Програма вступного випробування з біології Галузь знань icon

Програма вступного випробування з біології Галузь знань
НазваПрограма вступного випробування з біології Галузь знань
Сторінка3/3
Дата15.07.2012
Розмір0.52 Mb.
ТипДокументи
1   2   3

^ МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ БІОЛОГІЇ


 1. Дидактичні принципи формування змісту шкільного курсу біології, їх характеристика,значення.

 2. Типи уроків біології у загальноосвітніх навчальних закладах, їх структура та методика проведення.

 3. Характеристика структурних компонентів уроків контролю і корекції знань учнів, особливості методики проведення уроків даного типу, теми уроків даного типу.

 4. Міжпредметні зв’язки в шкільному курсі біології,їх класифікація. Види інтегративних зв’язків шкільного уроку біології, методика їх реалізації/

 5. Структура шкільного курсу «Біологія»7-11клас. Мета, завдання та характеристика її розділів.

 6. Шкільна навчально-дослідна ділянка, характеристика відділів, методики проведення польових дослідів.

 7. Види спостережень в шкільному розділі «Рослини», тематик та методика їх проведення.

 8. Складові матеріального забезпечення шкільного курсу біологія, класифікація, їх значення у навчально-виховному процесі.

 9. Характеристика біологічних понять, їх класифікація. Методика формування і розвитку біологічних понять.

 10. Шкільні біологічні екскурсії, види, структура та методика їх проведення.

 11. Класифікація засобів наочності шкільного курсу біології. Особливості виготовлення, зберігання. Методика використання у навчально-виховному процесі.

 12. Особливості оцінювання знань учнів. Види, форми та критерії оцінювання знань учнів з біології.

 13. Міжпредметні зв’язки методики навчання біології з іншими науками та навчальними предметами їх види, ґенеза, значення.

 14. Шкільний кабінет біології, обладнання, оформлення. Розкрити значення кабінету біології для навчально-виховної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах.

 15. Особливості профорієнтаційної роботи у ЗНЗ. Зазначити особливості профорієнтаційної роботи вчителя біології з учнями різного віку. Особливості вивчення біології у профільних класах загальноосвітніх навчальних закладах.

 16. Робота вчителя біології з обдарованими учнями. Напрями та види роботи. Особливості контролю знань та умінь. Види завдань, вправ.

 17. Напрямки природоохоронної роботи вчителя біології у загальноосвітній школі. Інформаційно-агітаційна робота, практичні природоохоронні акції, загальноміські заходи.

 18. Вивчення передового досвіду творчо практикуючих вчителів біології. Напрямки роботи міського методичного кабінету з впровадження передового педагогічного досвіду. Вивчення, узагальнення та поширення передового досвіду роботи вчителів біології Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

 19. Розкрити види та значення Практичні методи навчання в шкільному курсі біології їх характеристика. Класифікація, види, значення.

 20. Сутність і значення самостійної роботи учнів у процесі вивчення курсу біології. Види письмових, усних та інформаційних видів самостійної роботи школярів. Навести приклади різних видів самостійної роботи учнів.

 21. Інформаційні (комп’ютерні) методи навчання на уроках біології їх характеристика. Доцільність впровадження у навчально-виховний процес. Методика використання електронних посібників.

 22. Групової форми роботи учнів на уроках біології. Характеристика диференційованого та корпоративного навчання. Привести приклади.

 23. Міська біологічна олімпіада. Охарактеризувати значення, методику підготовки та етапи проведення.

 24. Види тестових завдань з біології. Обґрунтувати доцільність та методику використання тестових завдань на уроках біології. Значення тестового контролю знань учнів.

 25. Генетичні задачі як практичний метод навчання їх види. Обґрунтувати доцільність використання та методику розв’язування генетичних задач.

 26. Характеристика внутрішньопредметних зв’язків в шкільному курсі біології їх види. Значення у формуванні загальних та спеціальних біологічних понять.

 27. Шкільний біологічний кабінет. Охарактеризувати дидактичне забезпечення та напрямки роботи шкільного кабінету біології.

 28. Шкільний навчальний предмет «Біологія», мета, завдання, структура та значення у формуванні наукового світогляду школярів.

 29. Практичні методи навчання. Методичні особливості проведення лабораторних та практичних робіт з біології.

 30. Обґрунтувати методичні особливості впровадження Інтерактивних методів навчання в шкільному курсі біології. Види, значення та методичні особливості впровадження.

 31. Позакласна робота з біології напрямки та види. Проаналізувати освітньо-виховне значення та методичні особливості впровадження позакласної роботи з біології.

 32. Використання живих об’єктів в шкільному курсі біології. Проаналізувати особливості проведення лабораторних робіт із живими об’єктами в навчальних курсах «Рослини» та «Тварини».

 33. Зміст та значення принципу краєзнавства. Проаналізувати роль краєзнавчого матеріалу в шкільному курсі біології. Навести приклади.

 34. Методика проведення біологічного експерименту. Порівняти методику проведення короткотривалого та довготривалого біологічного експерименту. Навести приклади.

 35. Методична підготовка вчителя біології. Алгоритм підготовки вчителя біології до уроку. Робота з інформаційними джерелами. Створення картотеки уроків.

 36. Охарактеризувати сутність, зміст науково-природничого світогляду та методику його формування в процесі навчання біології. Формування науково – природничої картини світу.

 37. Естетичне виховання учнів різного віку при вивченні шкільного курсу біології. Характеристика методів та засобів виховання. Форми виховної роботи в курсі біології.

 38. Куточок живої природи у загальноосвітніх навчальних закладах, особливості організації, добір живих об’єктів та методика їх використання на уроках і в позакласній роботі.

 39. Факультативні заняття з біології. Завдання, зміст і структура факультативних курсів із біології в середній загальноосвітній школі.

 40. Концепція шкільного підручника з біології, функції. Засоби реалізації навчального матеріалу. Оцінка якості сучасного підручника.Програму складено на основі наступних нормативних документів:


 1. ДСВО 06-98 Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра;

 2. СВО __ Освітньо-професійна програма підготовки;

 3. Програма Державного кваліфікаційного екзамену з біології і методики навчання біології / Авт. кол. – Упорядник Т.В. Панасенко. За заг. ред. М.В. Гриньової. – Полтава, ПНПУ, 2011. – 34 с.Вимоги до рівня сформованості знань, вмінь і навичок


Вступник повинен знати:

 • базові уявлення з фундаментальних природничих наук;

 • сучасні уявлення із методики викладання біології, методики організації роботи шкільної навчально-дослідної ділянки та гуртків юних біологів;

 • сучасні уявлення про наукові дослідження в галузі біології;

 • сучасні уявлення про охорону природи та заповідну справу;

 • базові знання з безпеки життєдіяльності та основ медичних знань;

 • базові знання про використання сучасних інформаційних технологій у навчальному процесі;

 • проблеми та досягнення біології в теоретичному та практичному аспектах;

 • етапи розвитку різних галузей біології;

 • відкриття та досягнення біологічної науки, внесок видатних вчених в розвиток біології.

 • основні властивості і прояв життя на різних рівні живої матерії;

 • головні умови формування здорового способу життя, первинної профілактики найпоширеніших соматичних нервово-психологічних та інфекційних захворювань;

 • чітко знати закони розвитку органічного світу і розуміти, що порушення цих законів призводить до порушення гармонії в природі і відповідно до дисбалансу і катаклізми в навіть загибелі живого і самої планети;

 • форми та методи організації навчальної діяльності учнів;

 • основні методи та методичні прийоми, що застосовуються при викладанні біології, їх психолого-педагогічні основи;

 • дидактичні прийоми застосування наочних засобів в умовах реалізації освітніх, виховних та розвиваючих завдань курсу "Біологія" у загальноосвітніх навчальних закладах.


Вступник повинен уміти:

 • володіти методами спостереження, опису, ідентифікації, класифікації культивування біологічних об’єктів;

 • використовувати професійно-профільовані знання, уміння і навички в галузі фундаментальних розділів біології для дослідження біологічних явищ і процесів;

 • застосовувати знання про сучасні досягнення в галузях біології у професійній діяльності;

 • використовувати знання, вміння й навички в галузі теорії і практики біологічних досліджень для засвоєння теоретичних основ і методів біології;

 • використовувати теоретичні знання і практичні навички для оволодіння основами наукових досліджень в галузі біології;

 • використовувати спеціалізоване програмне забезпечення для проведення лабораторних та практичних робіт з біології;

 • застосовувати набуті знання на практиці;

 • використовувати навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою.


Рекомендована література:

 1. Ботаніка: Анатомія та морфологія рослин: Навч. посібник / М.І. Стеблянко, К.Д.Тончарова Н.Г. Закорко. – К.: Виша школа, 1995. – 384 с.

 2. Брайон О.В. Анатомія рослин / Брайон О.В., Чикаленко В.Г. – К.: Вища школа, 1992. – 272 с.

 3. Біг-Дуголл В.Б. Экология растений / пер. с англ. Н.Г. Алехиной; под ред. В.В. Алехина. – М.: Гос. уч.-пед. изд-во, 1935. – 212 с.

 4. Біологічне рослинництво: Навч. посібник / О. І. Зінченко, О. С. Алексеева, П.М. Приходько та ін.; За ред. О. І Зінченка. — К.., 1996.

 5. Буйдін В.В., Гапон С.В. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Ботаніка. Систематика вищих рослин». Розділ «Покритонасінні». – Полтава, 2006.

 6. Бровдій В.М., Гаца О.О. Закони екології: Навчальний посібник / За ред. В.М. Бровдія. – К.: Освіта України, 2007. – 380 с.

 7. Бигон М., Харпер Дж., Таунсенд К. Экология: особи, популяции и сообщества. – В 2-х томах. – Т. 2: Пер. с англ. – М.: Мир, 1989. – 477 с.

 8. Бобрицька В.І., Гриньова М.В та ін. Валеологія. Навч. посібник / За ред. В.І. Бобрицької. – Полтава, 1999. – 384 с.

 9. Булич Е.Г., Муравов І.В. Валеологія. Теоретичні основи валеології: Навч. посібник. – К.: ІЗМН, 1997. – 224 с.

 10. Верзілін М.М., Корсунська В.М. Загальна методика викладання біології. – К.: Вища школа, 1980. – 348 с.

 11. Везалий А. О строении человеческого тела.: Учебник.-М.: Издательство Академии наук СССР, 1954.-с.960.

 12. Горышина Т.К. Экология растений. – М.: Высшая школа, 1978.

 13. Ґрунтознавство з основами геології. Метод. вказівки для самост. роботи за кредитно-модульн. системою для студ.1 курсу агрофаку / В.Г. Крикунов та ін. – Біла Церква, 2005.

 14. Ґрунтознавство з основами геології. Навч. посібн. / О.Ф. Гнатенко та ін. – К.: Оранта, 2005.

 15. Ґрунтознавство. Підручник. / І.І. Назаренко та ін. – Чернівці, 2003.

 16. Грибан В.Г. Валеологія: Навч. посіб. для студ. вузів. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 256 c.

 17. Грушко В.С. Основи здорового способу життя для всіх і кожного: Навч. посібник з курсу «Валеологія» / Тернопіл. держ. пед. ун-т. – Тернопіль, 1996. – 368 с.

 18. Державний стандарт базової і повної середньої освіти // Освіта України. – 2004. 20 січня.

 19. Дажо Р. Основы экологии. – М.: Прогресс, 1975.

 20. Дерій С.І., Ілюха В.О. Екологія. – К.: Вид-во Українського соціоекологічного центру, 1998. – 196 с.

 21. Догель В.А. Зоология безпозвоночных. – М.:Высшая школа, 1984.

 22. Дідух Я.П. Популяційна екологія. – К.: Фітосоціоцентр, 1998. – 191 с.

 23. Злобін Ю.А. Курс фізіології і біохімії рослин. Підручник. – Суми: ТОВ «ВТД «Університетська книга», 2004. – 464 с.

 24. Злобін Ю.А. Основи екології: Підручник. – К., 1998.

 25. Морфологія рослин з основами анатомії та цитоембріології / Войтюк Ю.О., Кучерява Л.Ф., Баданіна В.А., Брайон О.В. – К.: Фітосоціоцентр, 1998. – 216 с.

 26. Комисарров Б.Д. Методологические проблемы школьного биологического образования. – М.: Просвещение, 1991. – 160 с.

 27. Кузнєцова В.І. Методика викладання біології. – Х. Торсінг., 2001. – 176с.

 28. Кучерява Л.Ф., Войтюк Ю.О., Нечитайло В.А. Систематика вищих рослин. І. Архегоніати. – Київ: Фітосоціоцентр, 1997. – 136 с.

 29. Кучерявий В.П. Екологія. – Львів: Світ, 2000. – 500 с.Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання // О. І. Пометун, Л.В. Пироженко. – К.: АСК, 2003. – 192 с.

 30. Коляденко Г.І. Анатомія людини: Підручник.-К.: Либідь, 2001.-384 с.: іл.

 31. Котт С.А. Сорные растения и борьба с ними.— М., 1969.

 32. Курепина М.М., ВоккенГ.Г. Анатомия человека: учебник для студ. пед. инст.- 4-е изд. перераб. – М.: Просвещение, 1979.-304 с.: ил.+Атлас. 3-е изд.

 33. Курепина М.М., Воккен Г.Г. Анатомия человека: Атлас. – М.: Просвещение, 1979.-128с. ил.

 34. Липа О.Л., Добровольський І.А. Ботаніка. Систематика нижчих і вищих рослин. – Київ: Вища школа, 1975. – 400 с.

 35. Липа О.Л. Систематика вищих рослин. – Київ: Радянська школа, 1964.

 36. Лебедь Г. М., Андрусенко І.І., Пабат І.А. Сівозміни при інтенсивному

 37. Мусієнко М.М. Екологія рослин. – К.: Либідь, 2006. – 432 с.

 38. Наумов Н.П., Карташев Н.Н. Зоология позвоночных. – М.:Высшая школа, 1979. – ч. 1, 2.

 39. Нечитайло В.А., Кучерява Л.Ф., Погребенник В.П. Систематика вищих рослин. Лабораторний практикум. – Київ: Фітосоціоцентр, 2001. – 456 с.

 40. Нечитайло В.А., Липа О.Л. Систематика вищих рослин: Підручник. – Київ: Вища школа, 1993. – 317 с.

 41. Нечитайло В.А., Кучерява Л.Ф. Ботаніка. Вищі рослини. – Київ: Фітосоціоцентр, 2000. – 432 с.

 42. Нечитайло В.А., Кучерява Л.Ф. Ботаніка. Вищі рослини. – Київ: Фітосоціоцентр, 2005. – 432 с.

 43. Одум Е. Основы экологии. – М.: Мир, 1975.

 44. Очкуренко О.М., Федотов О.В. Анатомія людини: Підручник. - К.: Вища школа, 1992.-334с.

 45. Основы валеологии: Учеб. пособ. для вузов и сред. учеб. заведений. В 3-х книгах. Кн. 1. / Под общ. ред. В.П. Петленко. – К.: Олимпийская лит-ра, 1998. – 434 с.; Кн. 2. – 1999. – 351 с.; Кн. 3. – 1999. – 447 с.

 46. Почвы Украины и повышение их плодородия: в 2 т. – К.: Урожай, 1988. Т.1-2.

 47. Пугал Н.А., Трайтак Д.И. Кабинет биолоии. – М.: ВЛАДОС, 2000. – 192 с.

 48. Рослинництво з основами програмування врожаю / О. Г. Катов., Л. Т.Глушенко, Г.О. Жатова та ін. — К., 1995.

 49. Словарь-справочник по экологии / Под ред. К.М. Сытника и др. – К.: Наукова думка, 1994. – 666 с.

 50. Система застосування добрив: Підручник / А.П. Лісовал, В.М. Макаренко, С.М. Кравченко. – К.: Вища шк., 2002.

 51. Сауляк-Савицька М.М.Анатомія людини: Підручник. - К.: Радянська школа, 1966.-287с.

 52. Свиридов А.И. Анатомия человека. - К.: Радянська школа, 1983.-543с.

 53. Хуторской А.В. Современная дидактика. – СПб: Питер, 2001. – С. 401-442.

 54. Хрипкова А.Г. Вікова фізіологія. К.: Вища школа, 1982. — 272с.

 55. Хоменко Б.Г. Анатомія людини.Практикум: навчальний посібник. –К.: Вища школа, 1991.- 208 с.

 56. Чорний І.Б. Географія грунтів з основами грунтознавства. – К.: Вища шк., 1995.

 57. Чернова Н.М., Билова О.М. Екологія. – К.: Вища школа, 1986. – 231 с.

 58. Шарова И.Х. . Зоология безпозвоночных. – М.:Владос, 2003.

 59. Щербак Г.Й., Царичкова Д.Б., Вервес Ю.Г. Зоологія безхребетних. – К.: Либідь, кн. 1 – 1995, кн. 2 – 1996, кн. 3 – 1997.

 60. Шулдик В.І. Методика викладання біології в модулях. – Умань, 2002. – 360 с.Голова атестаційної комісії

Доктор педагогічних наук,

Професор, декан природничого

факультету М.В. Гриньова
1   2   3

Схожі:

Програма вступного випробування з біології Галузь знань iconПрограма вступного випробування з біології Галузь знань
Програма вступного випробування з біології для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст. – Полтава: пнпу, 2012. –...
Програма вступного випробування з біології Галузь знань iconПрограма вступного випробування з біології для вступу на перший курс навчання до національного університету «львівська політехніка»
Програму вступного випробування з біології розроблено на основі чинних програм для загальноосвітніх навчальних закладів: Біологія,...
Програма вступного випробування з біології Галузь знань iconПриватний вищий навчальний заклад донецький інститут соціальної освіти. Програма вступного випробування
Програма вступного випробування з психології для секції перепідготовки складена на основі чинної навчальної програми з біології для...
Програма вступного випробування з біології Галузь знань iconПояснювальна записка програма вступного випробування з фізичної культури, галузь знань 0102 «Фізичне виховання, спорт І здоров’я людини», напрям підготовки 010203 «Здоров’я людини», складено
Програма вступного випробування з фізичної культури, галузь знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини», напрям підготовки...
Програма вступного випробування з біології Галузь знань iconНавчальний план кваліфікація Бакалавр біології. Вчитель біології І хімії
Галузь знань: 0401 – Природничі науки 2149. 2 «Інженер-лаборант в галузі біології»
Програма вступного випробування з біології Галузь знань iconТ. Г. Шевченка Програма вступного випробування з біології для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" Пояснювальна записка
Програму з біології розроблено з урахуванням чинних програм з біології для 5—11 класів
Програма вступного випробування з біології Галузь знань iconПрограма фахового вступного випробування з спеціальності 03050401 «Економіка підприємства»
Програма фахового вступного випробування з спеціальності 03050401 «Економіка підприємства» розроблена відповідно до освітньо-професійної...
Програма вступного випробування з біології Галузь знань iconПрограма фахового вступного випробування з спеціальності 03050401 «Економіка підприємства»
Програма фахового вступного випробування з спеціальності 03050401 «Економіка підприємства» розроблена відповідно до освітньо-професійної...
Програма вступного випробування з біології Галузь знань iconПрограма Фахового вступного випробування зі спеціальності 03050802 «Банківська справа», галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр
move to 0-22396289
Програма вступного випробування з біології Галузь знань iconПрограма Фахового вступного випробування зі спеціальності 03050802 «Банківська справа», галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст
move to 0-22396262
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи