форми – основні інструменти. Робота з контурами та заливками. Операції з об’єктами у середовищі графічного редактора.

Класифікація програм обробки тексту. Призначення та функціональні можливості тестового процесора. Створення та збереження документу. Введення та редагування тексту. Форматування символів, абзаців, розділів. Стилі та шаблони документів. Призначення та основні функції видавничих систем.

Основні поняття електронних таблиць. Типовий інтерфейс табличного процесора. Загальна технологія роботи з електронними таблицями. Характеристика найпоширеніших табличних процесорів. Типи даних електронної таблиці. Форматування та редагування даних. Форматування таблиць. Створення та редагування формул та функцій. Аналіз даних засобами Excel.

Поняття про бази даних та системи управління базами даних. Користувачі баз даних. Реляційна модель бази даних. Домени і відношення. Основи реляційної алгебри. Поняття про реляційне числення. Функції захисту баз даних.

Загальна характеристика системи управління базами даних MS Access та її основні можливості. Типи та властивості полів. Створення та обробка баз даних у MS Access. Зв’язування таблиць баз даних. Створення та використання запитів. Створення та редагування форм і звітів.

Створення та редагування баз даних засобами SQL. Вибірка даних і сортування результатів запитів. Використання вкладених запитів. Створення та обробка баз даних у середовищах Microsoft Access, Visual FoxPro 6.0 та MySQL 6.0.

Глобальна мережа Інтернет, принципи функціонування, принципи ідентифікації комп’ютерів в Інтернет. Основні служби глобальної мережі Інтернет і їх коротка характеристика. Принципи функціонування електронної пошти, World Wide Web, особливості використання відповідних клієнтських програм. Використання файлових архівів.

Основні поняття та елементи мови розмітки гіпертексту. Поняття „тегу”. Визначення структури HTML-документу, форматування документу. Визначення гіпертекстових посилань та закладок. Використання графічних зображень у HTML-документі. Оформлення списків і таблиць. Особливості використання каскадних таблиць стилів.

Основні етапи розв’язування прикладної задачі з використанням комп’ютера. Поняття моделі. Класифікація моделей. Поняття про математичне, інформаційне моделювання. Адекватність математичної моделі. Обчислювальний експеримент та його точність. Аналіз похибок. Шляхи зменшення похибок обчислень.

Алгоритмізація обчислювальних процесів. Поняття алгоритму та його властивості. Способи подання алгоритмів. Базові алгоритмічні структури. Методи проектування алгоритмів.

Покоління та класифікація мов програмування. Компоненти інструментальних систем. Основні методології програмування.

Основні принципи об'єктно-орієнтованого програмування: абстрагування, обмеження доступу, модульність, ієрархія. Парадигма програмування. Принципи інкапсуляції, успадкування, поліморфізму. Ідея класів. Протокол опису класу. Створення та використання об’єктів. Конструктори та деструктори.

Загальна характеристика та технологія розробки програм мовою програмування. Класифікація базових та похідних типів даних.

Основні елементи процедурної мови програмування: алфавіт мови, ідентифікатори, константи, коментарі. Основні операції: арифметичні операції, операції присвоювання, операції відношення, логічні операції. Структура програми. Оголошення змінних. Функції введення та виведення даних. Директиви включення.

Оператор розгалуження та оператор вибору у процедурній мові програмування. Оператори циклів з передумовою то постумовою та циклу FOR. Управляючі оператори в циклах: оператор розриву (BREAK); оператор продовження (CONTINUE).

Процедури і функції, їх опис. Рекурсія.

Масиви. Ініціалізація масивів. Оголошення та звертання до одновимірних та багатовимірних масивів. Застосування покажчиків. Динамічне виділення масивів. Масиви символів. Структури (записи). Оголошення структури. Об’єднання та операції з ними.

Основні характеристики інтегрованого візуального об’єктно-орієнтованого середовища розробки програмних засобів. Створення консольних додатків. Створення Windows - додатків. Особливості створення форм. Основні компоненти. Події та функції обробки подій. Редактор коду. Використання довідкової системи. Збереження та компіляція проекту. Компоновка. Запуск програми. Аналіз помилок та внесення коректив.

Загальна характеристика візуальних компонентів. Події миші і клавіатури та їх обробка. Організація проектів. Кнопки, списки, редактори символьної інформації, елементи керування з багатьма станами, групові елементи керування та їх основні властивості.


Вимоги до рівня сформованості знань, умінь і навичок


^ Вступник повинен знати:

 • теоретико-множинну і логічну символіку;

 • основні поняття лінійної алгебри, алгебри та теорії чисел (алгебраїчна операція, група, кільце, поле, векторний простір, лінійна залежність і лінійна незалежність, базис і розмірність, лінійні оператори, матриці і визначники, прості числа, подільність, конгруенція, многочлени);

 • основи алгебри висловлень і логіки предикатів;

 • основні числові системи і їх будову, володіти навичками розв’язування систем лінійних рівнянь, знати основні арифметичні застосування теорії конгруенцій;

 • основні принципи групової і структурної побудови геометрії, аксіоматичний метод;

 • векторний метод розв’язування задач;

 • методи досліджень ліній другого порядку;

 • методи досліджень поверхонь другого порядку;

 • методи перерізів, геометричних місць точок, геометричних перетворень, рухів, подібності, інверсії та алгебраїчний метод у процесі розв’язування задач на побудову;

 • методи, прийоми і способи розв’язування та дослідження систем лінійних рівнянь;

 • методи теорії многочленів;

 • основні поняття математичного аналізу (функція, послідовність, границя, неперервність, похідна, диференціал, первісна, визначений інтеграл, ряд, збіжність ряду);

 • основні властивості елементарних функцій дійсної і комплексної змінної;

 • методи і прийоми обчислення границь;

 • методи і прийоми диференціального числення функцій;

 • методи і прийоми інтегрального числення функцій;

 • методи, прийоми і способи розв’язування диференціальних рівнянь та систем диференціальних рівнянь;

 • елементи функціонального аналізу;

 • поняття інформації, повідомлення, моделі, архітектури інформаційної системи;

 • принципи функціонування основних пристроїв апаратної складової інформаційної системи, комп’ютерних мереж;

 • функції та призначення операційних систем, їх складові;

 • основні типи файлових систем, особливості виконання операцій з файлами і папками;

 • призначення та функціональні можливості редакторів тексту та основні етапи комплексного процесу комп'ютерної обробки текстової інформації;

 • призначення та функціональні можливості редактора електронних таблиць та особливості роботи з різними типами даних у середовищі табличного процесора;

 • теоретичні основи комплексного процесу комп'ютерної обробки растрових та векторних графічних зображень;

 • основні поняття теорії баз даних, принципи створення й редагування баз даних у системах управління базами даних;

 • принципи функціонування глобальної комп’ютерної мережі Інтернет, основні служби та їх використання, принципи створення веб-документів;

 • базові прийоми програмування та етапи розробки власних програмних продуктів у межах існуючих інструментальних систем.


Вступник повинен уміти:

 • аналізувати відомі методи, способи, прийоми, засоби на їх придатність до розв’язування проблем;

 • використовувати індукцію і дедукцію до розв’язування математичної проблеми;

 • використовувати аналітичний, синтетичний, аналітико-синтетичний методи розв’язування математичної проблеми;

 • виконувати основні операції над множинами та з’ясовувати властивості множин;

 • застосовувати теорію конгруенцій до розв’язування задач;

 • використовувати знання топології для означення ліній, поверхонь, поверхонь з межею, геометричного тіла тощо;

 • досліджувати властивості функцій;

 • досліджувати властивості рядів;

 • використовувати метод координат для задання і дослідження геометричних об’єктів і до розв’язування задач;

 • застосовувати теорію прямих до розв’язування задач;

 • застосовувати теорію площин до розв’язування задач;

 • виконувати основні операції над матрицями та знаходити їх основні характеристики;

 • виконувати операції над лінійними операторами та з’ясовувати їх основні характеристики;

 • описувати усі можливі групові операції;

 • застосовувати конгруенції до розв’язування задач;

 • виконувати основні дії з файлами і папками засобами операційних систем;

 • здійснювати опрацювання текстової, числової, графічної інформації за допомогою відповідних прикладних програмних засобів;

 • здійснювати налагодження комп’ютерних мереж;

 • створювати алгоритми розв’язування задач та здійснювати їх опис процедурною або об’єктно-орієнтованою мовою програмування;

 • розробляти власні програмні продукти у межах існуючих інструментальних систем.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

Проводиться оцінювання рівня оволодіння теоретичними знаннями та оцінювання рівня сформованості практичних умінь і навичок по кожному із чотирьох питань окремо за 25-бальною шкалою.


^ Критерії оцінювання знань і вмінь із математики

Бали

Теоретичне питання

Практичне завдання


25


Вступник показав вільне володіння теоретичним матеріалом, а саме:

 • сформулював означення математичних понять, показав зв’язки між ними;

 • виклав доведення всіх теорем, передбачених питанням білета, грамотно, логічно, послідовно, з використанням необхідної термінології і символіки;

 • правильно виконав малюнки, побудував графіки, що супроводжують відповідь;

 • виявив уміння ілюструвати математичні поняття й факти власними конкретними прикладами;

 • відповів самостійно, без навідних запитань екзаменатора

Вступник представив безпомилкове, повне, достатньо обґрунтоване, раціональне розв’язання.

Володіє прийомами самоконтролю

22


Вступник сформулював необхідні означення математичних понять і теорем, довів усі теореми, передбачені питанням екзаменаційного білета, але:

 • або допустив один-два недоліки, що не спотворюють математичний зміст відповіді, які самостійно були виправлені;

 • або виклав теоретичні факти та положення з деякими порушеннями логіки та послідовності міркувань

Вступник представив безпомилкове розв’язання, але таке, що:

 • або за умови правильного результату має окремі недоліки в обґрунтуванні;

 • або є нераціональним

20


Вступник сформулював необхідні означення математичних понять і теорем, довів усі теореми, передбачені питанням екзаменаційного білета, але:

 • або допустив один-два недоліки, які не спотворюють математичний зміст відповіді, які самостійно були виправленні після зауваження екзаменатора;

 • або не виділив зв’язки між елементами відтвореного матеріалу чи невдало проілюстрував його власними прикладами
Вступник представив пра-вильне за структурою, але недостатньо обґрунто- ване розв’язання, яке містить:

 • або окремі недоліки, які не впливають на результат;

 • або не всі можливі частинні випадки.

Уміє аналізувати правильність одержаних результатів з незначною зовнішньою допомогою

18


Вступник виявив поверхові знання теоретичного матеріалу, тобто:

 • або не довів жодну з теорем, передбачених пи-танням білета, але правильно відтворив усі необхідні формулювання означень, понять і теорем, проілю-струвавши їх потрібними малюнками чи графіками;

 • або зробив спроби довести теореми, тобто вказав ідеї доведень, але в міркуваннях допустив помилки чи представив лише перші кроки цих доведень. Можливі недоліки у формулюваннях означень понять і теорем, у малюнках

Вступник представив розв'язання з обґрунтуванням лише окремих кроків і таке, що містить:

 • або істотні недоліки і помилки за наявності ідеї чи методу розв'язування;

 • або окремі частинні випадки
15


Вступник виявив поверхові знання теоретичного матеріалу, тобто: навів доведення лише однієї з кількох теорем, передбачених питанням білета, з недоліками в обґрунтуванні, решта доведень відсутня чи в них допущені грубі помилки, крім того у відтворених формулюваннях означень понять і теорем (можливо не всіх) припустився помилок

Вступник представив розв’язання без обґрунтувань:

 • або з помилкою, яка спотворює математичний зміст задачі;

 • або неповне

9


Вступник виявив недостатнє знання чи розуміння найважливішої частини програмного матеріалу, тобто:

 • або не довів жодну з теорем, передбачених білетом, крім того, в наведених формулюваннях частини теорем та означень понять допустив помилки;

 • або навів лише фрагменти доведень теорем, які не розкривають суті методів цих доведень, пропустив важливі логічні кроки та обґрунтування
Вступник зробив спробу розв’язати задачу: виконав одну або декілька операцій (логічних чи арифметичних), з яких безпосередньо не випливає план розв’язування задачі. Може бути правильно виконаний малюнок до задачі

4

^

Відповідь відсутня або не містить навіть окремих елементів правильних міркувань, що стосуються даного питання


Розв’язання відсутнє або наведені записи (міркування) не містять навіть окремих елементів правильних підходів до розв'язування завдання^ Критерії оцінювання знань і вмінь із інформатики

Бали

Теоретичне питання

Практичне завдання


25


Вступник показав вільне володіння теоретичним матеріалом, а саме:

 • сформулював означення понять, показав зв’язки між ними;

 • виклав усі факти стосовно функціонування інформаційної системи, передбачені питанням білету, грамотно, логічно, послідовно, з використанням необхідної термінології;

 • виявив уміння ілюструвати поняття й факти власними конкретними прикладами;

 • відповів самостійно, без навідних запитань екзаменатора

Вступник представив безпомилкову програму, яка реалізує раціонально вибраний алгоритм розв’язування поставленої задачі.

Доцільно обране середовище програмування, програмний засіб має зручний інтерфейс.

Володіє прийомами самоконтролю

22


Вступник сформулював необхідні означення понять, виклав основні факти, передбачені питанням екзаменаційного білета, але:

 • або допустив один-два недоліки, що не спотворюють зміст відповіді, які самостійно були виправлені;

 • або виклав теоретичні факти та положення з деякими порушеннями логіки та послідовності міркувань

Вступник представив безпомилкове розв’язання, але таке, що:

 • або за умови правильного результату має окремі недоліки в форматі виведення даних, організації інтерфейсу;

 • або є нераціональним

20


Вступник сформулював необхідні означення понять виклав основні, передбачені питанням екзаменаційного білета, але:

 • або допустив один-два недоліки, які не спотворюють зміст відповіді, які самостійно були виправленні після зауваження екзаменатора;

 • або не виділив зв’язки між елементами відтвореного матеріалу чи невдало проілюстрував його власними прикладами
Вступник представив правильне за структурою, яке містить:

 • або окремі недоліки, які не впливають на логіку алгоритму;

 • або не всі можливі час-тинні випадки (якщо розгляд таких частинних випадків не є основною ідеєю алгоритму)

Уміє аналізувати правиль-ність одержаних результатів з незначною зовнішньою допомогою

18


Вступник виявив поверхові знання теоретичного матеріалу, тобто:

 • або недостатньо повно висвітлив процеси, що відбуваються в інформаційній системі, але правильно відтворив усі необхідні формулювання означень понять;

 • або допустив істотні помилки у викладенні фактів, поясненні процесів, що відбуваються в інформаційній системі; можливі недоліки у формулюванні означень

Вступник представив розв’язання, що містить:

 • або істотні недоліки і помилки за наявності ідеї чи методу розв'язування;

 • або окремі частинні випадки
15


Вступник виявив поверхові знання теоретичного матеріалу, тобто: навів лише основні факти, передбачені питанням білету, без обґрунтувань і необхідних пояснень, крім того, у відтворених формулюваннях означень понять (можливо, не всіх) припустився помилок

Вступник представив розв’язання:

 • або з помилкою, яка спотворює зміст задачі;

 • або неповне

9


Вступник виявив недостатнє знання чи розуміння найважливішої частини програмного матеріалу, тобто:

 • або не навів передбачених питанням білету пояснень процесів, які відбуваються в інформаційних системах, крім того, в наведених формулюваннях частини означень понять допустив помилки;

 • або навів лише фрагменти пояснень процесів, які відбуваються в інформаційних системах, пропустив важливі факти для їх обґрунтування

Вступник зробив спробу розв’язати задачу: розробив інтерфейс додатку, навів описи необхідних змінних і структур даних, виконав окремі операції, з яких не випливає алгоритм розв’язування задачі4

^

Відповідь відсутня або не містить навіть окремих елементів правильних міркувань, що стосуються даного питання


Розв’язання відсутнє або наведені записи не містять навіть окремих елементів правильних підходів до розв'язування завдання


Оцінка за відповідь на всі 4 питання білета виставляється згідно з такою таблицею.

Сума балів, набраних за 4 питання

Оцінка

90-100

5

75-89

4

60-74

3

0-59

2


Програма складена на основі Галузевого стандарту вищої освіти, розробленого колективом авторів під керівництвом професора Ляшенка І.М. (Національний університет імені Тараса Шевченка).


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Александров А.Д., Нецветаев Н.Ю. Геометрия: Учебное пособие. –– М.: Наука, 1990. –– 672с.

 2. Архангельський А.Я. Разработка прикладных программ для Windows в Delphi 5.– М.: Бином, 1999.

 3. Атанасян Л.С. Геометрия. Ч. І. –– М.: Просвещение, 1973. –– 456с.

 4. Атанасян Л.С., Атанасян В.А. Сборник задач по геометрии. Ч. І. – М.: Просвещение, 1973. –– 256с.

 5. Атанасян Л.С., Базылев В.Т. Геометрия. Учеб. пособие для студентов физ.-мат. фак. пед. ин-тов. В 2 ч. Ч. І. –– М.: Просвещение, 1986. – 336с.

 6. Атанасян Л.С., Базылев В.Т. Геометрия. Учеб. пособие для студентов физ.-мат. фак. пед. ин-тов. В 2 ч. Ч. ІІ. –– М.: Просвещение, 1987. – 352с.

 7. Базылев В.Т., Дуничев К.И. Геометрия. Ч.І. –– М.: Просвещение, 1974. –– 351с.

 8. Базылев В.Т., Дуничев К.И., Иваницкая В.П. Геометрия. Ч.І. –– М.: Просвещение, 1974. –– 351с.

 9. Берман Г.Н. Сборник задач по курсу математического анализа.— М.:Наука, 1985.— 383с.

 10. Білоусова В.П., Ільїн І.Г., Сергунова О.П., Котлова В.М. Аналітична геометрія. – К.: Вища школа, 1973. –– 328с.

 11. Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных / Пер. с англ. -- М.: Мир,1989. – 360 с.

 12. Глушаков С.В. Персональный компьютер: Учеб. пособие для студ. высших учеб. заведений/ С.В.Глушаков, А.С. Сурядный. – 5- е изд.,доп. и перераб. – Х.: Фолио, 2004. – 500 с.

 13. Глушаков С.В., Кнабе Г.А. Adobe все для дизайнера. – Харьков: Фолио, 2002.- 696 с.

 14. Глушаков С.В., Кнабе Г.А. Компьютерная графика. – Харьков: Фолио, 2002.- 500 с.

 15. Глушаков С.В., Ломотько Д.В. Базы данных. – Харьков: Фолио, 2002. – 504 с.

 16. Губачов О.П., Лагно В.І. Диференціальні рівняння. – Полтава, ПДПУ, 2004.

 17. Давидов М.О. Додаткові розділи математичного аналізу: Підруч. – К.: Вища шк., 1974. – 211 с.

 18. Давидов М.О. Курс математичного аналізу. Ч.1–3.— К.:Вища школа, 1990, 1991, 1992.— 384, 392, 360с.

 19. Дибкова Л.М. Інформатика і комп’ютерна техніка : навч. посіб. — К. : Академвидав, 2007. — 416 с.

 20. Завало С.Т. Курс алгебри. — К.: Вища школа. –– 1985. –– 396с.

 21. Завало С.Т., Костарчук В.Н., Хацет Б.И. Алгебра и теория чисел. Ч.І. — К.: Вища школа, 1977. –– 400с.

 22. Завало С.Т., Костарчук В.Н., Хацет Б.И. Алгебра і теорія чисел. Ч.ІІ. — К.: Вища школа, 1986. –– 408с.

 23. Завало С.Т., Левіщенко С.С., Пилаєв В.В., Рокицький І.О. Алгебра і теорія чисел. Практикум. Ч.І. –– К.: Вища школа, 1983. –– 232с.

 24. Завало С.Т., Левіщенко С.С., Пилаєв В.В., Рокицький І.О. Алгебра і теорія чисел. Практикум. Ч.ІІ. –– К.: Вища школа, 1986. –– 264с.

 25. Кнут Д.Э. Искусство программирования. – М.: Вильямс, 2000

 26. Кудрявцев Л.Д. Математический анализ. Т.1-2.— М.: Высшая школа, 1993.— 614с., 472с.

 27. Куликов Л.Я. Алгебра и теория чисел. — М.: Высшая школа, 1979. –– 559с.

 28. Культин Н. Б. C/C++ в примерах и задачах. -- СПб.: БХВ-Петербург, 2001. - 288 с.

 29. Культин Н.Б. Программирование в Turbo Pascal 7.0 и Delphi. – Спб.: БХВ – Санкт Петербург, 1999. – 240 с.

 30. Курош А.Г. Курс высшей алгебры. –– М.: Наука, 1971. –– 432с.

 31. Моисеенко С.И. SQL. Задачи и решения. – СПб.: Питер, 2006. – 256 с.

 32. Овчаров С.М. Основи роботи в Delphi 5.0. – Полтава: Астрая, 2007.

 33. Петровський И.Г. Лекции по теории обыкновенных дифференциальных уравнений. – М.: Наука, 1964.

 34. Соломенчук В.Г. Самоучитель Linux (+DVD). – СПб.: Питер, 2006. – 207 с.

 35. Страуструп Б. Язык программирования C++. — М.: Радио и связь, 1991.

 36. Тхір І.Л. Посібник користувача ПК: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл./ І.Л.Тхір, В.П.Калушка, А.В.Юзьків; Техн. коледж; Терноп. держ. техн. ун- т. – 2-е вид., перероб. і допов. – Т.: СМП "Астон", 2002. – 178 с.

 37. Фішман І.М. Основи теорії функцій дійсної змінної: Навч. посіб. – К.: Рад. шк., 1963. – 257 с.

 38. Шкіль М.І. Математичний аналіз. Ч.1–2.— К.:Вища школа, 1994.— 424с., 430с.Голова фахової комісії

декан фізико-математичного факультету,

кандидат фізико-математичних наук, доцент Ю.Д.Москаленко

Схожі:

Програма вступного випробування з математики та інформатики для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою спеціаліста iconПрограма вступного випробування з математики та інформатики для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою спеціаліста
Програма вступного випробування з математики та інформатики для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою спеціаліста:...
Програма вступного випробування з математики та інформатики для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою спеціаліста iconПрограма вступного випробовування з математики для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою спеціаліста
Програма вступного випробування з математики для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою спеціаліста: Галузь знань...
Програма вступного випробування з математики та інформатики для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою спеціаліста iconПрограма вступного випробовування з математики для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою спеціаліста
Програма вступного випробування з математики для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою спеціаліста: Галузь знань...
Програма вступного випробування з математики та інформатики для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою спеціаліста iconПрограма вступного випробування з математики для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою магістра
Програма вступного випробування з математики для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою магістра: Галузь знань...
Програма вступного випробування з математики та інформатики для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою спеціаліста iconПрограма вступного випробування з математики для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою магістра
Програма вступного випробування з математики для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою магістра: Галузь знань...
Програма вступного випробування з математики та інформатики для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою спеціаліста iconПрограма вступного випробування з фізики для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою спеціаліста
Програма вступного випробування з фізики для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою спеціаліста: Галузь знань:...
Програма вступного випробування з математики та інформатики для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою спеціаліста iconПрограма вступного випробування з фізики для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою магістра
Програма вступного випробування з фізики для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою магістра: Галузь знань: 0402...
Програма вступного випробування з математики та інформатики для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою спеціаліста iconПрограма вступного випробування для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем
Програма вступного випробування з соціології для вступників спеціальності “Соціологія” освітньо-кваліфікаційних рівнів “спеціаліст”,...
Програма вступного випробування з математики та інформатики для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою спеціаліста iconЗатверджую ректор В. В. Грабко 2013 р. Програма фахового вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою магістра
Фахове вступне випробування проводиться для навчання за освітньо-професійною програмою підготовки «Магістр» зi спеціальності 03060101...
Програма вступного випробування з математики та інформатики для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою спеціаліста iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
Збагачення корисних копалин" по комплексу основних дисциплін, які вивчаються у технікумах у відповідності з освітньо-професійною...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи