Міністерство освіти І науки України icon

Міністерство освіти І науки України
Скачати 235.12 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки України
Дата15.07.2012
Розмір235.12 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


Затверджую

Декан факультету

економіки та менеджменту

__________ Карпіщенко О.І.

“___” ____________ 2006 р.Робоча програма

з дисципліни

“Інноваційний менеджмент”

Для напряму підготовки 0502 “Менеджмент” спеціальності 050201 “Менеджмент організацій”


Факультет економіки та менеджменту

Кафедра управління


Витяг з навчального плану

Форма навчання

Курс

Семестр

Загаль-ний обсяг

Аудиторні заняття

Самостійна робота

Ф-ма контр.

КП (КР)

ОДЗ

Всього

Лк.

Пр.

Лб.

Заг.

ІРС

Освітньо-кваліфікаційцний рівень 7.050201 – спеціаліст

Денна

5

9

108

54

38

16

-

54

-

Д/з

-

+

Освітньо-кваліфікаційцний рівень 8.050201 – магістр

Денна

5

9

90

54

38

16
36

-

Д/з

-

+


Робоча програма розроблена на основі освітньо-професійної програми напряму 0502 “Менеджмент” спеціальності 050201 “Менеджмент організацій”


Укладачі професор Теліженко О.М.

асистент Теліженко І.О.

асистент Галінська Ю.В.


Розглянута на засіданні кафедри управління.

Протокол № від “__” __________ 2006 р.


Завідувач кафедри Теліженко О.М.


Погоджено


1. Випускаюча кафедра О.М. Теліженко


2. Методкомісія факультету О.І. Карпіщенко


3. Нач. навчально-методичного відділу В.Л. Коротченко

1. Мета і завдання викладання дисципліни, її місце у навчальному процесі.


1.1 Мета і завдання викладання дисципліни.

Мета викладання дисципліни полягає у вивченні принципів і методів управління інноваційною діяльністю підприємств, організацій та їх об’єднань у зв’язку зі створенням нових споживчих вартостей, організацією їх виробництва, розповсюдженням та використанням, впровадженням в господарчий обіг і комерціалізацією.

Завдання викладання дисципліни полягає у вивченні теоретичних основ і практичних методів прийняття стратегічних, тактичних і оперативних рішень з управління інноваційною діяльністю організацій, набуття практичних навичок застосування спеціальних прийомів та методів прийняття управлінських рішень в галузі інноваційного менеджменту.

Внаслідок вивчення дисципліни студенти отримають знання та практичні вміння з: формування ефективної інноваційної стратегії організації; організації інноваційної діяльності; планування інноваційних процесів; фінансового забезпечення інноваційної діяльності; аналізу попиту на науково-технічну продукцію; аналізу, відбору та експертизи інноваційних проектів; визначення економічної ефективності інновацій; управління інноваційними проектами. Передбачається вивчення основ інноваційного підприємництва та правового регулювання інноваційної діяльності.

Робочою програмою дисципліни передбачається набуття студентами практичних навичок роботи з прикладними програмами щодо автоматизованого розрахунку економічної ефективності інвестиційних проектів інноваційної спрямованості.


1.2. Місце дисципліни у навчальному процесі.

Інноваційний менеджмент – це галузь економічної науки і практичної діяльності, яка вивчає системи управління процесами створення та розповсюдження нововведень у всіх сферах цілеспрямованої діяльності людини.

До забезпечуючих дисциплін відносяться: економіка підприємства; інвестиції; фінанси; бухгалтерський облік і аудит; фінансовий менеджмент; оцінка активів фірми; планування діяльності підприємства. Інноваційний менеджмент вивчається я в комплексі з такими дисциплінами як інвестиційний менеджмент, аналіз господарської діяльності, стратегічний менеджмент і є обов’язковою складовою при підготовці дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст і магістр.


Питання для вхідного контролю:

1. Собівартість продукції. Структура. Статті. Методи визначення.

2. Капітальні витрати. Склад. Методи оцінки. Показники використання.

3. Поточні витрати. Склад. Методи оцінки. Показники використання.

4. Поняття ефекту і ефективності.

5. Критерії та показники ефективності інвестиційних проектів.

6. Фінансування інвестиційних проектів. Джерела. Особливості залучення позичкових фінансових ресурсів.

7. Бухгалтерська звітність підприємства.

8. Фондовий ринок. Структура. Показники динаміки. Індекси.

9. Інфляція. Методи визначення. Аналіз динаміки.

10. Інвестиційні ризики. Методи визначення. Аналіз динаміки.


2. Зміст дисципліни


2.1. Лекції


Номер розділу

Номер підроз-ділу

Назви розділів, підрозділів, тем, та основні питання, що розглядаються

Обсяг, годин

Посилання на літературу

1

2

3

4

5Вступ.

Мета та завдання дисципліни, її структура та методичні рекомендації щодо вивчення. Умови та графік модульно-рейтингового контролю знань з дисципліни.

2

[1, с. 3-20],

[2, с. 6-8]

1
Інновації в ринковій економіці.


1.1

Поняття інноваційного менеджменту.

Загальні положення. Інновації. Інноваційний процес. Інноваційна діяльність. Класифікація інновацій. Стимулювання застосування інновацій у виробництві. Характеристика інноваційної інфраструктури.

2

[1, с. 6-20],

[2, с. 9-18]
1.2

Методологічні основи інноваційного менеджменту.

Поняття і сутність інноваційного менеджменту. Розвиток і сучасний стан інноваційного менеджменту. Менеджери в інноваційній сфері. Задачі і функції інноваційного менеджменту. Склад процесу управління інноваціями. Соціально-психологічні аспекти інноваційного менеджменту. Комунікації в інноваційному менеджменті.

4

[2, с. 9-50]
1.3

Державне регулювання інноваційних процесів.

Державна інноваційна політика. Державні пріоритети в галузі науки і технологій. Організаційна структура розробки і реалізації інвестиційної політики. Прямі та опосередковані методи державної підтримки інноваційної діяльності.

2

[1, с. 26-35]

2
Інноваційна стратегія.


2.1

Організація інновацій.

Організаційні форми інноваційних підприємств (ІП). Розвиток організаційних форм ІП. Типи організаційних структур ІП. Сутність і принципи формування організаційних структур ІП. Фінансово-промислові групи. Організація виконання НДІДКР. Організація впровадження і трансферту інновацій.

4

[1, с. 73-90],

[2, с. 56-91]
2.2

Планування інноваційних процесів.

Сутність планування інновацій. Задачі та принципи планування. Система внутрішньо фірмового планування інновацій. Організація планування. Науково-технічне прогнозування. Продуктово-тематичне планування інновацій. Виробниче планування інновацій.

2

[1, с. 207-238],

[2, с. 111-133]
2.3

Фінансове забезпечення інноваційної діяльності.

Принципи організації фінансування. Бюджетне фінансування. Позабюджетне фінансування. Фінансовий лізинг. Розрахунок потреб в фінансових ресурсах. Показники фінансового стану інноваційного підприємства.

4

[1, с. 38-70],

[2, с. 179-199]

1

2

3

4

5
2.4

Стратегічне управління інноваціями.

Мета і задачі стратегічного управління інноваціями. Сутність і форми стратегічного управління. Методи і засоби стратегічного управління.

2

[1, с. 73-90],

[2, с. 237-257]

3
Ефективність інновацій


3.1

Аналіз попиту на науково-технічну продукцію.

Формування портфеля проектів. Сутність, мета, задачі та особливості аналізу попиту на інновації. Чинники попиту. Види попиту на нову продукцію. Прогнозування попиту.

2

[1, с. 207-238],

[2, с. 95-108]
3.2

Аналіз, відбір та експертиза інноваційних проектів.

Задачі та основні методи експертизи. Методи відбору. Поняття “віддачі на капітал”. Фінансовий профіль проекту. Умови порівняльності проектів. Правило тотожності.

4

[1, с. 241-261],

[3, с. 166-176, 209-212]
3.3

Принципи і методи економічної ефективності інновацій.

Методи оцінки ефективності в умовах визначеності зовнішнього економічного середовища: NPV, PP, IRR, PI, ARR. Поняття “невизначеності” і “ризику”. Класифікація ризиків. Формалізація і кількісна оцінка ризиків. Інфляція: методи визначення і прогнозування. Методи оцінки ефективності в умовах невизначеності зовнішнього економічного середовища: CAMP, WACC. Основні положення методики ЮНІДО.

4

[1, с. 264-299],

[3, с. 136-153, 154-165, 145-192], [5, 8, 9]

4
Управління проектами.


4.1

Основи управління інноваційними проектами.

Поняття і сутність інноваційних проектів (ІП). Види і склад ІП. Сутність і принципи управління ІП. Порядок розробки ІП: концепція; планування; оформлення проектної документації. Організація управління проектом.

2

[1, с. 91-102],

[6, 11]
4.2

Інноваційне підприємництво.

Основи менеджменту інноваційної діяльності. Створення малого інноваційного підприємства (МІП). Фази життєвого циклу МІП. Загальний порядок утворення МІП. Засновницька стаді створення МІП. Організаційна стадія створення МІП. Організація діяльності МІП. Бізнес-планування в МІП.

2

[1, с. 134-168]
4.3

Правове регулювання інноваційної діяльності.

Законодавча та нормативно-правова база управління в галузі інноваційної діяльності. Поняття інтелектуальної власності. Патенти. Ліцензування і юридичний порядок передачі технологій.

2


Всього за семестр

38

^ 2.2. Практичні заняття

Номер заняття

Номер розділу

Найменування та зміст практичної роботи

Обсяг, годин

Посилан-ня на літературу

Примітки

1

2

3

4

5

6

1

1.2

Методологічні основи інноваційного менеджменту.

Поняття і сутність інноваційного менеджменту. Менеджери в інноваційній сфері. Задачі і функції інноваційного менеджменту. Склад процесу управління інноваціями. Соціально-психологічні аспекти інноваційного менеджменту. Комунікації в інноваційному менеджменті.

2

[2, с. 9-55]

Семінар.

Перелік питань семінару

[2, с. 51-52]

1

2

3

4

5

6

2

2.1

Організація інновацій.

Організаційні форми інноваційних підприємств (ІП). Типи організаційних структур ІП. Сутність і принципи формування організаційних структур ІП. Фінансово-промислові групи. Організація виконання НДІДКР. Організація впровадження і трансферту інновацій.

2

[1, с. 38-71],

[2, с. 56-94]

Семінар.

Перелік питань семінару

[1, с. 71],

[2, с. 92]

3

2.2

Планування інноваційних процесів.

Методи науково-технічного прогнозування. Продуктово-тематичне планування інновацій. Виробниче планування інновацій.

2

[1, с. 207-238],

[2, с. 111-133]

Прове-дення розрахун-ків

4

2.3

Фінансове забезпечення інноваційної діяльності.

Фінансовий лізинг. Розрахунок потреб в фінансових ресурсах. Показники фінансового стану інноваційного підприємства. Розрахунок потреб у власних та позичкових коштах.

2

[3, с. 21-34],

Прове-дення розрахун-ків

5

3.1

Аналіз попиту на науково-технічну продукцію.

Прогнозування попиту.

2

[1, с. 207-238],

[2, с. 95-108]

Прове-дення розрахун-ків

6

3.3

Принципи і методи економічної ефективності інновацій.

Методи оцінки ефективності на основі показників: NPV, PP, IRR, PI, ARR. Формалізація і кількісна оцінка ризиків. Інфляція: методи визначення і прогнозування. Методи оцінки на основі показників: CAMP, WACC. Основні положення методики ЮНІДО.

4

[3, с. 136-165], [12]

Прове-дення розрахун-ків

7

4.1

Основи управління інноваційними проектами.

Поняття і сутність інноваційних проектів (ІП). Види і склад ІП. Сутність і принципи управління ІП. Порядок розробки ІП: концепція; планування; оформлення проектної документації. Організація управління проектом.

2

[1, с. 91-102]

Семінар.

Перелік питань семінару

[1, с. 107]Всього за семестр

16
^ 2.3 Обов’язкові домашні завдання


В якості обов’язкового домашнього завдання передбачається комплексна робота з оцінки ефективності інвестиційного проекту інноваційної спрямованості із застосуванням прикладної програми Case_inv. Задачею виконання розрахункової роботи є отримання вмінь з формування ефективної інноваційної стратегії організації, планування інноваційних процесів, фінансового забезпечення інноваційної діяльності, аналізу попиту на науково-технічну продукцію; аналізу, відбору та експертизи інноваційних проектів; визначення економічної ефективності інновацій.

Номер завдання

Найменування завдання та його зміст

Норма часу СРС,

годин

Посилання на літературу

1

Розрахункова робота “Оцінка економічної ефективності інноваційних проектів”

За допомогою програми Case_inv проводиться оцінка економічної ефективності проекту. Оцінка проводться в чотири етапи.
^

Етап 1. Аналіз вихідних даних.


На першому етапі проводиться пасивний аналіз вихідних даних: лист 1 (Initial Data); лист 2 (Statements Forecast); лист 3 (Project evaluation).

Етап 2 Планування фінансового забезпечення проекту.


На другому етапі використовуються баланси першого року (лист 2, строки 218-250), річні баланси 2-5 років(лист 2, строки 324-356) і графік надходження і обслуговування короткострокових позик (лист 1, строки 158-171).

Етап 3 Фінансова підтримка проекту.

В разі, коли значення критеріїв ефективності проекту нижче деяких критичних значень, проводиться робота з фінансової підтримки шляхом уточнення ціни готової продукції та структури фінансування проекту.

Етап 4 Оцінка ефективності проекту.

Проводиться оцінка впливу коливання цін на сировину на загальну ефективність проекту (лист 1, строка 99).

10

[1, с. 204-299],

[3, с. 136-153]^

Всього за семестр


10

2.4. Питання, що виносяться для самостійного вивчення студентами


Номер розділу

Теми та питання для самостійного вивчення

Норма часу СРС для освітньо-кваліфікаційних рівнів, годин

Посилання на літературу

спеціаліст

магістр

2

^ Маркетинг в інноваційній сфері.

Мета і задачі маркетингу. Види інноваційного маркетингу. Стратегічний інноваційний маркетинг. Маркетингове дослідження нового продукту і його позиціонування. Організація системи збуту. Маркетинг нових технологій.

4

2

[1, с. 204-299],

[3, с. 136-153]

3

Управління витратами і ціноутворення в інноваційній сфері.

Мета і задачі управління витратами. Склад і структура інноваційних витрат. Методи управління інноваційними витратами: попередній аналіз, планування, контроль. Принципи ціноутворення на інноваційну продукцію. Контрактні (договірні) ціни.

4

2

[1, с. 204-299],

[3, с. 136-153]

^ Вивчення прикладної програми Project Xpert v. 6.0

6

3
Вивчення прикладної програми Case_inv

6

3
4

Управління персоналом в інноваційній сфері.

Кадрове забезпечення. Проектування та впровадження раціональних форм організації праці. Нормування праці. Особливості нормування праці: дослідників, конструкторів, технологів. Оплата праці.

3

2

[1, с. 204-299],

[3, с. 136-153]

5.

Опрацювання лекційного матеріалу та підготовка до практичних занять

21

14


^

Всього за семестр


44

26


3. Навчально-методичні матеріали

№ п/п

Назва

Наявна кількість примірників

Вид

Основна література

1.

Инновационный менеджмент: Учебник для вузов / С.Д. Ильенкова, Л.М. Гохберг, С.Ю. Ягутин и др.; Под ред. С.Д. Ильенковой. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 327 с.

10

Підр.

2.

Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком: проблеми, концепції, методи: Навчальний посібник. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2003. – 278 с.

30

Навч. пос.

3

Балацький О.Ф., Теліженко О.М., Соколов М.О. Управління інвестиціями: Навчальний посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2004. –232 с.

30

Навч. пос.

Додаткова література

5.

Бромвич М. Анализ экономической эффективности капиталовложений: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 432 с.

5

Підр.

6.

Бурков В.Н., Новиков Д.А. Как управлять проектами: Научно-практическое издание. Серия "Информатизация России на пороге ХХI века". – М.: СИНТЕГ-ГЕО, 1997. – 188 с.

5

Підр.

7.

Мелкумов Я.С. Экономическая оценка эффективности инвестиций и финансирование инвестиционных проектов. – М.: ИКЦ "ДИС", 1997. – 160 с.

10

Підр.

8.

Лимитовский М.А. Основы оценки инвестиционных и финансовых решений. – М.: ТОО - Консалтинговая Компания “ДеКА”, 1997. – 184 с.

15

Підр.

9.

Беренс В., Хавранек П.М. Руководство по оценке эффективности инвестиций: Пер. с англ. перераб. и дополн. издан. - М.: АОЗТ "Интерэкспорт", ИНФРА. – М., 1995. – 528 с.

5

Підр.

10.

Бирман Т., Шмидт С. Экономический анализ инвестиционных проектов / Пер. с англ. под ред. Л.П. Белых. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1977. – 613 с.

5

Підр.

11.

Шапиро В.Д. и др. Управление проектами. – СПб.: ДваТрИ, 1993. – 443 с.

5

Підр.

Науково-методична література видавництва СумДУ

12.

Теліженко О.М., Теліженко І.О., Галінська Ю.В. Методичні вказівки щодо виконання розрахункової роботи з дисципліни “Інноваційний менеджмент” для студентів спеціальності 050201 “Менеджмент організацій” денної, заочної і вечірньої форм навчання.

Електронний варіант

Методичні вказівки


^ 3.1. Навчально-методичні матеріали для підсумкового та поточного контролю знань студентів


Примірники контрольних питань, типових задач та приклади їх рішення знаходяться на кафедрі управління та у викладача.


^ 3.2. Програми для ЕОМ


№ п/п

Найменування програми, де використовується

Розробник

Зберігач

Тип ЕОМ

Норма часу

1

2

3

4

5

6

1

Project eXpert v. 6.0

Комплексна експертиза та оцінка економічної ефективності інвестиційних проектів інноваційної спрямованості
Кафедра управління

ПК
2

Case_inv

Оцінка економічної ефективності інвестиційних проектів інноваційної спрямованості

Савчук В.П.

Кафедра управління

ПК
3

Kredit_cost


Залучення позичкових коштів для фінансування інноваційних проектів.

Автоматизований розрахунок плану погашення банківських кредитів

Кафедра управління

Кафедра управління

ПК
4

Veksel_cost


Залучення позичкових коштів для фінансування інноваційних проектів.

Автоматизований розрахунок параметрів вексельного обігу.

Кафедра управління

Кафедра управління

ПК
5

Akciya_cost


Залучення позичкових коштів для фінансування інноваційних проектів.

Автоматизований розрахунок ринкової вартості акцій.

Кафедра управління

Кафедра управління

ПК

^ 4. Графік модульно-рейтингового контролю


Номер модуля

Теоретичний матеріал модуля (розділ, тема)

Форма контролю

Практичні роботи

ОДЗ

Тижні семестру

1

Розділ 1

Письмовий

1

-

1-3

2

Розділ 2

Письмовий

2,3,4

-

4-6

3

Розділ 3

Письмовий

5,6

ОДЗ

етап 1-2

7-10

4

Розділ 4

Письмовий

7

ОДЗ

етап 3-4

11-145. Результати перегляду робочої програми


Робоча програма перезатверджена на 200_ / 200_ навчальний рік.

Протокол № ___ від “___” ____________ 200_ р.

Завідувач кафедри управління О.М. Теліженко


Схожі:

Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи