Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Скачати 404.11 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Сторінка1/3
Дата15.07.2012
Розмір404.11 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Полтавський національний педагогічний

університет імені В.Г. Короленка


ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова приймальної комісії

ПНПУ імені В.Г. Короленка

_________________ проф. М.І. Степаненко

23 лютого 2012 року


ПРОГРАМА

ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ГЕОГРАФІЇ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ «МАГІСТР»


Полтава — 2012


Програма вступного випробування з географії для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» / Укладач: доц. Вішнікіна Л.П.


Рецензенти:

Булава Л.М. — канд. географічних наук, професор кафедри географії та краєзнавства ПНПУ

Шуканов П.В. — канд. географічних наук, докторант кафедри економічної та соціальної географії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна


Затверджено на засіданні кафедри географії та краєзнавства Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка, протокол № 8 від 24 січня 2012 року


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Вступний екзамен з географії для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» передбачає перевірку загальнотеоретичної і практичної підготовки випускників вищого навчального закладу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр».

У зв'язку з реалізацією системою Вищої освіти України ідей Болонського процесу на кафедрі географії та краєзнавства навчальний процес здійснюється за кредитно-модульною системою, що передбачає ступеневий рівень підготовки фахівців.

Основними завданнями підготовки студентів педагогічної освіти з географії є формування основних знань з предмету з використанням інноваційних технологій, широкого географічного світогляду, вміння орієнтуватись у великому обсязі професійної інформації та застосовувати її у практичній професійній діяльності.

У відповідності до цього до програми іспиту з географії у логічній послідовності включені розділи: «Вступ», «Фізична географія», «Суспільна географія України», «Суспільна географія», «Географії рідного краю», «Методика навчання географії та економіки», до яких увійшли теоретичні та практичні питання.

Програмою передбачено врахування специфіки кожного розділу, а також зміст інтегрованої шкільної навчальної програми з географії, виходячи з того, що вступний іспит є формою перевірки готовності студентів до викладання шкільного курсу географії та подальшого опанування закономірностей і принципів навчально-виховної роботи та викладання географічних дисциплін у вищій школі.


Зміст Програми

ВСТУП

Тема 1. Об’єкт, предмет, структура, історія,

методи сучасної географії

Географічне середовище – об’єкт вивчення всієї географії. Географічна оболонка – об’єкт вивчення фізичної географії. Головний предмет географічних досліджень.

Географія – система наук, яка входить до складу як природничих, так і суспільних наук.

Структура системи географічних наук, її поділ на блоки:

  1. за об’єктом вивчення;

  2. за ступенем диференціації чи інтеграції;

  3. за охопленням території;

4) за застосуванням знань.

Узагальнена структура сучасної географії, як родини наук.

Приклади зв’язків окремих галузей географії з іншими науками.

Приклади географічних наук за охопленням території.

Методи сучасних географічних досліджень.

Групи методів географічних досліджень, які застосовують для збирання первинної інформації про певну територію чи явище: польові, стаціонарні, дистанційні.

Групи методів обробки вже накопиченої географічної інформації (загальнонаукові й власне географічні).

Загальнонаукові методи дослідження: аналіз і синтез, індукція і дедукція, абстрагування, узагальнення, моделювання, ідеалізація, систематизація.

Власне географічні методи дослідження: географічного описання, географічного порівняння, наукового пояснення (геофізичний, геохімічний тощо), картографічний, районування, історичний та діахронологічний, геосистемний, статистичний, соціологічний.


^ Розділ 1. ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ

Тема 1. Земля і всесвіт

Основні географічні наслідки параметрів Землі як планети: Відстань від Землі до Сонця. Еліптична орбіта обертання Землі навколо Сонця при постійному куті нахилу земної осі до площини. Кулеподібна фігура Землі. Обертання Землі навколо своєї осі.

Вплив Місяця на природу Землі.

Осьове обертання Землі. Швидкість осьового обертання Землі (кутова й лінійна); напрям обертання (при погляді з боку північного полюсу). Географічні наслідки осьового обертання Землі.

Параметри орбітального обертання Землі (руху навколо Сонця): перигелій, афелій, швидкість обертання середня, в афелії й перигелії; характерні точки на еліпсоїдній орбіті Землі (дати проходження точок перигелію й афелію; рівнодення й сонцестояння). Поняття про зоряний (сидеричний) рік, його тривалість. Поняття про полярні кола й тропіки (у зв’язку з орбітальним рухом Землі).

Географічні наслідки орбітального обертання Землі.

Поняття про пояси освітленості, полярний день і полярну ніч.

Причини зміни пір року, їх характеристика (для північної півкулі).

Прецесії, зумовлені: зміною нахилу земної осі; конусоподібним рухом земної осі. Їх причини й географічні наслідки (зокрема, вплив на зміни клімату й розташування природних зон).

Зміщення точки весняного рівнодення й поняття про тропічний рік. Календар, причини, що зумовлюють внесення поправок до сонячного календаря.

Поняття про місцевий і поясний час. Складання і вирішення задач на визначення різниці: а) у поясному часі двох пунктів різних материків; б) у місцевому часі двох пунктів у межах України.

Поняття про географічну карту, градусну сітку і її елементи. Правила визначення географічних координат пунктів.

^ Тема 2. Літосфера

Сучасні уявлення про внутрішню будову Землі. Вертикальна будова Землі зумовлена гравітаційною диференціацією речовини нашої планети: ядро, мантія, земна кора. «Поверхня Мохоровичича».

Поняття про літосферу, астеносферу, літосферні плити.

Класифікація літосферних плит (за розміром, особливостями будови й віком). Рухи на межах літосферних плит різного типу (спрединг, субдукція). Вплив рухів літосферних плит на формування рельєфу Землі.

Гіпотези, що пояснюють еволюцію Землі, та причини рухів літосферних плит.

Типи земної кори. Чинники, що зумовлюють зміни земної кори: внутрішні процеси, космічні рухи (навколо Сонця, центру галактики).

Приклади впливу внутрішніх земних процесів на зміни земної кори.

Геотектонічні структури материків.

Характеристика найбільших геотектонічних структур Європи.

Геотектонічна будова території України. Співвідношення між геотектонічними структурами й великими формами рельєфу.

Сучасні уявлення про виникнення й загальні риси еволюції Землі як планети.

Відносний і абсолютний геологічний вік гірських порід і їх комплексів. Стратиграфія – наука про відносний геологічний вік нашарувань гірських порід. Методи вивчення відносного віку: літологічний, палеонтологічний, палеомагнітний, сейсмостратиграфічний.

Методи визначення абсолютного віку гірських порід (уран-свинцевий, калій-аргоновий тощо.)

Міжнародна геохронологічна школа – природна періодизація історії Землі; її співвідношення зі стратиграфічною шкалою.

Особливості історії геологічного розвитку Північної Америки.

Поняття про неотектонічний етап. Його особливості в межах території України, вплив на формування великих форм рельєфу. Зони підвищеної сейсмічної активності.

Поняття про процеси рельєфоутворення, геотектури і морфоструктури суходолу, їх класифікація.

Джерела енергії протікання процесів рельєфоутворення. Найважливіші ендогенні та екзогенні процеси рельєфоутворення.

Класифікації рельєфу Землі: а) за розмірами; б) морфологічна; в) розмірно-генетична (геотектури, морфоструктури, морфоскульптури).

Рельєф дна Світового океану. Типи геотектур і морфоструктур дна океану. Чотири океани як геотектури І порядку (спільні риси й відмінності їх будови). Геотектури ІІ-го порядку дна океанів. Морфоструктури у межах кожного типу геотектур ІІ-го порядку.

Основні типи геотектур другого порядку на суходолі – платформенні рівнини та найбільші гірські споруди (орогени).

Типи морфоструктур рівнин 1-го порядку: цокольні рівнини, пластово-денудаційні пластово-акумулятивні та акумулятивні рівнини.

Характеристика морфоструктур рівнин у межах України.

Типи морфоструктур орогенів 1-го порядку:

  1. Гірські споруди, омолоджені неотектонічними блоковими підняттями на докембрійських і палеозойських комплексах.

  2. Відроджені неотектонічними степінчасто-блоковими підняттями на докембрійських і палеозойських комплексах.

  3. Відроджені неотектонічними степінчасто-блоковими підняттями і перебудовані рифтогенезом на палеозойських комплексах.

  4. Оновлені неотектонічними блоковими підняттями й складчастими деформаціями на мезозойських складчастих комплексах.

  5. Молоді, створені неотектонічними склепінчасто-блоковими підняттями, складчастими деформаціями на породах альпійського та тихоокеанського орогенезу.

  6. Молоді, створені підняттями і вулканізмом.

Характеристика типів морфоструктур гірських країн (на прикладі Азії).

Поняття про морфоскульптури, їх класифікація.

Зональні типи морфоскульптур: 1) гляціальний; 2) кріогенний; 3) флювіальний; 4) аридний.

Характеристика еолового (аридного) рельєфу Землі.

Гляціальний і кріогенний рельєф Землі.

Наслідки антропогенових зледенінь у сучасному рельєфі України.

Азональні типи морфоскульптури: 5) карстовий; 6) суфозійний; 7) гравітаційний; 8) береговий; 9) антропогенний.

Поняття про корисні копалини. Класифікації корисних копалин: 1) за агрегатним станом; 2) за походженням (як гірських порід); 3) За подальшим використанням у господарстві.

Закономірності поширення корисних копалин різних типів у залежності від геологічної будови на території Африки.

Закономірності поширення і оцінка запасів паливних і рудних корисних копалин у межах території України.

^ Тема 3. Атмосфера і клімат

Поняття про клімат і чинники кліматоутворення.

Характеристика впливу радіаційного чинника на клімат території України.

Поняття про вертикальний термічний градієнт. Типи термічної стратифікації атмосфери: пряма, обернена (інверсія), гомотермія. Типи інверсій, умови їх виникнення. Вплив інверсій на погоду, їх негативні наслідки для життєдіяльності населення.

Адіабатичний процес (поняття “сухо-адіабатичний процес”, “волого-адіабатичний процес”, “псевдоадіабатичний процес”).

Поняття про висотну поясність природи гір (вертикальну поясність ландшафтів). Основні відмінності висотної поясності від широтної зональності.

Поняття про атмосферний тиск, одиниці його вимірювання. Причини зміни атмосферного тиску біля підсилюючої поверхні. Схематично зобразіть пояси розподілу атмосферного тиску біля підсилюючої поверхні (якщо умовно вважати її властивості однорідними). Поясніть причини такого розподілу атмосферного тиску.

Загальна циркуляція атмосфери Землі. Основні ланки циркуляції в тропосфері (тропічна, помірна та полярні), та переважаючі в них вітри. Схема загальної циркуляції атмосфери (без впливу підстилаючої поверхні). Азональна складова циркуляції атмосфери (мусони тропічні, позатропічні).

Баричні центри дії атмосфери (баричні мінімуми й максимуми), постійні й сезонні; їх вплив на циркуляцію повітряних мас.

Поняття про циклон як атмосферний вихор. Система вітрів у циклоні. Типи циклональних атмосферних вихорів: циклони позатропічних широт (фронтальні), тропічні циклони (урагани), малі атмосферні вихори (смерчі). Відмінності різних типів циклонів за умовами утворення, розмірами, швидкістю вітру та швидкістю переміщення вихору тощо. Специфічні ознаки різних циклональних вихорів: фронтальні циклони (наявність атмосферних фронтів: теплого, холодного 2-го роду, оклюзії), тропічні (“око бурі”).

Особливості переміщення циклонів над територією Північної Америки.

Особливості атмосферної циркуляції над територією Африки, її вплив на клімат її різних частин.

Вплив баричних центрів дії атмосфери на клімат України в різні сезони.

Показники атмосферного зволоження: коефіцієнт зволоження (за Івановим), радіаційний індекс сухості. Типи зволоження (надлишкове, достатнє, недостатнє, мізерне). Закономірності зміни умов зволоження і природних зон у субширотному (північ ? південь) та субмеридіональному (захід ? схід) напрямках.

Особливості розподілу атмосферного зволоження на території України.

Поняття про клімат. Генетична класифікація кліматів Землі (за Б.П. Алісовим). Поняття про кліматичні пояси і області Землі.

Основні (екваторіальний, тропічні, помірні, полярні), та перехідні (субекваторіальні, субтропічні, субполярні) кліматичні пояси. Поділ кліматичних поясів на кліматичні області (материкову, західних узбереж, східних узбереж, океанічну). Вплив характеру підсилюючої поверхні та переміщення підтипів повітряних мас (континентальних та морських) на формування кліматичних областей. Характеристика областей: середні температури найтеплішого й найхолоднішого місяця, річна амплітуда температур, річна кількість опадів.

Аналіз впливу чинників кліматоутворення на клімат Європи. Кліматичне районування Європи.

Характеристика кліматичних поясів Південної Америки.

Кліматичні області на території України. Агрокліматичне районування України.

^ Тема 4. Гідросфера

Світовий океан. Океанічні течії. Класифікація течій за походженням (фрикційні: дрейфові та вітрові, градієнтні: стічні та густинні). Класифікація течій за глибиною (поверхневі, глибинні, придонні). Класифікація течій за температурою (теплі, холодні, нейтральні). Класифікація течій за тривалістю (стійкістю): постійні, періодичні, тимчасові. Загальна схема поверхневих течій світового океану: тропічні антициклонні кільця течій, екваторіальні та помірні циклональні кільця, дрейфова течія Західних вітрів. Система поверхневих течій Індійського океану.

Внутрішні води. Класифікація річок за джерелами живлення (дощове, снігове, підземне, льодовикове). Закономірності зміни структури живлення річок по території Європи.

Фази водного режиму річок (повінь, поводок, межень). Річки – продукт клімату. Зональні типи водного режиму річок (екваторіальний, субекваторіальний, тропічний тощо). Класифікація річок України за режимом стоку.

Озера. Класифікація озерних улоговин за походженням і їх поширення в межах території України.

Льодовики, їх утворення. Снігова лінія.

Морфологічні типи льодовиків (гірські, гірсько-покривні, покривні). ^ Гірські льодовики: вершин, схилів, долинні, гірсько-покривні льодовики: передгірні, льодовикові плато (скандинавський тип), шпіцбергенський тип. Покривні льодовики: льодовиковий щит, льодовиковий купол, шельфові льодовики. Типи льодовиків: вивідні, шельфові, купольні, навіяні. Структура льодовикового покриву. Антарктичний льодовиковий покрив.

^ Тема 5. Ґрунт. Біосфера

Поняття про ґрунт, його склад і будову, чинники й процеси ґрунтоутворення.

Генетичні типи ґрунтів (на прикладі території України).

Географічний аналіз ґрунтового покриву України: залежність від клімату (зональність, секторність, висотна поясність), складу гірських порід, місцевих відмінностей рельєфу й рівня залягання ґрунтових вод, рослинності, діяльності тварин, антропогенного чинника.

Біосфераодна із сфер географічної оболонки Землі. Межі біосфери. Загальні закономірності еволюції біосфери. Поділ організмів сучасної біосфери на надцарства й царства. Поняття про біомасу, біологічна продуктивність, біологічний кругообіг.

Біогеоценоз як основна ланка просторової диференціації біосфери. Структура біогеоценозів (видова, вертикальна, горизонтальна). Уявлення про функціонування біогеоценозів (харчові піраміди тощо). Динаміка біогеоценозів (добова, річна, вікова – сукцесії тощо).

Закономірності поширення біогеоценозів: широтна зональність, висотна поясність, секторність, інтразональність, азональність.

Флора і фауна, географічні закономірності їх поширення.

Своєрідність флори і фауни Австралії, вплив на них антропогенного чинника. Закономірності поширення рослинного покриву Австралії.

Характеристика типів рослинності України і їх поширення.

^ Тема 6. Географічна оболонка і ландшафти,

регіональна фізична географія

Поняття про геосфери й географічну оболонку. Загальні закономірності географічної оболонки. Географічне середовище.

Поняття про ландшафт, його компоненти й чинники ландшафтоутворення. Одиниці класифікації природних ландшафтів, критерії їх виділення.

Поняття про пустелі й напівпустелі. Кліматичні й едафічні типи пустель Землі.

Фізико-географічне районування: завдання, одиниці і критерії їх виділення.

Фізико-географічне районування Південної Америки. Характеристика однієї з фізико-географічних країн цього материка.

Характеристика природи гірських країн (на прикладі Українських Карпат).

Закономірності поширення природних зон (на прикладі одного з материків).

Порівняна характеристика двох природних зон у межах України (за типовим планом).

Поняття про висотну поясність, її відмінність від широтної зональності у поширенні ландшафтів. Порівняння висотної поясності ландшафтів Українських Карпат і Кримських гір.

Характеристика природно-акваторіальних комплексів морів (на прикладі Чорного моря).

Вплив фізико-географічного положення, розмірів території та конфігурації материка Євразія на особливості його природи.

Характеристика фізико-географічного положення території (на прикладі України).

^ Тема 7. Географічне середовище і людське суспільство. Екологічні проблеми

Класифікація сучасних (природно-антропогенних) ландшафтів. Екологічні проблеми сучасних ландшафтів, зумовлені природокористуванням; можливі шляхи їх вирішення (на прикладі території України).

Характеристика природно-заповідного фонду України. Категорії заповідних території і об’єктів.

Закон України «Про екологічну мережу».


^ Розділ 2. СУСПІЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

Тема 1. Населення і трудові ресурси України

Населення і трудові ресурси України. Чисельність, розміщення та щільність населення. Сучасні демографічні процеси в Україні та їх регіональні відмінності. Динаміка чисельності населення. Природний та механічний рух населення. Національний і етнічний склад. Історико-географічні області України. Культурно-освітній рівень народу. Міське і сільське населення. Регіональні відміни у рівнях урбанізації. Великі міста і міські агломерації. Функціональна типологія населених пунктів. Трудові ресурси. Традиційні відмінності у їх забезпеченні та зайнятості населення. Безробіття та його географічні аспекти.

^ Тема 2. Паливно-енергетичний комплекс України

Паливно-енергетичний комплекс України: структура, сировинна база, особливості територіальної організації. Поняття паливно-енергетичний комплекс. Функціонально галузева та територіальна структура ПЕК України. Ресурсна база розвитку паливної промисловості. Електроенергетика України. Основні тенденції розвитку паливної промисловості України. Використання традиційних і нових способів отримання електроенергії. Екологічні проблеми паливно-енергетичного комплексу.

^ Тема 3. Металургійний комплекс України

Металургійний комплекс України: структура, сировинна база, особливості територіальної організації. Поняття металургійний комплекс. Структура, місце і роль у господарстві України. Умови та фактори розвитку і розміщення. Сировинна база. Залізо- та марганцеворудні басейни. Видобуток нерудної сировини. Географія чорної металургії. Придніпровський, Донецький, Приазовський металургійні райони. Комплексоутворююче значення чорної металургії. Проблеми і перспективи розвитку та розміщення чорної металургії України. Кольорова металургія. Склад і сировинна база. Особливості та чинники розвитку і розміщення. Суспільно-географічна характеристика районів кольорової металургії України. Проблеми та перспективи розвитку і розміщення підприємств кольорової металургії України.

^ Тема 4. Машинобудування України

Машинобудування України. Значення, місце та роль в господарському комплексі країни. Основні чинники розміщення. Галузева структура машинобудування України. Характер територіальної організації галузі. Спеціалізовані машинобудівні райони, вузли та центри. Проблеми та перспективи розвитку і розміщення машинобудування України.

^ Тема 5. Хімічна промисловість України

Хімічна промисловість України. Значення, місце і провідні галузі хімічної промисловості України. Чинники розвитку та розміщення. Галузева та територіальна структура. Природна сировинна база і використання відходів. Географія окремих галузей хімічної промисловості. Виробництво мінеральних добрив, сірчаної кислоти, соди, пластмас, хімічних волокон. Нафтохімія і гумоабестова промисловість. Спеціалізовані галузеві райони хімічної промисловості і найбільші підприємства. Економічні проблеми галузі. Перспективи розвитку та розміщення.

  1   2   3

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи