Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Дата15.07.2012
Розмір95.1 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Полтавський національний педагогічний університет

імені В.Г.КОРОЛЕНКА

КАФЕДРА ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА


ЗАТВЕРДЖУЮ


Голова приймальної комісії

ПНПУ імені В.Г.Короленка

__________ проф. Степаненко М.І.

23 лютого 2012 р.


ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

для осіб, що вступають на навчання

за освітньо-кваліфікаційним рівнем

«магістр»


Галузь знань: 0202 – Мистецтво

Напрям підготовки: 8.02020501 – Образотворче мистецтво


Полтава – 2012

Програма вступного випробовування для осіб, що вступають на навчання

за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр (Галузь знань: 0202 – Мистецтво, напрям підготовки: 8.02020501 – Образотворче мистецтво) / Укладачі: Л.В.Бичкова, І.М.Мужикова


Рецензенти: Саєнко Тетяна Валентинівна – кандидат педагогічних наук,

доцент кафедри образотворчого мистецтва Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка;

Рибас Ніна Іванівна – доцент кафедри основ архітектури Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка


Затверджено на засіданні кафедри образотворчого мистецтва

Протокол № 12 від 7 лютого 2012 року


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Орієнтуючись на світові й державні стандарти в галузі освіти, враховуючи нагальні потреби сучасної української національної школи, викладач образотворчого мистецтва повинен мати високий рівень професійної підготовки, широку ерудицію і загальну культуру, розвинену національну самосвідомість, чітко визначену громадянську і моральну позицію, здатність до самопізнання та постійного самовдосконалення.

Розв'язання навчально-виховних, науково-методичних і організаційно-управлінських завдань потребує від майбутніх фахівців фундаментальної науково-теоретичної підготовки, що має тісно поєднуватися з відповідною практичною підготовкою.

Вступне випробування з образотворчого мистецтва для осіб, що вступають на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» зі спеціальності Образотворче мистецтво, передбачає перевірку фахової підготовки майбутніх викладачів образотворчого мистецтва, їх компетентність у галузі історії та теорії образотворчого мистецтва, методики викладання образотворчої діяльності.

Форма проведення вступного випробування ? екзамен. У разі потреби абітурієнт може виконати необхідні начерки та замальовки олівцем або ручкою на аркуші паперу формату А-4. Термін підготовки до відповіді на питання білета – 45 хвилин.^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ


Вступне випробовування до магістратури з образотворчого мистецтва передбачає встановити рівень підготовленості майбутнього фахівця з історії образотворчого мистецтва та методики викладання образотворчого мистецтва. Питання вступного випробування укладені на основі вимог державного освітнього стандарту до рівня підготовки бакалавра.

Історія образотворчого мистецтва

Характеристика основних видів образотворчого мистецтва. Характеристика основних жанрів образотворчого мистецтва. Образотворче мистецтво Стародавнього Світу. Особливості образотворчого мистецтва Київської Русі. Основні риси образотворчого мистецтва епохи Відродження. Особливості основних стилів образотворчого мистецтва ХУІІ-ХІХ століть. Характерні риси радянського образотворчого мистецтва. Характеристика основних течій образотворчого мистецтва ХХ ст. Особливості українського образотворчого мистецтва ХХ – ХХІ ст. Характеристика сучасного образотворчого мистецтва Полтавщини.

Методика викладання образотворчої діяльності

Методика роботи над натюрмортом. Методика виконання пейзажної композиції. Послідовність роботи над сюжетною картиною. Методика навчання зображувати тварин дітей різних вікових груп. Методика виконання начерків і замальовок фігури людини. Специфіка виконання пейзажних етюдів в умовах пленеру. Зміст зображувальної діяльності на уроках образотворчого мистецтва та методика її організації. Зміст декоративної діяльності на уроках образотворчого мистецтва та методика її організації. Характерні риси педагогічного малюнку, основні вимоги до нього. Методика оцінювання навчальних досягнень школярів з образотворчого мистецтва.


^ ВИМОГИ ДО РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ

ЗНАНЬ,УМІНЬ, НАВИЧОК


Абітурієнт повинен знати:

 • історію виникнення та розвитку зарубіжного та українського мистецтва,

 • стилістичні особливості розвитку зарубіжного та українського мистецтва на різних його етапах,

 • творчість визначних майстрів зарубіжного та українського образотворчого мистецтва;

 • зміст навчального матеріалу загальноосвітньої дисципліни «Образотворче мистецтво»;

 • основи методики навчання образотворчого мистецтва;

вміти:

 • визначати характерні риси образотворчого мистецтва на різних етапах його розвитку;

 • аналізувати характерні тенденції у творчості видатних майстрів у роботах яких найбільш повно і яскраво розкриваються риси тієї чи іншої епохи;

 • відтворювати у педагогічному малюнку принципові особливості зображуваних об’єктів;

 • дати оцінку навчальній діяльності учнів загальноосвітньої школи з образотворчого мистецтва.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ


Оцінювання готовності абітурієнтів до продовження освіти в магістратурі зі спеціальності 8.02020501 – Образотворче мистецтво здійснюється за п’ятибальною шкалою.


5 балів ставиться за умов, коли абітурієнт має глибокі, ґрунтовні теоре­тичні знання з проблеми, що обговорюється, здатний узагальнювати, аналізувати, систематизувати, порівнювати, характеризувати різноманітні художні та художньо-педагогічні феномени; свідомо й вільно оперує спеціальною термінологією; правильно формулює свої думки, логічно й аргументовано доводить їхню істинність.

4 бали отримує абітурієнт, який має досить високий рівень теоре­тичних знань із проблеми, що обговорюється; здатний аналізувати, порівнювати, характеризувати різноманітні художні та художньо-педагогічні феномени; свідомо застосовує спеціальну термінологію, але допускає певні неточності; правильно формулює свої думки, які мають репродуктивний характер.

3 бали – абітурієнт має посередній рівень теоре­тичних знань із проблеми, що обговорюється; невпевнено характеризує певні художні та художньо-педагогічні феномени; оперує спеціальною термінологією, але допускає значні неточності; посередньо формулює свої думки, які мають репродуктивний характер.

2 бали одержує абітурієнт із фрагментарними теоретичними знаннями, який слабо володіє аналітичними вміннями, але обґрунтовує свою думку, звертаючись до емпіричних життєвих ситуацій; застосовує окремі спеціальні терміни; з труднощами оформляє свою думку.

1 бал має абітурієнт із низьким рі­внем теоретико-практичної підготовки, нездатний продовжувати освіту.

^ ПРОГРАМУ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ УКЛАДЕНО НА ОСНОВІ ПРОГРАМ:


 1. Рисунок. Програма курсу з напряму підготовки 6.020205 – Образотворче мистецтво / Укладачі В.С.Бабенко. І.М.Мужикова. – Полтава, 2008. – 6с.

 2. Живопис. Наскрізна програма навчальної дисципліни / Л.В.Бичкова, І.М.Мужикова, О.О.Бабенко. – Полтава: ПНПУ, 2009. – 28 с.

 3. Композиція. Програма курсу з напряму підготовки 6.020205 – Образотворче мистецтво / Укладач О.О.Перепелиця. – Полтава, 2009. – 8с.

 4. Декоративно-прикладне мистецтво. Програма курсу з напряму підготовки 6.020205 – Образотворче мистецтво / Укладач О.М.Кушніренко. – Полтава, 2008. – 12 с.

 5. Методика викладання образотворчої діяльності. Програма курсу з напряму підготовки 6.020205 – Образотворче мистецтво / Укладач І.М.Мужикова. – Полтава, 2008. – 12с.

 6. Історія зарубіжного мистецтва. Програма курсу з напряму підготовки 6.020205 – Образотворче мистецтво / Укладач І.М.Мужикова. – Полтава, 2007. – 8 с.

 7. Історія українського мистецтва. Програма курсу з напряму підготовки 6.020205 – Образотворче мистецтво / Укладач Ю.А.Мохірєва. – Полтава, 2007. – 9 с.^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАИХ ДЖЕРЕЛ


 1. Аксенов Ю.Г., Левидова М.М. Цвет и линия. – М.: Советский художник, 1986. – 253 с.

 2. Андреев А.Л. Художественный образ и гносеологическая специфика искусства. – М.: Наука, 1981. – 193 с.

 3. Антонович Д. Декоративно-прикладне мистецтво. – Львів: Світ, 1993. – 272 с.

 4. Антонович Є.А., Шпільчак В.А. Малюнок і живопис: Методичні рекомендації. – К., 1990.

 5. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты: Рисунок, живопись, композиция. – М.: Просвещение, 1981. – 239 с

 6. Білецький П.О. Мова образотворчих мистецтв. – К., 1973.

 7. Боумен У. Графическое представление информации. – М.: Мир, 1971. – 225 с.

 8. Брюн Д., Лихтхарт А. Живопись в образовании. Опыт вальфдорфской школы. – К.: Изд-во «НАИРИ», 2006. – 200 с.

 9. Буткевич Л.М. История орнамента: Учебное пособие для вузов. М., 2003.

 10. Бучинський С.Л. Основи грамоти образотворчого мистецтва. – К., 1981.

 11. Волков Н. Геометрия и композиция картин. – М.: «Искусство», 1990. – 132 с.

 12. Волкотруб І.Т. Основи художнього конструювання. – К.: Вища школа. 1982. – 151 с.

 13. Голубець О. Українське мистецтво 1990 років і нова «нова конюктура» // Образотворче мистецтво. – 2001. - №3. – С.46-49.

 14. Губанів Н.И. Проблема образного и знакового в чувственном отображении. Вопросы философии, 1982. – С. 27.

 15. Гуренко А. Софійні символи буття: дослідження в просторі національного //Образотворче мистецтво. – 2002. №2. – С. 82-83.

 16. Дерибере М. Цвет и деятельность человека. – М.: Стройиздат, 1964. – 186 с.

 17. Дижур А. Фирменный стиль. – М.: ВНИИТЭ, 1973 (альбом).

 18. Жданова Н.С. Перспектива: Учебное пособие. – М.: Владос, 2004. – 224 с.

 19. Жердзицький В.Є. Живопис. Техніка і технологія: Навчальний посібник для студ. вищих навчальних зл. – Х.:Колорит, 2006. - 327 с.

 20. Кайдановська О.О. Методичні рекомендації до курсу «Основи композиції: Творчі практичні завдання. – Полтава: ПДПУ, 2002. – 72 с.

 21. Кардашов В.М. Теорія і методика викладання образотворчого мистецтва: Навчальний посібник. – К., 2007. – 296 с.

 22. Карлов Г.Н. Изображение птиц и зверей. Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 1976.- 192 с.

 23. Кириченко М.А. Основи образотворчої грамоти. – К.Вища школа, 2003. – 248 с.

 24. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись: Практ.пособие. – М., 1992. – 269 с.

 25. Книга вчителя дисциплін художньо-естетичного циклу: Довідково-методичне видання /Упоряд. М.С.Демчишин; О.В.Гайдамака. – Харків, 2006. – 768 с.

 26. Ковальов О.Є. Декоративно-прикладне мистецтво у школі. 1-7 клас: Навчальний посібник. – Суми, ВТД «Університетська книга», 2006. – 144 с.

 27. Кузин В.С. Наброски и зарисовки. – М., 1982.

 28. Куленко М.Я. Графічний дизайн. – К.: КНУБА, 2003. – 144 с.

 29. Куленко М.Я. Основи графічного дизайну: Підручник. – К.: Кондор, 2006. – 492 с.

 30. Ле Корбюзье. Творческий путь. – М.: Стройиздат, 1970. – 248 с.

 31. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция: учеб. Пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Изобразительное искусство» / Г.М. Логвиненко. – М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2008. – 144 с.

 32. Малахова С.А., Журавлева Т.А., Козлов В.Н. Художественное оформление текстильных изделий. - М., 1988.

 33. Медведев Л.Г. Формирование графического образа на занятиях по рисунку. – М., 1986. – 234 с.

 34. Михайленко В.Є. Основи композиції. - К.: Каравела, 2004. – 304 с.

 35. Нестеренко В.Е. Рисунок головы человека. – Минск, 1992. – 123 с.

 36. Нестеренко О.И. Краткая энциклопедия дизайна. – М.: Молодая гвардия, 1994. – 334 с.

 37. Основи викладання мистецьких дисциплін / За ред. Рудницької О.П. - К., 1998.- 84 с.

 38. Пасічний А.М. Образотворче мистецтво. Словник-довідник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2003. – 216 с.

 39. Рисунок. Живопись. Композиция. – М., 1989.

 40. Рисунок: Учеб. Пособие для вузов / С.В.Тихонов, В.Г.Демьянов, В.Б.Подрезков. – М.: Строиздат, 1983. – 296 с.

 41. Роменець В.А. Психологія творчості: Навч. посібник. - К.: Либідь, 2001.- 288 с.

 42. Ростовцев Н.Н. Академический рисунок. – М., 1984. – 347 с.

 43. Ростовцев Н.Н. Рисование головы человека. – М., 1989. – 215 с.

 44. Ростовцев Н.Н. Учебный рисунок. – М., 1976. – 354 с.

 45. Смирнов С.И. Шрифт в наглядной агитации. – М., 1987.

 46. Советы мастеров: Живопись и графика: Сборник/ Под. ред. А.С. Зайцева. – Л.: Художник РСФСР, 1979. – 374 с.

 47. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика преподавания его в начальной школе. – М.: Академия, 2003. – 368 с.

 48. Соловьева Б.А. Искусство рисунка. – Л., 1989.

 49. Терентьев А.Е. Рисунок в педагогической практике учителя изобразительного искусства: Пособие для учителей. - М.: Просвещение, 1981.- 175 с.

 50. Школа изобразительного искуства: В 10 вып. – М., 1987 – 1992.

 51. Шорохов Е. Композиция. – М.: «Просвещение», 1986. – 264 с.

 52. Яблонский В.А. Преподавание предметов “Рисунок” и “Основы композиции”. – М.: Высшая школа, 1989. – 77 с.Голова предметної комісії

кандидат педагогічних наук,

професор, декан

психолого-педагогічного факультету Н.Д.Карапузова

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи