Імені в. Г. Короленка icon

Імені в. Г. Короленка
Скачати 150.14 Kb.
НазваІмені в. Г. Короленка
Дата15.07.2012
Розмір150.14 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В.Г.КОРОЛЕНКА


ЗАТВЕРДЖУЮ


Голова приймальної комісії

ПНПУ імені В.Г. Короленка

__________ проф. М.І. Степаненко

23 лютого 2012 р.


ПРОГРАМА

СПІВБЕСІДИ З ТЕХНОЛОГІЙ ТА ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ

З МЕТОДИКОЮ НАВЧАННЯ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ МАГІСТРА

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

ТЕХНОЛОГІЧНА ОСВІТА


Полтава – 2012


Програма вступного випробування з технологій для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістр / Укладачі: В.П. Титаренко, А.Ю. Цина, Є.В. Кулик.


Рецензенти: Коберник О.М., доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту природничо-математичної та технологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

Шиян Н.І., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри хімії та методики викладання хімії, проректор з наукової роботи Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.


Затверджено на засіданні кафедри теорії та методики технологічної освіти

Протокол № 14 від 21 лютого 2012 року


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Програма фахових випробувань складена для перевірки знань та вмінь абітурієнтів з педагогіки, психології та методики профільного технологічного навчання старшокласників.

Питання програми охоплюють усі розділи професійно-орієнтованих психолого-педагогічних і методичних дисциплін. Програма фахових випробувань складена на основі програм для педагогічних навчальних закладів «Педагогіка», «Теорія та методика трудового навчання», затверджених Міністерством освіти і науки України.

У питаннях особлива увага приділяється видам діяльності, які найбільш притаманні для вчителя технологій, а також поширені для визначних складових його професійно-педагогічної підготовки.

Питання складені у формі теоретичних завдань, які спрямовані на визначення рівня знань фактичного матеріалу. Об’єм питань розрахований на підготовку упродовж 1, 5 академічного години.

При перевірці відповідей із вступних фахових випробувань слід керуватися критеріями оцінювання рівня підготовки абітурієнтів до вступу на навчання за спеціальністю 8.01010301 – «Технологічна освіта», які включають вимоги до оцінки готовності до навчання за освітньо кваліфікаційним рівнем «магістр».


^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ


ПЕДАГОГІКА


Поняття педагогіки як науки. Система педагогічних наук. Методи історико-педагогічних досліджень.

Виховання школярів на національно-культурних традиціях українського народу.

Виховання як особистісно-соціальний феномен.

Розвиток гуманістичного напряму в теорії і практиці вітчизняної та зарубіжної педагогіки (Ж.-Ж. Руссо, Г.С. Сковорода, Л.М. Толстой, В.М. Сорока-Росинський, Януш Корчак, В.О. Сухомлинський та інші).

Співробітництво та співтворчість у виховній роботі загальноосвітнього навчально-виховного закладу.

Проблема мети виховання. Соціально-особистісна детермінованість мети виховання.

Дидактика як розділ педагогіки. Предмет, функції, основні категорії та етапи історичного розвитку. Завдання дидактики в сучасних умовах реформування освітньої галузі.

Зміст шкільної освіти. Фактори, що зумовлюють зміст освіти. Складові змісту освіти. Принципи побудови Державного стандарту базової та середньої освіти. Основні змістові лінії освітньої галузі. Забезпечення профільного навчання в старшій школі.

Становлення національної системи освіти і виховання, періодизація.

Методична робота в школі. Особливості методичної роботи в сучасних загальноосвітніх навчальних закладах.

Історичний розвиток педагогічної думки в Україні. Періодизація її становлення.

Г.Г. Ващенко про виховний ідеал українців. Співвідношення національної загальнолюдського в українській народній педагогіці.

Поняття «методів», «прийомів» і «засобів» навчання. Проблема класифікації методів навчання, їх характеристика. Розвиток методів навчання в сучасних умовах.

Поняття про виховання, його закономірності, принципи, суперечності та специфіка в сучасних умовах.

Основні шляхи виходу з конфліктних ситуацій та умови їх застосування у виховній роботі.

Гуманістична спрямованість педагогічної системи В.О. Сухомлинського. Актуалізація його педагогічної творчості в сучасних умовах.

К.Д. Ушинський про народність виховання. Значення педагогічної спадщини К.Д. Ушинського для сучасної теорії і практики виховання.

Багатогранність педагогічної концепції Я.А. Коменського.

Співробітництво педагогічного і батьківського колективів. Інноваційні та традиційні засоби виховання дітей у сім’ї.

Особливості навчальної діяльності у підлітковому віці та їх врахування у практиці педагогічної роботи.

Особистісно орієнтоване виховання та навчання, шляхи забезпечення на практиці.

Особливості формування професійних намірів учнів підліткового та старшого шкільного віку та роль вчителя у цьому процесі.

Історико-теоретичні основи морального виховання та самовиховання особистості. Формування духовності та національної культури школярів.

Педагогічний менеджмент у діяльності директора школи.

Процес навчання як основний механізм формування особистості. Основні суперечності процесу навчання. Особливості навчального процесу в освітньо-виховних закладах нового типу.

Формування виховуючих суб’єкт-суб’єктних відносин «учитель-учень» у загальноосвітній школі як основи реалізації оновленої парадигми виховання.

Основні види, методи та форми контролю, його функції. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів за 12-бальною системою.

Специфіка педагогічної діяльності. Зміст професійно важливих якостей учителя.

Внесок Г.С. Сковороди в розвиток вітчизняної педагогічної думки. Педагогічні праці Г.С. Сковороди.

Зміст педагогічної спрямованості як інтегративної професійної якості вчителя.

Самовиховання та самоосвіта особистості. Засоби організації «саморуху» особистості.

Засоби формування наукового світогляду школярів. Структура світогляду і його характеристика.

Роль і функції класного керівника. Особливості діяльності класного керівника в умовах модернізації освіти.

Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті як перспектива розбудови вітчизняної системи освіти. «Концепції 12-річної загальноосвітньої школи». Закон України «Про виховання дітей та молоді» (проект).

Громадянське виховання та освіта школярів. Концепція громадянського виховання. Шляхи її реалізації.

Диференціація навчання, особистісна орієнтація педагогічної діяльності. Проблеми дітей «зони ризику», особливості їх навчання і виховання.

Естетичне виховання в історії вітчизняної педагогіки та сучасних навчальних закладах.

Питання взаємозв’язку школи і життя в педагогічній спадщині М.І. Пирогова.

Болонський процес і завдання освіти України. Провідні зарубіжні педагогічні концепції освіти та виховання.

Формування єдиного виховуючого простору на основі взаємодії школи, сім’ї, регіону.

Проблема виховання особистості в колективі у сучасній вітчизняній та зарубіжній педагогіці. Альтернативні підходи в теорії та практиці виховання.

Найважливіші форми організації навчання. Урок – основна форма навчального процесу. Нестандартні уроки.

Педагогічна система А.С. Макаренка та її розвиток у сучасних умовах.

Особливості виховної роботи в навчальних закладах для здібних і обдарованих дітей (колегіуми, гімназії, ліцеї, навчально-виховні комплекси).

Загальні методи, прийоми і засоби виховання в їх історичному розвитку. Вибір методів виховання.


^ МЕТОДИКА ТРУДОВОГО ТА ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ


Сутність і функції уваги у структурі пізнавальної діяльності та способи її активізації у навчальному процесі.

Властивості сприймання та їх урахування при роботі учня з наочністю.

Психологічні особливості розвитку довільної пам’яті школярів у навчальному процесі.

Основні види мислення та їх значення у навчальному процесі.

Психологічні ознаки колективу як найвищого рівня розвитку групи та значення соціометрії для вивчення міжособистісних стосунків у ньому.

Вікові особливості психічного розвитку учнів у навчально-виховному процесі.

Основні складові психологічної готовності до навчання у школі та їх врахування у навчанні молодших школярів.

Зміст вікових особливостей психічного розвитку та формування особистості підлітків та їх врахування у практиці педагогічної роботи.

Основні функції волі. Особливості виховання та самовиховання волі.

Змістовні характеристики здібностей та можливості їх врахування у навчальному процесі.

Емоційна сфера особистості. Класифікація емоцій за знаком, формою переживань та їх врахування в роботі вчителя.

Основні критерії періодизації психічного розвитку та особливості кризових періодів розвитку. Теорії періодизації розвитку особистості у психології.

Особливості уяви як пізнавального процесу. Способи створення образів уяви у школярів.

Зміст методів психологічного дослідження особистості. Їх значення для складання психолого-педагогічної характеристики школяра.

Взаємозв’язок темпераменту та індивідуального стилю діяльності особистості. Необхідність їх урахування в навчально-виховній роботі з учнями.


Наступність трудового і профільного навчання в загальноосвітній школі.

Мета, характер, етапи і зміст профільного навчання в школі.

Умови вибору школярами профілю трудової підготовки в загальноосвітній школі.

Підготовка вчителя профільного навчання до нового навчального року.

Підготовка вчителя трудового навчання до чергової теми навчальної програми.

Методика проведення теоретичних занять з вивчення будови машин і обладнання в профільному навчанні.

Організація практичного вивчення будови машин і обладнання в профільному навчанні.

Методика теоретичного вивчення систем та видів технічного обслуговування та ремонту промислового обладнання і машин.

Методика вивчення експлуатаційних показників обладнання та машин в профільному навчанні.

Методика вивчення показників обліку виконаної роботи в профільному навчанні.

Методика вивчення правил технологічної експлуатації машин і обладнання в профільному навчанні.

Методика вивчення правил безпечної праці в профільному навчанні старшокласників.

Методика підготовки та проведення практичних занять з техобслуговування машин і обладнання.

Форми організації занять з профільного навчання по вивченню трудових операцій.

Етапи профільного навчання старшокласників трудовим операціям та процесам.

Методика вивчення ручних та машинних операцій в профільному навчанні.

Методика профільного навчання старшокласників виготовленню виробів з розподілом праці.

Методика проведення занять із сільськогосподарської праці та організація дослідницької роботи учнів.

Методика вивчення теми «Технологія догляду за тваринами в основній школі».

Методика вивчення теми «Технологія вирощування плодових дерев» у 8 класі.

Методика вивчення теми «Зберігання і первинна обробка продукції рослинництва» у 8 класі.

Методика вивчення теми «Технологія вирощування рослин».

Методика вивчення теми «Основи економічного аналізу господарської діяльності» в 9 класі.

Організація проведення трудової практики в професійному навчанні старшокласників.

Організація проведення кваліфікаційних екзаменів у професійному навчанні старшокласників.

Методика розв’язання виховних завдань у профільному навчанні старшокласників.

Шляхи реалізації міжпредметних зв’зків у профільному та професійному навчанні старшокласників.

Методи мотивації навчальної діяльності учнів на заняттях профільного навчання.

Форми і методи контролю знань і вмінь старшокласників у профільному навчанні.

Види та методика застосування наочних посібників у профільному навчанні старшокласників.


^ ВИМОГИ ДО РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК


Студенти повинні знати:


 • предмет, об’єкт і основні категорії педагогіки;

 • зв’язки педагогіки з історією матеріальної і духовної культури, її зумовленість соціально-історичними обставинами;

 • основні підходи до проблеми виникнення виховання;

 • розуміти виховання як особистісно-соціальний феномен;

 • основні періоди розвитку світової педагогічної думки;

 • форми організації занять з профільного навчання старшокласників;

 • вміти здійснювати підготовку до уроків трудового навчання в основній школі;

 • організовувати і проводити трудову практику старшокласників.Студенти повинні вміти

 • визначати зв'язок педагогіки з іншими науками;

 • характеризувати методи педагогічних та історичко-педагогічних досліджень;

 • визначати умови виробу профілю трудової підготовки в загальноосвітній школі;

 • здійснювати підготовку до чергової теми навчальної програми трудового навчання;

 • здійснювати підготовку до теоретичних занять з вивчення технологічного обладнання і правил експлуатації машин;

 • вміти визначати правила безпечної праці в профільному навчанні;

 • аналізувати основні складові психологічної готовності учнів до навчання в школі;

 • вміти проводити практичні заняття з техобслуговування обладнання;

^ Критерії оцінювання знань абітурієнтів


Оцінювання якості підготовки абітурієнтів здійснюється за рівнями володіння теоретичними знаннями, які можна виявити у процесі цього опитування. До критеріїв оцінювання особистісно професійних досягнень абітурієнтів належать:

– рівень передбачених освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів теоретичних знань;

 • об’єм засвоєної інформації;

 • глибина уявлень про об’єкти вивчення;

 • здатність відтворювати матеріал на рівні понять.


Критерії оцінювання прояву особистісно професійних досягнень абітурієнтів


Рівні досягнень абітурієнтів

Бали

Критерії оцінювання досягнень

Незадовільний

2

Абітурієнт розрізняє об’єкти розгляду і відтворює деякі їх елементи. Фрагментарно відтворює незначну частину навчального матеріалу, має поверхові уявлення про об’єкти вивчення, виявляє здатність елементарно висловлювати думку.

Задовільний

3

Абітурієнт знає близько половини навчального матеріалу, здатний відтворювати його не в повному обсязі. Розуміє основний навчальний матеріал, здатний дати визначення понять, але при цьому допускає помилки. З допомогою екзаменатора може відтворити значну частину матеріалу, частково обґрунтувати та проаналізувати її, зробити висновки. Відповіді правильні, але недостатньо осмислені.

Добрий

4

Абітурієнт виявляє знання і розуміння переважної більшості навчального матеріалу. Знання абітурієнта є достатньо повними, він вільно застосовує навчальний матеріал у стандартних ситуаціях, вміє аналізувати, робити висновки. Відповідь його повна, логічна, обґрунтована, але з деякими неточностями. Абітурієнт застосовує знання в дещо змінених ситуаціях.

Відмінний

5

Абітурієнт володіє глибокими, міцними, узагальненими, системними знаннями і здатний використовувати їх у нестандартних ситуаціях, використовує додаткові джерела інформації. Абітурієнт виявляє здатність приймати творчі рішення.

^ ПЕРЕЛІК ПРОГРАМ НА ОСНОВІ ЯКИХ СКЛАДЕНО ПРОГРАМУ ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ

 1. Педагогіка: Інтегрований курс теорії та історії: Програма для педагогічних навчальних закладів - К., 2002.

 2. Теорія і методика трудового навчання: Програма для педагогічних навчальних закладів - К., 2005.

Список рекомендованої літератури та інтернетресурсів


  1. Артемова JI.B. Історія педагогіки України: Підручник. - К.: Либідь, 2006.- 424 с

  2. Бех І.Д. Виховання особистості: Підручник. - К.: Либідь, 2008. - 848 с

  3. Бойко А.Н. Теория и методика формирования воспитывающих отношений в общеобразовательной школе. - К.: Выща шк, 1991. - 266 с.

  4. Бойко A.M. Виховання людини: нове і вічне. - Полтава: Техсервіс,- 568 с

  5. Бойко A.M. Оновлена парадигма виховання: шляхи реалізації. - К., ІЗМН, 1996. -232 с

  6. Вишневський О.І. Теоретичні основи сучасної української педагогіки. Посібник для студентів вищих навчальних закладів. - Дрогобич: Коло, 2003. - 528 с

  7. Волкова Н.П. Педагогіка. Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - К.: Академія, 2001. - 576 с

  8. Гончаренко СУ. Український педагогічний словник - К.: Либідь, 1997. - 376 с

  9. Зайченко І.В. Педагогіка. Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - К.: Освіта України, 2006. - 528 с

10.Інтегрований курс теорії та історії педагогіки: індивідуальні тьюторські завдання для студентів ІІ-ІУ/ Автор-укладач Бойко A.M. - Полтава, 2007 - 328 с.

 1. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка: Підручник. - К.: Знання-Пресс, 2003. - 418 с

 2. Левківський М.В. Історія педагогіки. Підручник. - К.: ЦНЛ, 2003. - 360 с

 3. Лозова В.І., Троцко Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання: Навчальний посібник. -Харків: ОВС, 2002. - 400 с

 4. Любар О.О., Стельмахович М.Г., Федоренко Т.Т. Історія української школи і педагогіки: Навч. посіб. - К.: Знання, 2006. - 447 с

 5. Максимюк СП. Педагогіка: Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2005. – 667 с

 6. Методика трудового навчання: проектно-технологічний підхід: Навч. посібн./ За заг. ред. О. М. Коберника, В. К. Сидоренка. - Умань: УДПУ, 7. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. Навчальний посібник. - 2003. - 541 с

 8. Пальчевський СС. Педагогіка: Навч. посіб. - К.: Каравела, 2007. - 567 с

 9. Педагогіка. Інтегрований курс теорії та історії: У 2 ч. / За ред. A.MБойко.Ч. 2. — К.: ВІПОЛ, Полтава: АСМІ, 2004. - 504 с

 10. Педагогіка: Інтегрований курс теорії та історії: / За ред. А.М.Бойко. - Ч.1. - К.. 2002. - 370 с


Голова предметної комісії

д.п.н., професор, завідувач

кафедри теорії та методики

технологічної освіти В.П. Титаренко

Схожі:

Імені в. Г. Короленка iconПолтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Історичний факультет
Організація краєзнавчо-туристичної діяльності” / Укладач Л. О. Голуб. Пдпу імені В. Г. Короленка. — Полтава, 2009. — 8 с. — Затверджено...
Імені в. Г. Короленка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка затверджую
Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка / Укладачі: викладач кафедри фізичної культури І здоров'я...
Імені в. Г. Короленка iconМіністерство освіти, науки, молоді та спорту України полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка затверджую
«Фізичне виховання» Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка / Укладачі: завідувач кафедри фізичної...
Імені в. Г. Короленка iconПолтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Затверджую ректор Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка
Імені в. Г. Короленка iconПолтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Затверджую ректор Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка
Імені в. Г. Короленка iconВ. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка М.І. Степаненко 2013 року Програма
«Бакалавр» напряму підготовки «Фізичне виховання*» / Укладачі: старший викладач кафедри медико-біологічних дисциплін І фізичного...
Імені в. Г. Короленка iconПолтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
«Початкова освіта» для вступників з базовою освітою «молодший спеціаліст початкової освіти» / Укладачі: Зімакова Л. В., Зімниця Є....
Імені в. Г. Короленка iconПолтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
«Початкова освіта» для вступників з базовою освітою «молодший спеціаліст початкової освіти» / Укладачі: Зімакова Л. В., Зімниця Є....
Імені в. Г. Короленка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка затверджую
Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка» на основі окр «Молодший спеуваліст» / Укладачі: викладач...
Імені в. Г. Короленка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка затверджую
Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, які здобувають другу вищу освіту / Укладачі: викладач...
Імені в. Г. Короленка iconПолтавський національнийпедагогічний університет імені В. Г. Короленка Історичний факультет
Робоча навчальна програма складена на основі авторської програми з навчальної дисципліни „Геоекономіка”, розробленої Фідієм Олександром...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи