В. Г. Короленка кафедра педагогічної майстерності та менеджменту icon

В. Г. Короленка кафедра педагогічної майстерності та менеджменту
Скачати 100.86 Kb.
НазваВ. Г. Короленка кафедра педагогічної майстерності та менеджменту
Дата15.07.2012
Розмір100.86 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний педагогічний

університет імені В.Г.Короленка


кафедра педагогічної майстерності та менеджменту


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова приймальної комісії

проф.М.І.Степаненко

” 23 “ лютого 2012 р.


Програма


вступного випробування зі спеціальності

8.000003 – «Специфічні категорії. Управління проектами»

для вступників за освітньо – кваліфікаційним рівнем – магістр


Полтава–2012


Програма вступного випробування зі спеціальності 8.000003 – «Специфічні категорії. Управління проектами» для вступників за освітньо – кваліфікаційним рівнем – магістр. Укладачі Укладачі: доктор пед. наук, проф. Гриньова М.В., кандидат пед. наук, доц Н.М. Сас


Рецензенти: канд. пед. наук, доцент кафедри теорії та методики технологічної освіти ПНПУ імені В.Г. Короленка Цина Андрій Юрійович,

канд. техн. наук, доцент кафедри менеджменту та маркетингу УНТУ ім. Юрія Кондратюка Добрянська Вікторія Вікторівна,


Структура програми:

Пояснювальна записка

Зміст програми

Вимоги до рівня сформованості знань, умінь і навичок

^ Вступник повинен знати

Вступник повинен вміти

Програму складено на основі(нормативні документи)

Рекомендована література


Пояснювальна записка

Сучасний етап реформування соціально-економічного життя в Україні вимагає створення на усіх рівнях принципово нових ефективних систем управління розвитком держави, регіонів, міст і галузей господарства.

Формування кадрового корпусу управлінців нового покоління із складу високоосвічених і висококваліфікованих спеціально підготовлених(на основі сучасних і перспективних напрямів теорії та практики навчання та виховання, які базуються на прогресивних навчальних і управлінських технологіях, на сучасних методах організації роботи) фахівців являються фундаментальним чинником позитивного виконання завдань, які стоять сьогодні перед Україною.

Базовим інструментом управління змінами в економіці, соціальній сфері, усіх ланках державного управління являються проекти та програми. Поняття "проект" може розглядатися як: форма цільового управління діяльністю; процес здійснення інновацій; комплект документів. Програма являє собою комплекс взаємопов’язаних (за ресурсами, строками, виконавцями)проектів, які забезпечують досягнення масштабних цілей.

Проекти являють собою досить специфічний, масштабний, складний і багатогранний за своїм змістом об'єкт управління, що вимагає використання спеціальних форм і методів управлінського впливу для ефективного вирішення завдань проекту.

Як вид діяльності управління проектами складається з окремих напрямків управлінської діяльності, названої функціями менеджменту, кожен з яких розпадається на окремі етапи, виконувані за певною послідовністю.

Специфіка проектів як об'єкта управління визначає особливий характер праці менеджерів у цій сфері і вимоги, що висуваються до них. Праця менеджера проекту носить творчий характер, вимагає різнобічних знань, передбачає аналітичну діяльність суб’єкту управління й уміння концентруватися на визначених проблемах в умовах обмежень ресурсів.

Керівник проектів у своїй професійній діяльності бере участь у розробці і прийнятті рішень різного рівня і видів діяльності підприємств, організацій, установ, однак, і це природно, проектні рішення є прерогативою саме менеджера проектів.

Зміст програми


Розділ I. Аналіз змісту інноваційного процесу.


Тема 1.1. Структура інноваційного процесу за різними джерелами.


 1. Поняття соціального процесу. Інноваційний процес як соціальне явище.

 2. Структура педагогічного процесу та інноваційного процесу в освіті.

 3. Соціально – педагогічний процес та його структура.

4. Структура інноваційного процесу у менеджменті.


Практичне завдання: Порівняйте визначення та складові інноваційного процесу в соціології, педагогіці, менеджменті.


Література:

 1. Пилипенко В.Є., Вишняк О.І., Куценко О.Д. Спеціальні та галузеві соціології: Навч. посіб. – К.: Каравела, 2003. – 304с.

 2. Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів/ За ред. В.Г.Городяненка. – К.: Видавничий центр „Академія”, 2003. – 560с.

 3. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. Навчальний посібник.3-є вид., доп.,2001р. – С.581 – 583.

 4. Завіршек Д. Соціальні інновації. Нова парадигма в соціальній роботі Центральної Європії //Соціальна політика і соціальна робота. - 1997. - № 2,3. - С 107-123.

 5. Нагорний Б. Інноваційні технології і проблеми соціології управління //Соціальна політика в Україні та сучасні стратегії адаптації населення. - К., 1998. - С. 106.

 6. Морозов Ю.П. Инновационный менеджмент. Учеб. пособие для вузов. – М.: МГИУ, 2001. – 532 с.


Тема 1.2 Аналіз компонентів інноваційного процесу.


1. Особливості інноваційного процесу на мікро-, мезо-, макрорівнях.

2. Структура інноваційного процесу на рівні індивіда, організації, регіону, держави.

3.Зміст етапів інноваційного процесу: систематизація ідей, що надходять; добір виявлених ідей і розробка ідей (інновації); розробка інновації; ухвалення рішення про впровадження інновації.


^ Практичне завдання: розробіть структуру інноваційного процесу на індивідуальному рівні або на рівні соціальної організації.


Література

1. Інновації в соціальній роботі: методичні матеріали для самостійної роботи студентів заочного відділу / Укладач Сас Н.М. – ПІЕП, 2005. - 135 с.

2. Морозов О. Стратегічна соціально – орієнтована система збалансованої інноваційної діяльності п’яти рівнів.// Інтелектуальна власність, №4. – 2006. – С.15 – 19.

3. Панченко Є. Інтелектуальний потенціал компаній: досвід емпіричного дослідження.


Розділ II. Джерела інновацій.


Тема 2.1. Зовнішня інформація як джерело розвитку освітніх організацій та соціальних служб.


1.Педагогічна діагностика на індивідуальному, груповому та організаційному рівнях.

2.Соціальна діагностика як компонент соціальних інновацій.

3.Види зовнішньо-інформаційних джерел.

4.Нормативна база соціальних інновацій.

Практичне завдання: Уявіть, що ви працівник одного з освітніх закладів, соціальних служб. На основі результатів діагностики і/або аналізу зовнішньої інформації внесіть пропозиції щодо діяльності цього закладу, служби.


Література

1. Виноградський М.Д., Виноградська А.М., Шканова О.М. Зовнішнє середовище підприємства// Менеджмент в організації: навч. посіб. для студ. екон. спец. вузів. – К.”КОНДОР” – 2002. – 654с.

2. Інновації в соціальній роботі: методичні матеріали для самостійної роботи студентів заочного відділу / Укладач Сас Н.М. – ПІЕП, 2005. - 135 с.

3. Шептенко П.А., Воронина Г.А. Методика и технология работы социального педагога: Учеб. пособ для студ. высш. пед. учеб. заведений / Под ред.. В.А. Сластенина. – М.: Изд. центр «Академия», 2002. – 208с.

4.Шакурова М.В. Методика и технология работы социального педагога: Учеб. пособие для студ. высш. пед учеб. заведений. – М.: Издат. центр. «Академия», 2002. – 272с.

5. Як організувати інноваційні соціальні послуги для дітей з особливими потребами. Моделі та документи. Рання інтеграція та інклюзивне навчання. – К., ЛДЛ. – 2007. – 256с.

6. Інноваційні моделі соціальних послуг. Проекти Українського фонду соціальних інвестицій. Т.1., Т.2., Т.3. – К.: ТОВ „ЛДЛ” – 2007. – 317с.


Тема 2.2. Аналіз внутрішніх чинників діяльності організацій.


 1. Компоненти управлінського циклу як джерело змін.

 2. Зміст понять: інноваційний потенціал особистості, інноваційний потенціал організації.

 3. Особливості управління персоналом в інноваційних організаціях.


Практичне завдання: Розробіть або підберіть методичний інструментарій для оцінювання інноваційного потенціалу особистості і/або інноваційного потенціалу організації.


Література

 1. Виноградський М.Д., Виноградська А.М., Шканова О.М. Ділова оцінка працівників// Менеджмент в організації: навч. посіб. для студ. екон. спец. вузів. – К.”КОНДОР” – 2002. – 654с

 2. Василенко О.В., Шматько В.Г. Особливості управління персоналом в інноваційних організаціях.// Інноваційний менеджмент: Навчальний посібник. – Київ: ЦУЛ, Фенікс, 2003. – С.344 – 365.

 3. Василенко О.В., Шматько В.Г. Ефективність інноваційної діяльності підприємства// Інноваційний менеджмент: Навчальний посібник. – Київ: ЦУЛ, Фенікс, 2003. – С. 371 – 393.

 4. Осовська Г.В., Осовський О.А. Діагностика управління організацією.//Менеджмент організацій: Навчальний посібник. – Кондор, 2005 – С.813 – 836.

 5. Кабаченко Т.С. Психологические аспекты подбора и расстановки руководителей.// Психология управления: Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2003 – С. 284 – 325.Розділ III. Розвиток особистісного інноваційного потенціалу.


Тема 3.1. Технології розвитку особистісного потенціалу.


 1. Інноваційний процес як творчість.

 2. Як створити ідею.

 3. Технологія творчого вирішення проблем.


Практичне завдання: Розробіть алгоритм створення ідеї, технологію творчого вирішення проблем. Користуйтесь довідковою літературою.


Література


1.Николко В.Н. Творчество как инновационный процесс: (Филос.-онтологический анализ).- Симферополь: Таврия, 1990. – 189 с.

2.Вуджек Том. Как создать идею. – СПб.: Питер, 1997. – 288 с.

3.Шевырев А.В. Технология творческого решения проблем (эвристический поход) или книга для тех, кто хочет думать своей головой. – Белгород: Крестьянское дело, 1995. В 2-х кн.


Вимоги до рівня сформованості знань, умінь і навичок

Вступник повинен знати:

1.Поняття соціального процесу. Інноваційний процес як педагогічне та соціальне явище.

2.Структуру педагогічного та інноваційного процесів в освіті.

3.Особливості соціально – педагогічного процесу та його структуру.

4.Структуру інноваційного процесу у менеджменті.

5.Особливості інноваційного процесу на мікро-, мезо-, макрорівнях.

6.Структуру інноваційного процесу на рівні індивіда, організації, регіону, держави.

7.Зміст етапів інноваційного процесу: систематизація ідей, що надходять; добір виявлених ідей і розробка ідей (інновації); розробка інновації; ухвалення рішення про впровадження інновації.

8.Інноваційний процес як творчість.

9. Шляхи розробки ідей.

10.Технологію творчого вирішення проблем.

Вступник повинен вміти :

1.Розробити стратегію та тактику інноваційного процесу

1.Аналізувати зміст інноваційного процесу.

2.Аналізувати компоненти інноваційного процесу.

3.Використовувати різні джерела інновацій.

4.Використовувати різні технології розвитку особистісного потенціалу

5. Вирішувати конкретні практичні завдання втілення інноваційних змін.


Програму складено на основі(нормативні документи)


Програму складено на основі типових навчальних програм з навчальних дисциплін «Менеджмент в освіті», «Менеджмент інноваційної діяльності» «Педагогіка», «Соціальна педагогіка», та з урахуванням кваліфікаційних вимог до підготовки магістрів зі спеціальності 8.000003 „ Специфічні категорії. Управління проектами”


Рекомендована література:


1.Василенко О.В., Шматько В.Г. Інноваційний менеджмент: Навчальний посібник. – Київ: ЦУЛ, Фенікс, 2003. – 450с.

2.Виноградський М.Д., Виноградська А.М., Шканова О.М. Менеджмент в організації: навч. посіб. для студ. екон. спец. вузів. – К.”КОНДОР” – 2002. – 654с

3.Завіршек Д. Соціальні інновації. Нова парадигма в соціальній роботі Центральної Європії //Соціальна політика і соціальна робота. - 1997. - № 2,3. - С 107-123.

4. Вуджек Том. Как создать идею. – СПб.: Питер, 1997. – 288 с.

Інноваційні моделі соціальних послуг. Проекти Українського фонду соціальних інвестицій. Т.1., Т.2., Т.3. – К.: ТОВ „ЛДЛ” – 2007. – 317с.

5. Інновації в соціальній роботі: методичні матеріали для самостійної роботи студентів заочного відділу / Укладач Сас Н.М. – ПІЕП, 2005. 135 с.

 1. Кабаченко Т.С. Психологические аспекты подбора и расстановки руководителей.// Психология управления: Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2003 – С. 284 – 325.

 2. Морозов Ю.П. Инновационный менеджмент. Учеб. пособие для вузов. – М.: МГИУ, 2001. – 532 с.

 3. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. Навчальний посібник.3-є вид., доп.,2001р. – С.581 – 583.

 4. Нагорний Б. Інноваційні технології і проблеми соціології управління //Соціальна політика в Україні та сучасні стратегії адаптації населення. - К., 1998. - С. 106.

10.Николко В.Н. Творчество как инновационный процесс: (Филос.-онтологический анализ).- Симферополь: Таврия, 1990. – 189 с.

11.Осовська Г.В., Осовський О.А. Діагностика управління організацією.//Менеджмент організацій: Навчальний посібник. – Кондор, 2005 – С.813 – 836.

12Пилипенко В.Є., Вишняк О.І., Куценко О.Д. Спеціальні та галузеві соціології: Навч. посіб. – К.: Каравела, 2003. – 304с.

13.Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів/ За ред. В.Г.Городяненка. – К.: Видавничий центр „Академія”, 2003. – 560с.

14.Шакурова М.В. Методика и технология работы социального педагога: Учеб. пособие для студ. высш. пед учеб. заведений. – М.: Издат. центр. «Академия», 2002. – 272с.

15.Шевырев А.В. Технология творческого решения проблем (эвристический поход) или книга для тех, кто хочет думать своей головой. – Белгород: Крестьянское дело, 1995. В 2-х кн.

16. Шептенко П.А., Воронина Г.А. Методика и технология работы социального педагога: Учеб. пособ для студ. высш. пед. учеб. заведений / Под ред.. В.А. Сластенина. – М.: Изд. центр «Академия», 2002. – 208с.

17. Як організувати інноваційні соціальні послуги для дітей з особливими потребами. Моделі та документи. Рання інтеграція та інклюзивне навчання. – К., ЛДЛ. – 2007. – 256с.


Голова предметної комісії

Д.п.н., завідувач кафедрою педмайстерності та менеджменту М.В.Гриньова

Схожі:

В. Г. Короленка кафедра педагогічної майстерності та менеджменту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Природничий факультет Кафедра педагогічної майстерності та менеджменту
Програма вступного екзамену зі спеціальності 18010020 – «Специфічні категорії. Управління навчальним закладом» для навчання за освітньо...
В. Г. Короленка кафедра педагогічної майстерності та менеджменту iconВ. Г. Короленка Природничий факультет Кафедра педагогічної майстерності та менеджменту затверджую голова приймальної комісії проф. М.І. Степаненко 23 лютого 2013 року Програма
Програма вступного екзамену зі спеціальності 18010020 – «Специфічні категорії. Управління навчальним закладом» для навчання за освітньо...
В. Г. Короленка кафедра педагогічної майстерності та менеджменту iconВ. Г. Короленка кафедра педагогічної майстерності та менеджменту «затверджую» Голова приймальної комісії проф. М.І. Степаненко " 23 " лютого 2013 р. Програма
Програма вступного випробування зі спеціальності 000003 – «Специфічні категорії. Управління проектами» для вступників за освітньо...
В. Г. Короленка кафедра педагогічної майстерності та менеджменту iconМіністерство освіти І науки україни херсонський державний університет
Елементи педагогічної майстерності. Майстерність педагогічного спілкування. Структура, стиль педагогічного спілкування. Передовий...
В. Г. Короленка кафедра педагогічної майстерності та менеджменту iconПоложення про семінар педагогічної майстерності Семінар педагогічної майстерності (далі семінар) організується з метою підвищення педагогічної майстерності молодих викладачів університету
Семінар проводиться двічі за навчальний рік (в осінньому і весняному семестрах) у обсязі 54 годин, з них 30 годин аудиторних занять...
В. Г. Короленка кафедра педагогічної майстерності та менеджменту iconКількість публікацій за 2006-2008рр
Мовна культура невід'ємна складова педагогічної майстерності //Діагностика І розвиток педагогічної майстерності у професійних навчальних...
В. Г. Короленка кафедра педагогічної майстерності та менеджменту iconНаказ №596 Про підсумки проведення Всеукраїнської школи педагогічної майстерності «Конкурс «Учитель року» досвід, проблеми та перспективи»
«Про проведення Всеукраїнської школи педагогічної майстерності» 16-17 грудня 2010 року на базі навчальних закладів м. Чернівців проведено...
В. Г. Короленка кафедра педагогічної майстерності та менеджменту iconПерелік наукових праць науково-педагогічних співробітників кафедри інтелектуальної власності, опублікованих у вітчизняних виданнях у 2010 році
Витоки педагогічної майстерності. Зб наукових праць Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка....
В. Г. Короленка кафедра педагогічної майстерності та менеджменту iconПерелік наукових праць науково-педагогічних співробітників кафедри інтелектуальної власності, опублікованих у вітчизняних виданнях у 2010 році
Витоки педагогічної майстерності. Зб наукових праць Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка....
В. Г. Короленка кафедра педагогічної майстерності та менеджменту iconКафедра педагогіки та психології
Навчальні програми: Педагогіка школи. Історія педагогіки. Методика виховної роботи. Основи педагогічної майстерності. Педагогічна...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи