Тестові завдання з хімії icon

Тестові завдання з хімії
НазваТестові завдання з хімії
Сторінка1/5
Дата15.07.2012
Розмір0.85 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


До друку та в світ

дозволяю на підставі

«Єдиних правил»,

п. 2.6.14

Заступник першого проректора –

начальник організаційно-методичного

управління В.Б. Юскаєв


2599

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ХІМІЇ

ЧАСТИНА ІІІ

«Комплексні сполуки. Електрохімічні процеси.

Властивості металів і їх сполук»


Усі цитати, цифровий та

фактичний матеріал,

бібліографічні відомості перевірені,

запис одиниць

відповідає стандартам

Укладачі Л.І. Марченко

Ю.В. Ліцман


Відповідальний за випуск С.Ю. Лебедєв


Декан інженерного факультету О.Г. Гусак


Суми

Видавництво СумДУ

2009

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


2599

^ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ХІМІЇ


ЧАСТИНА ІІІ


«Комплексні сполуки. Електрохімічні процеси.

Властивості металів і їх сполук»


Суми

Видавництво СумДУ

2009

Тестові завдання з хімії. Частина ІІІ «Комплексні сполуки. Електрохімічні процеси. Властивості металів і їх сполук» /Укладачі: Л.І. Марченко, Ю.В. Ліцман.- Суми: Вид-во СумДУ, 2009.- 82с.


Кафедра загальної хімії

Навчальне видання


2599

^ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ХІМІЇ

ЧАСТИНА ІІІ

«Комплексні сполуки. Електрохімічні процеси.

Властивості металів і їх сполук»


Відповідальний за випуск С.Ю. Лебедєв

Редактор Н.В. Лисогуб

Комп’ютерне верстання І.Ю. Сидоренко


Підп. до друку 17.04.09, поз.

Формат 60х84/16. Папір офс. Гарнітура Times New Roman Cyr. Друк офс.

Ум. друк. арк. Обл.-вид. арк.

Тираж 150 пр. Собівартість вид. грн к.

Зам. №


Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, м. Суми, вул. Р.-Корсакова,2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру

ДК № 3062 від 17.12.2007.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, м. Суми, вул. Р.-Корсакова,2.


ЗМІСТС.

І КОМПЛЕКСНІ СПОЛУКИ……………………….....................................

4ІІ ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ПРОЦЕСИ………………........................................

22
ІІ.1

Ряд напруг металів. Електродні потенціали………………….........

22
ІІ.2

Гальванічні елементи……………………………………..................

29
ІІ.3

Електроліз……………………………………………………………

36
ІІ.4

Корозія металів і захист від неї……………………………………..

45

ІІІ ВЛАСТИВОСТІ МЕТАЛІВ ТА ЇХ СПОЛУК……………………........

54
ДОДАТКИ…………………………………………………………………......

80
Таблиця 1 – Стандартні електронні потенціали 0 (Mez+/Me)

(ряд напруг)…………………………………………………………………


80

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ…………………………………………………….

81


І КОМПЛЕКСНІ СПОЛУКИ


 1. Як називаються хімічні зв’язки у комплексному йоні?

а) координаційні; б) побічні;

в) головні; г) допоміжні.

 1. Що таке комплексоутворювач згідно із координаційною теорією А.Вернера?

а) атом всередині молекули комплексної сполуки;

б) центральний атом (йон), який за рахунок координаційної валентності оточений певною кількістю йонів чи нейтральних молекул;

в) йон, що знаходиться поза внутрішньою сферою;

г) нейтральні молекули чи йони у складі комплексного йона.

 1. Нейтральні молекули чи йони, які безпосередньо сполучаються з центральним атомом, називаються...

а) комплексоутворювачем; б) внутнішньою сферою;

в) протийоном; г) лігандами.

 1. Як визначається заряд комплексного йона?

а) ступенем окиснення комплексоутворювача;

б) за довідником комплексних сполук;

в) сумою ступеня окиснення комплексоутворювача і сумарним зарядом усіх лігандів;

г) сумою зарядів усіх лігандів.

 1. Яка величина характеризує загальну кількість координаційних зв’язків комплексоутворювача?

а) заряд комплексного йона; б) координаційне число;

в) координаційна ємність; г) ступінь окиснення.

 1. Замість крапок вставте пропущений термін чи словосполучення: «Кількість місць, що займає поруч із... окрема координована група, називається координаційною ємністю».

а) внутрішньою сферою; б) лігандами;

в) комплексоутворювачем; г) протийоном.

 1. Зазначте ліганди, що відповідно до координаційної ємності належать до бідентантних.

а) С2О42–; б) СО; в) Н2О; г) NН3.

 1. Зазначте ліганди, що відповідно до координаційної ємності належать до монодентантних.

а) NH2-NH2; б) NH2-CH2-NH2;

в) NH2-CH2-COOH; г) Н2О.

 1. Вкажіть тип комплексних сполук за природою лігандів [Cu(NH3)4](OH)2 і [Pt(NH3)4]Cl2?

а) аквакомплекси; б) aцидокомплекси;

в) гідроксокомплекси; г) аміакати.

 1. Вкажіть тип комплексних сполук за природою лігандів K[Ag(CN)2] і K4[Fe(CN)6]?

а) ацидокомплекси; б) гідроксокомплекси;

в) аквакомплекси; г) аміакати.

 1. Вкажіть тип комплексних сполук за природою лігандів K4[Pb(OH)6] і K3[Cr(OH)6]?

а) гідроксокомплекси; б) аквакомплекси;

в) аміакати; г) ацидокомплекси.

 1. Серед наведених формул комплексних сполук зазначте ті, що належать до карбонілів:

а) K3[Fe(C2O3)3]; б) [Fe(CO)5];

в) K3[Fe(CO3)3]; г) K4[Fe(CN)6].

 1. Вкажіть тип комплексних сполук за зарядом комплексу Na3[Fe(CN)5(NH3)]?

а) нейтральний; б) катіонний;

в) аніонний; г) змішаний.

 1. Вкажіть тип комплексних сполук за природою лігандів [Pt(NH3)4]Cl2?

а) катіонна; б) аміакат;

в) гідроксокомплекс; г) ацидокомплекс.

 1. Вкажіть тип комплексних сполук за природою лігандів [Cr(H2O)3Cl3]?

а) аквакомплекс; б) нейтральний;

в) змішаний; г) ацидокомплекс.

 1. Вкажіть тип комплексних сполук за зарядом комплексу [Pt(NH3)2(H2O)(OH)3]Cl?

а) катіонний; б) аніонний;

в) нейтральний; г) змішаний.

 1. Вкажіть тип комплексних сполук за природою лігандів Na2[SiF6]?

а) аніонні; б) ацидокомплекси;

в) силікати; г) змішані.

 1. Вкажіть тип комплексних сполук за природою лігандів K3[Co(NO2)6] і K4[Fe(NO2)6]?

а) нітромплекси; б) нітрати;

в) ацидокомплекси; г) нітрити.

 1. Серед наведених координаційних формул зазначте катіонний комплекс:

а) [Pt(NH3)2Cl2]; б) Na[Fe(CN)4(NH3)2];

в) K[Ag(CN)2]; г) [Co(H2O)5Cl]SO4.

 1. Серед наведених координаційних формул зазначте катіонний комплекс:

а) [Fe(CO)5]; б) Na2[Sn(OH)4];

в) K2[HgI4(CN)2]; г) [Cu(NH3)4](OH)2.

 1. Зазначте комплексоутворювач у комплексній сполуці складу K4[Fe(CN)4Cl2]:

а) K+; б) Cl; в) Fe2+; г) CN.

 1. Зазначте комплексоутворювач у комплексній сполуці складу K[Pt(NH3)Cl5]:

а) Pt+4; б) Cl; в) NH3; г) K+.

 1. Зазначте комплексоутворювач у комплексній сполуці складу K3[Co(NO2)4(OH)2]:

а) K+; б) Co3+; в) NO2; г) OH.

 1. Зазначте комплексоутворювач у комплексній сполуці складу [Cr(H2O)4Cl2]Br:

а) Br; б) H2O; в) Cr+3; г) Cl.

 1. Зазначте комплексоутворювач у комплексній сполуці складу [Pt(NH3)4Cl2](NO2)2:

а) NO2; б) Cl; в) Pt+2; г) Pt+4.

 1. Зазначте комплексоутворювач у комплексній сполуці складу Na2[Fe(CN)5(NH3)]:

а) Fe3+; б) NH3; в) Na+; г) CN.

 1. Зазначте комплексоутворювач у комплексній сполуці складу [Pt(NH3)4(NO2)2]Cl2:

а) Cl; б) NO2; в) NH3; г) Pt+4.

 1. Зазначте комплексоутворювач у комплексній сполуці складу [Pt(NH3)3Cl]Cl3:

а) Pt+2; б) Cl; в) Pt+4; г) NH3.

 1. Зазначте комплексоутворювач у комплексній сполуці складу [Cu(NH3)4]SO4:

а) Cu+2; б) SO42–; в) S2–; г) NH3.

 1. Зазначте комплексоутворювач у комплексній сполуці складу [Co(H2O)5Cl]SO4:

а) SO42-; б) Cl-; в) H2O; г) Co3+.

 1. Зазначте комплексоутворювач у комплексній сполуці складу Na2[Fe(CN)5(NH3)]:

а) NH3; б) Na+; в) Fe+3; г) Fe+2.

 1. Зазначте комплексоутворювач у комплексній сполуці складу K4[Pb(OH)4Cl2]:

а) K+; б) Pb+2; в) OH; г) Cl.

 1. Зазначте комплексоутворювач у комплексній сполуці складу K2[Re O3Cl3]:

а) Cr+; б) Re+7; в) O2–; г) Cl.

 1. Зазначте комплексоутворювач у комплексній сполуці складу K3[FeCl3(CN)3]:

а) K+; б) Fe2+; в) Fe3+; г) CN і Cl.

 1. Зазначте комплексоутворювачі в комплексних сполуках K[Pt(NH3)Cl5], [Cr(H2O)4Cl2]Br, [Cu(NH3)4]SO4:

а) K+, Cr+2, NH3; б) K+, Br, SO42–;

в) Pt+4, Cr+3, Cu+2; г) NH3, Cl, SO42–.

 1. Чому дорівнює координаційне число комплексоутворювача у сполуці K3[AlF6]:

а) 3; б) 6; в) 9; г) 10.

 1. Чому дорівнює координаційне число комплексоутворювача у сполуці [Fe(H2O)5Cl]Cl2:

а) 1; б) 5; в) 8; г) 6.

 1. Чому дорівнює координаційне число комплексоутворювача у сполуці Na3[AlF4(OH)2]:

а) 6; б) 4; в) 2; г) 9.

 1. Чому дорівнює координаційне число комплексоутворювача у сполуці [Pt(NH3)4Cl2](NO2)2:

а) 2; б) 6; в) 4; г) 8.

 1. Чому дорівнює координаційне число комплексоутворювача у сполуці [Ni(CO)4]:

а) +2; б) +4; в) 0; г) 4.

 1. Чому дорівнює координаційне число комплексоутворювача в комплексній сполуці складу [Co(NH3)(H2O)3Cl2]Cl:

а) 6; б) 7; в) 3; г) 2.

 1. Чому дорівнює координаційне число комплексоутворювача у сполуці: дихлоротетрааквахром (ІІІ) броміду :

а) 4; б) 6; в) 2; г) 7.

 1. Чому дорівнює координаційне число комплексоутворювача у сполуці K4[Ti(OH)3Cl5]:

а) 4; б) 3; в) 8; г) 5.

 1. Чому дорівнює координаційне число комплексоутворювача у сполуці [Pt(NH3)2(H2O)(OH)3]Cl:

а) 2; б) 3; в) 6; г) 7.

 1. Чому дорівнює координаційне число комплексоутворювача у сполуці Na[Ag(NO2)2]:

а) 2; б) 4; в) 1; г) 3.

 1. Чому дорівнюють координаційні числа комплексоутворювачів у комплексних сполук, що містять йони [Pt(NH3)6]4+ і [Pt(NH3)6]2+:

а) 3 і 6; б) +4 і +2; в) 6 і 6; г) 9 і 9.

 1. Чому дорівнює координаційне число комплексоутворювача у сполуці [Pd(NH3)2Cl2]?

а) 4; б) 2; в) 6; г) 8.

 1. В якій сполуці координаційне число комплексоутворювача дорівнює 6:

а) [Pd(NH3)2(H2O)Cl]Cl; б) Na3[Cr(C2O3)3];

в) K2[Au(CN)5]; г) K2[PtCl4].

 1. Обчисліть заряд х комплексного йона [Fe(CN)6]х, беручи до уваги, що ступінь окиснення комплексоутворювача дорівнює +3.

а) 3–; б) 3+; в) 2–; г) 2+.

 1. Обчисліть заряд х комплексного йона [Ni(H2O)4]х, беручи до уваги, що ступінь окиснення комплексоутворювача дорівнює +2.

а) 2+; б) 3+; в) 4+; г) 4–.

 1. Обчисліть заряд х комплексного йона [Cd(CN)4]x.

а) 2–; б) 2+; в) 4–; г) 4+.

 1. Обчисліть заряд х комплексного йона [Zn(СN)4]х.

а) 2–; б) 2+; в) 4–; г) 4+.

 1. Обчисліть заряд х комплексного йона [Fe(CN)6]х, беручи до уваги, що ступінь окиснення комплексоутворювача дорівнює +2.

а) 4+; б) 4–; в) 3+; г) 3–.

 1. Обчисліть заряд х комплексного йона [Cd(NH3)4]х.

а) 2–; б) 4–; в) 2+; г) 4+.

 1. Обчисліть заряд х комплексного йона [Pt(NH3)6]x, беручи до уваги, що ступінь окиснення комплексоутворювача дорівнює +4.

а) 6+; б) 6–; в) 4+; г) 4–.

 1. Обчисліть заряд х комплексного йона [Cr(H2O)6]x, беручи до уваги, що ступінь окиснення комплексоутворювача дорівнює +3.

а) 6+; б) 3+; в) 2+; г) 6–.

 1. Обчисліть заряд х комплексного йона [Au(CN)2Br2]x, беручи до уваги, що ступінь окиснення комплексоутворювача дорівнює +3.

а) 1–; б) 1+; в) 4–; г) 4+.

 1. Обчисліть заряд х комплексного йона [Cr+3Cl2(H2O)4]x.

а) 3+; б) 2+; в) 1–; г) 1+.

 1. Обчисліть заряд х комплексного йона [Pt+4(NH3)Cl5]y.

а) 1–; б) 1+; в) 5–; г) 5+.

 1. Чому дорівнюють ступені окиснення комплексоутворювачів у комплексах [CuCl4] і [Cu(NH3)4]2+?

а) +3 і +2; б) +4 і +4; в) +1 і +2; г) +2 і +4.

 1. Яку функцію виконують молекули Н2О в комплексних сполуках [Cr(H2O)6]Cl3 і K[Al(H2O)2(OH)4]?

а) лігандів; б) зовнішньої сфери;

в) протийонів; г) комплексоутворювача.

 1. Вкажіть ліганди у комплексній сполуці K2[Zn(CN)4].

а) K+; б) K+ и Zn2+; в) Zn2+; г) CN.

 1. Вкажіть ліганди у комплексній сполуці [Со(NH3)4]SO4.

а) Со2+; б) NH3; в) SO42–; г) SO42– і Со2+.

 1. Вкажіть ліганди у комплексній сполуці (NH4)2[Fe(SO4)2].

а) SO42–; б) NH4+; в) SO42– и NH4+; г) Fe2+.

 1. Вкажіть ліганди у комплексній сполуці [Pt(NH3)4Cl2](NO2)2.

а) NH3 і Cl; б) Pt4+; в) NO2; г) Pt4+ і NO2-.

 1. Вкажіть ліганди у комплексній сполуці [Pt(NH3)4]Cl2.

а) Pt4+; б) NH3; в) Cl; г) Pt2+ і Cl.

 1. Вкажіть ліганди у комплексній сполуці K[Ag(CN)2].

а) K+ і Ag+; б) CN; в) Ag+; г) K+.

 1. Оберіть формулу частинок XX, які є лігіндами в комплексному йоні [Ni(XX)4]2+.

а) K+; б) CN; в) NH3; г) Br.

 1. Оберіть формулу частинок XX, які є лігіндами в комплексному йоні Na3[Co(XX)6].

а) PO43–; б) CO; в) H2O; г) NO2.

 1. Оберіть формулу частинок XX, які є лігіндами в комплексному йоні K4[Pb(XX)6] 4–.

а) H2O; б) OH; в) NH3; г) SO42–.

 1. Оберіть формулу частинок XX, які є лігіндами в комплексному йоні [Cd(XX)6]2+.

а) Br; б) H2O; в) CN; г) OH.

 1. Оберіть формулу частинок XX, які є лігіндами в комплексному йоні K3[Ag(XX)2].

а) CN; б) OH; в) S2O32–; г) H2O.

 1. Які частинки є протийоном у комплексній сполуці [Fe(H2O)5(ОН)]Cl2?

а) ОН; б) Fe3+; в) Cl; г) Fe2+.

 1. Які частинки є протийоном у комплексній сполуці [Cr(H2O)5(OH)2]NO3?

а) Cr3+; б) H2O; в) NO3; г) OH.

 1. Які частинки є протийоном у комплексній сполуці [Pt(NH3)2(H2O)(OH)3]Cl?

а) OH; б) Cl; в) H2O; г) NH3.

 1. Вкажіть, які частинки можуть утворювати зовнішню сферу комплексного йона [Hg(CN)4]2–?

а) H2O; б) K+; в) CN; г) NH3.

 1. Вкажіть, які частинки можуть утворювати зовнішню сферу комплексного йона [Pt(NH3)6]4+?

а) H2O; б) Na+; в) CO; г) OH.

 1. Вкажіть, які частинки можуть утворювати зовнішню сферу комплексного йона [Al(H2O)2(OH)4]?

а) Al3+; б) K+; в) H2O; г) OH.

 1. Вкажіть, які частинки можуть утворювати зовнішню сферу комплексного йона [Ni(NH3)2Br4]2–?

а) K+; б) NH3; в) Br-; г) SO42-.

 1. Вкажіть, які частинки можуть утворювати зовнішню сферу комплексного йона [Pb(OH)4(H2O)2]2–?

а) H2O; б) Na+; в) OH; г) Cl.

 1. Вкажіть, які частинки можуть утворювати зовнішню сферу комплексного йона [Cr(H2O)2(OH)4]?

а) Cr3+; б) Н2О; в) ОН; г) К+.

 1. Вкажіть, які частинки можуть утворювати зовнішню сферу комплексного йона [Cd(NH3)4]x?

а)OH ; б) H2O; в) NH4+; г) NH3.

 1. Вкажіть, які частинки можуть утворювати зовнішню сферу комплексного йона [BeF4]2–?

а) Na+; б) NH3; в) H2O; г) Cl.

 1. Вкажіть, які частинки можуть утворювати зовнішню сферу комплексного йона [BiCl4]?

а) OH; б) CN; в) H2O; г) Cs+.

 1. Вкажіть, які частинки можуть утворювати зовнішню сферу комплексного йона [Pt(NH3)3Cl]+?

а) Na+; б) NH3; в) Cl; г) H2O.

 1. Вкажіть, які частинки можуть утворювати зовнішню сферу комплексного йона [Cr(H2O)4(OH)2]+?

а) Cr3+; б) H2O; в) Cl; г) NH3.

 1. Відповідно до міжнародної номенклатури наведіть назву комплексної сполуки складу Na2[Fe(CN)5(NH3)]:

а) натрій аміакатціаноферат (II);

б) натрій амінпентаціаноферат (III);

в) натрій пентаціноаміноферат (III);

г) натрій пентаціноаміноферат (II).

 1. Відповідно до міжнародної номенклатури наведіть назву комплексної сполуки складу K4[Fe(CN)4Cl2]:

а) дихлорид–тетраціанід заліза (III);

б) калій дихлородиціаноферат (II);

в) калій дихлоротетраціаноферат (III);

г) калій дихлоротетраціаноферат (II).

 1. Відповідно до міжнародної номенклатури наведіть назву комплексної сполуки складу K2[MoF5Cl3]:

а) фторид-хлорид калію-молібдену(VI);

б) калій пентафлуоротрихлоромолібдат (VI);

в) калій пентафлуоротрихлоромолібдат(VI);

г) калій трифлуоропентахлоромолібдат(IV).

 1. Відповідно до міжнародної номенклатури наведіть назву комплексної сполуки складу [Pt(NH3)4Cl2](NO2)2:

а) нітрит дихлоротетраамінплатини (II);

б) тетрахлородиамінплатина нітрaт;

в) нітрoдихлоротетраамінплатинат (IV);

г) тетрааміндихлороплатина (IV) нітрит.

 1. Відповідно до міжнародної номенклатури наведіть назву комплексної сполуки складу K3[Fe(C2O4)3]:

а) калій тритіосульфатоферат (II);

б) калій триоксалатоферат (II);

в) калій трикарбонатоферат (III);

г) калій триоксалатоферат (III).

 1. Відповідно до міжнародної номенклатури наведіть назву комплексної сполуки складу Cu2[Fe(CN)6]:

а) купрум гексаціаноферат (II);

б) купрум гексаціаноферат (III);

в) ціанокупрат (II) феруму;

г) ціанід заліза (II)-міді.

 1. Відповідно до міжнародної номенклатури наведіть назву комплексної сполуки складу [Ni(H2O)2(NH3)4]Cl2.

а) хлорид діакватриамінонікелю (III);

б) хлорид діакватриамінонікелю (II);

в) діакватетрааміннікель (II) хлорид;

г) дихлородіакватетраамінонікелят (III).

 1. Відповідно до міжнародної номенклатури наведіть назву комплексної сполуки складу K[VF6].

а) гексафлуорованадат (IV) калію;

б) калій гексафлуорованадат (V);

в) флуорид калію-ванадію (IV);

г) калій гексафлуорованадат (III).

 1. Відповідно до міжнародної номенклатури наведіть назву комплексної сполуки складу [Pd(NH3)2(H2O)Cl]Cl.

а) дихлорид хлороаквадіамінопаладію (II);

б) дихлородіаквадіамінопаладію (II);

в) аквадіамінхлоропаладій (II) хлорид;

г) дихлородіамінаквапаладій (II).

 1. Відповідно до міжнародної номенклатури наведіть назву комплексної сполуки складу K2[HgI2(CN)2].

а) дийодотетраціаногідраргірумат (IV) калію;

б) калій дийододиціаномеркурат (II);

в) тетрайододиціаногідраргірумат (IV) калію;

г) тетрайододиціаномеркурат (II) калію.

 1. Відповідно до міжнародної номенклатури наведіть назву комплексної сполуки складу [Cr(H2O)4Cl2]Cl.

а) трихлоротетрааквахром (VI);

б) трихлорид тетрааквахрому (IV);

в) тетрааквадихлорохром (III) хлорид;

г) гідрат хлориду хрому (II).

 1. Відповідно до міжнародної номенклатури наведіть назву комплексної сполуки складу K[Al(H2O)2(OH)4].

а) комплексний гідроксид алюмінію-калію;

б) калій діакватетрагідроксоалюмінат;

в) гідроксоакваалюмінієвий комплекс калію;

г) калійний аквагідроксоалюмінат.

 1. Відповідно до міжнародної номенклатури наведіть назву комплексної сполуки складу [Co(NH3)3(H2O)Cl2]Cl.

а) хлорид дихлороакватриамінокобальту (III);

б) акватриаміндихлорокобальт (III) хлорид;

в) хлорид акватриамінокобальту (II);

г) трихлороакватриамінокобальт (III).

 1. Яка координаційна формула відповідає складу комплексної сполуки триамінхлороплатина (IV) трихлориду?

а) [Pt(NH3)3Cl]Cl3; б) [Pt(NH3)3Cl3]Cl;

в) [Pt(NH3)5Cl]Cl3; г) [Pt(NH3)4Cl2]Cl2.

 1. Яка формула відповідає складу комплексної сполуки тетраамінцинк (II) сульфату?

а) ZnSO4; б) [Zn(NH3)6]SO4;

в) [Zn(NH3)4]SO4; г) Ba[Zn(CN)4].

 1. Яка координаційна формула відповідає складу комплексної сполуки AuCNЧKCN?

а) K3[Au(CN)6]; б) K[Au(CN)2];

в) K[Au(CN)4]; г) K2[Au(CN)5].

 1. Яка координаціна формула відповідає складу комплексної сполуки тетрааквадихлорохром (III) хлориду?

а) [Cr(H2O)6]Cl3; б) [Cr(H2O)4Cl2]Cl;

в) [Cr(H2O)4]Cl3; г) [Cr(H2O)3Cl3].

 1. Яка формула відповідає складу комплексної сполуки натрій гексароданідоферату (II)?

а) Na4[Fe(CNS)6]; б) Na3[Fe(CN)6];

в) Na3[Fe(CNS)6]; г) Na4[Fe(CN)6].

 1. Яка формула відповідає складу комплексної сполуки натрій тетрагідроксодихлоростибіату (V)?

а) Na3[SbCl2(OH)4]; б) Na[SbCl2(OH)4];

в) Na[SbCl4(OH)2]; г) Na3[SbCl4 (OH) 2].

 1. Яка формула відповідає складу комплексної сполуки калій дигідроксотетрахлороплатинату (IV)?

а) K2[Pt(OH)2Cl4]; б) K4[Pt(OH)2Cl4];

в) K4[Pt(OH)4Cl2]; г) K2[Pt(OH)4Cl2].

 1. Яка формула відповідає складу комплексної сполуки ферум (III) гексаціаноферату (II)?

а) Fe3[Fe(CN)6]2; б) Fe[Fe(CN)6];

в) Fe[Fe(CN)6]3; г) Fe4[Fe(CN)6]3.

 1. Яка формула відповідає складу комплексної сполуки акватриаміндигідроксоплатина (IV) хлориду?

а) [Pt(NH3)4(H2O)(OH)]Cl3; б) [Pt(NH3)4(OH)2]Cl2;

в) [Pt(NH3)3(H2O)(OH)2]Cl2; г) [Pt(NH3)2(H2O)(OH)3]Cl.

 1. Яка формула відповідає складу комплексної сполуки триаквагідроксосульфатоалюмінію?

а) [Al(OH)(H2O)3SO4]; б) [Al(OH)(H2O)3]SO4;

в) [Al(OH)SO4].3H2O; г) [Al2(OH)2(H2O)3SO4].

 1. Яка формула відповідає складу комплексної сполуки натрій дитіосульфатоаргентату (I)?

а) Na3[Ag(SO3)2]; б) Na[Ag(S2O3)];

в) Na[Ag(SO3)]; г) Na3[Ag(S2O3)2].

 1. Яка формула відповідає складу комплексної сполуки літій тетрагідридоалюмінату?

а) Li3[Al(OH)6]; б) Li[Al(OH)4(H2O)2];

в) Li[Al(OH)4]; г) Li[AlH4].

 1. Яка формула відповідає складу комплексної сполуки калій диакватетрахлорокупрату (III)?

а) K2[Cu(H2O)2Cl4]; б) K[Cu(H2O)2Cl4];

в) K[Cu(H2O)Cl3]; г) K[Cu(H2O)3Cl3].

 1. Складіть координаційну формулу для сполуки PtCl2ЧKClЧNH3, беручи до уваги, що координаційне число комплексоутворювача дорівнює 6.

а) K[Pt(NH3)3Cl3]; б) [KPt(NH3)3Cl3];

в) [KPt(NH3)3]Cl3; г) K[Pt(NH3)3Cl]Cl2.

 1. Складіть координаційну формулу для сполуки CoCl3Ч4NH3ЧH2O, беручи до уваги, що координаційне число комплексоутворювача дорівнює 6.

а) [Co(NH3) (H2O)3Cl2]Cl; б) [Co(NH3)3(H2O)Cl]Cl2;

в) [Co(NH3)4(H2O)Cl2]Cl; г) [Co(NH3)3(H2O)Cl2]Cl.

 1. Складіть координаційну формулу для сполуки CoBr3Ч4NH3Ч2H2O, беручи до уваги, що координаційне число комплексоутворювача дорівнює 6.

а) [Co(NH3)2(H2O)4]Br3; б) [Co(NH3)2(H2O)2Br2]Br;

в) [Co(NH3)4(H2O)2]Br3; г) [Co(NH3)4(H2O)2Br3].

 1. Складіть координаційну формулу для сполуки PtCl4Ч3NH3, беручи до уваги, що координаційне число комплексоутворювача дорівнює 6.

а) [Pt(NH3)3Cl]Cl3; б) [Pt(NH3)3Cl3]Cl;

в) [Pt(NH3)3Cl3]; г) [Pt(NH3)3Cl4].

 1. Складіть координаційну формулу для сполуки Co(CN)3Ч3KCN, беручи до уваги, що координаційне число комплексоутворювача дорівнює 6.

а) K3[Co(CN)6]; б) [K3Co(CN)6];

в) [K3Co](CN)6; г) K[K2Co(CN)6].

 1. Виберіть правильно складену координаційну формулу комплексної сполуки.

а) K2[Pt(OH)Cl3]; б) K4[Pt(OH)Cl5];

в) [KPtCl2(OH)4]; г) K2[Pt(OH)2Cl4].

 1. Виберіть правильно складену координаційну формулу комплексної сполуки.

а) K4[Co(NO2)5(NH3)]; б) K2[Co(NO2)5(NH3)];

в) K[Co(NO2)2(NH3)4]; г) K2[Co(NO2)3(NH3)3].

 1. Виберіть правильно складену координаційну формулу комплексної сполуки.

а) Na2[Fe(CN)6]; б) Na3[Fe(CN)4];

в) Na3[Fe(CN)6]; г) Na4[Fe(CN)4].

 1. Виберіть правильно складену координаційну формулу комплексної сполуки.

а) [Cr(H2O)6](OH)4; б) [Cr(H2O)3(OH)3];

в) [Cr(H2O)(OH)5]OH; г) [Cr(H2O)3(OH)3](OH)2.

 1. Виберіть правильно складену координаційну формулу комплексної сполуки.

а) K[Cr(H2O)2Cl4]; б) [KCr(H2O)2Cl4];

в) K2[Cr(H2O)5Cl]; г) K3[Cr(H2O)2Cl6].

 1. Виберіть правильно складену координаційну формулу комплексної сполуки.

а) Na4[Fe(CN)5(NH3)2]; б) Na3[Fe(CN)6(NH3)2];

в) Na2[Fe(CN)4(NH3)2]; г) [Na2Fe (NH3)2](CN)4.

 1. Виберіть, яка координаційна формула складена неправильно.

а) [Co(NH3)2(H2O)4]Br3; б) [Co(NH3)3(H2O)3]Br3;

в) [Co(NH3)4(H2O)2]Br3; г) [Co(NH3)4(H2O)2Br3].

 1. Виберіть правильно складену координаційну формулу комплексної сполуки.

а) Fe3[Cu(CN)6]2; б) Cu2[Fe(CN)6];

в) Cu3[Fe(CN)6]2; г) Cu4[Fe(CN)6]6.

 1. Як називається величина, що характеризує міцність комплексного йона і визначається константою рівноваги його дисоціації на складові частини.

а) константа стійкості; б) ступінь дисоціації;

в) константа нестійкості; г) добуток розчинності.

 1. Які частинки будуть знаходитися у розчині внаслідок електролітичної дисоціації комплексного йона, що входить до складу сполуки калій дигідроксотетрахлороплатинату (IV)?

а) Pt(OH)4, Cl; б) PtCl2, OH;

в) K+, Pt4+, Cl, OH; г) Pt4+, Cl, OH.

 1. Які частинки утворюються внаслідок первинної дисоціації комплексної сполуки Na2[Fe(CN)5(NH3)]?

а) Na+, Fe3+, CN, NH3; б) NaCN, Fe(CN)3, NH3;

в) Na+, [Fe(CN)5(NH3)]2–; г) Na+, Fe(CN)2, NH3.

 1. Які частинки утворюються внаслідок первинної дисоціації комплексної сполуки аквадіамінтригідроксоплатина (IV) хлориду?

а) [Pt(NH3)2(H2O)(OH)3]+, Cl; б) Pt, NH3, H2O, OH, Cl;

в) [Pt(NH3)2(OH)3]Cl, H2O; г) [Pt(NH3)2(H2O)]4+,OH, Cl.

 1. Константи нестійкості комплексних йонів [Fe(CN)6]4– і [Cu(CN)6]4– дорівнюють відповідно 1,0Ч10–37 і 5,0Ч10–28. В якому з розчинів, що містять такі йони, за умов однакової молярної концентрації кількість йонів CN буде більшою?

а) йони CN у розчинах відсутні;

б) концентрації CN в обох розчинах однакові;

в) у розчині, що містить комплекс [Fe(CN)6]4–;

г) у розчині, що містить комплекс [Cu(CN)6]4–.

 1. У розчині якої солі – [Cu(NH3)4]SO4, [Cd(NH3)4]SO4 чи [Zn(NH3)4]SO4 – за умов їх однакової молярної концентрації кількість комплексоутворювача буде найбільшою, якщо констати нестійкості відповідних комплексів дорівнюють: Кнест([Cu(NH3)4]2+)=8.10-8, Кнест([Cd(NH3)4]2+)=2.10-13, К нест([Zn(NH3)4]2+) = 4.10-10.

а) у розчині [Cu(NH3)4]SO4; б) у розчині [Cd(NH3)4]SO4;

в) у розчині [Zn(NH3)4]SO4; г) однакові.

 1. У комплексному йоні [Co(CN)6]3– комплексоутворювач перебуває у стані sp3d2-гібридизації. Яку геометричну будову має йон згідно із методом валентних зв’язків ВЗ?

а) лінійну; б) тетраедричну;

в) квадратну; г) октаедричну.

 1. На підставі електростатичної моделі Косселя-Магнуса, не звертаючись до довідникових даних щодо констант нестійкості, визначте, який йон – [Co(NH3)6]2+ чи [Co(NH3)6]3+ – та чому є міцнішим.

а) [Co(NH3)6]2+, тому що комплексоутворювач має один неспарений електрон;

б) [Co(NH3)6]2+, тому що комплексоутворювач перебуває у стані d2sp3-гібридизації;

в) [Co(NH3)6]3+, тому що стійкість комплексів з однаковими лігандами тим більша, чим вищий ступінь окиснення комплексоутворювача;

г) [Co(NH3)6]3+, тому що комплекс виявляє діамагнітні властивості.

 1. На підставі електростатичної моделі Косселя-Магнуса, не звертаючись до довідникових даних щодо констант нестійкості, визначте, у якого йона – [Cd(NH3)4]2+ чи [Cd(CN)4]2– – значення константи нестійкості є меншим.

а) [Cd(NH3)4]2+, тому що сили відштовхування між нейтральними лігандами менші, ніж між негативно зарядженими лігандами у комплексі [Cd(CN)4]2–;

б) [Cd(NH3)4]2+, тому що комплексоутворювач перебуває у стані sp3d2-гібридизації;

в) [Cd(CN)4]2–, тому що комплексоутворювач перебуває у стані sp3d2-гібридизації;

г) [Cd(CN)4]2–, тому що комплексоутворювач не має неспарених електронів.

 1. Комплексний йон [Ni(H2O)4]2+ має тетраедричну будову, а [Ni(CN)4]2– – квадратну. Яким типам гібридизації піддаються комплексоутворювачі в цих комплексах?

а) d2sp3 і sp3d2; б) sp2 і sp; в) sp3 і dsp2; г) sp2 і d2sp.

 1. Комплексний йон [Pt(NH3)6]4+ має октаедричну будову, а [Pt(NH3)4]2+ – квадратну. Яким типам гібридизації піддаються комплексоутворювачі в цих комплексах?

а) d2sp3 і dsp2; б) sp2 і sp; в) sp3 і dsp2; г) sp2 і d2sp.

 1. Який тип зв’язку здійснюється в комплексному йоні згідно із методом валентних зв’язків (ВЗ) ?

а) водневий; б) донорно–акцепторий;

в) йонний; г) металічний.

 1. Чим згідно із методом валентних зв’язків (ВЗ) пояснюється геометрична форма комплексного йона?

а) ступенем окиснення комплексоутворювача;

б) природою лігандів;

в) наявністю неспарених електронів на гібридизованих орбіталях комплексоутворювача.

г) типом гібридизації атомних орбіталей комплексоутворювача.

 1. У комплексних йонах [Fe(CN)6]3– і [Fe(CN)6]4– комплексоутворювачі перебувають у стані d2sp3-гібридизації, однак [Fe(CN)6]4– має парамагнітні властивості, а [Fe(CN)6]3– – діамагнітні. Чим це можна пояснити?

а) зарядами внутрішних сфер, які дорівнюють відповідно 3 і 4;

б) ступенями окиснення комплексоутворювачів – відповідно +3 і +2;

в) неспареним електроном катіона Fe3+;

г) характером взаємодії між комплексоутворювачами і лігандами.

 1. Чим згідно із методом валентних зв’язків (ВЗ) пояснюються магнітні властивості комплексних сполук?

а) типом гібридизації атомних орбіталей комплексоутворювача;

б) природою лігандів;

в) кількістю негативно заряджених лігандів;

г) наявністю неспарених електронів на гібридизованих орбіталях комплексоутворювача.

 1. Які частинки є донорами електронних пар при утворенні зв’язку в комплексі відповідно до методу валентних зв’язків (ВЗ)?

а) комплексоутворювач; б) ліганди;

в) протийон; г) внутрішня сфера.

 1. У комплексі катіон Со3+ зазнає внутрішньоорбітальної гібридизації, а у комплексі – зовнішньоорбітальної. Про які відповідно типи гібридизації йдеться?

а) sp3 і dsp2; б) d2sp3 і sp3d2; в) sp3d2 і d2sp3; г) dsp2 і sp3d.

 1. Стійкість комплексних йонів зменшується у ряді: [AlF4] > [AlCl4] > [AlBr4] >[AlI4]. Чим це можна пояснити?

а) природою лігандів;

б) типом гібридизації атомних орбіталей комплексоутворювача;

в) координаційним числом;

г) збільшенням атомних радіусів лігандів.

 1. Розчин CdCl2 утворює осади Cd(OH)2 і CdS при дії на нього розчинами NaOH і Na2S відповідно, а розчин К2[Cd(CN)4] не дає осаду з лугом, але дає осад CdS з Na2S. Як це пояснити?

а) завдяки міцності комплексу [Cd(CN)4]2– і малій кількості йонів Cd2+ у розчині добуток концентрацій відповідних йонів у розчині при додаванні NaOH не перебільшує добутку розчинності: [Cd2+].[OH]2< ДРCd(OH)2, а при додаванні Na2S – навпаки: [Cd2+].[S2–]> ДРCdS;

б) комплексна сполука К2[Cd(CN)4] піддається спочатку первинній дисоціації, а комплексний йон [Cd(CN)4]2–, у свою чергу, – вторинній дисоціації;

в) основа NaOH є лугом, а Na2S – сіль, утворена сильною основою і дуже слабкою сірководневою кислотою;

г) комплекс [Cd(CN)4]2– є міцнішим, ніж комплекс [Cd(NH3)4]2+.

 1. Зважаючи на те, що сили відштовхування між однойменно зарядженими лігандами більші, ніж між нейтральними лігандами, визначте, чому дорівнюють значення х і у в таких комплексах: [Co(CNS)x] 2– і [Co(NH3)y]2+.

а) x = 4, y = 4; б) x = 6, y = 6; в) x = 4, y = 6; г) x = 6, y = 4.

 1. Аргентум(І) йодид AgI розчиняється у надлишку KCN, але не розчиняеться у надлишку NH4OH. Виходячи з цього, поясніть, який комплексний йон – [Ag(NH3)2]+ чи [Ag(CN)2] – та чому має менше значення константи нестійкості.

а) [Ag(NH3)2]+, тому що комплексоутворювачем є аргентум(І)-катіон;

б) [Ag(NH3)2]+, тому що між комплексоутворювачем і лігандами виникає донорно-акцепторний зв’язок;

в) [Ag(CN)2], тому що комплексний йон належить до аніонних комплексів;

г) [Ag(CN)2], тому що хімічні реакціїї проходять у напрямку утворення більш стійкої сполуки.

 1. При дії надлишком AgNO3 на розчин сполуки CoCl3Ч6NH3 осаджується вес хлор у вигляді нерозчинної солі AgCl, а при дії на розчин CoCl3Ч5NH3 – тільки 2/3 хлору. Складіть координаційні формули відповідних комплексних сполук.

а) [Co(NH3)6Cl3] і [Co(NH3)5Cl3];

б) [Co(NH3)3Cl3].3NH3) і [Co(NH3)4Cl2]Cl;

в) [Co(NH3)6]Cl3 і [Co(NH3)5Cl]Cl2;

г) [Co(NH3)6Cl]Cl3 і [Co(NH3)5]Cl3.

 1. Яка основа і чому є сильнішою – [Cu(NH3)4](OH)2 чи Cu(OH)2?

а) [Cu(NH3)4](OH)2, тому що комплексоутворювачем у комплексному йоні є катіон купрум(ІІ);

б) [Cu(NH3)4](OH)2, тому що у розчині вона повністю піддається первинній дисоціації, внаслідок чого з’являються вільні групи ОН;

в) Cu(OH)2, тому що цей гідроксид утворений металом купрум, який розміщується у І групі періодичної системи;

г) Cu(OH)2, тому що ця основа здатна вступати у взаємодію з сильними мінеральними кислотами.

 1. Яка кислота та чому є сильнішою– HCN чи H[Ag(CN)2]?

а) HCN, оскільки ціанідна кислота належить до мінеральних кислот;

б) HCN, тому що ціанідна кислота належить до одноосновних килот і піддається електролітичній дисоціаціїї за одним ступенем;

в) H[Ag(CN)2], тому що комплексоутворювачем у комплексному йоні є катіон аргентум(І), а лігандами – нейтральні молекули амоніаку;

г) H[Ag(CN)2], тому що ця кислота належить до сильних електролітів.

 1. Яка сіль та чому піддається гідролізу більшою мірою – ZnCl2 чи [Zn (NH3)4]Cl2?

а) [Zn (NH3)4]Cl2, тому що це комплексна сполука;

б) [Zn (NH3)4]Cl2, тому що у розчинах піддається повній дисоціації;

в) ZnCl2, тому що сіль утворена сильною хлоридною кислотою HCl та слабкою основою - Zn(OH)2 - і гідролізується за катіоном;

г) ZnCl2, тому що цинк розміщується у побічній підгрупі ІІ групи періодичної таблиці елементов.

  1   2   3   4   5

Схожі:

Тестові завдання з хімії iconТестові завдання з хімії
Тестові завдання з хімії. Частина ІІІ «Комплексні сполуки. Електрохімічні процеси. Властивості металів І їх сполук» /Укладачі: Л.І....
Тестові завдання з хімії iconТестові завдання з хімії
Тестові завдання з хімії. Частина ІІ «Хімічна термодинаміка. Кінетика І рівновага. Розчини» /Укладачі: О. П. Манжос, Л. С. Манжос....
Тестові завдання з хімії iconХарківська національна академія міського господарства в. О. Мельман менеджмент персоналу
Наведені сучасні тестові методики з визначення різних аспектів ефективного управління, управлінського потенціалу, мотиваційних типів...
Тестові завдання з хімії iconТестові завдання
Тестові завдання з курсу “Історія держави І права України” /Укладачі: В. М. Власенко, С.І. Дегтярьов. – Суми: Вид-во СумДУ, 2006....
Тестові завдання з хімії iconТестові завдання з курсу
Тестові завдання з курсу “Історія держави і права України” /Укладачі: В. М. Власенко, С.І. Дегтярьов. – Суми: Вид-во СумДУ, 2006....
Тестові завдання з хімії icon3446 релігієзнавство тестові завдання з курсу «Релігієзнавство»
Релігієзнавство. Тестові завдання з курсу «Релігієзнавство» / укладачі: Т. О. Козинцева, В. В. Опанасюк. – Суми : Сумський державний...
Тестові завдання з хімії iconЯк відповідати на тестові завдання з однією найкращою відповіддю
За останні ІІ десятиріччя широкого розповсюдження набула тестова форма контролю знань як студентів, так І лікарів. Це ліцензійні...
Тестові завдання з хімії iconЯк відповідати на тестові завдання з однією найкращою відповіддю
За останні ІІ десятиріччя широкого розповсюдження набула тестова форма контролю знань як студентів, так І лікарів. Це ліцензійні...
Тестові завдання з хімії icon3020 тестові завдання за темою «Реакційна здатність органічних сполук»
Тестові завдання за темою «Реакційна здатність органічних сполук» / укладачі: Л. М. Миронович, О. П. Манжос, І. Г. Воробйова. – Суми:...
Тестові завдання з хімії iconМіністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн»
Тестові завдання з курсу “Історія держави І права зарубіжних країн” / Укладач В. А. Нестеренко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 156...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи