Тема: Принципи І методи променевої терапії. Променева терапія пухлин І непухлинних захворювань. Променеві реакції та ушкодження icon

Тема: Принципи І методи променевої терапії. Променева терапія пухлин І непухлинних захворювань. Променеві реакції та ушкодження
Скачати 107.86 Kb.
НазваТема: Принципи І методи променевої терапії. Променева терапія пухлин І непухлинних захворювань. Променеві реакції та ушкодження
Дата15.07.2012
Розмір107.86 Kb.
ТипДокументи
"


Методична розрбка практичного заняття № 2

Тема: Принципи і методи променевої терапії. Променева терапія пухлин і непухлинних захворювань. Променеві реакції та ушкодження


І. Актуальність теми:

Знання можливостей, показів та протипоказів до застосування різних методів променевої терапії допоможе правильно вибрати тактику лікування онкологічних хворих. В онкологічній клініці застосовують три основні варіанти лікування: променевий, хірургічний, медикаментозний (хіміотерапія). Променевий метод може застосовуватись як самостійно, так і в комбінації з іншимим методами лікування


ІІ. Навчальна мета:

2.1. Студент повинен знати:

 • види та джерела iонiзувальних випромiнень, що застосовуються у практицi променевої терапiї;

 • клiнiчну дозиметрiю, одиницi вимiрювання, види доз та значення дозиметрiї при використаннi променевої терапiї в лiкуваннi рiзних захворювань;

 • види, методи променевої терапiї, способи пiдведення джерел випромiнення i методики опромiнювання;

 • можливостi та принципи проведення променевої терапiї.


2.2 Вміти:

 • визначати покази та протипокази для проведення променевої терапiї злоякiсних пухлин та непухлинних захворювань;

 • використовувати данi клiнiчної i рентгенологiчної топометрiї при проведеннi дистанцiйної гамма-терапiї;

 • принципи планування курсу променевої терапiї у хворих на моделi злоякiсних пухлин ротової порожнини, гортанi, носогорла.


ІІІ. Виховна мета:
 • ^

  звернути увагу на важливість деонтологічних моментів під час проведення променевої тірапії;

 • на протязі всього заняття викладач зобов’язаний культурою своєї мови, зовнішнім виглядом, спілкуванням з пацієнтами, медперсоналом виховувати студентів, які повинні наглядно засвоїти, що лікарська деонтологія є частиною лікарської етики і моралі;
^

IV. Міжпредметна інтеграція.

Назва дисципліни та відповідної кафедри

Знати

Вміти

Фізіологія (кафедра нормальної та патологічної фізіології)

Метаболічні процеси в клітині, фізіологію обміну речовин та кровотворення

Вміти визначати патологічні зміни в організмі людини при опроміненні

Топографічної анатомії

Анатомію органа, його топографію

Спроектувати місце розташування органа на оверхню тіла
^

V. План та організаційна структура практичного заняття


5.1. Тривалість заняття - 2 години.

5.2. Етапи заняття (таблиця):


№ п.п.

Основні етапи заняття та їх зміст

Навчальна мета в рівнях засвоєння

Методи контролю та навчально-методичне забезпечення

Час

1.

Підготовчий етап:

-організація заняття;

-визначення навчальної мети та мотивація;

-контроль вихідного рівня знань, вмінь та навичок;


L = ІІ-ІІІ

Фронтальне опитування за контрольними питаннями, тестовий контроль (набори тестів).

15
хв.

2.

Основний етап:

формування професійних вмінь та навичок:
а) викладання нового матерiалу та знайомство з вiддiленням променевої терапiї проводиться з активною участю студентiв;

б) викладач пояснює розрахунок поверхневої i поглинутої вогнищевої доз в залежностi вiд глибини залягання злякiсних пухлин i їх гiстологiчної будови.

в) у вiддiленнi променевої терапiї студенти знайомляться як вести пошук оптимальних фiзико-технiчних умов проведення променевої терапiї, враховуючи клiнiко-морфологiчнi та рентгено-топометричнi данi кожного хворого.


L= ІІІ

Письмово назвати:

 • види променевої терапiї;

 • методи променевої терапiї;

 • методики опромiнення;

 • основнi принципи проведення променевої терапiї.
60 хв.

3.

Заключний етап:

- контроль та корекція рівня професійних вмінь та знань;

- підведення загальних підсумків;

- домашнє завдання.


L= ІІІ


L = ІІ


Індивідуальний контроль результатів письмових робіт.

Вирішення тестових завдань.

Набір тестових завдань та еталони відповідей.

15 хв.


5.2.1. Підготовчий етап:

На початку заняття викладач знайомить студентів з основними завданнями заняття, планом. Для контролю вихідного рівня знань студентів кожному з них пропонується перелік тестів.

^

5.2.2. Основний етап:


 • Формування професійних вмінь та навичок проводиться шляхом викладення видів, методів променевої терапiї, способів пiдведення джерел випромiнення i методик опромiнювання; можливостей та принципів проведення променевої терапiї;

 • Викладач пояснює основнi завдання та принципи проведення променевої терапiї з приводу пухлин, радiобiлогiчнi основи, види та джерела iонiзувальних випромiнень, принципи клiнiчної дозиметрiї, види, методи променевої терапiї, способи пiдведення джерел випромiнень до вогнища ураження, методики опромiнення, завдання та використання рентгенотопометрiї, побудову топографо-дозиметричних карт, покази та протипокази до проведення променевої терапiї, про ритм, перiоди курсу променевої терапiї (передпроменевий або пiдготовчий, проведення променевої терапiї або променевий та пiсляпроменевий або реабiлiтацiйний перiод).

 • У вiддiленнi дистанцiйної променевої терапiї студенти знайомляться iз структурою вiддiлення, протирадiацiйним захистом, схемою i роботою гама-терапевтичної установки "Агат –Р1У", яка застосовується для проведення дистанцiйного методу променевої терапiї, з методиками опромiнення (вiдкритими i закритими полями - iз застосуванням решiток, блокiв тощо), перпендикулярними та тангенцiальними-дотичними (встановленням форм i розмiрів полiв, ВДП-вiдстані - джерело-поле), визначенням часу опромiнення для досягнення РД (разових доз), методикою укладання хворих на пухлини рiзних органiв, в т.ч. ротової порожнини, гортанi, носогорла для проведення сеансу променевої терапiї, знайомляться з документацiєю.

 • Самостiйна робота студента передбачає навчити студента складати приблизний план променевої терапiї на моделi хворих на носоглотки, гортанi. Для цього кожний студент отримує конкретне завдання, в якому повинно бути вказано дiагноз згiдно мiжнародної класифiкацiї за схемою ТNМ, гiстологiчний дiагноз, локалiзацiю в органi, наявнiсть ускладнень, супутнiх захворювань. На пiдставi цих даних студент згiдно схеми складає план променевої терапiї.


Променева терапія:

І. Застосовується як:

1) радикальний метод лікування

2) паліативний

3) симптоматичний

4) функціональний.

Використання променевої терапії:

1.Самостійне.

2.Комбіноване.

3.Комплексне.

ІІ. Види променевої терапії:

1) Рентгенотерапія - рентгенівським випроміненням

малих (до 100 кеВ),середніх (100 - 250 кеВ),

великих (400 кеВ) енергій.

2) Гамматерапія - гамма випроміненням

60 Со, 137 Cs (за допомогою гамма-установок

“Луч”, “Рокус”, “Агат” та ін.)

3) Променева терапія гальмівним випромі-

ненням великих (6-45 МеВ) енергій

(бетатрон, лінійний прискорювач)

4) Променева терапія електронним випромі-

ненням (6-20 МеВ - бетатрон, лінійний прискорювач).

5) Нейтронна терапія

а) повільними нейтронами-252Cf

б) прискореними (швидкими) за

допомогою прискорювачів (6-15 МеВ)

6) Променева терапія важкими ядерними частинками

(протони 70-100 МеВ, П - мезони, інші - за

допомогою цикло- чи синхрофазотронів)

ІІІ. Методи (способи) променевої терапії:

1) Дистанційні

а) близькодистанційний (ВДП - 1,5 - 30 см)

б) далекодистанційний або дистанційний

(ВДП більше 30 см до 4 м)

2) Контактні

а) аплікаційний (зовнішній)

б) внутрішньопорожнинний

в) внутрішньотканинний (радіохірургічний)

г) внутрішній або метод вибіркового

накопичення радіонукліду

ІV. Методики опромінення:

1) За станом джерела випромінення під час

опромінювання

а) статична

б) рухома

2) За розподілом загальновогнищевої дози

в часі

а) дрібнофракційна

б) середньофракційна

в) великофракційна

г) безперервна

д) дрібнопротяжна

3) За кількістю полів (напрямків), з яких прово-

диться опромінювання вогнища ураження

а) з одного поля

б) з багатьох полів


Примітка:

Для проведення контактних методів променевої терапії застосовуються відкриті і закриті джерела. У відкритих джерелах використовується 198 Au, 132I, 32P. У закритих джерелах для внутрішньопорожнинної гамма-терапії використовуються 60Со, 137Сs, 192Ir і для гамма-нейтронної - 252Cf.

Для внутрішньотканинної променевої терапії використовуються радіонукліди: 60 Со,137Cs, 192Ir, 198Au, 182Ta, 125I, 252Cf.


5.3. Контрольнi питання до теми заняття:

1. Радiобiологiчнi основи променевої терапiї.

2. Види та джерела iонiзувального випромiнення, що застосовується в практицi променевої терапiї.

3. Основи i принципи застосування клiнiчної дозиметрiї.

4. Види i принципи променевої терапії, методики опромінення.

5. Основний принцип, покази та протипокази до проведення дистанцiйної гамма-променевої терапiї.

6. Значення клiнiчної топометрiї у пiдготовцi хворих до променевої терапiї.

7. Принципи планування, проведення променевоої терапiї хворих на злоякiснi пухлини ротової порожнини, носогорла. гортанi.


5.4. Заключний етап.

Контроль виконання завдань i кiнцевого рiвня знань проводиться шляхом їх перевiрки i постановки питань практичного напрямку. Оцiнка засвоєння матерiалу теми виставляється за теоретичнi знання, практичнi навички, самостiйну роботу.

В пiдсумку викладач розглядає типовi помилки, які допущенi студентами при виконаннi самостiйної роботи та дає завдання до наступного заняття. Викладач задає домашнє завдання, рекомендує літературу за темою наступного заняття: основну і додаткову.


VІ. Матеріали для методичного забезпечення заняття.


6.1. Місце проведення заняття: навчальна кімната, відділення променевої діагностики.


6.2. Матеріальне забезпечення заняття:

Таблиці:

 • види променевої терапії;

 • методики опромінення;

 • принципи планування променевої терапiї у хворих на злоякiсні пухлини матки.


Схеми:

 • проведення променевої терапiї хворих на злоякiснi пухлини носоглотки;

 • топометрiчні схеми пiдготовки хворих до променевої терапiї;

 • топографо-анатомiчнi схеми^ 6.3. Матеріали контролю базисної (вихідного рівня) підготовки студентів: тестові завдання.

Перерелік тестів для визначення початкового рівня знань

1. Види променевої терапії визначаються за:

а) способами підведення джерел випромінення до вогнища ураження;

б) видами іонізувального випромінювання;

в) показами до застосування променевої терапії;

г) методиками опромінювання;


2. Методи променевої терапії визначаються за:

а) способами підведення джерел випромінення до вогнища ураження;

б) видами іонізувального випромінювання;

в) показами до застосування променевої терапії;

г) методиками опромінювання.


3.Основний принцип проведення променевої терапії злоякісних пухлин полягає в:

а) підведенні оптимальної вогнищевої дози на пухлину без урахування дози на здорові тканини;

б) підведенні оптимальної вогнищевої дози на пухлину за мінімальної дози на здорові тканини;

в) за мінімальної дози на пухлину і здорові тканини.


4. Вибір загальної поглинутої вогнищевої дози при злоякісних пухлинах залежить від:

а) супутнього захворювання;

б) гістологічного діагнозу;

в) виду випромінення;

г) способу підведення дози до пухлини.


6. Разова доза (за один сеанс) залежить від:

а) гістологічної будови пухлини;

б) локалізації;

в) величини;

г) чутливості пухлини до іонізувального випромінення;

д) чутливості здорових тканин до іонізувального випромінення.


7. Величина поля опромінювання залежить від:

а) гістологічної будови пухлини;

б) локалізації;

в) величини;

г) характеру контурів.


8. Кількість полів залежить від:

а) гістологічної будови пухлини;

б) величини;

в) локалізації;

г) загальної поглинутої вогнищевої дози;

д) разової дози.


9. Відстань від джерела випромінювання до поверхні опромінення (ВДП) залежить від:

а) величини пухлини;

б) гістологічної будови;

в) глибини розташування;

г) методики опромінювання;

д) разової дози;

е) загальної поглинутої вогнищевої дози.


10. Дистанційний метод променевої терапії виконується при ВДП (відстань - джерело - поверхня):

а) до 10 см;

б) до 30 см;

в) більше 30 см.


VІІ. Література

7.1. Основна:

 1. Лекцiя за темою.

 2. Кравчук С.Ю., Лазар А.П., Мечов Д.С., Сенютович Р.В. „Основи променевої терапії”. – Чернівці, 2007. – С.3-17.

 3. Киселева Е.С. (ред.) Лучевая терапия злокачественных опухолей. -М., 1996, 356 с.

 4. Милько В.И. и соавтры."Медицинская радиология".- К.,1980.- С. 5-22, 40-66, 147-185, 218-229.

 5. Линденбратен Л.Д., Лясс Ф.М. "Медицинская радиология".-М.,1986.- С.15-19,147-162,302-322,336-340,350-364.

 6. Радiацiйна медицина. За ред. Лазаря А.П., -К., Здоров'я, 1993, 224 с.


7.2. Додаткова:

 1. Зедгенидзе Г.А. (ред.) Клиническая рентгенология № 5. Лучевая терапия опухолей и неопухолевых заболеваний. -М., 1985, 498 с.

 2. Руководство комбинированного и комплексного лечения больных со злокачественными опухолями.-М.: Медицина, 1989.Схожі:

Тема: Принципи І методи променевої терапії. Променева терапія пухлин І непухлинних захворювань. Променеві реакції та ушкодження iconНавчальна дисципліна «променева діагностика та променева терапія» Нормативна дисципліна
Розділ медицини, який розробляє теорію І практику використання іонізуючого випромінювання з діагностичною та лікувальною метою називається...
Тема: Принципи І методи променевої терапії. Променева терапія пухлин І непухлинних захворювань. Променеві реакції та ушкодження iconТематичний план практичних занять з променевої діагностики та променевої терапії для студентів ІІІ курсу стоматологічного факультету
Особливості устрою рентгенологічних та радіологічних відділень. Основні властивості іонізуючого випромінювання. Радіоактивність і...
Тема: Принципи І методи променевої терапії. Променева терапія пухлин І непухлинних захворювань. Променеві реакції та ушкодження iconПерелік навчально-методичної літератури основна
Радіологія (променева діагностика та променева терапія) за ред проф. М. М. Ткаченка, „Книга плюс”, Київ, 2011р. 720 с
Тема: Принципи І методи променевої терапії. Променева терапія пухлин І непухлинних захворювань. Променеві реакції та ушкодження iconНазва кафедри онкології, променевої діагностики та променевої терапії
Поштова адреса кафедри: 58013 м. Чернівці, вул. Червоноармійська, 242; телефон 4-35-39
Тема: Принципи І методи променевої терапії. Променева терапія пухлин І непухлинних захворювань. Променеві реакції та ушкодження iconНазва кафедри онкології, променевої діагностики та променевої терапії
Поштова адреса кафедри: 58013 м. Чернівці, вул. Червоноармійська, 242; телефон 4-35-39
Тема: Принципи І методи променевої терапії. Променева терапія пухлин І непухлинних захворювань. Променеві реакції та ушкодження iconТема кількість годин
Аналітична хімія та хімічний аналіз. Основні поняття, принципи, методи якісного аналізу. Кислотно-основна класифікація катіонів....
Тема: Принципи І методи променевої терапії. Променева терапія пухлин І непухлинних захворювань. Променеві реакції та ушкодження iconПлан роботи студентського наукового гуртка на кафедрі онкології, променевої діагностики І променевої терапії на 2007-2008 н р
Засідання снт проводиться кожного останнього вівторка місяця в лекційному залі поліклініки оод (3 поверх) о 1730
Тема: Принципи І методи променевої терапії. Променева терапія пухлин І непухлинних захворювань. Променеві реакції та ушкодження iconДонецький національний медичний унiверситет ім. М. Горького спеціалізована вчена рада д 11. 600. 06
Наказом вак україни від 14. 07. 2009 р. №539 спеціалізованій вченій раді надано право на період до 15 вересня 2011 р проводити захист...
Тема: Принципи І методи променевої терапії. Променева терапія пухлин І непухлинних захворювань. Променеві реакції та ушкодження iconДонецький національний медичний унiверситет ім. М. Горького спеціалізована вчена рада д 11. 600. 06
Наказом вак україни від 14. 07. 2009 р. №539 спеціалізованій вченій раді надано право на період до 15 вересня 2011 р проводити захист...
Тема: Принципи І методи променевої терапії. Променева терапія пухлин І непухлинних захворювань. Променеві реакції та ушкодження iconЗміст лекції згідно робочої програми
Роль детоксикаційної, загальнозміцнювальної та стимулювальної терапії. Боротьба з потягом. Роль психотерапії та соціотерапії. Терапія...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи